அபிதான சிந்தாமணி

பின்ளான் 1150 பிள்ளையுறங்காவில்லிதாசர் என உண்மையை தங்கள் முதல் சந்ததியைத் தேவர்களுக் பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் - இவர் மது கும் சாஜாவிற்கும் பவியிவேர். இச்சாதி ரையில் திருமலை நாயகர் அரசு செய்கை யரில் கணவனிறந்தால் ஸ்திரீ மூன்று காட் யில் ஒரு இராயசவேலையில் அமர்ந்து பக கள் உபவாசம் செய்யவேண்டும். சிலர் வத் குணானுபவராய் இருக்கையில் ஒரு சவத்தை அலங்கரித்துப் பெட்டியில் நாள் அரச சபையில் தமது உத்தரீயத் வைத்து மூன்று வருஷம் பூஜிப்பர். இவர் தைக் கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்று தேய்த் கள் புண்ணிய பாபல்களினால் சவர்க்க நர தனர். அரசன் தேய்த்தது என் கமடைவ சென்றும் வேறு ஜன்மமடைவ ஐயங்கார், திருவரங்கத்தில் பெருமாள், சென்றும் கூறுவர். திருத்தேரில் உற்சவம் கொள்ளும்போது பிள்ளான் திருமலை நம்பிக்குக் குமரர். தீவட்டியின் தீப்பிடிக்கத் திரை பற்றியது உடையவர் திருவடி சம்பந்தி. திருவாய் அதை அவித்தேன் என்றனர். அரசன் மொழிப் பிரபந்தத்திற்கு ஆறாயிரப்படி இதன் வேவுகாரரை ஏவி வியாக்கியானம் செய்தவர். உடையவர்க்கு யறிந்து ஐயங்காரை இனி உமக்கு நமது ஞானபுத்திரர், உத்தியோகம் வேண்டாம் உமது மனப்படி பிள்ளை - இது முதலில் வேளாளருக்குப் இருக்கவென்று தேவரீர்க்கு வேண்டிய பட்டமாயிருந்தது. இது தற்காலம் அக தென்ன வென்றனன். ஐயங்கார் திரு முடையான், அம்பலக்காரன், கொல்லா, வரங்கத்தில் ஒரு அறையும் தளிகைப் பிர இடையன், நாயர், கோக்கன், பணிச்ச சாதமும் வேண்டுமென அந்தப்படி கட் வன், பணிக்கன், பறையன், செய்யக்கா டளையிட்டு அவ்விடம் அனுப்பினன். ஐயங் ரன், செம்படவன், சேனக்குடியன், தேவ கார் திருவரங்கஞ் சென்று பல பிரபந்தம் தாசிப் பிள்ளைகள், குறவர் முதலியவர்க் கள் பாடி நொண்டிப்பசு தன் மேல்விழ அது கும் பட்டமாக இருக்கிறது. காரணமாகப் பரமபதம் அடைந்தனர். பிகளை அப்பன் - எழுபத்தினாலு சிம்மா இவர்க்கு மணவாள தாசர் எனவும் பெயர். சனாதிபதிகளில் ஒருவர். (குருபரம்பரை.) இவர் செய்த நூல்களுக்கு பிள்ளைப்பெரு பிகளை அரசுநம்பி - ஆளவந்தார் குமார். மாள் பிரபந்தமெனப் பெயர். அவை ஏற் மணக்கால் நம்பியின் திருவடி சம்பந்தி. றெட்டுத் திருப்பதியந்தாதி முதலிய எட் பிள்ளைக்கூட்டம் வட ஆர்காட்டு மான் டாம். இவர் காலம் சைவ எல்லப்ப நாவ யுவில் இது வன்னியரின் வைப்பாட்டிப் லர் காலம் என்பர். பிள்ளைகளின் பட்டமாக இருக்கிறது. பிள்ளையாட்டு - பகைவர் குடராகிய மாலை பிள்ளைத்திருநறையூர் அரையர் - எழுபத்தி யைச் சூட்டிக் கையிலே வேலைத் திருப்பிப் னாலு சிம்மாசனாதிபதியரில் ஒருவர், (குரு பிரியப்பட்டு ஆடியது. (பு-வெ.) பாம்பரை.) பிள்ளையார் பாளையம் - ஒரூர். திருஞான பிள்ளைத்திருமலைநம்பி - உடையவர் திரு சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் சைனர்களை வடி சம்பந்தி. பெரிய திருமலை நம்பியுடன் வாதில் வெல்லுதற்கு வந்து திருக்கூட்டத் இருந்தவர். எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதி தோடு முதலில் தங்கிய இடமாம். பரில் ஒருவர். (குருபரம்பரை ) மதுரைக்குத் தெற்கே யுள்ளது. (திருவிளை பின்னைத்திருவாய் மொழியரையர் - எழு யாடல்) பத்தினாலு சிம்மாசனாதிபரில் ஒருவர். பிள்ளையுறங்காவில்லிதாசர் - 1. உடைய பின்னைத் தெளிவு - துடியின் கண் மொழ்க் வர் திருவடி சம்பந்தி ; தாஸநம்பி ; உடை தொலிப்பத் தன் புண்ணைப் பிரியப் பட்டு யவர்க்குக் கருவூலம் காவல் காப்பவர். விரும்பிக் கூத்தாடியது. (பு - வெ.) 