அபிதான சிந்தாமணி

புனகா 1178 புஷ்கரன் னோ ஒரியண்டல்டர்பிட் பிளாண்டிகெ புனைவுளிவிளைவணி - அஃதாவது, சொல் ட்டி, சாடிநெட்டி, ஷார்ட்பேஸ்ட், ஆண்ட் லப்பட்ட வொரு வர்ணியத்தினால் சம்மத வெர்ப், பிரீஸ்ட், பெய்ரி, பிரில்பாக், சுவா மாகிய மற்றொரு வர்ணியந் தோன்றுவது. லோ, சுவாபெயின், பயர்ஸ்பாட் முதலிய. இதனை வடநூலார் பிரஸ்து தாங்குராலங் இவைஉருவத்தில் ஒன்றிற்கொன்று வேறு கார மென்பர். (குவல.) பட்டும். உணவாதிகளிலும், செயல்களி புன்னாடு - தஞ்சாவூர். லும் வேறுபட்டும் இருக்கின்றன. புன்னான கநாடு - இலாவாணக நகரத்திற்கும் புனகா - இது பிரம்மசாரி தன்னையறியாது மகத நாட்டிற்கும் இடையேயுள்ள தொரு வீர்யம் கலி தமானால் ஸ்நானஞ் செய்து நாடு (பெ கதை) ஜபிக்க வேண்டிய மந்திரம். (மது -அத்.) புஜகேசி மானஸமடுவிற்குக் காவலாளி. புனருத்தம் - சத்தத்தினாலும் அத்யாகாரத் புஜங்கத்திரராழர்த்தி - தாருகவனத்து இரு தினாலும் தான் சொன்ன வசநங்களைப் பிர டிகள் எவிய பாம்புகளை அச்சமுறுத்தி யோசனமின்றியில் மீளவும் அதனையே அப்புறப்படுத்திய சிவமூர்த்தியின் திரு சொல்லுகை. (சிவ-சித்.) வருவம், புனர்வசு - 1, தரித்திரன் குமரன்; இவன் புஜங்கலளிதம் - கருடனுக்கு அஞ்சி அப் கும் ஆகுகன், யம்புகுந்த அரவாசினைக் களிப்பித்து அபய 2. யதுவம்சத்துத் துந்துபி குமரன். மளித்துத் தம்மிடமிருத்திய சிவன் திருக் புனிதவதியார் - 1. காரைக்கால் அம்மை கோலம். யார்க்கு முதற் பெயர். புஜபலன் - வங்கதேசாதிபதி. இவனிடம் 2. காரைக்காலம்மையாரின் கணவரது சுசீலன் வந்து கண்டு விபூதி தரியாத உன் இரண்டாவது மனைவியின் புத்திரி, னிடம் தானம் வாங்கேனென்று நீங்கி புனிந்தன் - நந்தகன் குமான். இவன் கும னன். நீங்கவே அரசன் செல்வம் நாடு ரன் பாகவா தன். முதலியவற்றை இழந்து மனைவியை புனுகு - புழுகு - இது புனுகு பூனையெனும் வேடர் பிடித்துக்கொள்ள மறுதேயமடை பூனையொத்தவை. காட்டில் வாழ்பிராணி. ந்து கள்ளனெனக் கையறுப்புண்டு விதர் காட்டில் மர முதலிய இடங்களில் தன் ப்பாட்டின் தெருவில் சென்று சிறிது பீஜத்தைச் சார்ந்த பையிலுள்ள ஒருவித புண்ணியத்தால் சுசீலன் வீட்டுக்கடை பசைப் பொருளைப் பீச்ச அதனைச் சேர்த் சென்று பிச்சை கேட்கச் சுசீலன் கண்டு தெடுக்கும் பொருள். விபூதி தரியா தவன் அன்றோவெனப் புனுகுப் பூனை - இது ஒரு காட்டில் வசிக் பழைய நினைவுவந்து விபூதி கெட்டுப் கும் பிராணி, உருவத்தில் சிறு பூனைபோல் பழையபடி குறைந்த கை பெற்று அரச வது. இதனிடம் புனுகு எனும் வாசனைப் டைந்தவன். பொருள் உண்டாவதால் இதைப் புனுகு