அபிதான சிந்தாமணி

பினாகினி 1152 பீடபூமி 2. திரிபுர விஜயத்தின் பொருட்டுக் பிக்ஷக்கள் - அச்மகுட்டர். இவர்கள் கல் கோபங்கொண்ட சிவபெருமான் தம் காத் லால் தான்யத்தைக் குத்தி யெடுப்பவர். திலிருந்த சூலத்தை வளைக்க அது வில் மரீசிபர் - சந்திர கிரணத்தைப் பானஞ் லாய் இப் பெயராலழைக் கப்பட்டது. செய்து திருப்தியடைபவர். பரிப்ருஷ்டிகர்- (பார - சாங்.) ஒருவன் கொடுப்பதை வாங்கி யுண்பவர். பினாகினி - இது சிவமூர்த்தியின் பினாகத் வைகஸிகர்-பெரியோர்க்கிட்டு மிச்சத்தை தின் வழி வந்தபடியால் இப் பெயர் பெற் யுண்போர். பிரஸங்கியானவர்கள் அக்கா நது. பாலாறு, செய்யாறு இவ்விரண் லத்திற்கு வேண்டியமட்டும் எடுத்துக்கொ டிற்கும் நடுவிலிருத்தலால் இதனை வெண் ள்வோர். (பா - அச்.) ணெய்கதி யென்பர். இது ஔவை தெய் வீக மகாராஜன் கல்யாணத்திற்கு வெண் ணெய் கொண்டுவரச் செய்தலால் வெண் ணெய் நதியாயிற் றென்பார். தெய்வீக மகாராசனைக் காண்க. நந்திக்குச் சிவ பீகா-எலியினத்தது. அமெரிகாவைச்சார்ந்த மூர்த்தி அபிஷேகஞ் செய்விக்க அழைப் சயான முதலிய இடவாசி. (62) அடி பித்த தென்பர் (பெண்ணை நதி புராணம்) நீளம் (1) அடி உயரம் நிறம் பழுப்பு உட பின் சென்றவல்லி கரம்பனூர் அம்மை. லிற் புள்ளிகள் வால் குட்டை, நீர்நிலை திருவரங்கப் பெருமாளைத் துருக்கர் கொ களை யடுத்து வளையில் வசிப்பவை. தண் ண்டு போகையில் பெருமாளுடன் சென்று ணீரில் நீந்தும். இரவில் இரை தேடும் சாக பெருமாளினிலை யறிவித்தவள். பக்ஷணி. இது, தனக்கு வேண்டிய ஆகாரத் பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் - நம்பிள்ளை தை வளையில் சேமித்து வைத்துக் கொள் திருவடி சம்பந்தி. கிறது. பின்வருநிலை - முன் வருஞ் சொல்லும்பொ பீச்சாங்குழல் - 1. இது ஒரு புறம் வாய் ருளும் பல விடங்களில் பின் வரில் பின் குவிந்தும் ஒருபுறம் வாயகன்றும் உள்ள வருங்லை. (தண்டி.) நீரெறியுங் கருவி. இது உட்டுளைக் கருவி. பின்வரு விளக்கணி அஃதாவது முன் இதற்குள் அக் குழைக்குச் சரியாய் ஒரு வாக்கியத்தில் வந்த விளக்கச் சொல்லே காம்பமைத்து நீரையிழுக்க நீர் மேலேறும், னும் பொருளேனுஞ் சொல்லும் பொருளு அதைக் கீழழுத்த நீர் சிதறி யோவெது. மேனும் பின்வாக்கியங்களில் வருதலாம். 