அபிதான சிந்தாமணி

புதக்கயத்து - கம்பூர்கிழான 1183 புத்தமதம் ரைப் - கரகள் எட்டென்றுக் கூறுவர். சுக்கிர ஷம், உத்திராடம், உத்தாட்டாதி, ரேவதி னுக்குமேல் இரண்டு வஷம் யோசனைப் இந் நட்சத்திரங்களும், சதுர்த்தி, அஷ்டமி, பிரமாணத்தில் இருக்கிறவன், இவன் தவமி, சதுர்த்தசி, அமாவாசியை யொழிந்த தவச்சாலையருகு, இளை தோழியருடன் வா திதிகளும், விருஷபம், மிதனம், கர்க்கட அத் தோழியர்களுக்கு இதஞ் சொல்லிக் கம், கன்னி, துலாம், மசாம், கும்பராசிக காந்தருவர்களை அவர்களுக்குக் கணவா ளும் சேமிடஞ் சத்தமாக சோடிவஸ்திர க்கி இளையை வசப்படுத்தி மணந்து புரூா முடுக்க உத்தமம். வனைப் பெற்றனன். இளனுடைய சாபம் புதுவைச்சேதிராயன் வெணணெய்ச் நீங்கிச் சிவபிரானை நோக்கி அச்வமேதஞ் சடையன் குமரன். மகா தியாக, கம்பர் செய்வித்துச் சாபம் நீங்கச் செய்தவன். இரு இராமாயணம் அரங்கேற்றிய காலத்து க்குவேதத்தின் ஐந்தாவது காண்டத்ததி உடனிருந்து கேட்கையில் சர்ப்பர் தீன் காரியானான். (காசி காண்டம்) (வேறு.) டப்பெற்றுக் கம்பரால் நீக்கமடைந்தவர். 2. பந்தனுக்கு ஒருபெயர். "காவிரியைச் சோணாட்டைக் காராளர் தம் 3. தவசீலன் என்னும் வேதியன் கும மாபை, நாவலரைக் காவலரை நல்லோ சன். இவன் தாசி விருப்பனாய்த் தாய் பூவலய, முள்ளத்தகும் புதுவை தந்தை முதலியவரைக் கொன்று காமத் யூரைச் சிறப்பித்தான், பிள்ளைப் பெரு தால் தாலவமுனிவர் பத்தினி சுலபையைக் மாள் பிறந்து" "மெய்கழுவிவந்து விருந் கைப்பற்ற அவள் இவனைக் குட்டம் பிடிக் துண்டு மீளுமவர், கைகழுவ நீர்போதும் கச் சபிக்க அந்த வியாதியால் இறந்து மறு காவேரி, பொய்கழுவும், போர்வேற்சடை பிறப்பும் அவ்வியாதியால் வணிகனாய்ப் யன் புதுவையானில்லத்தை, யார் போற்ற பிறந்து சூரசேனால் வியாதி நீங்கி நல்லு வல்லாரறிந்து." எனப் புகழப்பட்டவன். லகு அடைந்தவன். புத் - பூமியில் புத்திரப்பேறு இல்லா தான் 4. சூரியனை யடுத்துச் சுற்றிவரும கிர அடையும் நாகம் கம். இது சூரியனுக்கு (3) கோடியே (60) புத்தகயை - நம்மவர்கள் சொல்லும் கயைக் லக்ஷம்மைலுக்கு அப்பாலிருந்து (24) மணி குத் தெற்கே ஐந்துநாழிகை வழி தூரத்தில் சேரத்தில் தன்னைத்தானே ஒருநாஞ் சுற் உள்ள ஓர் இடம். இதில் புத்தர் ஞானம் றிக்கொண்டு (88) நாட்களில் சூரியனையும் பெற்ற அரசமரம் இன்னும் இருக்கின்ற ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது. இதன் சுற்ற தென்பர். ளவு சுமார் (9500) மைல், குறுக்களவு புத்தநந்தி - ஒரு புத்தன். இவன் திருஞான (3000) மைல் என்றும் எண்ணுகின்றனர். சம்பந்த சுவாமிகளுடன் வாதிடவந்து சம் இது நமது பூமிக்கு (5) கோடியே (70) பந்தசரணாலயர் கூறியபடி தலையில் இடி லக்ஷம் மைல் தூரத்திருக்கிறது. சூரிய விழுந்து இறந்தவன். னொளி