அபிதான சிந்தாமணி

புஞ்சன் 1160 புட்கலை றது. இப்புசுண்டர் என்னும் காகம் வசிட் புட்கரபாகம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு (சக) டரைக்கண்டு தன் வரலாறும் சதுர்யுகத்தில் அடி, திங்கட்கிழமைக்கு (41) அடி, செவ் தான் கண்ட அதிசயங்களையும், தன் ஆயு வாய்க்கிழமைக்கு (சு) அடி, புதன்கிழ ளில் பலமுறை தேவர் கடல் கடைந்ததும் மைக்கு (அ) அடி, வியாழக்கிழமைக்கு (எ) விஷ்ணுமூர்த்தி பலமுறை அவதரித்ததும் அடி, வெள்ளிக்கிழமைக்கு (43) அடி, கூறி உம்மைப்போல் எட்டு வசிட்டர்களைக் சனிக்கிழமைக்கு (43) அடி மேஷத்திற்கு கண்டேன் எனவும் கூறினபு உருவாகிய (உக)ஆம் பாகம், இடபத்திற்கு (கச)பாகம் இருடி, இவர் குமரர். உரோமரிஷியென் மிதுனத்திற்கு (உச) ஆம் பாகம், கர்க்கட பர். (போகர்.) கத்திற்கு (எ) ஆம் பாகம் பின் சிங்கமுதல் 2. ஒருகாலத்துச் சிவசந்நிதியில் சத்தி (ச)ம், தனு முதல் (ச)ம் இவ்வடைவே புட் கணங்கள் நடித்தனர். அச்சத்திகளின் வாக காபாசமாம் இவ்வாரங்களில் கூறிய அடி னங்களும் மதுக்களிப்பால் களித்தன. களிலும் இந்த ராசிகளில் இந்த பாகங்கள் அக்காலத்தில் பிரமசத்தியின் அன்னங்கள் உதிக்கும் காலங்களிலும் சுபகன்மங்கள் சண்டனென்னும் வாயசத்தைக் கூடிக் செய்யலாம். இவையன்றிச் சிலர் மேடத் களித்திருந்து கருவடைந்தன. இதனை திற்கு (எ, க) ஆம் பாகைகளும், இடபத் அறிந்த பிராமி அவ்வன்னங்களை நீங்கித் திற்கு (ரு-க) ஆம் பாகைகளும், மிதுனத் தியானித் திருந்தனள். காலாவதியில் அன் திற்கு (ரு .அ) ஆம் பாகைகளும், கர்க்கட னங்கள் கருமுதிர்ந்து காகவுருவமானபுஜண் கத்திற்கு (க-க) ஆம் பாகைகளைப் புட்கா டர் முதலிய இருபத்தொரு குஞ்சுகளைப் மாக கூறுவர். இப்படியே சிங்கதனுவாதி பொரித்தன. இவ் விருபத்தொருவரும் கொள்க. (விதான மாலை.) பிராம்மியை யெண்ணித் தவமியற்றப் புட்கரம் -1. ஒரு தீர்த்தம். பிராமியினருளால் ஞானமடைந்து தம் 2. ஒரு மகாஸ் தலம், பிதாவாகிய சண்டனைக் காணச் சண்டன் புட்கான் - 1. வீமனது கதையால் இறந்த அலம்பு தா சத்தியின் அருளால் கற்பகத் ஒரு அரக்கன், தருவில் இருக்க இருந்தனர். இக்கற்ப 2. நளனைச் சூதாடும்படி செய்து நாட் கத்து இருக்கையில் புஜண்டர் ஒழிந்த டைப் பறித்துக் கொண்டவன். பின்மறு மற்ற இருபதின்மரும் அநித்யமுணர்ந்து சூதாடித் தான் முதலில் வென்ற நாடு முத முத்தியடைந்தனர். புஜண்டர் தம்தேகத்து வியவற்றை நளனுக்கு விட்டு ஓடியவன். டன் கற்பகத்திருந்து வசிட்டரைக் கண்டு 3. பரதன் குமரன் ; இராமபிரான் கட் வார்த்தையாடுகையில் உம்மைப் போல் டளைப்படி காந்தருவநகா மாண்டவன். எட்டு வசிட்டர்களைக் கண்டேனென்ற 4 சிவநாம சங்கீர்த்தனத்தால் முத்தி வர். (ஞானவாசிட்டம்.) யடைந்த பக்தன். புஞ்சன் - ஒருநாகன். கத்ரு தநயன். 