அபிதான சிந்தாமணி

பூத்திரன் 1188 பூமி தப் பூமியை வராசவுருக்கொண்டு காங்குக தைத் தரும். பிராம்மபூமி - வில்வம், முரு உன்னை வழிபடுவோர் பல சித்திகளையும் க்கு, விஸ்வாமித்ரம், நாணல், மான், நன் பெறுக; எனவா மளித்தனர். இதனால் மணமுள்ள ஒமத்ரவயங்கள் உள்ள இடங்க களிப்படைந்த பூதேவி நான் எல்லாவற் ளாம். வைஷ்ணவபூமி - இம்பைச்செடி, றையும் தாங்குவேன் ஆயினும், முத்து, புளியமரம், புங்கமரம், மூங்கில், பருத்தி, சிவலிங்கம், தேவி, விஷ்ணு பிம்பங்கள், எருக்கு, செம்பருத்தி, அன்னப்பு, சங்கம், தீபம், யந்திரங்கள், யஞ் ஒருத்ரம், சாமான்ய பக்ஷி மிருகங்கள், முள்ளில்லாத ஜபமாலை, புஸ்தகம், துளசி, புட்பம், மாணி விருக்ஷங்களோடு கூடினது. ஐந்திர பூமி க்கம். வச்சம், பொன், கோரோசனம், சந் யானது - வாழை, பலா, மாமரம், சுர தனம் தீர்த்தம், சாளக்ராமம், இவற்றை புன்னை, மகிழமாம், பாதிரிமரம், நொச் ஆசனமில்லாமல் வைக்கின் தாங்க வலியி சிலி, நெல்லி, கருநெய்தலாலும் வியாபிக் லேன் என அவ்வாறு வைப்போர் (1000) கப்பட்டு வைசிய சூத்திரர்களால் வசிக் தேவவருஷம் காலசூத்தநாகம் பெறுக என கப்பட்டதாம். பசுபூமியாவது - பாதிரி, வரமடைந்தனள். இவள், எல்லோர்க்கும் அகில்களின் மணத்தால் நிறைந்ததும், ஸ்தானமா யிருத்தலால் பூமி எனவும், காச் தன தான்யாதி சம்பத்தைத் தருவதும், யபருக்குச் சம்பந்தமுள்ள வளாதலால் காச் அழிஞ்சில் விருக்ஷங்களாலும், பூனை, கீரி, யபி எனவும், சகல விச்வத்தையும் பொறுத் முயல், உடும்பு, சகோரப்பணி, செந்நாய் தலின் விச்வம்பரை எனவும், அளவிலாத களால் வியாபிக்கப்பட்டதுமாம். ரூப முடைமையால் அநந்தை எனவும், ஜனங்களுக்குச் சம்பத்தும், சௌர்யவீர்யா விருது புத்ரியாயும் பெருத்திருத்தலாலும் திகளை யுண்பெண்ணுவதுமாம். பூதபூமி பிருத்வி எனவும் கூறப்படுவள் (தேவி பா) யாவது பெருநொச்சில், குறுக்கத்தி, பூத்திரன் - ஒரு ருஷி, இவனுக்குப் போன் அறுகு, அழிஞ்சில், முருக்கு, மல்லிகை, சான். அலறி, இருப்பையுடன் கூடினதும் விபூதி பூநீர் - (பூமிநாதம்) நிலத்தில் முன்பனி பின் மணமுள்ளதும், மனிதர்க்கு அன்னத்தை பனிக் காலங்களில் உப்பு பூமியிலிருந்து யும், புஷ்டியையும் தருவது. ஆசுரபூமி இராக்காலங்களில் சோதி யுருவாய் வெளி யாவது - செராமரம், பெருமரம், மருத வருவது, இதனால் பாஷாணாதிகளைக் கட்ட மரம், வெங்காயம், துஷ்டஜந்துக்கள், பரு வைத்தியர்கள் ஜெய நீர் செய்வார்கள். ந்து, வேடர் முதலியவருடன் கூடித் தூர்க் பூந்துருத்திநம்பி நம்பி காட நம்பியைக் கந்தந் தருவது. பைசாசபூமியாவது இலவு, மகிழ், தான்றி, நறுவிலி, கழுதை, பூபசூடாமணிபாண்டியன் - இராஜ சூடா ஒட்டகம், பன்றி, நரி, சண்டாளர், வேடர் மணி பாண்டியனுக்கு நண்பன். முதலானவர்களால் நிறைந்து சவிட்டு நில பூபாலக