2. ஒரு வாய்க்குவிந்த குழலின் நுனி இதனை வடநூலார் ஆவர்த்தி தீபகாலங் குறுகிச் சிறு துவாரமுள்ள தா யிருக்கும். கார மென்பர். இதற்குள் மேலும் கீழுமாக இழுக்கத்தக்க பின்றேர்க்குரவை - இட்டவீரக் கழலினை தாய்க்காற்றை யிழுக்கவும் இழுத்தபொ யுடையான் தேரின் பின் செறிந்த தொடி ருள் மேல் போகாமலும் சுற்றிய ஒரு தடை யினையுடைய பாணிச்சியர் வீரசோடு கூத் யுடன் கூடிய கொம்பு. அதனை திரவப்பொ தாடியது. (பு வெ.) ருள்களில் போட்டு இழுத்தால் திரவம் 2 பெரிய கழல் வீரரோடு விளர்த்த கொள்ளும், தள்ளின் பீச்சும் தன்மைவாய் வளையினையுடைய பாணிச்சியர் பெரிய ந்த கருவி. மேம்பாட்டினை யுடையான் றனது தேரின் பீடபூமி - பூமி மட்டத்திற்குச் சற்று உயர் பின் ஆடியது. (பு. வெ.) ந்திருக்கும் பூபாகத்திற்குப்பீடபூமி என்று பின்னிலை முயறல் தலைவி முன்பு தோற் பெயர். மதன் அழகை நச்சி இரந்து பின்னிற்றலை 2. சாதாரண பூமியின் பரப்பிற்கு மேற் கொண்டது. (பு. வெ. பெருந் மேல் மிகவுயர்ந்து மேடு பள்ள மில்லாத திணை). தாகவுள்ள சமபூமி. இது பெரும்பாலும் பிக்ஷாடனழர்த்தம் - தாருகவனத்து இரு மலையடுத்து இருக்கிறது. இப் பீடபூமிக டி பத்தினிகள் கொண்ட செருக்கை அட ளுள் ஆசியா கண்டத்தினிடையி லுள்ள க்கக்கொண்ட மோகனத்திருவுரு. பாமிர்பீடபூமி கடல் மட்டத்திற்கு (11) வுருவைக்கண்டு தாருகவனத்து இருடிபத் ஆயிரம் அடி முதல் (22) ஆயிரம் அடியளவு தினிகளும் மோகினி யுருக்கொண்ட விஷ் உயர்ந்திருக்கிறது. சில சம தரைகள் புல் ணுமூர்த்தியும் மயங்கினர் என்பர் சைவர். வெளிகளாகவும், சில சமவெளிகள் பல
பினாகினி 1152 பீடபூமி 2. திரிபுர விஜயத்தின் பொருட்டுக் பிக்ஷக்கள் - அச்மகுட்டர் . இவர்கள் கல் கோபங்கொண்ட சிவபெருமான் தம் காத் லால் தான்யத்தைக் குத்தி யெடுப்பவர் . திலிருந்த சூலத்தை வளைக்க அது வில் மரீசிபர் - சந்திர கிரணத்தைப் பானஞ் லாய் இப் பெயராலழைக் கப்பட்டது . செய்து திருப்தியடைபவர் . பரிப்ருஷ்டிகர் ( பார - சாங் . ) ஒருவன் கொடுப்பதை வாங்கி யுண்பவர் . பினாகினி - இது சிவமூர்த்தியின் பினாகத் வைகஸிகர் - பெரியோர்க்கிட்டு மிச்சத்தை தின் வழி வந்தபடியால் இப் பெயர் பெற் யுண்போர் . பிரஸங்கியானவர்கள் அக்கா நது . பாலாறு செய்யாறு இவ்விரண் லத்திற்கு வேண்டியமட்டும் எடுத்துக்கொ டிற்கும் நடுவிலிருத்தலால் இதனை வெண் ள்வோர் . ( பா - அச் . ) ணெய்கதி யென்பர் . இது ஔவை தெய் வீக மகாராஜன் கல்யாணத்திற்கு வெண் ணெய் கொண்டுவரச் செய்தலால் வெண் ணெய் நதியாயிற் றென்பார் . தெய்வீக மகாராசனைக் காண்க . நந்திக்குச் சிவ பீகா - எலியினத்தது . அமெரிகாவைச்சார்ந்த மூர்த்தி அபிஷேகஞ் செய்விக்க அழைப் சயான முதலிய இடவாசி . ( 62 ) அடி பித்த தென்பர் ( பெண்ணை நதி புராணம் ) நீளம் ( 1 ) அடி உயரம் நிறம் பழுப்பு உட பின் சென்றவல்லி கரம்பனூர் அம்மை . லிற் புள்ளிகள் வால் குட்டை நீர்நிலை