அபிதான சிந்தாமணி

புகழ்ந்தனர் பரவல் 1159 புசுண்டர் தல், றுச் சிவபூஜை விடாது செய்து முத்தி லமும் இருக்கும். இதனிலையே முக்கிய பெற்றவர். (பெ. புரா.) மானது இந்தச் செடிகளினிலைகள் முதிர்ந் புகழ்ந்தனர் பாவல் இன்னதொரு பதத் தபினிவைகளைச். செடியுடன் வெட்டி தைக் கிட்டுவோமாகப் பெரியபூமியிடத்து வெயிலில் (2, 3) மணிநேரம் வைத்து வதல் யாங்களெனச் சொல்லிக் கிட்டுதற்கரிய கியபின் (2,3) செடிகளை ஒன்றாகக்கோத்து தெய்வத்தின் கட்டும் வீரக்கழலையுடைய நிழலில் உலர்த்துவார்கள். இவை 1 மாதத் பாதங்களைப் பணிந்தது (பு. வெ. படாண்.) தில் நன்றாய் உலர்ந்துபோம். அவைகளை புகழ்பொருளுவமையணி அஃதாவது, எடுத்துக்காற்று நுழையாத இடத்தில் குவி இரண்டு வாக்கியங்களுள் முன்னதிலும் யலாகப் போட்டு வைக்கோலால் மூடுவர். மானமாகச் சொல்லப்பட்டதைப் பின்னதி இவ்வாறு (10, 12) நாட்கள் வைத்து எடுக் லுபமேயமாக்கியும், உபமேயமாகச் சொல் கின் இலைகள் கறுப்பு நிறமடைந்து மக்கி லப்பட்டதை உபமானமாக்கியுஞ் சொல்லு யிருக்கும். இவற்றைக் கட்டாகக் கட்டுவர். இதனை வடநூலார் உபமேயோப இது, இந்து தேசப் பொருளன்று. இது மாலங்காரமென்பர்; தண்டியாசிரியர் இதர அமெரிக்காவி லிருந்து ஐரோப்பா ஆசியா விதாமென்பர். விற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது. இப்போது புகழ்விப்பிவர்கண்டன் - பாணவம்சத்திற் இந்தியாவில் கோதாவரி, கிருஷ்ணா, திரு பிறந்த ஒரு அரசன். இவன் முதலாம் சிராப்பள்ளி முதலிய ஜில்லாக்களில் பயி விக்ரமார்க்கனுடைய புத்ரன். இவனுக்கு ரிடப் படுகிறது. இரண்டாம் விஜயாதித்தன் என்று பெய 2. இது காரமும் நெடியுமுள்ள மயக்கப் ருண்டு. பொருள். இது, கோதாவரி, திரிசிராப் புகார்- காவிரிப்பூம்பட்டினம். இது கடல் பள்ளி, மதுரை முதலிய இடங்களில் பயி கொண்டது. (சிலப்பதிகாரம்.) ரிடப்படுகிறது. இதனை விதைத்து நட்டுப் புகை - இது, தீக்கு அறிகுறியாய் அது பயிரிட்டுருக்கும் சமயத்தில் அறுத்துக் கொண்ட பொருளிடம் உண்டாகும் கொத்து கொத்தாக நிழலில் உலர்த்திப் பொருள், பதப்படுத்துவார்கள். இதைப் பலவகைப் புகைக்கப்பல் - சோவி யந்திரசக்தியால் பதப்படுப்பர். மூக்குத்தூள், சுருட்டுப்புகை இலைபோன்ற சக்கிரங்கள் நீரைத் தள்ளிக் யிலை, வாய்ப்புகையிலை எனப் பலவகை கொண்டு செல்லும் கப்பல். இது காற்றில் உண்டு லாமலே செல்லும் வன்மையுள்ளது. ஒரு புங்கனூர்க்கிழவன் இவன் தஞ்சாவூர் பெரிய கப்பல் அகன்ற பத்தடுக்குகளைப் ஜில்லா சீர்காழி தாலூகாவிலிருந்த பிரபு, பெற்று இருக்கும். மேல் மூன்று அடுக்கு இவர் ஒரு கல்யாணஞ்செய்ய அதில் உண் களில் கப்பற்குரியவர்களும் வேலையாட் டவர் பலர் செரியா நோய்கண்டு கண்டை களுமி ப்பர். அடியில் சாமான்களின் புரட்சியடைந்தார் என