அபிதான சிந்தாமணி

அவ்வியாப்தி 106 அளவர் மிலளியிருக்கிருனேட்டாம்பன் கோயில் அவ்வியாப்தி- இலக்கியத்தின் ஏகதேசத் அழிசி- இவன் சோழர் மரபினனாகிய ஒரு தில் இலக்கண மிருத்தல், சிற்றரசன். மிகுந்த கொடையாளி, சோழ அவ்வியேயன்--சூத்திரசா தனியைக் காண்க. னாட்டிலுள்ள ஆர்க்காடென்னு மூரிலிருந் அழகர்மலை - இது பாண்டி நாட்டிலுள்ள தவன். இவன் ஆர்காட்டையும், சிலவர் மலைகளில் ஒன்று. இதனைத் திருமாலிருஞ் களையுங் கைக்கொண்டு ஆண்டு வருநாளில் சோலைமலை என்பர். இது முதலில் குமர இவனுக்குப் புதல்வனொருவன் பிறந்த வேள் குன்றென்றும் பின் திருமாலுக்கிட னன், அவன் சேந்தெனெனப் பெயரிட்டு மென்றுங் கூறுவர். இப்போது இது சுரப் வளர்க்க வளர்ந்து (திதலை யெஃகிற் சேந் பிரதேசமாயிருக்கின்றது. இதில் புண் தன் தந்தை, தேங்கமழ் விரிதாரியறே ணியசரவணம், பவகாரணி , இட்டசித்தி எழிசி..... ...... அரியலங்கழனியார்க்காடு" யென்னும் மூன்று பொய்கைகளும், சிலம் நற்றிணை (ககள்) பின்பு உறையூரைக் பாறென்று ஒரு ஆறும் உள்ளன. இம்மலை கைப்பற்றி அரசாண்டு வந்தனன். ''எந்து யில் திருமால் நின்ற கோலத்துடன் எழுந் கோட்டி யானைச் சேந்தனு றந்தை" குறுந். தருளியிருக்கிறார். இக்கோயில் வாயிற் (உடு அ ) இவனை நற்றிணையிற் பாடியவர் படியிற் பதினெட்டாம்படிக்கறுப்பன் பெயர் தெரியவில்லை, (நற்றிணை). என்னும் த்ரதேவதையின் கோயில் அழிசீநச்சாத்தனார்- இவர் பெயர் சாத்தனா இருக்கிறது. (சிலப்பதிகாரம்) பாய் இருக்கலாம் ஊர் அழிசிபோலும். அழகாநந்தர் - ஏலேலசிங்கர்க்குக் குமார். இவர் குறுந்தொகையில் தலை மகற்கு இவர் அரசர் நினைத்தபோது மடியில் வந் வாயில் நேர்ந்து புக்கத் தோழிக்கு அருவி திருந்தனராம். யன்ன" எனும் செய்யுள் தலைமகள் கூறிய அழகியசிற்றம்பலக்கவிராயர் - இவர்பாண்டி தாகப் பாடல் பாடியுள்ளார். (குறுந்தொ .) நாட்டுச் சிவகங்கையை அடுத்த மிதிலைப் அழிபடைதாங்கல் - தம்படைத் தாழ்விற் பட்டியிலிருந்த சைவசமயத்தினர். கட் குக் கோபித்து மாறுபாடு மிகக் கெட்ட டளைக் கலித்துறை பாடுதலில் வல்லவர். - சேனை எயிலைக்காத்தது. (பு-வெ) இவர் காலம் இற்றைக்கு (200) வருஷங் அழம்பில்-சேரநாட்டுக் குறுநிலமன்னனது களுக்கு முன் என்பர். இரகுநாதசேதுபதி ஊர். (சிலப்பதிகாரம்) யரசர்மீது தளசிங்கமாலை யென்னும் நூல் இயற்றிப் பரிசு பெற்றவர். அழம்பில்வேள் - செங்குட்டுவனுடைய நட் அழகியமணவாளப் பெருமாணயினார் பிள்ளை 'பாளனாகிய ஒரு குறுநில மன்னன். (சிலப்) லோகாசாரியர் தம்பி, தேசிகரிடத்து அளக நந்தை - பதரிகாச்சிமத்திலுள்ள ஒரு விரோதித்துத் தேசிகர், வீட்டிலிருந்து தீர்த்தம். இது மகாபாதகங்களைப் போக்கு புறப்படுகையில் அவர் தலையிற்படும்படி கிறது. செருப்புக்கட்டி வைத்துத் தேசிகரது பொ அளகந்தை -கைலைமலைக்கருகிலுள்ள ஒரு றுமைகண்டு அபராதக்ஷமணஞ் செய்து கொண்டவர். இவர் செய்த நூல்கள் அளசை- குபேரன் பட்டணம், அருளிச்செயல்ரஹஸ்யம், ஆசார்ய ஹிருத அளபெடை:-(உ) உயிரளபெடை, ஒற்றள யம், மாணிக்கமாலை, அமலனாதிப்பிரான், பெடை. செய்யுளில் ஓசை குறையின் கண்ணினுண்சிறுத்தாம்பு வியாக்யானம், உயிரும் ஒற்றுந் தமக்குச் சொன்ன அள திருப்பாவை வியாக்யானம் ஆறாயிரப்படி. வைக் கடந்து நீண்டொலிப்பது. (நன்). அழகியமணவாளன் - 1. திருவரங்கத்தில் அளர்க்கம் - ஒருபுழு, இது எட்டுக்காலும் எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளின் திரு கூர்மையான பற்களும், தேகமுழுதும் நாமம். கூர்மையான மயிர்களுடையதுமானது. 2. மணவாள மாமுனிகளுக்குத் தந்தை இது, கர்ணன் தொடையில் பரசுராமருறங் விட்ட பெயர். குகையில் கர்ணனது தொடையைத் தொ அழது - செய்யுட் சொல்லாகிய திரிசொல் ளைத்தது, தம்சனைக்காண்க. (பார-சாந்தி) லால் ஓசையினிதாக நன்கினிது யாக்கப் | அளவர் - மதுரை திருநெல்வேலி பக்கத் படுவது (யாப்பருங்கல விருத்தி). துள்ள உப்பளங்களில் வேலை செய்யும் அமலாசுரன் - விநாயகரால் விழுங்கப்பெற்ற ஆட்கள். இவர்களுக்குப் பண்ணையன் மூப் ஓர் அசுரன் பன் என்பது பட்டம். இவர்கள் கோவில் ணவாலப்போகரிடத்து தீர்த்தம். இது அவர் தேசிகா இருந்து அளசை ததாம்பு திப்பிருத அளடு
அவ்வியாப்தி 106 அளவர் மிலளியிருக்கிருனேட்டாம்பன் கோயில் அவ்வியாப்தி - இலக்கியத்தின் ஏகதேசத் அழிசி - இவன் சோழர் மரபினனாகிய ஒரு தில் இலக்கண மிருத்தல் சிற்றரசன் . மிகுந்த கொடையாளி சோழ அவ்வியேயன் - - சூத்திரசா தனியைக் காண்க . னாட்டிலுள்ள ஆர்க்காடென்னு மூரிலிருந் அழகர்மலை - இது பாண்டி நாட்டிலுள்ள தவன் . இவன் ஆர்காட்டையும் சிலவர் மலைகளில் ஒன்று . இதனைத் திருமாலிருஞ் களையுங் கைக்கொண்டு ஆண்டு வருநாளில் சோலைமலை என்பர் . இது முதலில் குமர இவனுக்குப் புதல்வனொருவன் பிறந்த வேள் குன்றென்றும் பின் திருமாலுக்கிட னன் அவன் சேந்தெனெனப் பெயரிட்டு மென்றுங் கூறுவர் . இப்போது இது சுரப் வளர்க்க வளர்ந்து ( திதலை யெஃகிற் சேந் பிரதேசமாயிருக்கின்றது . இதில் புண் தன் தந்தை தேங்கமழ் விரிதாரியறே ணியசரவணம் பவகாரணி இட்டசித்தி எழிசி . . . . . . . . . . . அரியலங்கழனியார்க்காடு யென்னும் மூன்று பொய்கைகளும் சிலம் நற்றிணை ( ககள் ) பின்பு உறையூரைக் பாறென்று ஒரு ஆறும் உள்ளன . இம்மலை கைப்பற்றி அரசாண்டு வந்தனன் . ' ' எந்து யில் திருமால் நின்ற கோலத்துடன் எழுந் கோட்டி யானைச் சேந்தனு றந்தை குறுந் . தருளியிருக்கிறார் . இக்கோயில் வாயிற் ( உடு ) இவனை நற்றிணையிற் பாடியவர் படியிற் பதினெட்டாம்படிக்கறுப்பன் பெயர் தெரியவில்லை ( நற்றிணை ) . என்னும் த்ரதேவதையின் கோயில் அழிசீநச்சாத்தனார் - இவர் பெயர் சாத்தனா இருக்கிறது . ( சிலப்பதிகாரம் ) பாய் இருக்கலாம் ஊர் அழிசிபோலும் . அழகாநந்தர் - ஏலேலசிங்கர்க்குக் குமார் . இவர் குறுந்தொகையில் தலை மகற்கு இவர் அரசர் நினைத்தபோது மடியில் வந் வாயில் நேர்ந்து புக்கத் தோழிக்கு அருவி திருந்தனராம் . யன்ன எனும் செய்யுள் தலைமகள் கூறிய அழகியசிற்றம்பலக்கவிராயர் - இவர்பாண்டி தாகப் பாடல் பாடியுள்ளார் . ( குறுந்தொ . ) நாட்டுச் சிவகங்கையை அடுத்த மிதிலைப் அழிபடைதாங்கல் - தம்படைத் தாழ்விற் பட்டியிலிருந்த சைவசமயத்தினர் . கட் குக் கோபித்து மாறுபாடு மிகக் கெட்ட டளைக் கலித்துறை பாடுதலில் வல்லவர் . - சேனை எயிலைக்காத்தது . ( பு - வெ ) இவர் காலம் இற்றைக்கு ( 200 ) வருஷங் அழம்பில் - சேரநாட்டுக் குறுநிலமன்னனது களுக்கு முன் என்பர் . இரகுநாதசேதுபதி ஊர் . ( சிலப்பதிகாரம் ) யரசர்மீது தளசிங்கமாலை யென்னும் நூல் இயற்றிப் பரிசு பெற்றவர் . அழம்பில்வேள் - செங்குட்டுவனுடைய நட் அழகியமணவாளப் பெருமாணயினார் பிள்ளை ' பாளனாகிய ஒரு குறுநில மன்னன் . ( சிலப் ) லோகாசாரியர் தம்பி தேசிகரிடத்து அளக நந்தை - பதரிகாச்சிமத்திலுள்ள ஒரு விரோதித்துத் தேசிகர் வீட்டிலிருந்து தீர்த்தம் . இது மகாபாதகங்களைப் போக்கு புறப்படுகையில் அவர் தலையிற்படும்படி கிறது . செருப்புக்கட்டி வைத்துத் தேசிகரது பொ அளகந்தை - கைலைமலைக்கருகிலுள்ள ஒரு றுமைகண்டு அபராதக்ஷமணஞ் செய்து கொண்டவர் . இவர் செய்த நூல்கள் அளசை - குபேரன் பட்டணம் அருளிச்செயல்ரஹஸ்யம் ஆசார்ய ஹிருத அளபெடை : - ( ) உயிரளபெடை ஒற்றள யம் மாணிக்கமாலை அமலனாதிப்பிரான் பெடை . செய்யுளில் ஓசை குறையின் கண்ணினுண்சிறுத்தாம்பு வியாக்யானம் உயிரும் ஒற்றுந் தமக்குச் சொன்ன அள திருப்பாவை வியாக்யானம் ஆறாயிரப்படி . வைக் கடந்து நீண்டொலிப்பது . ( நன் ) . அழகியமணவாளன் - 1 . திருவரங்கத்தில் அளர்க்கம் - ஒருபுழு இது எட்டுக்காலும் எழுந்தருளியிருக்கும் பெருமாளின் திரு கூர்மையான பற்களும் தேகமுழுதும் நாமம் . கூர்மையான மயிர்களுடையதுமானது . 2 . மணவாள மாமுனிகளுக்குத் தந்தை இது கர்ணன் தொடையில் பரசுராமருறங் விட்ட பெயர் . குகையில் கர்ணனது தொடையைத் தொ அழது - செய்யுட் சொல்லாகிய திரிசொல் ளைத்தது தம்சனைக்காண்க . ( பார - சாந்தி ) லால் ஓசையினிதாக நன்கினிது யாக்கப் | அளவர் - மதுரை திருநெல்வேலி பக்கத் படுவது ( யாப்பருங்கல விருத்தி ) . துள்ள உப்பளங்களில் வேலை செய்யும் அமலாசுரன் - விநாயகரால் விழுங்கப்பெற்ற ஆட்கள் . இவர்களுக்குப் பண்ணையன் மூப் ஓர் அசுரன் பன் என்பது பட்டம் . இவர்கள் கோவில் ணவாலப்போகரிடத்து தீர்த்தம் . இது அவர் தேசிகா இருந்து அளசை ததாம்பு திப்பிருத அளடு