5. வருணபுத்திரன். பிரமலோசையி புஞ்சிகஸ்தலை - 1. வருணன் பெண். டம் மாலினியைப் பெற்றவன். 2. ஓர் அரம்பை; இவள் பாரனைக்கூடிக் 6. சிவன் திரேதாயுகத்தில் நந்தியம்பதி கலாவதியைப் பெற்றனள். யில் இருந்த புண்ணிய வேதியன். யமன் புடவகை - கஜபுடம் - (1000) வறட்டிகள், தன் கிங்காரை நோக்கிப் புட்கலன் என்ப பன்றிப்புடம். (50) வறட்டிகள், குக்கிடப் வனைக் கொண்டு வாருங்கள் என்ன படர் புடம் - (6) வறட்டிகள், காடைப்புடம் - கள் இவனைக் கொண்டு செல்ல யமன் (3) வறட்டிகளாலானவை. படரைச் சினந்து புட்கரனைக்கண்கெளித்து புடவேதை - (சு) இராசியும், (50) பாகை அவனையும் சரித்து அவனுக்கு நாகங்களைக் யும் வைத்து இதில் ஆதித்யன் முதலான காட்டினன். புட்கான் நரகவேதனைப்படு கிரகங்களின் புடங்களைக் கூட்டி நின்றது வாரைக்கண்டு கடவுளைத் துதித்து அவர் வேதைப் புடமாம். இவ்விடத்துச் சந்தி களை மன்னிக்கக் கேட்டு யமபுர நீங்கின ரனை யொழித்துக் கொள்ளப்படும். இந்த வன். இவன் முதல் யுகத்தில் நாகலோகம் வேதைப் புடத்தை நாட்பார்க்கும்படியே கண்டு மீண்டவன், (மகாபுரா.) பார்த்துக்கண்ட நாள், தான் கருதிய நாளா புட்கலாவர்த்தம் - ஒரு மேகம் பிரமன் மூச் கில், அந்நாள் புடவேதை யென்று தவிரப் சிற்பிறந்த மலைகளின் சிறகிற் பிறந்தது. படும். (வி தானமாலை) புட்கலை - அரிகரப் புத்திரன் தேவி,
புஞ்சன் 1160 புட்கலை றது . இப்புசுண்டர் என்னும் காகம் வசிட் புட்கரபாகம் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு ( சக ) டரைக்கண்டு தன் வரலாறும் சதுர்யுகத்தில் அடி திங்கட்கிழமைக்கு ( 41 ) அடி செவ் தான் கண்ட அதிசயங்களையும் தன் ஆயு வாய்க்கிழமைக்கு ( சு ) அடி புதன்கிழ ளில் பலமுறை தேவர் கடல் கடைந்ததும் மைக்கு ( ) அடி வியாழக்கிழமைக்கு ( ) விஷ்ணுமூர்த்தி பலமுறை அவதரித்ததும் அடி வெள்ளிக்கிழமைக்கு ( 43 ) அடி கூறி உம்மைப்போல் எட்டு வசிட்டர்களைக் சனிக்கிழமைக்கு ( 43 ) அடி மேஷத்திற்கு கண்டேன் எனவும் கூறினபு உருவாகிய ( உக ) ஆம் பாகம் இடபத்திற்கு ( கச ) பாகம் இருடி இவர் குமரர் . உரோமரிஷியென் மிதுனத்திற்கு ( உச ) ஆம் பாகம் கர்க்கட பர் . ( போகர் . ) கத்திற்கு ( ) ஆம் பாகம் பின் சிங்கமுதல் 2. ஒருகாலத்துச் சிவசந்நிதியில் சத்தி ( ) ம் தனு முதல் ( ) ம் இவ்வடைவே புட் கணங்கள் நடித்தனர் . அச்சத்திகளின் வாக காபாசமாம் இவ்வாரங்களில் கூறிய அடி னங்களும் மதுக்களிப்பால் களித்தன . களிலும் இந்த ராசிகளில் இந்த பாகங்கள் அக்காலத்தில் பிரமசத்தியின் அன்னங்கள் உதிக்கும் காலங்களிலும் சுபகன்மங்கள் சண்டனென்னும் வாயசத்தைக் கூடிக் செய்யலாம் . இவையன்றிச் சிலர் மேடத் களித்திருந்து கருவடைந்தன . இதனை திற்கு ( ) ஆம் பாகைகளும் இடபத் அறிந்த பிராமி அவ்வன்னங்களை நீங்கித் திற்கு ( ரு - ) ஆம் பாகைகளும் மிதுனத் தியானித் திருந்தனள் . காலாவதியில் அன் திற்கு ( ரு .