அபிதான சிந்தாமணி

| புருடோத்தமநம்பி 1101 புருஷசாமுத்ரிகாலக்ஷணம் கடை மணம் வர். மகோற்கட விநாயகர் காசிராஜன் செண்பக மலர்போன்ற சிவந்த மேனியும், வீட்டில் எழுந்தருளி யிருந்தபோது அவ பொய்பேசாமையும், நன்மணம் தங்கிய னுக்கு இவரது மகிமையைச் சொல்லி சரீரமும், மருண்ட பார்வையுடைமையும், அழைத்து வரச் சொல்ல அவன் தண்டக உடையாள் மற்றும் அவ்வகையே மற்றப் வனம் வந்து மகோற்கடர் அழைத்தனர் பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் தாழ்ந்த எனப் புருசுண்டி அரசனது கண்ணை வர் ஆவார். அவர்களில் உயர்ந்தவள் பது மூடிக் காசியில் இருத்தினர். மீண்டும் மினி சாதிப்பெண். அவ்வகைப் பெண்க அரசன் விநாயகர் எவலால் வந்து கஜாநநர் ளுக்கும் மற்ற ஜாதிப் பெண்களுக்கும் அழைத்தனர் எனக் காசியடைந்து விகா பொதுவில் அங்கலக்ஷணங்களைக் கூறுகின் யகரைத் தரிசித்தவர். றேன் நீண்டு குறு காதவளாய்ப் புருடோத்தமநம்பி இவர் வேதியர், சிவ பிளவுபடாத கடையிணைகளை யுடையவ பத்திமான். சிவமூர்த்தியைப் பாடி முத்தி ளாய்த் தழைத்து, மேகம்போலவும் வண்டு பெற்றவர் ; இவரது திருப்பாசுரம் ஒன்ப போலவும் கறுத்துக் குழைந்து தாந் திருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டது. இயற்கை பெற்று நெருங்கி புருபுருஷன் - சாட்சூத மநுவின் குமரன், நெறித்து நெய்த்து இருண்ட கூந்தலை புருமித்திரன் துரியோதனன் சபையில் யுடையாள் தன்னயகனுக்கு மிக்க செல்வ இருந்த சூதில் வல்லவன். முண்டாக்குபவள் ஆவள். யானை மத்தகம் புரு மீடன் - அஸ்தி குமரன். இவன் கும போலத் திரண்டுயர்ந்த தலையினையுடைளா சன் பிரகதிட்சு.. யிருப்பின் அவள் புருஷன் தீர்க்காயுள் புருஷசாழத்ரிகாலக்ஷணம் - ஒரு உத்தம பெற்று அரசனோடு ஒத்த செல்வமுள்ள புருஷனுக்கு உள்ள உறுப்புக்களுள் உன் வன் ஆவன். எட்டாம்பிறைச் சந்திரன் னதமான அவயவங்கள் ஆறு, நீண்ட போல் மயிரும் நரம்பு மில்லாமல் தசை உறுப்புக்கள் ஐந்து, குறுகிய உறுப்புக் பெற்று மூன்று விரல் அளவு அகன்று கள் நான்கு, அகன்ற உறுப்புக்கள் இரண்டு, விளங்கும் நெற்றியையுடையாள் செல் செவந்த உறுப்புக்கள் எழு, ஆழ்ந்த உறுப் வத்துடன் ஆரோக்கியத்தை யுண்டாக்கு புக்கள் மூன்று, இவை தொகை. இவற்றை வள். கண்ணின் கடைசிவந்து பசும் விரிக்கின் முப்பத்திரண்டாம் அவற்றி பால்போல் வெளுத்து நடுவிழி கறுத்து னிலக்கணங்களைச் சுருக்கிக் கூறுகின்றேன். இமை கருமையாய் இருப்பின் நன்மை வயிறு, தோள், நெற்றி, நாசி, மார்பு, யடைவள். புருவம் வளைந்த வில்போல் கையடி இவை ஆறும் உயர்ந்திருப்பின் தம்மிலிரண்டும் ஒத்து இருப்பின் நன்மை அவன் இந்திரபோகத்துடன் இருப்பன். பெறுவள். மூக்கு இருதொளையும் உரு கண், கபோலம், செங்கை, மூக்கு, முலை, ண்டு