அபிதான சிந்தாமணி

பூசன்மயக்கு 1183 பூதகணம் நாளே வைத்தனன். சிவமூர்த்தி அரசன் முதலியவற்றோடு வரும். இது வந்தவுடன் கனவில் எழுந்தருளி நான் பூசல் கும்பாமி தான் முட்டையிடத் தொடங்கும். முட் ஷேகத்திற்குப் போகிறேன் நீ மற்றொரு டை யிட்டவுடன் இறந்து போகிறது. நாள் வைத்துக்கொள்க என்று திருவாய் பூச்சியபாதசுவாமி வைத்திய சாஸ்திரம் மலர்ந்து அந்தர்த்தானமாயினார். இதைக் செய்தசைநாசிரியர். கனவில் உணர்ந்த காடவர்கோன் திரு பூச்சியபாதர் இவர் ஒரு சைநாசாரியர் நின்றவூர் வந்து திருக்கோயிலைக் காணாது (கி. பி. 470) இல், இருந்தவர், இவர் பூசல்நாயனாரின் மகிமைகண்டு பணிந்து மாணாக்கர் வச்சிரநந்தி என்பவர். இவரால் சென்றனன். பூசல்நாயனார் சிவப்பிரதிட் தென் மதுரையில் ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் கூட் டைசெய்து கும்பாபிஷேகம் பூர்த்திசெய்து டப்பட்டது. இது திருஞானசம்பந்த சுவா சிவபதமடைந்தனர். (பெரியபுராணம் ) மிகள் காலத்துக்குப்பின் அழிக்கப்பட்டது. பூசன்மயக்கு -1. பூவையொத்து மழை பூஞ்சாற்றார் சோழமண்டலத்திலுள்ள போலக் குளிர்ந்த கண்ணினையுடைய தோர் ஊர். (புற. நா.) பிள்ளை இறந்தானாகப் பொருந்திய பெரிய பூஞ்சோலைத்தலைவன் அரசனது மாஞ் சுற்றத்தினது ஆரவாரத்தினைச் சொல்லி செடிகளுக்கு மண்ணிடல் கீர்பாய்ச்சல் யது. (பு. வெ. பொது) மலர், பழம் மிகுதற்கு வசையறிதல், மாஞ் 2 அரசன் இறந்தானாக அகன்ற பூமி செடிகளைப் புதிதாக வுண்டாக்குந் திறமை, யினுள்ளார் இரங்கினும் ஆராய்ந்த அறிவி புழுப்பூச்சிகளாலுண்டாந் தீங்கை நீக்கும் னையுடையோர் முன் பின்னுறையென்று றிவு வாய்ந்தவன். (சுக். நீ.) சொல்லுவர். (பு. வெ. பொது.) பூட்டு - இது, கதவு, பெட்டி முதலியவற் பூசன்மாற்று - நிரைத்திரட்சி பெருக்கக் றில் வைத்தபொருட்களைப் பிறர் தொடாத கைப்பற்றின காந்தையார் தம்பி.ணம் படி இரும்பு முதலியவற்றால் தொடர்ப் பெருக்க வெட்சியார் கெடுத்தது. (பு.வெ.) படுத்துங் கருவி. இதன் திறப்பு திறவு பூச்சிகளினியல்பு - பூச்சிகள் முட்டையி கோல் அல்லது சாவி எனப்படும். தற் லிருந்து வெளிவந்து தம்முருவடைவதற்கு காலம் இதனைப் பலவி தப்படச் செய்வர். முன் பல வேறுபாடுகளை யடைகின்றன. பூட்டுவிற்பொருள் கோள் - செய்யுட்களில் ஒரு பூச்சி ஏறக்குறைய நூறு முட்டைகள் முதலிலும் கடையிலும் நிற்கு மொழிகள் இடுகின்றன. இம் முட்டைகள் முட்டையி தம்முள் பொருணோக்க முடையது. லிருந்து வெளிவரும் வரையில் வேண்டிய பூணூல் - உபவீதங் காண்க. வுணவு முட்டையில் இருக்கிறது. பெண் பூதகணம் இவை, மந்திர ஸாஸ்திரத்தில் பூச்சிகள் முட்டையிடுதற்கு ஊசிபோன்ற கூறியபடி (கஅ) வகைப்படும், அவையா ஒரு உறுப்பு அதன் பின்புறத்தில் உண்டு, தேவ, அசுர, காந்தருவ, யசு, அதனால் அவை மரங்களைத் தொளைத்து சர்ப்ப, ராக்ஷஸ, கூஷ்மாண்ட, காம, திர அவற்றுள் முட்டையிடும், சில பூச்சிகளுக் வேதாள, பிரமராக்ஷஸ, யதாகாரிஷ, குப் பின் புறத்தில் வாள் போன்ற உறுப் அர்த்தபிதா, பைசாச, ருகு, விருத்த, சித்த, புண்டு; அதனால் தொளை செய்து முட்டையி முனி, முதலிய. இவற்றிற்குப் பரிவாரங் டும். சில பூச்சிகள், செடிகள், இலை, வேர், களும் உண்டு, பூதப்பிரவேச பூர்வம். இது பூ, பழம், மாம்சம், அழுகிய பொருள் முத பிடிக்குங்காலத்தில் புத்தி கெடல், மிகு லியவற்றிலும் முட்டையிடும். முட்டையி சையோக விருப்பம், லோபம், மோகம், லிருந்துவருங் குஞ்சு, முதலில் புழுவுரு முதலியகுணம் உண்டாம். இது பிடித்த வாக இருக்கிறது. இப்புழு செடிகளிலுள்ள பின்பு, தருமக்கெடுதி, ஆசாரவிரதாதிக தளிர்களைத் தின்று நன்றாக முதிர்ந்து பருக் ளைக் கைவிடல், அசுசி, துன்மார்க்கம், பெரி இவ்வாறு பருப்பதால் தேகம் யோரை வணங்காமை, மனத்தின்படி நடக் வெடிக்கிறது. இவ்வாறு, 5-6, முறை குதல் முதலிய உண்டாம். கணாவேச தோலுரிந்தபின் கடைசியாக ஒரு சிறு கூடு நிதானம் இந்தப் பூதகணங்கள் மனிதரிடத் கட்டியதற்குள் தான் அடைபடுகிறது. இக் தில் பிரவேசிக்குமிடத்தில், படிகத்தில் சூட்டினில் அது தன்னுருமாறும், மாறினும் பிரதிபலிக்கிற சூரியகிரணத்தைப் போ அதனை ஒருதோல் மறைத்து இருக்கும். லும், மனையின் கூறை முகட்டுவழி இறங் இது பிறகு வெளிவரும்போது இரக்கை கும் சூரியகிரணம் போலவும் பிரவேசிக்கும், வன. கண, கிறது.
பூசன்மயக்கு 1183 பூதகணம் நாளே வைத்தனன் . சிவமூர்த்தி அரசன் முதலியவற்றோடு வரும் . இது வந்தவுடன் கனவில் எழுந்தருளி நான் பூசல் கும்பாமி தான் முட்டையிடத் தொடங்கும் . முட் ஷேகத்திற்குப் போகிறேன் நீ மற்றொரு டை யிட்டவுடன் இறந்து போகிறது . நாள் வைத்துக்கொள்க என்று திருவாய் பூச்சியபாதசுவாமி வைத்திய சாஸ்திரம் மலர்ந்து அந்தர்த்தானமாயினார் . இதைக் செய்தசைநாசிரியர் . கனவில் உணர்ந்த காடவர்கோன் திரு பூச்சியபாதர் இவர் ஒரு சைநாசாரியர் நின்றவூர் வந்து திருக்கோயிலைக் காணாது ( கி . பி . 470 ) இல் இருந்தவர் இவர் பூசல்நாயனாரின் மகிமைகண்டு பணிந்து மாணாக்கர் வச்சிரநந்தி என்பவர் . இவரால் சென்றனன் . பூசல்நாயனார் சிவப்பிரதிட் தென் மதுரையில் ஒரு தமிழ்ச்சங்கம் கூட் டைசெய்து கும்பாபிஷேகம் பூர்த்திசெய்து டப்பட்டது . இது திருஞானசம்பந்த சுவா சிவபதமடைந்தனர் . ( பெரியபுராணம் ) மிகள் காலத்துக்குப்பின் அழிக்கப்பட்டது . பூசன்மயக்கு -1 . பூவையொத்து மழை பூஞ்சாற்றார் சோழமண்டலத்திலுள்ள போலக் குளிர்ந்த கண்ணினையுடைய தோர் ஊர் . ( புற . நா . ) பிள்ளை இறந்தானாகப் பொருந்திய பெரிய பூஞ்சோலைத்தலைவன் அரசனது மாஞ் சுற்றத்தினது ஆரவாரத்தினைச் சொல்லி செடிகளுக்கு மண்ணிடல் கீர்பாய்ச்சல் யது . ( பு . வெ . பொது ) மலர் பழம் மிகுதற்கு வசையறிதல் மாஞ் 2 அரசன் இறந்தானாக