ஒருபுலவன் பாடக் கிடங்கு களிருக்கும், நடுவில் மனிதர்க்கு கேட்டு மானம் பொறாது உயிர் நீத்தவன். சௌக்யமான வீடுகள் போன்ற இருக்கை புலவன் பாட்டு "வெண்ணையும் பார்த்தன் கொண்டிருப்பது. னை கண்ணையும் பார்த்துத் தன் மெய்யிற் புகைக்கூடு - வெப்பவாயுவால் நிரப்பப் பட்ட, புண்ணையும் பார்த்ததிரு நெடுமால் பட்ட பட்டுப்பை. இயற்கையானவாயுவினு புங்கனூர்க்கிழவன், பண்ணையுஞ் சேலுக இலேசாக இருத்தலால் இது ஆகாயக் கப் ரூந்தட நீள் கயல் பாயுநெடுந் திண்ணையுங் பலாய் ஆகாயத்தில் செல்லுகிறது. இதற் கண்டைபுரட்டுங் கல்யாணத்திற் சென்ற குள் பை ஒன்று உண்டு. வர்க்கே." சோழமண்டல் சதகத்திலும் புகைக்கூண்டு இது ஒரு பெரும்பட்டுப் புகழப் பெற்றவர். தமிழ் நா-ச. பை. முழுதும் பின்னற்கயிறால் மூடப்பட்டு புசுண்டர் - 1. மதுவுண்டு அன்னங்கள் புகையால் நிரப்பப்பட்டது. ஆவி காற்றி இரண்டு களிக்கும்போது சிவமூர்த்தி லும் லேசான தால் அது ஆகாயத்தில் எளி அவற்றைப்பார்க்க அந்த அன்னங்களிடம் தில் மனிதரையும் சுமந்து செல்லும். சிவகலை காகவுருவத்துடன் பதிந்தது. அன் புகையிலை - 1. இது ஒருவிதச் சிறுசெடி. இருபது முட்டைகளைப் பொரித்து இது (3, 4) அடி உயரம், இலைகள் ஒன் இருபத்தொராவது ஒருகாகத்தைப் பொரி மரை அங்குல நீளமும் (7, 8) அங்குல அக த்தது. இதுவே புசண்டர் எனப் பெயரும் னம்
புகழ்ந்தனர் பரவல் 1159 புசுண்டர் தல் றுச் சிவபூஜை விடாது செய்து முத்தி லமும் இருக்கும் . இதனிலையே முக்கிய பெற்றவர் . ( பெ . புரா . ) மானது இந்தச் செடிகளினிலைகள் முதிர்ந் புகழ்ந்தனர் பாவல் இன்னதொரு பதத் தபினிவைகளைச் . செடியுடன் வெட்டி தைக் கிட்டுவோமாகப் பெரியபூமியிடத்து வெயிலில் ( 2 3 ) மணிநேரம் வைத்து வதல் யாங்களெனச் சொல்லிக் கிட்டுதற்கரிய கியபின் ( 2 ) செடிகளை ஒன்றாகக்கோத்து தெய்வத்தின் கட்டும் வீரக்கழலையுடைய நிழலில் உலர்த்துவார்கள் . இவை 1 மாதத் பாதங்களைப் பணிந்தது ( பு . வெ . படாண் . ) தில் நன்றாய் உலர்ந்துபோம் . அவைகளை புகழ்பொருளுவமையணி அஃதாவது எடுத்துக்காற்று நுழையாத இடத்தில் குவி இரண்டு வாக்கியங்களுள் முன்னதிலும் யலாகப் போட்டு வைக்கோலால் மூடுவர் . மானமாகச் சொல்லப்பட்டதைப் பின்னதி இவ்வாறு ( 10 12 ) நாட்கள் வைத்து எடுக் லுபமேயமாக்கியும் உபமேயமாகச் சொல் கின் இலைகள் கறுப்பு நிறமடைந்து மக்கி லப்பட்டதை உபமானமாக்கியுஞ் சொல்லு யிருக்கும் . இவற்றைக் கட்டாகக் கட்டுவர் . இதனை வடநூலார் உபமேயோப இது இந்து தேசப் பொருளன்று . இது மாலங்காரமென்பர் ; தண்டியாசிரியர் இதர அமெரிக்காவி லிருந்து ஐரோப்பா ஆசியா விதாமென்பர் . விற்குக் கொண்டுவரப்பட்டது . இப்போது புகழ்விப்பிவர்கண்டன் - பாணவம்சத்திற் இந்தியாவில் கோதாவரி