திருவரங்கப் பெருமாளைத் துருக்கர் கொ களை யடுத்து வளையில் வசிப்பவை . தண் ண்டு போகையில் பெருமாளுடன் சென்று ணீரில் நீந்தும் . இரவில் இரை தேடும் சாக பெருமாளினிலை யறிவித்தவள் . பக்ஷணி . இது தனக்கு வேண்டிய ஆகாரத் பின்பழகிய பெருமாள் ஜீயர் - நம்பிள்ளை தை வளையில் சேமித்து வைத்துக் கொள் திருவடி சம்பந்தி . கிறது . பின்வருநிலை - முன் வருஞ் சொல்லும்பொ பீச்சாங்குழல் - 1. இது ஒரு புறம் வாய் ருளும் பல விடங்களில் பின் வரில் பின் குவிந்தும் ஒருபுறம் வாயகன்றும் உள்ள வருங்லை . ( தண்டி . ) நீரெறியுங் கருவி . இது உட்டுளைக் கருவி . பின்வரு விளக்கணி அஃதாவது முன் இதற்குள் அக் குழைக்குச் சரியாய் ஒரு வாக்கியத்தில் வந்த விளக்கச் சொல்லே காம்பமைத்து நீரையிழுக்க நீர் மேலேறும் னும் பொருளேனுஞ் சொல்லும் பொருளு அதைக் கீழழுத்த நீர் சிதறி யோவெது . மேனும் பின்வாக்கியங்களில் வருதலாம் . 2. ஒரு வாய்க்குவிந்த குழலின் நுனி இதனை வடநூலார் ஆவர்த்தி தீபகாலங் குறுகிச் சிறு துவாரமுள்ள தா யிருக்கும் . கார மென்பர் . இதற்குள் மேலும் கீழுமாக இழுக்கத்தக்க பின்றேர்க்குரவை - இட்டவீரக் கழலினை தாய்க்காற்றை யிழுக்கவும் இழுத்தபொ யுடையான் தேரின் பின் செறிந்த தொடி ருள் மேல் போகாமலும் சுற்றிய ஒரு தடை யினையுடைய பாணிச்சியர் வீரசோடு கூத் யுடன் கூடிய கொம்பு . அதனை திரவப்பொ தாடியது . ( பு வெ . ) ருள்களில் போட்டு இழுத்தால் திரவம் 2 பெரிய கழல் வீரரோடு விளர்த்த கொள்ளும் தள்ளின் பீச்சும் தன்மைவாய் வளையினையுடைய பாணிச்சியர் பெரிய ந்த கருவி . மேம்பாட்டினை யுடையான் றனது தேரின் பீடபூமி - பூமி மட்டத்திற்குச் சற்று உயர் பின் ஆடியது . ( பு . வெ . ) ந்திருக்கும் பூபாகத்திற்குப்பீடபூமி என்று பின்னிலை முயறல் தலைவி முன்பு தோற் பெயர் . மதன் அழகை நச்சி இரந்து பின்னிற்றலை 2. சாதாரண பூமியின் பரப்பிற்கு மேற் கொண்டது . ( பு . வெ . பெருந் மேல் மிகவுயர்ந்து மேடு பள்ள மில்லாத திணை ) . தாகவுள்ள சமபூமி . இது பெரும்பாலும் பிக்ஷாடனழர்த்தம் - தாருகவனத்து இரு மலையடுத்து இருக்கிறது . இப் பீடபூமிக டி பத்தினிகள் கொண்ட செருக்கை அட ளுள் ஆசியா கண்டத்தினிடையி லுள்ள க்கக்கொண்ட மோகனத்திருவுரு . பாமிர்பீடபூமி கடல் மட்டத்திற்கு ( 11 ) வுருவைக்கண்டு தாருகவனத்து இருடிபத் ஆயிரம் அடி முதல் ( 22 ) ஆயிரம் அடியளவு தினிகளும் மோகினி யுருக்கொண்ட விஷ் உயர்ந்திருக்கிறது . சில சம தரைகள் புல் ணுமூர்த்தியும் மயங்கினர் என்பர் சைவர் . வெளிகளாகவும் சில சமவெளிகள் பல