பாண்டியன் பாண்டவர்க்குச் மாய்த் துர்க்கந்தத்துடன் கூடியிருப்பது. சிநேகனாகிய ஒரு பாண்டியன். ராக்ஷஸபூமியாவது - சண்டாளர், விஷம், - ஒரு கிரகம். இது பலநிறம்படத் திருடர், தலைநோய் முதலியவற்றாலும், தோன்றின் பூமிக்குத் தீமை விளைவிப்பது. மிளகு, வெல்லம், பரிமளவஸ்துக்களாலும் பூமா - பிரதி கர்த்தாவின் குமான். தாய் நிறைந்தது. வாயுபூமியாவது - குள்ள நரி, ஸ்துதி, தேவி ரிஷிகுல்லி, குமான் உத் சுவர்க்கோழி, பருக்காங்கல் முதலியவற் தேன். றால் நிறைந்ததும் நீர்ப்பாக்கியமானது பூமி - 1. இது சைவீபூமி, பிராம்மபூமி, வை மாம், வருணபூமியாவது - பாக்குமரங்க ஷ்ணவபூமி, ஐந்திரபூமி, பசு பூமி, பூதபூமி, ளால் நிறைந்து சமஸ்த சித்தியைத் தரு ஆகாபூமி, பைசாசபூமி, ராக்ஷஸபூமி, வாயு வது. ஆக்னேயபூமியாவது - சதுரக்கள்ளி, பூமி, வருணபூமி, ஆக்னேயபூமி எனப் நறுவிலி மரங்களுள்ள தும், பருக்காங்கற்க பன்னிரண்டுவிதம். இவற்றுள் : சைவீ ளுடன் கூடியதும், சவிட்டுமண் உள்ள பூமி - கோங்குமரம், மருது, அரசு, விளா, தும், தண்ணீரில்லா ததுமானது. அசோகு, ஆச்சா, நிலத்தாமரை, துளசி, சமஸ் தத்தையுங் கெடுக்கிறது. சிவபூமி, அறுகு, விஷ்ணுகிராந்தி, எலிக்காதுரை, பிராம்மபூமி, வைஷ்ணவபூமி இவை பிராம் இலவு, மலைநன்னாரி, புறா, கிளி, அன்னங் மணர்களுக்கு வாச யோக்யமுள்ளவை. களால் வியாபிக்கப்பட்டது. இது சுபத் பசுபூமி அசுரர்க்கும், குதமி சூத்ரருக்கும் காண்க. பூமகன்
பூத்திரன் 1188 பூமி தப் பூமியை வராசவுருக்கொண்டு காங்குக தைத் தரும் . பிராம்மபூமி - வில்வம் முரு உன்னை வழிபடுவோர் பல சித்திகளையும் க்கு விஸ்வாமித்ரம் நாணல் மான் நன் பெறுக ; எனவா மளித்தனர் . இதனால் மணமுள்ள ஒமத்ரவயங்கள் உள்ள இடங்க களிப்படைந்த பூதேவி நான் எல்லாவற் ளாம் . வைஷ்ணவபூமி - இம்பைச்செடி றையும் தாங்குவேன் ஆயினும் முத்து புளியமரம் புங்கமரம் மூங்கில் பருத்தி சிவலிங்கம் தேவி விஷ்ணு பிம்பங்கள் எருக்கு செம்பருத்தி அன்னப்பு சங்கம் தீபம் யந்திரங்கள் யஞ் ஒருத்ரம் சாமான்ய பக்ஷி மிருகங்கள் முள்ளில்லாத ஜபமாலை புஸ்தகம் துளசி புட்பம் மாணி விருக்ஷங்களோடு கூடினது . ஐந்திர பூமி க்கம் . வச்சம் பொன் கோரோசனம் சந் யானது - வாழை பலா மாமரம் சுர தனம் தீர்த்தம் சாளக்ராமம் இவற்றை புன்னை மகிழமாம் பாதிரிமரம் நொச் ஆசனமில்லாமல் வைக்கின் தாங்க வலியி சிலி நெல்லி கருநெய்தலாலும் வியாபிக் லேன் என அவ்வாறு வைப்போர் ( 1000 ) கப்பட்டு வைசிய சூத்திரர்களால் வசிக் தேவவருஷம் காலசூத்தநாகம் பெறுக என கப்பட்டதாம் . பசுபூமியாவது - பாதிரி வரமடைந்தனள் . இவள் எல்லோர்க்கும் அகில்களின் மணத்தால் நிறைந்ததும் ஸ்தானமா யிருத்தலால் பூமி எனவும் காச் தன தான்யாதி சம்பத்தைத் தருவதும் யபருக்குச் சம்பந்தமுள்ள