கிருஷ்ணா திரு பிறந்த ஒரு அரசன் . இவன் முதலாம் சிராப்பள்ளி முதலிய ஜில்லாக்களில் பயி விக்ரமார்க்கனுடைய புத்ரன் . இவனுக்கு ரிடப் படுகிறது . இரண்டாம் விஜயாதித்தன் என்று பெய 2. இது காரமும் நெடியுமுள்ள மயக்கப் ருண்டு . பொருள் . இது கோதாவரி திரிசிராப் புகார்- காவிரிப்பூம்பட்டினம் . இது கடல் பள்ளி மதுரை முதலிய இடங்களில் பயி கொண்டது . ( சிலப்பதிகாரம் . ) ரிடப்படுகிறது . இதனை விதைத்து நட்டுப் புகை - இது தீக்கு அறிகுறியாய் அது பயிரிட்டுருக்கும் சமயத்தில் அறுத்துக் கொண்ட பொருளிடம் உண்டாகும் கொத்து கொத்தாக நிழலில் உலர்த்திப் பொருள் பதப்படுத்துவார்கள் . இதைப் பலவகைப் புகைக்கப்பல் - சோவி யந்திரசக்தியால் பதப்படுப்பர் . மூக்குத்தூள் சுருட்டுப்புகை இலைபோன்ற சக்கிரங்கள் நீரைத் தள்ளிக் யிலை வாய்ப்புகையிலை எனப் பலவகை கொண்டு செல்லும் கப்பல் . இது காற்றில் உண்டு லாமலே செல்லும் வன்மையுள்ளது . ஒரு புங்கனூர்க்கிழவன் இவன் தஞ்சாவூர் பெரிய கப்பல் அகன்ற பத்தடுக்குகளைப் ஜில்லா சீர்காழி தாலூகாவிலிருந்த பிரபு பெற்று இருக்கும் . மேல் மூன்று அடுக்கு இவர் ஒரு கல்யாணஞ்செய்ய அதில் உண் களில் கப்பற்குரியவர்களும் வேலையாட் டவர் பலர் செரியா நோய்கண்டு கண்டை களுமி ப்பர் . அடியில் சாமான்களின் புரட்சியடைந்தார் என ஒருபுலவன் பாடக் கிடங்கு களிருக்கும் நடுவில் மனிதர்க்கு கேட்டு மானம் பொறாது உயிர் நீத்தவன் . சௌக்யமான வீடுகள் போன்ற இருக்கை புலவன் பாட்டு வெண்ணையும் பார்த்தன் கொண்டிருப்பது . னை கண்ணையும் பார்த்துத் தன் மெய்யிற் புகைக்கூடு - வெப்பவாயுவால் நிரப்பப் பட்ட புண்ணையும் பார்த்ததிரு நெடுமால் பட்ட பட்டுப்பை . இயற்கையானவாயுவினு புங்கனூர்க்கிழவன் பண்ணையுஞ் சேலுக இலேசாக இருத்தலால் இது ஆகாயக் கப் ரூந்தட நீள் கயல் பாயுநெடுந் திண்ணையுங் பலாய் ஆகாயத்தில் செல்லுகிறது . இதற் கண்டைபுரட்டுங் கல்யாணத்திற் சென்ற குள் பை ஒன்று உண்டு . வர்க்கே . சோழமண்டல் சதகத்திலும் புகைக்கூண்டு இது ஒரு பெரும்பட்டுப் புகழப் பெற்றவர் . தமிழ் நா - . பை . முழுதும் பின்னற்கயிறால் மூடப்பட்டு புசுண்டர் - 1. மதுவுண்டு அன்னங்கள் புகையால் நிரப்பப்பட்டது . ஆவி காற்றி இரண்டு களிக்கும்போது சிவமூர்த்தி லும் லேசான தால் அது ஆகாயத்தில் எளி அவற்றைப்பார்க்க அந்த அன்னங்களிடம் தில் மனிதரையும் சுமந்து செல்லும் . சிவகலை காகவுருவத்துடன் பதிந்தது . அன் புகையிலை - 1. இது ஒருவிதச் சிறுசெடி . இருபது முட்டைகளைப் பொரித்து இது ( 3 4 ) அடி உயரம் இலைகள் ஒன் இருபத்தொராவது ஒருகாகத்தைப் பொரி மரை அங்குல நீளமும் ( 7 8 ) அங்குல அக த்தது . இதுவே புசண்டர் எனப் பெயரும் னம்