அபிதான சிந்தாமணி

அளிதாங்கன் 108 அறம்வளர்த்தான்முதலியார் வ புயமாகும். (-) புயங்களின் அளவுள்ளது வினாவல், பாங்கிவெறிவிலக்கல், வெறி உழவுநில பரிவர்த்தனம் என்று கூறப் விலக்கிய வழிசெவிலி பாங்கியைவினாதல், படும். (சுக்கிரநீதி). பூத்தரு புணர்ச்சியாலறத்தொடு நிற்றல், அளிதாங்கள் - திரிபுரராசகுமாரன் (சூளா,) புனல் தருபுணர்ச்சியால் அறத்தொடு அளைமறிபாப்புப் பொருள் கோள் - செய் நிற்றல், களிறு தருபுணர்ச்சியாலறத்தொடு யுளின் ஈற்றினின்ற சொல் இடையினும் நிற்றல், தலை மகள் வேற்றுமைகண்டு முதலினும் சென்று முடிவது. நற்றாய் செவிவியை வினாதல், செவிலிநற் அள்ளூர் நன்ழல்லையார் - (பெண்பாலார்) நாய்க்கு முன்னிலை மொழியால் அறத் ஒரு தமிழ்ப்புலவர், இவர் இடம் அள்ளூ தொடு நிற்றல், எனும் விரியினையும் சாக இருக்கலாம். கடைச்சங்க மருவி உடைத்து. (அகப்பொருள்) யவர். இவர் குறுந்தொகையில் கிள்ளை அறநெறிச்சாரம் - தமிழ் நீதி நூல்களு வாயிற்கொண்ட வேம்பின் பழம் பொற் ளொன்று. முனைப்பாடியாராலியற்றப் காசேய்க்கும் எனவும், கூறினர். இவர் பட்டது. சைந் நூலாகத் தெரிகிறது. பாடிய செய்யுட்கள் உவமை பொதிந்தன அறந்தாங்கியார் - திருவழுதி வளநாடர்க்கு வாக இனிமை தருவன. (அகநானுறு , குமார். இவர் குமார் சக்கிரபாணியார். குறுந்தொசை.) இவர் நம்மாழ்வார்க்கு நான்காம் பாட்டர். அறக்கான் மதம் - இத்தேசத்தவர், பல தேவ அறம் - இல்லறம், துறவறம் என இரு ர்களை ஆராதித்து வருவராயினும் குவே வகை, இல்லறம், கொடுத்தலு மளித் புருக்கிறயா என்னும் தேவதையை ஆரா தலும் கோடலும், இன்மையும், ஒழுக்கம், தனை செய்து கொண்டு பூஜை உற்சவாதி புணர்தல், புணர்ந்தோர்ப் பேணல் மற்றை கள் செய்வர். இவர்கள் தங்கள் குருக் யவுமாம். துறவறமாவது- துறவும், அடக் களை ரேவினியன் என்பர். சந்நியாசிகள் கமும், தூய்மையும், தவமும், அறவினை மஞ்சள் வஸ்திரந்தரித்து முண்டிதர்களா யோம்பலும், மறவினை மறுத்தலும், பிறவு யிருப்பர். இவர்கள் புனர்ஜன்ம மேற்றுக் மாம், (வீரசோழியம்) கொள்வர். இத்தேச புருஷர்கள் நாலு அறம் முப்பத்திரண்டு - ஆதுலர்க்குச் சாலை, ஸ்திரீகளுக்கு அதிகமாகவே விவாகஞ் ஓதுவார்க்குணவு, அறு சமயத்தோர்க் செய்து கொள்வார்கள். குண்டி, பசுவிற்கு வாயுறை, சிறைச் அறத்துறுப்பு (அ) - ஐயப்படாமை, வெறுப் 'சோறு, ஐயம், தின்பண்டம் நல்கல், அற பின்மை, விருப்பின்மை, மயக்கமின்மை, வைச்சோறு, மகப்பெறுவித்தல், மகவு பழியை நீக்கல், அழிந்தோரைநிறுத்தல், வளர்த்தல், மகப்பால் வார்த்தல், அறவைப் அறம் விளக்கல், போன்புடைமை. 