வளாதலால் காச் அழிஞ்சில் விருக்ஷங்களாலும் பூனை கீரி யபி எனவும் சகல விச்வத்தையும் பொறுத் முயல் உடும்பு சகோரப்பணி செந்நாய் தலின் விச்வம்பரை எனவும் அளவிலாத களால் வியாபிக்கப்பட்டதுமாம் . ரூப முடைமையால் அநந்தை எனவும் ஜனங்களுக்குச் சம்பத்தும் சௌர்யவீர்யா விருது புத்ரியாயும் பெருத்திருத்தலாலும் திகளை யுண்பெண்ணுவதுமாம் . பூதபூமி பிருத்வி எனவும் கூறப்படுவள் ( தேவி பா ) யாவது பெருநொச்சில் குறுக்கத்தி பூத்திரன் - ஒரு ருஷி இவனுக்குப் போன் அறுகு அழிஞ்சில் முருக்கு மல்லிகை சான் . அலறி இருப்பையுடன் கூடினதும் விபூதி பூநீர் - ( பூமிநாதம் ) நிலத்தில் முன்பனி பின் மணமுள்ளதும் மனிதர்க்கு அன்னத்தை பனிக் காலங்களில் உப்பு பூமியிலிருந்து யும் புஷ்டியையும் தருவது . ஆசுரபூமி இராக்காலங்களில் சோதி யுருவாய் வெளி யாவது - செராமரம் பெருமரம் மருத வருவது இதனால் பாஷாணாதிகளைக் கட்ட மரம் வெங்காயம் துஷ்டஜந்துக்கள் பரு வைத்தியர்கள் ஜெய நீர் செய்வார்கள் . ந்து வேடர் முதலியவருடன் கூடித் தூர்க் பூந்துருத்திநம்பி நம்பி காட நம்பியைக் கந்தந் தருவது . பைசாசபூமியாவது இலவு மகிழ் தான்றி நறுவிலி கழுதை பூபசூடாமணிபாண்டியன் - இராஜ சூடா ஒட்டகம் பன்றி நரி சண்டாளர் வேடர் மணி பாண்டியனுக்கு நண்பன் . முதலானவர்களால் நிறைந்து சவிட்டு நில பூபாலக பாண்டியன் பாண்டவர்க்குச் மாய்த் துர்க்கந்தத்துடன் கூடியிருப்பது . சிநேகனாகிய ஒரு பாண்டியன் . ராக்ஷஸபூமியாவது - சண்டாளர் விஷம் - ஒரு கிரகம் . இது பலநிறம்படத் திருடர் தலைநோய் முதலியவற்றாலும் தோன்றின் பூமிக்குத் தீமை விளைவிப்பது . மிளகு வெல்லம் பரிமளவஸ்துக்களாலும் பூமா - பிரதி கர்த்தாவின் குமான் . தாய் நிறைந்தது . வாயுபூமியாவது - குள்ள நரி ஸ்துதி தேவி ரிஷிகுல்லி குமான் உத் சுவர்க்கோழி பருக்காங்கல் முதலியவற் தேன் . றால் நிறைந்ததும் நீர்ப்பாக்கியமானது பூமி - 1. இது சைவீபூமி பிராம்மபூமி வை மாம் வருணபூமியாவது - பாக்குமரங்க ஷ்ணவபூமி ஐந்திரபூமி பசு பூமி பூதபூமி ளால் நிறைந்து சமஸ்த சித்தியைத் தரு ஆகாபூமி பைசாசபூமி ராக்ஷஸபூமி வாயு வது . ஆக்னேயபூமியாவது - சதுரக்கள்ளி பூமி வருணபூமி ஆக்னேயபூமி எனப் நறுவிலி மரங்களுள்ள தும் பருக்காங்கற்க பன்னிரண்டுவிதம் . இவற்றுள் : சைவீ ளுடன் கூடியதும் சவிட்டுமண் உள்ள பூமி - கோங்குமரம் மருது அரசு விளா தும் தண்ணீரில்லா ததுமானது . அசோகு ஆச்சா நிலத்தாமரை துளசி சமஸ் தத்தையுங் கெடுக்கிறது . சிவபூமி அறுகு விஷ்ணுகிராந்தி எலிக்காதுரை பிராம்மபூமி வைஷ்ணவபூமி இவை பிராம் இலவு மலைநன்னாரி புறா கிளி அன்னங் மணர்களுக்கு வாச யோக்யமுள்ளவை . களால் வியாபிக்கப்பட்டது . இது சுபத் பசுபூமி அசுரர்க்கும் குதமி சூத்ரருக்கும் காண்க . பூமகன்