அபிதான சிந்தாமணி

பூமியின் பல பிரிவுகள் 1180 பூரு பூபாகல் பும் மண்டலம், (4) தக்ஷிணசமசீதோஷ்ணமண் பூரணையன்- இவன் ஐதராலி டிப்புக்களின் டலம், (5) தக்ஷிணசி தமண்டலம், இவை மந்திரி. இவனது தாய் தந்தையர் மைசூர் வடபாகத்திலும் தென்பாகத்திலும் அதி வாசிகள், இவர்கள் புத்திரப் பேறிலாது குளிர்ச்சியாகவும், அதன்மேல், கீழ் (2) இராமேசுரயாத்திரை செய்து வருகையில் பாகத்திலும் சீதோஷ்ணசமமாகவும், நடு வழியில் தென்னாட்டுக் குஞ்சமேட்டுப் பிரா வில் அதி உஷ்ணமாகவும் உள்ள மணர் இவர்களைத் தம் ஊரில் இருக்கச் கள். (பூ கோ.) செய்ய அவ்விடம் இவன் பிறந்தான். பூமியின் பல பிரிவுகள் - கண்டம் - இது இவன் கும்பகோணத்தில் வாசித்து வல்ல பெரிய பூபாகம், தேசம் - கண்டங்களிலட வனாய்த் தம்மூர் போய் ஐதருக்கு மந்திரி வீசிய பூபாகம். தீவு - நான்கு பக்கங்களி யாயினன். (தென் - ஆர்காடு கெஜடியர்.) லும் நீர் சூழ்ந்த நிலப்பிரிவு. தீபகற்பம் - பூரான் இதற்குப் பூரம் எனப்பெயர். இது மூன்று பக்கங்களில் நீர் சூழ்ந்த நிலப்பிரிவு. சங்கிலியொத்த நீண்ட வுருவுடையது. செ பூசந்தி - பெரிய இரண்டு பூபாகங்களை ந்தி றமாயும், மஞ்சள் நிறமாயும் கறுத்த புள் யொன்று சேர்க்கும் நிலப்பிரிவு. முனை- கட களியுள்ள தேகமுடையது இதற்கு முகத் லிற் சென்றிருக்கும் பூபாகத்தின் குறுகிய தில் கொடுக்குப்போன்ற இரண்டு கொம்பு பாகம், பீடபூமி - கடலுக்கு மேலுயர்க் களும் வாலில் இரண்டு முள் போன்ற உறுப் ஒள்ள பூபாகம். மலை - பூமியில் காடு முர பல கால்களும் உண்டு. இது விஷ டாய் உயர்ந்து கற்களும் மரங்களு நிறைந் செந்து. உஷ்ணபிரதேசங்களில் வீடுகளின் தது. குன்று - மலையிற் சற்றுக்குறைந் சுவர்களிலும் வெடிப்புகளிலும் பூமியிலும் கணவாய் - இரண்டு மலைகளுக்கு சஞ்சரிப்பது. பூச்சிகளைப் பிடித்தருந்தும், நடுவிற் செல்லுமிடம். பூரி - 1. முதனாள் பாரதயுத்தத்தில் விராட பூம்பாவையார் - சிவநேசர் குமரி. திரு ஓடன் யுத்தஞ் செய்தவன். ஞானசம்பந்தரைக் காண்க. 2. பூரிசிரவன் தம்பி. 3. சோமதத்தன் குமரன். சர்திரவர்க்க பூரணதண்டலன் - இவன் ஆருணியாசனு னம்சம். பூரிசிரவன் எனவும் உரவர். டைய அமைச்சன். உதயணனோடு போர் 14-ம் நாள் பாரதயுத்தத்தில் சாத்தகியிடம் செய்தற்கு அவன் புறப்பட்டபோது நிமித் யுத்தஞ்செய்யுங் காலத்தில் அருச்சுதனால் தம்கன்றாக இல்லாமையால் "நாம் திரும்பி ஊர் செல்லுதல் நலம்" என்று அவனுக்கு ஒருகையறுப்புண்டு சாத்தகியாற் கொல் லப்பட்டவன். புத்தி கூறியவன் (பெ. கதை ) பூரிக்கோ - குறுந்தொகை தொகுத்தான். பூண சேநன் - கட்டியங்காரனுக்குப் படை பூரிசிரவன் பூரிக்கு ஒரு பெயர். த்தலைவன். பூரிசிரவஸு பூரிசிரவனுக்குப் பெயர். பூாணநாமன் திருதராட்டிரன் குமான். பூரிச்சீலன் சண்முக் சேநாவீரன். பூரணபத்திரன் - 1, ஒரு சிவகணத்தவன். பூரிசேநன் சர்யாதி குமான். 