அகன்ற பூமி செடிகளைப் புதிதாக வுண்டாக்குந் திறமை யினுள்ளார் இரங்கினும் ஆராய்ந்த அறிவி புழுப்பூச்சிகளாலுண்டாந் தீங்கை நீக்கும் னையுடையோர் முன் பின்னுறையென்று றிவு வாய்ந்தவன் . ( சுக் . நீ . ) சொல்லுவர் . ( பு . வெ . பொது . ) பூட்டு - இது கதவு பெட்டி முதலியவற் பூசன்மாற்று - நிரைத்திரட்சி பெருக்கக் றில் வைத்தபொருட்களைப் பிறர் தொடாத கைப்பற்றின காந்தையார் தம்பி.ணம் படி இரும்பு முதலியவற்றால் தொடர்ப் பெருக்க வெட்சியார் கெடுத்தது . ( பு.வெ. ) படுத்துங் கருவி . இதன் திறப்பு திறவு பூச்சிகளினியல்பு - பூச்சிகள் முட்டையி கோல் அல்லது சாவி எனப்படும் . தற் லிருந்து வெளிவந்து தம்முருவடைவதற்கு காலம் இதனைப் பலவி தப்படச் செய்வர் . முன் பல வேறுபாடுகளை யடைகின்றன . பூட்டுவிற்பொருள் கோள் - செய்யுட்களில் ஒரு பூச்சி ஏறக்குறைய நூறு முட்டைகள் முதலிலும் கடையிலும் நிற்கு மொழிகள் இடுகின்றன . இம் முட்டைகள் முட்டையி தம்முள் பொருணோக்க முடையது . லிருந்து வெளிவரும் வரையில் வேண்டிய பூணூல் - உபவீதங் காண்க . வுணவு முட்டையில் இருக்கிறது . பெண் பூதகணம் இவை மந்திர ஸாஸ்திரத்தில் பூச்சிகள் முட்டையிடுதற்கு ஊசிபோன்ற கூறியபடி ( கஅ ) வகைப்படும் அவையா ஒரு உறுப்பு அதன் பின்புறத்தில் உண்டு தேவ அசுர காந்தருவ யசு அதனால் அவை மரங்களைத் தொளைத்து சர்ப்ப ராக்ஷஸ கூஷ்மாண்ட காம திர அவற்றுள் முட்டையிடும் சில பூச்சிகளுக் வேதாள பிரமராக்ஷஸ யதாகாரிஷ குப் பின் புறத்தில் வாள் போன்ற உறுப் அர்த்தபிதா பைசாச ருகு விருத்த சித்த புண்டு ; அதனால் தொளை செய்து முட்டையி முனி முதலிய . இவற்றிற்குப் பரிவாரங் டும் . சில பூச்சிகள் செடிகள் இலை வேர் களும் உண்டு பூதப்பிரவேச பூர்வம் . இது பூ பழம் மாம்சம் அழுகிய பொருள் முத பிடிக்குங்காலத்தில் புத்தி கெடல் மிகு லியவற்றிலும் முட்டையிடும் . முட்டையி சையோக விருப்பம் லோபம் மோகம் லிருந்துவருங் குஞ்சு முதலில் புழுவுரு முதலியகுணம் உண்டாம் . இது பிடித்த வாக இருக்கிறது . இப்புழு செடிகளிலுள்ள பின்பு தருமக்கெடுதி ஆசாரவிரதாதிக தளிர்களைத் தின்று நன்றாக முதிர்ந்து பருக் ளைக் கைவிடல் அசுசி துன்மார்க்கம் பெரி இவ்வாறு பருப்பதால் தேகம் யோரை வணங்காமை மனத்தின்படி நடக் வெடிக்கிறது . இவ்வாறு 5-6 முறை குதல் முதலிய உண்டாம் . கணாவேச தோலுரிந்தபின் கடைசியாக ஒரு சிறு கூடு நிதானம் இந்தப் பூதகணங்கள் மனிதரிடத் கட்டியதற்குள் தான் அடைபடுகிறது . இக் தில் பிரவேசிக்குமிடத்தில் படிகத்தில் சூட்டினில் அது தன்னுருமாறும் மாறினும் பிரதிபலிக்கிற சூரியகிரணத்தைப் போ அதனை ஒருதோல் மறைத்து இருக்கும் . லும் மனையின் கூறை முகட்டுவழி இறங் இது பிறகு வெளிவரும்போது இரக்கை கும் சூரியகிரணம் போலவும் பிரவேசிக்கும் வன . கண கிறது .