எட்பூவைப்போ லிருப்பின் நலம் நடுமார்பு இவை ஐந்தும் நீண்டிருப்பின் அடைவள். பின்னும் காதுகள் வெள்ளைக் நன்மையடைவன். சிகை, சருமம், விரற் கொடிபோல் நீண்டும் தாழ்ந்தும் நல்ல கணு, 5கம், பற்கள் இவை ஐந்தும் சிறிதா சுழிகளையுடையனவாயும், முன் தள்ளியும், யிருப்பின் தீர்க்காயுளை யடைவன். கபோலம் வட்டமாய், தசையுடைய தாய் கோசம், கணைக்கால் நா, முதுகு, இவை உயர்ந்து கண்ணாடி மண்டலம்போல் தெளி நான்கும் குறுகியிருப்பின் செல்வமுள்ள வான ஊற்றமுடைய தாயும், இதழ் கொவ் வன் ஆவன். சிரம், நெற்றி இவை இரண் வைக்கனிபோல் திரண்டு இருபக்கமும் டும் அகன்று இருப்பின் மிகுந்த நலம் குவிந்து சிவந்தரேகை யொழுங்காகவும், அடைவன். உள்ளங்கால், உள்ளங்கை, பற்கள் வெளுத்தும், முப்பத்திரண்டிற்குக் கண்கள், இதழ்க்கடை, அண்ணம், நா, குறையாமலும், மிகாமலும் இடைவெளி நகம், இவையேழும் சிவந்திருப்பின் மிக்க பெறாமலும் இருக்கிறவள் சகலசுகத்தை இன்பத்தைப் பெறுவன். இகல், ஓசை, யும் அடைவள், மெல்லி தாய்ச் சிவந்து காபி இம்மூன்றும் ஆழ்ந்து இருப்பின் கோமளமாயும் உள்ள நாபியினையுடையவள் மேலான நன்மை அடைவன். தான் இச்சித்த பொருள்களை நுகருவள். பெண்ணிலக்கணம் - பெண்கள், தசைபெற்று வட்டமாய் இரண்டங்குவ மினி, சித்தினி, சங்கினி, அத்தினி என அளவினையுடைய தாகி அழகாகிய மோவாய் நால்வகையர். இவர்களுள் பத்மினி உடையவள் எல்லா நன்மையும் அடைவள்.
| புருடோத்தமநம்பி 1101 புருஷசாமுத்ரிகாலக்ஷணம் கடை மணம் வர் . மகோற்கட விநாயகர் காசிராஜன் செண்பக மலர்போன்ற சிவந்த மேனியும் வீட்டில் எழுந்தருளி யிருந்தபோது அவ பொய்பேசாமையும் நன்மணம் தங்கிய னுக்கு இவரது மகிமையைச் சொல்லி சரீரமும் மருண்ட பார்வையுடைமையும் அழைத்து வரச் சொல்ல அவன் தண்டக உடையாள் மற்றும் அவ்வகையே மற்றப் வனம் வந்து மகோற்கடர் அழைத்தனர் பெண்களும் ஒருவருக்கொருவர் தாழ்ந்த எனப் புருசுண்டி அரசனது கண்ணை வர் ஆவார் . அவர்களில் உயர்ந்தவள் பது மூடிக் காசியில் இருத்தினர் . மீண்டும் மினி சாதிப்பெண் . அவ்வகைப் பெண்க அரசன் விநாயகர் எவலால் வந்து கஜாநநர் ளுக்கும் மற்ற ஜாதிப் பெண்களுக்கும் அழைத்தனர் எனக் காசியடைந்து விகா பொதுவில் அங்கலக்ஷணங்களைக் கூறுகின் யகரைத் தரிசித்தவர் . றேன் நீண்டு குறு காதவளாய்ப் புருடோத்தமநம்பி இவர் வேதியர் சிவ பிளவுபடாத கடையிணைகளை யுடையவ பத்திமான் . சிவமூர்த்தியைப் பாடி முத்தி ளாய்த் தழைத்து மேகம்போலவும் வண்டு பெற்றவர் ; இவரது திருப்பாசுரம் ஒன்ப போலவும் கறுத்துக் குழைந்து தாந் திருமுறையிற் சேர்க்கப்பட்டது . இயற்கை பெற்று நெருங்கி புருபுருஷன் - சாட்சூத மநுவின் குமரன் நெறித்து நெய்த்து இருண்ட கூந்தலை