2. அரிகேசனுக்குத் தந்தை. அரிசேச பூரிஷேணன்-1. பிரமசாவர்ணிமனுப் புத் ஊனக் காண்க. திரன், பூரணவருணன் - மகததேசாதிபதி. பெளத் 2. சையாதி குமரன் இவன் கயாவிலிருந்த போதிவிரு பூரிதுய்மனன் - வீரதய்மனைக் காண்க. ஷத்தைச் சசாங்கன் வெட்டினானெனக் பூரு - யயாதிக்குச் சன்மிஷ்டையிடம் உதி கேள்வியுற்றுத் திக்கமடைந்து ஒருவாறு த்த குமரன். இவன் தன் தந்தையாகிய தேறி ஆயிரம் கன்றாக்களைக் கொண்டு யயாதியின் மூப்பைத் தான் வாங்கிக்கொ அவற்றின் பால்கொண்டு மாத்திற்குச் ண்டு இளமை நல்கித் தந்தையால் இராச் சொரிந்தனன். அதனால் அம்மரம் ஓரிர சியப்பட்ட மடைந்தவன். குமரன் ஜன்ம வில் 7 முழம் வளரக்கண்டு ஆநந்தமடைந்த ஐயன் (பாகவதம்). னன். அதற்கு இவ்வகை இடுக்கண் நேரா பூருவதேசம்- காந்தாசநாட்டின் ஒரு பகுதி. வகை மதில் செய்வித்தோன் இவனே. இதற்கரசன் அத்திபதியென்பவன். (மணி பூரணவித்து - பதிரிகாச்சிரமத்தில் இரு மேகலை ) ந்த முறிவன். பூருவோத்திரன் - அது குமான், பூரணை - அரிசாபுத்திரன் தேவி. பூரு - அர்ச்சுனன் சாரதி. தன்.
பூமியின் பல பிரிவுகள் 1180 பூரு பூபாகல் பும் மண்டலம் ( 4 ) தக்ஷிணசமசீதோஷ்ணமண் பூரணையன்- இவன் ஐதராலி டிப்புக்களின் டலம் ( 5 ) தக்ஷிணசி தமண்டலம் இவை மந்திரி . இவனது தாய் தந்தையர் மைசூர் வடபாகத்திலும் தென்பாகத்திலும் அதி வாசிகள் இவர்கள் புத்திரப் பேறிலாது குளிர்ச்சியாகவும் அதன்மேல் கீழ் ( 2 ) இராமேசுரயாத்திரை செய்து வருகையில் பாகத்திலும் சீதோஷ்ணசமமாகவும் நடு வழியில் தென்னாட்டுக் குஞ்சமேட்டுப் பிரா வில் அதி உஷ்ணமாகவும் உள்ள மணர் இவர்களைத் தம் ஊரில் இருக்கச் கள் . ( பூ கோ . ) செய்ய அவ்விடம் இவன் பிறந்தான் . பூமியின் பல பிரிவுகள் - கண்டம் - இது இவன் கும்பகோணத்தில் வாசித்து வல்ல பெரிய பூபாகம் தேசம் - கண்டங்களிலட வனாய்த் தம்மூர் போய் ஐதருக்கு மந்திரி வீசிய பூபாகம் . தீவு - நான்கு பக்கங்களி யாயினன் . ( தென் - ஆர்காடு கெஜடியர் . ) லும் நீர் சூழ்ந்த நிலப்பிரிவு . தீபகற்பம் - பூரான் இதற்குப் பூரம் எனப்பெயர் . இது மூன்று பக்கங்களில் நீர் சூழ்ந்த நிலப்பிரிவு . சங்கிலியொத்த நீண்ட வுருவுடையது . செ பூசந்தி - பெரிய இரண்டு பூபாகங்களை ந்தி றமாயும் மஞ்சள் நிறமாயும் கறுத்த புள் யொன்று சேர்க்கும் நிலப்பிரிவு . முனை- கட களியுள்ள தேகமுடையது இதற்கு முகத் லிற் சென்றிருக்கும் பூபாகத்தின் குறுகிய