அபிதான சிந்தாமணி

புல்கசன் 1176 புறத்திரை தின்கின்றன, ளம், கம்பு, முதலிய பெரியவை இப்புல் புழ - இது வியாசரால் காணப்பட்டு அதனை வினத்தில் பெரும்பாலானவை கணுக்க ஓட்டத்தின் காரணம் கேட்க தான் வண்டி ளுடையன. இவற்றிற் சில உட்குழலுடை களுக்குப் பயந்து ஓடுகிறேன் எனக்கேட்டு யன. சில சிறு துவாரமுடையனவாய் அதன் பூர்வநிலையுணர்த்த புழுப்பிறவியை வயிர முடையனவாயிருக்கின்றன. இவற் நீங்கி அவாது அநுக்ரகத்தால் அரசனா றிற் சில மணமுடையனவாயும், சிலவற் கியது. (பார. அநுசா.) றின் தான்யம் எறும்பு, காட்டுவாசிகளுக்கு புழமுதலியன - இவற்றினுடலில் பல வளை ஆகாரமாகவும் இருக்கின்றது. கரும்பும், யங்கள் உண்டு. அந்த வளையங்களி னடிப் மூங்கிலுமிவ்வினத்த, புறம் சுறசுறப்பாயும் மேற்புறம் மிருது புல்கசன் - நிஷா தனுக்குச் சூத்ரஸ்திரீயி வாகவு மிருக்கும். ஒவ்வொரு அடிப்புறத் டம் பிறந்தவன், இவனுக்கு வளை கல்லி திலும் 4 ஜதை முட்கள் உண்டு. இவை யெலிமுதலிய பிடித்தல் தொழில். (மது). களே புழுவின் கால்கள். இவற்றி னு தவி புல்லவர் -ஒரு இருடி. புல்லாரணியத்தில் யால் பூமிமீது நகர்கின்றன. உடம்பில் தவம் இயற்றி விஷ்ணு தரிசனம் கண்ட பிசின் போன்ற பசையுண்டு, இப்பசை பூமி வர். புல்லாரணி யெனவும் இவர்க்குப் யைத் தோண்டுதற்கும், பூமிமீது நகரவும் பெயர். கூடும். இவை அழுகின பொருள்களைத் புல்லாரணி புல்லவரைக் காண்க. புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் இவர், கோப் புளகன் - ஒரு அரசன். அருணாசலத்தில் பெருஞ்சோழன் தன் மக்களோடு போர் புழுகுசாத்தி வலிமை பெற்றுத் தேவரை க்கு எழுந்தபோது பாடித் தடுத்த புலவர். வருத்தத் தேவர் முறைபாட்டால் சிவ (புற. நா). மூர்த்தி இவனுக்கு முத்தியளித்தனர். புல்லியர் - இவர்கள் மதுரை ஜில்லாவில் புளிந்தம் இது ஒரு தேசம். (பீ. பர்வம்) மலையடிவாரத்தில் கிழங்கு காய்கனி முத This inoludes the Western portion விய பறித்துச் சீவிக்கும் ஒருவகைக் காட் of Bundelkhand and the distriot of டுச் சாதியார். இவர்களுக்குப் பாலியர் Sagar, எனவும் பெயர். புளிந்தர் விதர்ப்ப அநர்த்த தேசத்தவர். புல்லுருவி ஒருவிதப் பூண்டு, இது மரங் புளிந்தன் வைசியகுமரியை அரசன் கா களின் மீதே பரவி மரத்தின் சாரத்தைக் வினால் புணரப் பிறந்தவன். இரகித்துத் தான் படர்ந்த மரத்தைக் புளினன் - அமிர்தத்தைக் காத்ததேவன். கெடுப்பது, (பா ஆதி.) புல்வகை-சதுரக்கள்ளி, நாகத்தாளி, பேய் புளுவர் கொங்கு வேளாளரில் ஒரு வகை கற்றாழை, செங்கற்றாழை, கற்றாழை, யார். இவர்கள் கம்பராமாயணத்தில் வல்ல கள்ளி