அ ) ஆம் பாகைகளும் கர்க்கட னங்கள் கருமுதிர்ந்து காகவுருவமானபுஜண் கத்திற்கு ( - ) ஆம் பாகைகளைப் புட்கா டர் முதலிய இருபத்தொரு குஞ்சுகளைப் மாக கூறுவர் . இப்படியே சிங்கதனுவாதி பொரித்தன . இவ் விருபத்தொருவரும் கொள்க . ( விதான மாலை . ) பிராம்மியை யெண்ணித் தவமியற்றப் புட்கரம் -1 . ஒரு தீர்த்தம் . பிராமியினருளால் ஞானமடைந்து தம் 2. ஒரு மகாஸ் தலம் பிதாவாகிய சண்டனைக் காணச் சண்டன் புட்கான் - 1. வீமனது கதையால் இறந்த அலம்பு தா சத்தியின் அருளால் கற்பகத் ஒரு அரக்கன் தருவில் இருக்க இருந்தனர் . இக்கற்ப 2. நளனைச் சூதாடும்படி செய்து நாட் கத்து இருக்கையில் புஜண்டர் ஒழிந்த டைப் பறித்துக் கொண்டவன் . பின்மறு மற்ற இருபதின்மரும் அநித்யமுணர்ந்து சூதாடித் தான் முதலில் வென்ற நாடு முத முத்தியடைந்தனர் . புஜண்டர் தம்தேகத்து வியவற்றை நளனுக்கு விட்டு ஓடியவன் . டன் கற்பகத்திருந்து வசிட்டரைக் கண்டு 3. பரதன் குமரன் ; இராமபிரான் கட் வார்த்தையாடுகையில் உம்மைப் போல் டளைப்படி காந்தருவநகா மாண்டவன் . எட்டு வசிட்டர்களைக் கண்டேனென்ற 4 சிவநாம சங்கீர்த்தனத்தால் முத்தி வர் . ( ஞானவாசிட்டம் . ) யடைந்த பக்தன் . புஞ்சன் - ஒருநாகன் . கத்ரு தநயன் . 5. வருணபுத்திரன் . பிரமலோசையி புஞ்சிகஸ்தலை - 1. வருணன் பெண் . டம் மாலினியைப் பெற்றவன் . 2. ஓர் அரம்பை ; இவள் பாரனைக்கூடிக் 6. சிவன் திரேதாயுகத்தில் நந்தியம்பதி கலாவதியைப் பெற்றனள் . யில் இருந்த புண்ணிய வேதியன் . யமன் புடவகை - கஜபுடம் - ( 1000 ) வறட்டிகள் தன் கிங்காரை நோக்கிப் புட்கலன் என்ப பன்றிப்புடம் . ( 50 ) வறட்டிகள் குக்கிடப் வனைக் கொண்டு வாருங்கள் என்ன படர் புடம் - ( 6 ) வறட்டிகள் காடைப்புடம் - கள் இவனைக் கொண்டு செல்ல யமன் ( 3 ) வறட்டிகளாலானவை . படரைச் சினந்து புட்கரனைக்கண்கெளித்து புடவேதை - ( சு ) இராசியும் ( 50 ) பாகை அவனையும் சரித்து அவனுக்கு நாகங்களைக் யும் வைத்து இதில் ஆதித்யன் முதலான காட்டினன் . புட்கான் நரகவேதனைப்படு கிரகங்களின் புடங்களைக் கூட்டி நின்றது வாரைக்கண்டு கடவுளைத் துதித்து அவர் வேதைப் புடமாம் . இவ்விடத்துச் சந்தி களை மன்னிக்கக் கேட்டு யமபுர நீங்கின ரனை யொழித்துக் கொள்ளப்படும் . இந்த வன் . இவன் முதல் யுகத்தில் நாகலோகம் வேதைப் புடத்தை நாட்பார்க்கும்படியே கண்டு மீண்டவன் ( மகாபுரா . ) பார்த்துக்கண்ட நாள் தான் கருதிய நாளா புட்கலாவர்த்தம் - ஒரு மேகம் பிரமன் மூச் கில் அந்நாள் புடவேதை யென்று தவிரப் சிற்பிறந்த மலைகளின் சிறகிற் பிறந்தது . படும் . ( வி தானமாலை ) புட்கலை - அரிகரப் புத்திரன் தேவி