இதன்மேல் நெருங்கிப் படுதலால் புத்தமதம் - 1. புத்தன் புத்த தத்துவத் இது நன்றாய்த் தெரிகிறதில்லை. இந்துக் தைப் பொருளாகக்கொண்டு பௌத்தம் கள் இக்கிரகநிறம் பசுமை என்பர். இதனை எனமதம் உண்டாக்கித் தன்னுடன் கூடிய அடுத்த கிரகம் சுக்ரன், கண்ணங்க ராகுகாவீரர் முதலிய இருபத்து புதுக்கயத்து வண்ணக்கன் கம்பூர் கிழான் - மூன்று புத்தர்களுக்கும் ஞானபிடகம், விக இவர் வேளாண் மரபினர் கம்பூரென்னு யபிடகம், அவிதர்மபிடகம் முதலிய ஆக மூரினர் வண்ணக்கன், நாணய சோதகன் மங்களைப் போதித்துப் பிரசங்கித்துவரச் நோட்டக்காரன் புதுக்கயம் என்ற ஊரில் செய்தனன். இவர்கள் கூறும் உலகோற் நோட்டக்காரராய் வந்து தங்கியவர். இவர் பத்தியாவது பாபம் மேலிட்டுக் கோபா குறிஞ்சித்திணையைச் சிறப்பித்துப் பா+ க்னியாயெழுந்து செத்து ஜீவர்களை யெரிக் யுள்ளார். இவர் பாடியது நற். உகசம் கத் தொடங்குசைரில் ஜீவர் நவத்தானங்க பாட்டு, ளில் ஒன் முகும் பிரய - லகத்தை யடைவர். புதுநாட்டான் இடையரில் ஒரு வகுப்பு. அக்கோபம் அடங்கினபின் புண்யம் மழை புதுவஸ்திரழடுத்தல் புதன், த்தாரையாக வருஷத்துக் சோபத்தை வியாழன், வெள்ளி வாரங்களும், அசவிகளி, யாறச்செய்து பிரளயமாய் மூடிக்கொள்ள ரோகிணி, புநர்பூசம், பூசம், உத்தரம், அத் அதன் மீது காற்று வீச போற் படியும். தம், சித்தியா, சுவாதி, விசாகம், அனு பந்த ரேட்டில் மனுைம் பறந்து பூல் M திங்கள்,
புதக்கயத்து - கம்பூர்கிழான 1183 புத்தமதம் ரைப் - கரகள் எட்டென்றுக் கூறுவர் . சுக்கிர ஷம் உத்திராடம் உத்தாட்டாதி ரேவதி னுக்குமேல் இரண்டு வஷம் யோசனைப் இந் நட்சத்திரங்களும் சதுர்த்தி அஷ்டமி பிரமாணத்தில் இருக்கிறவன் இவன் தவமி சதுர்த்தசி அமாவாசியை யொழிந்த தவச்சாலையருகு இளை தோழியருடன் வா திதிகளும் விருஷபம் மிதனம் கர்க்கட அத் தோழியர்களுக்கு இதஞ் சொல்லிக் கம் கன்னி துலாம் மசாம் கும்பராசிக காந்தருவர்களை அவர்களுக்குக் கணவா ளும் சேமிடஞ் சத்தமாக சோடிவஸ்திர க்கி இளையை வசப்படுத்தி மணந்து புரூா முடுக்க உத்தமம் . வனைப் பெற்றனன் . இளனுடைய சாபம் புதுவைச்சேதிராயன் வெணணெய்ச் நீங்கிச் சிவபிரானை நோக்கி அச்வமேதஞ் சடையன் குமரன் . மகா தியாக கம்பர் செய்வித்துச் சாபம் நீங்கச் செய்தவன் . இரு இராமாயணம் அரங்கேற்றிய காலத்து க்குவேதத்தின் ஐந்தாவது காண்டத்ததி உடனிருந்து கேட்கையில் சர்ப்பர் தீன் காரியானான் . ( காசி காண்டம் ) ( வேறு . ) டப்பெற்றுக் கம்பரால் நீக்கமடைந்தவர் . 