புருமித்திரன் துரியோதனன் சபையில் யுடையாள் தன்னயகனுக்கு மிக்க செல்வ இருந்த சூதில் வல்லவன் . முண்டாக்குபவள் ஆவள் . யானை மத்தகம் புரு மீடன் - அஸ்தி குமரன் . இவன் கும போலத் திரண்டுயர்ந்த தலையினையுடைளா சன் பிரகதிட்சு .. யிருப்பின் அவள் புருஷன் தீர்க்காயுள் புருஷசாழத்ரிகாலக்ஷணம் - ஒரு உத்தம பெற்று அரசனோடு ஒத்த செல்வமுள்ள புருஷனுக்கு உள்ள உறுப்புக்களுள் உன் வன் ஆவன் . எட்டாம்பிறைச் சந்திரன் னதமான அவயவங்கள் ஆறு நீண்ட போல் மயிரும் நரம்பு மில்லாமல் தசை உறுப்புக்கள் ஐந்து குறுகிய உறுப்புக் பெற்று மூன்று விரல் அளவு அகன்று கள் நான்கு அகன்ற உறுப்புக்கள் இரண்டு விளங்கும் நெற்றியையுடையாள் செல் செவந்த உறுப்புக்கள் எழு ஆழ்ந்த உறுப் வத்துடன் ஆரோக்கியத்தை யுண்டாக்கு புக்கள் மூன்று இவை தொகை . இவற்றை வள் . கண்ணின் கடைசிவந்து பசும் விரிக்கின் முப்பத்திரண்டாம் அவற்றி பால்போல் வெளுத்து நடுவிழி கறுத்து னிலக்கணங்களைச் சுருக்கிக் கூறுகின்றேன் . இமை கருமையாய் இருப்பின் நன்மை வயிறு தோள் நெற்றி நாசி மார்பு யடைவள் . புருவம் வளைந்த வில்போல் கையடி இவை ஆறும் உயர்ந்திருப்பின் தம்மிலிரண்டும் ஒத்து இருப்பின் நன்மை அவன் இந்திரபோகத்துடன் இருப்பன் . பெறுவள் . மூக்கு இருதொளையும் உரு கண் கபோலம் செங்கை மூக்கு முலை ண்டு எட்பூவைப்போ லிருப்பின் நலம் நடுமார்பு இவை ஐந்தும் நீண்டிருப்பின் அடைவள் . பின்னும் காதுகள் வெள்ளைக் நன்மையடைவன் . சிகை சருமம் விரற் கொடிபோல் நீண்டும் தாழ்ந்தும் நல்ல கணு 5 கம் பற்கள் இவை ஐந்தும் சிறிதா சுழிகளையுடையனவாயும் முன் தள்ளியும் யிருப்பின் தீர்க்காயுளை யடைவன் . கபோலம் வட்டமாய் தசையுடைய தாய் கோசம் கணைக்கால் நா முதுகு இவை உயர்ந்து கண்ணாடி மண்டலம்போல் தெளி நான்கும் குறுகியிருப்பின் செல்வமுள்ள வான ஊற்றமுடைய தாயும் இதழ் கொவ் வன் ஆவன் . சிரம் நெற்றி இவை இரண் வைக்கனிபோல் திரண்டு இருபக்கமும் டும் அகன்று இருப்பின் மிகுந்த நலம் குவிந்து சிவந்தரேகை யொழுங்காகவும் அடைவன் . உள்ளங்கால் உள்ளங்கை பற்கள் வெளுத்தும் முப்பத்திரண்டிற்குக் கண்கள் இதழ்க்கடை அண்ணம் நா குறையாமலும் மிகாமலும் இடைவெளி நகம் இவையேழும் சிவந்திருப்பின் மிக்க பெறாமலும் இருக்கிறவள் சகலசுகத்தை இன்பத்தைப் பெறுவன் . இகல் ஓசை யும் அடைவள் மெல்லி தாய்ச் சிவந்து காபி இம்மூன்றும் ஆழ்ந்து இருப்பின் கோமளமாயும் உள்ள நாபியினையுடையவள் மேலான நன்மை அடைவன் . தான் இச்சித்த பொருள்களை நுகருவள் . பெண்ணிலக்கணம் - பெண்கள் தசைபெற்று வட்டமாய் இரண்டங்குவ மினி சித்தினி சங்கினி அத்தினி என அளவினையுடைய தாகி அழகாகிய மோவாய் நால்வகையர் . இவர்களுள் பத்மினி உடையவள் எல்லா நன்மையும் அடைவள் .