முளையான், மேகநாதப் பூண்டு, வர் என்பர். இவர்கள் கோயம்புத்தூரில் அறுகம்புல், சோதிப்புல், தருப்பைப்புல், இருப்பவர். மாந்தப்புல், காவட்டம்புல், பீனசப்புல், புள்ளுவர் பக்ஷிதோஷம் போக்கும் ஒரு வாசனைப்புல், பேய்ப்புல், பருங்காளான், வகை மலையாள சாதியார். புற்றுக்காளான், வலைக்காளான், பொறிக் புறத்திணை நன்னாகனார் - ஒய்மான் நல்லியக் காளான், வரிக்காளான் முதலியன. கோடன், ஓய்மான் நல்லியா தன், கரும்ப புவநேகவாது - விஜயகூழங்கைச் சக்கிர னூர் கிழான் முதலியவரைப் பாடியவர். வர்த்தி யாழ்ப்பாணத்தில் அரசு செய்த இவர்க்கு நன்னாகனார் எனவம் பெயர். போது அவர்க்கு மந்திரியாயிருந்து பல (புற-நா.) தருமம் நடாத்திய பிரபு. புறத்திரை - 1. சினத்தின் வழி மிக்குமேற் புவநேசன் கானவிந்துவைக் காண்க. கொண்டு பகைவருடைய வெற்றிக்கொடி சுத்தமென்றும் அசுத்தமென் யணிந்த அரணின் சுற்றிலே விட்டது. றும் இருவகையாகக் கூறுவர் சைவர். சாந் (பு-வெ) திய தீதகலையில் (கரு)-ம், சாந்திகலையில் 2. பகைவாது கண்ணாற் பார்த்தற்கரிய (கஅ)-ம், சுத்தம், வித்யாகலையில் (உஎ)ம் குஅம்பின் நூழையும் பெருவாயிலும் பிரதிஷ்டாகலையில் (நி)-ம், வெர்த்திகலை யாவரும் புறப்படாதபடி வளைந்து அவர் யில் (50அ)-ம், அசுத்தம். (சி-சா.) மருங்கே விட்டது, புவனங்கள்
புல்கசன் 1176 புறத்திரை தின்கின்றன ளம் கம்பு முதலிய பெரியவை இப்புல் புழ - இது வியாசரால் காணப்பட்டு அதனை வினத்தில் பெரும்பாலானவை கணுக்க ஓட்டத்தின் காரணம் கேட்க தான் வண்டி ளுடையன . இவற்றிற் சில உட்குழலுடை களுக்குப் பயந்து ஓடுகிறேன் எனக்கேட்டு யன . சில சிறு துவாரமுடையனவாய் அதன் பூர்வநிலையுணர்த்த புழுப்பிறவியை வயிர முடையனவாயிருக்கின்றன . இவற் நீங்கி அவாது அநுக்ரகத்தால் அரசனா றிற் சில மணமுடையனவாயும் சிலவற் கியது . ( பார . அநுசா . ) றின் தான்யம் எறும்பு காட்டுவாசிகளுக்கு புழமுதலியன - இவற்றினுடலில் பல வளை ஆகாரமாகவும் இருக்கின்றது . கரும்பும் யங்கள் உண்டு . அந்த வளையங்களி னடிப் மூங்கிலுமிவ்வினத்த புறம் சுறசுறப்பாயும் மேற்புறம் மிருது புல்கசன் - நிஷா தனுக்குச் சூத்ரஸ்திரீயி வாகவு மிருக்கும் . ஒவ்வொரு அடிப்புறத் டம் பிறந்தவன் இவனுக்கு வளை கல்லி திலும் 4 ஜதை முட்கள் உண்டு . இவை யெலிமுதலிய பிடித்தல் தொழில் . ( மது ) . களே புழுவின் கால்கள் . இவற்றி னு தவி புல்லவர் -ஒரு இருடி . புல்லாரணியத்தில் யால் பூமிமீது நகர்கின்றன . உடம்பில் தவம் இயற்றி விஷ்ணு தரிசனம் கண்ட பிசின் போன்ற பசையுண்டு இப்பசை பூமி வர் . புல்லாரணி யெனவும் இவர்க்குப் யைத் தோண்டுதற்கும் பூமிமீது