புஷ்கசி ஒரு அரக்கி, கர்க்கடனுக்கு பூனை யென்பர். இதற்குப் பீஜத்தருகில் மனைவி, இவள் குமரி கர்க்கடி, இவள் வாலின் கீழ்ப்பக்கமாய் ஒரு தைலப்பை புருடனுடன் சென்று சு தக்ஷண முனிவரை இருக்கிறது. இப்பையில் தைலம் ஊறு கை வருத்த அவரால் புருடனுட னிறந்தவள். யில் அத்தைலத்தை எங்கேனும் தேய்த்து புஷ்சாம் - 1. இது ஒரு தீர்த்தம். The விடும். அதைக் காட்டுவாசிகள் மணங்கொ Pushkar, a lake 6 miles from Ajmer. ண்டு வழித்துச் சேர்ப்பர். இதை நகாத்தி It is called also Pokhra. லுள்ளவர் நடுவில் சுழலும் மூங்கில் அமை 2. ஒருதேசம். ந்த கூண்டிலடைத்து வைப்பர். தைலம் சத்ததீவுகளில் ஒன்று. பொறுகையிலதை அதில் தேய்க்கும். அதை 4. மாளவதேசத்துள்ள ஒரு நதி. இதில் வழித்துப் பத்திரப் படுத்தி உபயோகிப்பர் விச்வாமிதான் தவம் செய்தான், இதுவே புனுகு. புஷ்கார் கிருஷ்ணன் குமார். புனைவிலிபுகழ்ச்சியணி இது அவர்ணி புஷ்கான் 1. பரதன் குமரன். யத்தை வர்ணிக்க அதனது சம்பந்தத்தால் 2. வசுதேவன் தம்பியாகிய விருகன் வர்ணியந் தோன்றுவது. இதனை வடநூ குமான், லார் அப்பிரஸ்துத பிரசம்சாலங்கார மென் 3. நளன் தாயாதியாய்க் கலியுடன் சேர் பர். (குவல.) ந்து நளனுடன் சூதாடி வென்று நளனைக்
புனகா 1178 புஷ்கரன் னோ ஒரியண்டல்டர்பிட் பிளாண்டிகெ புனைவுளிவிளைவணி - அஃதாவது சொல் ட்டி சாடிநெட்டி ஷார்ட்பேஸ்ட் ஆண்ட் லப்பட்ட வொரு வர்ணியத்தினால் சம்மத வெர்ப் பிரீஸ்ட் பெய்ரி பிரில்பாக் சுவா மாகிய மற்றொரு வர்ணியந் தோன்றுவது . லோ சுவாபெயின் பயர்ஸ்பாட் முதலிய . இதனை வடநூலார் பிரஸ்து தாங்குராலங் இவைஉருவத்தில் ஒன்றிற்கொன்று வேறு கார மென்பர் . ( குவல . ) பட்டும் . உணவாதிகளிலும் செயல்களி புன்னாடு - தஞ்சாவூர் . லும் வேறுபட்டும் இருக்கின்றன . புன்னான கநாடு - இலாவாணக நகரத்திற்கும் புனகா - இது பிரம்மசாரி தன்னையறியாது மகத நாட்டிற்கும் இடையேயுள்ள தொரு வீர்யம் கலி தமானால் ஸ்நானஞ் செய்து நாடு ( பெ கதை ) ஜபிக்க வேண்டிய மந்திரம் . ( மது -அத் . ) புஜகேசி மானஸமடுவிற்குக் காவலாளி . புனருத்தம் - சத்தத்தினாலும் அத்யாகாரத் புஜங்கத்திரராழர்த்தி - தாருகவனத்து இரு தினாலும் தான் சொன்ன வசநங்களைப் பிர டிகள் எவிய பாம்புகளை அச்சமுறுத்தி யோசனமின்றியில் மீளவும் அதனையே அப்புறப்படுத்திய சிவமூர்த்தியின் திரு சொல்லுகை . ( சிவ - சித் . ) வருவம் புனர்வசு - 1 தரித்திரன் குமரன் ; இவன் புஜங்கலளிதம் - கருடனுக்கு அஞ்சி அப் கும் ஆகுகன் யம்புகுந்த அரவாசினைக் களிப்பித்து