'பிணஞ்சுடல், அறவைத்தூரியம், சுண் அறத்தொடு நிற்றல் - களவை முறையே ணம், நோய் மருந்து, வண்ணார், நாவிதர், வெளிப்படுத்தி நிற்றல், வெளிப்படுத்த கண்ணாடி, காதோலை, கண் மருந்து, தலைக் லாவது. தலைவி பாங்கிக்கறத்தொடு கெண்ணெய், பெண்போகம், பிறர் துயர் நிற்கும், பாங்கி செவிலிக்கறத்தொடு காத்தல், தண்ணீ ர்ப்பந்தர், மடம், தடம், நிற்கும், செவிலி நற்றாய்க்கறத்தொடு கா, ஆவுறுஞ்சு தறி, விலங்கிற்குணவு, நிற்கும், நற்றாய் தந்தை தன்னையர்க் கறத் ஏறு விடுத்தல், விலைகொடுத்துயிர்காத்தல், தொடு நிற்கும் என்பது. இது முன்னிலை, கன்னிகாதானம் முதலியனவாம். முன்னிலைப்புறமொழி என இரண்டு அறம் வளர்த்த நாயகி- பார்வதி பிராட்டியார் வகையினையும், கையறு தோழி கண்ணீர் சிவபிரானை நோக்கி நான் அறம் வளர்க்க துடைத்தல், தலைமகள் கலுழ்தற் காரணங் வேண்டுமென, சிவபிரான் இருநாழி நெல் கூறல், தலைவன் தெய்வங் காட்டித் லளித்து இதைப் பூலோகத்திற் கொண்டு தெளிப்பத் தெளிந்தமை கூறல், இறைவி சென்று உழவுத் தொழிலால் பெருக்குக தலைவனி கந்தமையியம்பல், பாங்கியியற் என அவ்வாறே கங்கை நாட்டு உழவர்பால் பழித்தல், தலைம களியற்படமொழி தல், நெல்லளித்து விருத்தி செயச்செய்து காஞ் தெய்வம் பொறைகொளச் செல்குவ சியடைந்து தவஞ்செய்து நெற்கொண்டு மென்றல், இல்வயிற் செறித்தமையியம் உழவாலதைப்பெருக்கி அறம்வளர்த்தனள். பல், செவிலிகனையிருள் அவன் வரக்கண் அறம்வளர்த்தான் முதலியார் - இவர் அம்பி டமைகூறல், எறி வளைவேற்றுமைக் கேது என்னும் ஊரார், கிருஷ்ணதேவராயருக்கு
அளிதாங்கன் 108 அறம்வளர்த்தான்முதலியார் புயமாகும் . ( - ) புயங்களின் அளவுள்ளது வினாவல் பாங்கிவெறிவிலக்கல் வெறி உழவுநில பரிவர்த்தனம் என்று கூறப் விலக்கிய வழிசெவிலி பாங்கியைவினாதல் படும் . ( சுக்கிரநீதி ) . பூத்தரு புணர்ச்சியாலறத்தொடு நிற்றல் அளிதாங்கள் - திரிபுரராசகுமாரன் ( சூளா ) புனல் தருபுணர்ச்சியால் அறத்தொடு அளைமறிபாப்புப் பொருள் கோள் - செய் நிற்றல் களிறு தருபுணர்ச்சியாலறத்தொடு யுளின் ஈற்றினின்ற சொல் இடையினும் நிற்றல் தலை மகள் வேற்றுமைகண்டு முதலினும் சென்று முடிவது . நற்றாய் செவிவியை வினாதல் செவிலிநற் அள்ளூர் நன்ழல்லையார் - ( பெண்பாலார் ) நாய்க்கு முன்னிலை மொழியால் அறத் ஒரு தமிழ்ப்புலவர் இவர் இடம் அள்ளூ தொடு நிற்றல் எனும் விரியினையும் சாக இருக்கலாம் . கடைச்சங்க மருவி உடைத்து . ( அகப்பொருள் ) யவர் . இவர் குறுந்தொகையில் கிள்ளை அறநெறிச்சாரம் - தமிழ் நீதி நூல்களு வாயிற்கொண்ட வேம்பின் பழம் பொற் ளொன்று . முனைப்பாடியாராலியற்றப் காசேய்க்கும் எனவும் கூறினர் . இவர் பட்டது . சைந் நூலாகத் தெரிகிறது . பாடிய செய்யுட்கள் உவமை பொதிந்தன அறந்தாங்கியார் - திருவழுதி வளநாடர்க்கு வாக இனிமை தருவன . ( அகநானுறு குமார் . இவர் குமார் சக்கிரபாணியார் . குறுந்தொசை . ) இவர் நம்மாழ்வார்க்கு