தில் கொடுக்குப்போன்ற இரண்டு கொம்பு பாகம் பீடபூமி - கடலுக்கு மேலுயர்க் களும் வாலில் இரண்டு முள் போன்ற உறுப் ஒள்ள பூபாகம் . மலை - பூமியில் காடு முர பல கால்களும் உண்டு . இது விஷ டாய் உயர்ந்து கற்களும் மரங்களு நிறைந் செந்து . உஷ்ணபிரதேசங்களில் வீடுகளின் தது . குன்று - மலையிற் சற்றுக்குறைந் சுவர்களிலும் வெடிப்புகளிலும் பூமியிலும் கணவாய் - இரண்டு மலைகளுக்கு சஞ்சரிப்பது . பூச்சிகளைப் பிடித்தருந்தும் நடுவிற் செல்லுமிடம் . பூரி - 1. முதனாள் பாரதயுத்தத்தில் விராட பூம்பாவையார் - சிவநேசர் குமரி . திரு ஓடன் யுத்தஞ் செய்தவன் . ஞானசம்பந்தரைக் காண்க . 2. பூரிசிரவன் தம்பி . 3. சோமதத்தன் குமரன் . சர்திரவர்க்க பூரணதண்டலன் - இவன் ஆருணியாசனு னம்சம் . பூரிசிரவன் எனவும் உரவர் . டைய அமைச்சன் . உதயணனோடு போர் 14 - ம் நாள் பாரதயுத்தத்தில் சாத்தகியிடம் செய்தற்கு அவன் புறப்பட்டபோது நிமித் யுத்தஞ்செய்யுங் காலத்தில் அருச்சுதனால் தம்கன்றாக இல்லாமையால் நாம் திரும்பி ஊர் செல்லுதல் நலம் என்று அவனுக்கு ஒருகையறுப்புண்டு சாத்தகியாற் கொல் லப்பட்டவன் . புத்தி கூறியவன் ( பெ . கதை ) பூரிக்கோ - குறுந்தொகை தொகுத்தான் . பூண சேநன் - கட்டியங்காரனுக்குப் படை பூரிசிரவன் பூரிக்கு ஒரு பெயர் . த்தலைவன் . பூரிசிரவஸு பூரிசிரவனுக்குப் பெயர் . பூாணநாமன் திருதராட்டிரன் குமான் . பூரிச்சீலன் சண்முக் சேநாவீரன் . பூரணபத்திரன் - 1 ஒரு சிவகணத்தவன் . பூரிசேநன் சர்யாதி குமான் . 2. அரிகேசனுக்குத் தந்தை . அரிசேச பூரிஷேணன் -1 . பிரமசாவர்ணிமனுப் புத் ஊனக் காண்க . திரன் பூரணவருணன் - மகததேசாதிபதி . பெளத் 2. சையாதி குமரன் இவன் கயாவிலிருந்த போதிவிரு பூரிதுய்மனன் - வீரதய்மனைக் காண்க . ஷத்தைச் சசாங்கன் வெட்டினானெனக் பூரு - யயாதிக்குச் சன்மிஷ்டையிடம் உதி கேள்வியுற்றுத் திக்கமடைந்து ஒருவாறு த்த குமரன் . இவன் தன் தந்தையாகிய தேறி ஆயிரம் கன்றாக்களைக் கொண்டு யயாதியின் மூப்பைத் தான் வாங்கிக்கொ அவற்றின் பால்கொண்டு மாத்திற்குச் ண்டு இளமை நல்கித் தந்தையால் இராச் சொரிந்தனன் . அதனால் அம்மரம் ஓரிர சியப்பட்ட மடைந்தவன் . குமரன் ஜன்ம வில் 7 முழம் வளரக்கண்டு ஆநந்தமடைந்த ஐயன் ( பாகவதம் ) . னன் . அதற்கு இவ்வகை இடுக்கண் நேரா பூருவதேசம்- காந்தாசநாட்டின் ஒரு பகுதி . வகை மதில் செய்வித்தோன் இவனே . இதற்கரசன் அத்திபதியென்பவன் . ( மணி பூரணவித்து - பதிரிகாச்சிரமத்தில் இரு மேகலை ) ந்த முறிவன் . பூருவோத்திரன் - அது குமான் பூரணை - அரிசாபுத்திரன் தேவி . பூரு - அர்ச்சுனன் சாரதி . தன் .