அபய 2. யதுவம்சத்துத் துந்துபி குமரன் . மளித்துத் தம்மிடமிருத்திய சிவன் திருக் புனிதவதியார் - 1. காரைக்கால் அம்மை கோலம் . யார்க்கு முதற் பெயர் . புஜபலன் - வங்கதேசாதிபதி . இவனிடம் 2. காரைக்காலம்மையாரின் கணவரது சுசீலன் வந்து கண்டு விபூதி தரியாத உன் இரண்டாவது மனைவியின் புத்திரி னிடம் தானம் வாங்கேனென்று நீங்கி புனிந்தன் - நந்தகன் குமான் . இவன் கும னன் . நீங்கவே அரசன் செல்வம் நாடு ரன் பாகவா தன் . முதலியவற்றை இழந்து மனைவியை புனுகு - புழுகு - இது புனுகு பூனையெனும் வேடர் பிடித்துக்கொள்ள மறுதேயமடை பூனையொத்தவை . காட்டில் வாழ்பிராணி . ந்து கள்ளனெனக் கையறுப்புண்டு விதர் காட்டில் மர முதலிய இடங்களில் தன் ப்பாட்டின் தெருவில் சென்று சிறிது பீஜத்தைச் சார்ந்த பையிலுள்ள ஒருவித புண்ணியத்தால் சுசீலன் வீட்டுக்கடை பசைப் பொருளைப் பீச்ச அதனைச் சேர்த் சென்று பிச்சை கேட்கச் சுசீலன் கண்டு தெடுக்கும் பொருள் . விபூதி தரியா தவன் அன்றோவெனப் புனுகுப் பூனை - இது ஒரு காட்டில் வசிக் பழைய நினைவுவந்து விபூதி கெட்டுப் கும் பிராணி உருவத்தில் சிறு பூனைபோல் பழையபடி குறைந்த கை பெற்று அரச வது . இதனிடம் புனுகு எனும் வாசனைப் டைந்தவன் . பொருள் உண்டாவதால் இதைப் புனுகு புஷ்கசி ஒரு அரக்கி கர்க்கடனுக்கு பூனை யென்பர் . இதற்குப் பீஜத்தருகில் மனைவி இவள் குமரி கர்க்கடி இவள் வாலின் கீழ்ப்பக்கமாய் ஒரு தைலப்பை புருடனுடன் சென்று சு தக்ஷண முனிவரை இருக்கிறது . இப்பையில் தைலம் ஊறு கை வருத்த அவரால் புருடனுட னிறந்தவள் . யில் அத்தைலத்தை எங்கேனும் தேய்த்து புஷ்சாம் - 1. இது ஒரு தீர்த்தம் . The விடும் . அதைக் காட்டுவாசிகள் மணங்கொ Pushkar a lake 6 miles from Ajmer . ண்டு வழித்துச் சேர்ப்பர் . இதை நகாத்தி It is called also Pokhra . லுள்ளவர் நடுவில் சுழலும் மூங்கில் அமை 2. ஒருதேசம் . ந்த கூண்டிலடைத்து வைப்பர் . தைலம் சத்ததீவுகளில் ஒன்று . பொறுகையிலதை அதில் தேய்க்கும் . அதை 4. மாளவதேசத்துள்ள ஒரு நதி . இதில் வழித்துப் பத்திரப் படுத்தி உபயோகிப்பர் விச்வாமிதான் தவம் செய்தான் இதுவே புனுகு . புஷ்கார் கிருஷ்ணன் குமார் . புனைவிலிபுகழ்ச்சியணி இது அவர்ணி புஷ்கான் 1. பரதன் குமரன் . யத்தை வர்ணிக்க அதனது சம்பந்தத்தால் 2. வசுதேவன் தம்பியாகிய விருகன் வர்ணியந் தோன்றுவது . இதனை வடநூ குமான் லார் அப்பிரஸ்துத பிரசம்சாலங்கார மென் 3. நளன் தாயாதியாய்க் கலியுடன் சேர் பர் . ( குவல . ) ந்து நளனுடன் சூதாடி வென்று நளனைக்