2. பந்தனுக்கு ஒருபெயர் . காவிரியைச் சோணாட்டைக் காராளர் தம் 3. தவசீலன் என்னும் வேதியன் கும மாபை நாவலரைக் காவலரை நல்லோ சன் . இவன் தாசி விருப்பனாய்த் தாய் பூவலய முள்ளத்தகும் புதுவை தந்தை முதலியவரைக் கொன்று காமத் யூரைச் சிறப்பித்தான் பிள்ளைப் பெரு தால் தாலவமுனிவர் பத்தினி சுலபையைக் மாள் பிறந்து மெய்கழுவிவந்து விருந் கைப்பற்ற அவள் இவனைக் குட்டம் பிடிக் துண்டு மீளுமவர் கைகழுவ நீர்போதும் கச் சபிக்க அந்த வியாதியால் இறந்து மறு காவேரி பொய்கழுவும் போர்வேற்சடை பிறப்பும் அவ்வியாதியால் வணிகனாய்ப் யன் புதுவையானில்லத்தை யார் போற்ற பிறந்து சூரசேனால் வியாதி நீங்கி நல்லு வல்லாரறிந்து . எனப் புகழப்பட்டவன் . லகு அடைந்தவன் . புத் - பூமியில் புத்திரப்பேறு இல்லா தான் 4. சூரியனை யடுத்துச் சுற்றிவரும கிர அடையும் நாகம் கம் . இது சூரியனுக்கு ( 3 ) கோடியே ( 60 ) புத்தகயை - நம்மவர்கள் சொல்லும் கயைக் லக்ஷம்மைலுக்கு அப்பாலிருந்து ( 24 ) மணி குத் தெற்கே ஐந்துநாழிகை வழி தூரத்தில் சேரத்தில் தன்னைத்தானே ஒருநாஞ் சுற் உள்ள ஓர் இடம் . இதில் புத்தர் ஞானம் றிக்கொண்டு ( 88 ) நாட்களில் சூரியனையும் பெற்ற அரசமரம் இன்னும் இருக்கின்ற ஒருமுறை சுற்றி வருகிறது . இதன் சுற்ற தென்பர் . ளவு சுமார் ( 9500 ) மைல் குறுக்களவு புத்தநந்தி - ஒரு புத்தன் . இவன் திருஞான ( 3000 ) மைல் என்றும் எண்ணுகின்றனர் . சம்பந்த சுவாமிகளுடன் வாதிடவந்து சம் இது நமது பூமிக்கு ( 5 ) கோடியே ( 70 ) பந்தசரணாலயர் கூறியபடி தலையில் இடி லக்ஷம் மைல் தூரத்திருக்கிறது . சூரிய விழுந்து இறந்தவன் . னொளி இதன்மேல் நெருங்கிப் படுதலால் புத்தமதம் - 1. புத்தன் புத்த தத்துவத் இது நன்றாய்த் தெரிகிறதில்லை . இந்துக் தைப் பொருளாகக்கொண்டு பௌத்தம் கள் இக்கிரகநிறம் பசுமை என்பர் . இதனை எனமதம் உண்டாக்கித் தன்னுடன் கூடிய அடுத்த கிரகம் சுக்ரன் கண்ணங்க ராகுகாவீரர் முதலிய இருபத்து புதுக்கயத்து வண்ணக்கன் கம்பூர் கிழான் - மூன்று புத்தர்களுக்கும் ஞானபிடகம் விக இவர் வேளாண் மரபினர் கம்பூரென்னு யபிடகம் அவிதர்மபிடகம் முதலிய ஆக மூரினர் வண்ணக்கன் நாணய சோதகன் மங்களைப் போதித்துப் பிரசங்கித்துவரச் நோட்டக்காரன் புதுக்கயம் என்ற ஊரில் செய்தனன் . இவர்கள் கூறும் உலகோற் நோட்டக்காரராய் வந்து தங்கியவர் . இவர் பத்தியாவது பாபம் மேலிட்டுக் கோபா குறிஞ்சித்திணையைச் சிறப்பித்துப் பா + க்னியாயெழுந்து செத்து ஜீவர்களை யெரிக் யுள்ளார் . இவர் பாடியது நற் . உகசம் கத் தொடங்குசைரில் ஜீவர் நவத்தானங்க பாட்டு ளில் ஒன் முகும் பிரய - லகத்தை யடைவர் . புதுநாட்டான் இடையரில் ஒரு வகுப்பு . அக்கோபம் அடங்கினபின் புண்யம் மழை புதுவஸ்திரழடுத்தல் புதன் த்தாரையாக வருஷத்துக் சோபத்தை வியாழன் வெள்ளி வாரங்களும் அசவிகளி யாறச்செய்து பிரளயமாய் மூடிக்கொள்ள ரோகிணி புநர்பூசம் பூசம் உத்தரம் அத் அதன் மீது காற்று வீச போற் படியும் . தம் சித்தியா சுவாதி விசாகம் அனு பந்த ரேட்டில் மனுைம் பறந்து பூல் M திங்கள்