நகரவும் பெயர் . கூடும் . இவை அழுகின பொருள்களைத் புல்லாரணி புல்லவரைக் காண்க . புல்லாற்றூர் எயிற்றியனார் இவர் கோப் புளகன் - ஒரு அரசன் . அருணாசலத்தில் பெருஞ்சோழன் தன் மக்களோடு போர் புழுகுசாத்தி வலிமை பெற்றுத் தேவரை க்கு எழுந்தபோது பாடித் தடுத்த புலவர் . வருத்தத் தேவர் முறைபாட்டால் சிவ ( புற . நா ) . மூர்த்தி இவனுக்கு முத்தியளித்தனர் . புல்லியர் - இவர்கள் மதுரை ஜில்லாவில் புளிந்தம் இது ஒரு தேசம் . ( பீ . பர்வம் ) மலையடிவாரத்தில் கிழங்கு காய்கனி முத This inoludes the Western portion விய பறித்துச் சீவிக்கும் ஒருவகைக் காட் of Bundelkhand and the distriot of டுச் சாதியார் . இவர்களுக்குப் பாலியர் Sagar எனவும் பெயர் . புளிந்தர் விதர்ப்ப அநர்த்த தேசத்தவர் . புல்லுருவி ஒருவிதப் பூண்டு இது மரங் புளிந்தன் வைசியகுமரியை அரசன் கா களின் மீதே பரவி மரத்தின் சாரத்தைக் வினால் புணரப் பிறந்தவன் . இரகித்துத் தான் படர்ந்த மரத்தைக் புளினன் - அமிர்தத்தைக் காத்ததேவன் . கெடுப்பது ( பா ஆதி . ) புல்வகை - சதுரக்கள்ளி நாகத்தாளி பேய் புளுவர் கொங்கு வேளாளரில் ஒரு வகை கற்றாழை செங்கற்றாழை கற்றாழை யார் . இவர்கள் கம்பராமாயணத்தில் வல்ல கள்ளி முளையான் மேகநாதப் பூண்டு வர் என்பர் . இவர்கள் கோயம்புத்தூரில் அறுகம்புல் சோதிப்புல் தருப்பைப்புல் இருப்பவர் . மாந்தப்புல் காவட்டம்புல் பீனசப்புல் புள்ளுவர் பக்ஷிதோஷம் போக்கும் ஒரு வாசனைப்புல் பேய்ப்புல் பருங்காளான் வகை மலையாள சாதியார் . புற்றுக்காளான் வலைக்காளான் பொறிக் புறத்திணை நன்னாகனார் - ஒய்மான் நல்லியக் காளான் வரிக்காளான் முதலியன . கோடன் ஓய்மான் நல்லியா தன் கரும்ப புவநேகவாது - விஜயகூழங்கைச் சக்கிர னூர் கிழான் முதலியவரைப் பாடியவர் . வர்த்தி யாழ்ப்பாணத்தில் அரசு செய்த இவர்க்கு நன்னாகனார் எனவம் பெயர் . போது அவர்க்கு மந்திரியாயிருந்து பல ( புற - நா . ) தருமம் நடாத்திய பிரபு . புறத்திரை - 1. சினத்தின் வழி மிக்குமேற் புவநேசன் கானவிந்துவைக் காண்க . கொண்டு பகைவருடைய வெற்றிக்கொடி சுத்தமென்றும் அசுத்தமென் யணிந்த அரணின் சுற்றிலே விட்டது . றும் இருவகையாகக் கூறுவர் சைவர் . சாந் ( பு - வெ ) திய தீதகலையில் ( கரு ) -ம் சாந்திகலையில் 2. பகைவாது கண்ணாற் பார்த்தற்கரிய ( கஅ ) -ம் சுத்தம் வித்யாகலையில் ( உஎ ) ம் குஅம்பின் நூழையும் பெருவாயிலும் பிரதிஷ்டாகலையில் ( நி ) -ம் வெர்த்திகலை யாவரும் புறப்படாதபடி வளைந்து அவர் யில் ( 50 ) -ம் அசுத்தம் . ( சி - சா . ) மருங்கே விட்டது புவனங்கள்