நான்காம் பாட்டர் . அறக்கான் மதம் - இத்தேசத்தவர் பல தேவ அறம் - இல்லறம் துறவறம் என இரு ர்களை ஆராதித்து வருவராயினும் குவே வகை இல்லறம் கொடுத்தலு மளித் புருக்கிறயா என்னும் தேவதையை ஆரா தலும் கோடலும் இன்மையும் ஒழுக்கம் தனை செய்து கொண்டு பூஜை உற்சவாதி புணர்தல் புணர்ந்தோர்ப் பேணல் மற்றை கள் செய்வர் . இவர்கள் தங்கள் குருக் யவுமாம் . துறவறமாவது - துறவும் அடக் களை ரேவினியன் என்பர் . சந்நியாசிகள் கமும் தூய்மையும் தவமும் அறவினை மஞ்சள் வஸ்திரந்தரித்து முண்டிதர்களா யோம்பலும் மறவினை மறுத்தலும் பிறவு யிருப்பர் . இவர்கள் புனர்ஜன்ம மேற்றுக் மாம் ( வீரசோழியம் ) கொள்வர் . இத்தேச புருஷர்கள் நாலு அறம் முப்பத்திரண்டு - ஆதுலர்க்குச் சாலை ஸ்திரீகளுக்கு அதிகமாகவே விவாகஞ் ஓதுவார்க்குணவு அறு சமயத்தோர்க் செய்து கொள்வார்கள் . குண்டி பசுவிற்கு வாயுறை சிறைச் அறத்துறுப்பு ( ) - ஐயப்படாமை வெறுப் ' சோறு ஐயம் தின்பண்டம் நல்கல் அற பின்மை விருப்பின்மை மயக்கமின்மை வைச்சோறு மகப்பெறுவித்தல் மகவு பழியை நீக்கல் அழிந்தோரைநிறுத்தல் வளர்த்தல் மகப்பால் வார்த்தல் அறவைப் அறம் விளக்கல் போன்புடைமை . ' பிணஞ்சுடல் அறவைத்தூரியம் சுண் அறத்தொடு நிற்றல் - களவை முறையே ணம் நோய் மருந்து வண்ணார் நாவிதர் வெளிப்படுத்தி நிற்றல் வெளிப்படுத்த கண்ணாடி காதோலை கண் மருந்து தலைக் லாவது . தலைவி பாங்கிக்கறத்தொடு கெண்ணெய் பெண்போகம் பிறர் துயர் நிற்கும் பாங்கி செவிலிக்கறத்தொடு காத்தல் தண்ணீ ர்ப்பந்தர் மடம் தடம் நிற்கும் செவிலி நற்றாய்க்கறத்தொடு கா ஆவுறுஞ்சு தறி விலங்கிற்குணவு நிற்கும் நற்றாய் தந்தை தன்னையர்க் கறத் ஏறு விடுத்தல் விலைகொடுத்துயிர்காத்தல் தொடு நிற்கும் என்பது . இது முன்னிலை கன்னிகாதானம் முதலியனவாம் . முன்னிலைப்புறமொழி என இரண்டு அறம் வளர்த்த நாயகி - பார்வதி பிராட்டியார் வகையினையும் கையறு தோழி கண்ணீர் சிவபிரானை நோக்கி நான் அறம் வளர்க்க துடைத்தல் தலைமகள் கலுழ்தற் காரணங் வேண்டுமென சிவபிரான் இருநாழி நெல் கூறல் தலைவன் தெய்வங் காட்டித் லளித்து இதைப் பூலோகத்திற் கொண்டு தெளிப்பத் தெளிந்தமை கூறல் இறைவி சென்று உழவுத் தொழிலால் பெருக்குக தலைவனி கந்தமையியம்பல் பாங்கியியற் என அவ்வாறே கங்கை நாட்டு உழவர்பால் பழித்தல் தலைம களியற்படமொழி தல் நெல்லளித்து விருத்தி செயச்செய்து காஞ் தெய்வம் பொறைகொளச் செல்குவ சியடைந்து தவஞ்செய்து நெற்கொண்டு மென்றல் இல்வயிற் செறித்தமையியம் உழவாலதைப்பெருக்கி அறம்வளர்த்தனள் . பல் செவிலிகனையிருள் அவன் வரக்கண் அறம்வளர்த்தான் முதலியார் - இவர் அம்பி டமைகூறல் எறி வளைவேற்றுமைக் கேது என்னும் ஊரார் கிருஷ்ணதேவராயருக்கு