2. இவர் சோழனிடம் ஜட்டிவேலை பின்னை பிறந்த வீட்டிலிருந்து குழந்தை செய்திருந்தவர். இவர் உடையவர் காவிரி யைக் காக்கும் தேவதைகள் - சீவந் ஸ்நானத்திற்குப் போய் மீள்கையில் அவ திகை இராகை, அதுமதி, வினிவாலி, ரைத் தண்டன் சமர்ப்பித்து நிற்பர். உடை குருவாதக்னி இவர்கள் கன்னிகை யாஷ யவர். கோஷ்டிகளை நிஷேதித்து இவர் ஷ்டி தேவி சிசரகணி, தோளின் மீது தமது காத்தை பிள்ளைப் பெயர்ச்சி புள்ளை விலக்கிப் கொண்டு வருவர். இவ்வாறு வருதலைக் பூசலைத் தாங்கினவனை மாலையினை யுடைய கண்ட கோஷ்டிகள் அசூயை' கொண்ட மன்னன் தண்ணளி செய்தது. (பு - வெ) தறிந்த உடையவர் ஒருநாள் பிள்ளையுறங்
பின்ளான் 1150 பிள்ளையுறங்காவில்லிதாசர் என உண்மையை தங்கள் முதல் சந்ததியைத் தேவர்களுக் பிள்ளைப்பெருமாளையங்கார் - இவர் மது கும் சாஜாவிற்கும் பவியிவேர் . இச்சாதி ரையில் திருமலை நாயகர் அரசு செய்கை யரில் கணவனிறந்தால் ஸ்திரீ மூன்று காட் யில் ஒரு இராயசவேலையில் அமர்ந்து பக கள் உபவாசம் செய்யவேண்டும் . சிலர் வத் குணானுபவராய் இருக்கையில் ஒரு சவத்தை அலங்கரித்துப் பெட்டியில் நாள் அரச சபையில் தமது உத்தரீயத் வைத்து மூன்று வருஷம் பூஜிப்பர் . இவர் தைக் கிருஷ்ண கிருஷ்ண என்று தேய்த் கள் புண்ணிய பாபல்களினால் சவர்க்க நர தனர் . அரசன் தேய்த்தது என் கமடைவ சென்றும் வேறு ஜன்மமடைவ ஐயங்கார் திருவரங்கத்தில் பெருமாள் சென்றும் கூறுவர் . திருத்தேரில் உற்சவம் கொள்ளும்போது பிள்ளான் திருமலை நம்பிக்குக் குமரர் . தீவட்டியின் தீப்பிடிக்கத் திரை பற்றியது உடையவர் திருவடி சம்பந்தி . திருவாய் அதை அவித்தேன் என்றனர் . அரசன் மொழிப் பிரபந்தத்திற்கு ஆறாயிரப்படி இதன் வேவுகாரரை ஏவி வியாக்கியானம் செய்தவர் . உடையவர்க்கு யறிந்து ஐயங்காரை இனி உமக்கு நமது ஞானபுத்திரர் உத்தியோகம் வேண்டாம் உமது மனப்படி பிள்ளை - இது முதலில் வேளாளருக்குப் இருக்கவென்று தேவரீர்க்கு வேண்டிய பட்டமாயிருந்தது . இது தற்காலம் அக தென்ன வென்றனன் . ஐயங்கார் திரு முடையான் அம்பலக்காரன் கொல்லா வரங்கத்தில் ஒரு அறையும் தளிகைப் பிர இடையன் நாயர் கோக்கன் பணிச்ச சாதமும் வேண்டுமென அந்தப்படி கட் வன் பணிக்கன் பறையன் செய்யக்கா டளையிட்டு அவ்விடம் அனுப்பினன் . ஐயங் ரன் செம்படவன் சேனக்குடியன் தேவ கார் திருவரங்கஞ் சென்று பல பிரபந்தம் தாசிப் பிள்ளைகள் குறவர் முதலியவர்க் கள் பாடி நொண்டிப்பசு தன் மேல்விழ அது கும் பட்டமாக இருக்கிறது . காரணமாகப் பரமபதம் அடைந்தனர் . பிகளை அப்பன் - எழுபத்தினாலு சிம்மா இவர்க்கு மணவாள தாசர் எனவும் பெயர் . சனாதிபதிகளில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை . ) இவர் செய்த நூல்களுக்கு பிள்ளைப்பெரு பிகளை அரசுநம்பி - ஆளவந்தார் குமார் . மாள் பிரபந்தமெனப் பெயர் . அவை ஏற் மணக்கால் நம்பியின் திருவடி சம்பந்தி . றெட்டுத் திருப்பதியந்தாதி முதலிய எட் பிள்ளைக்கூட்டம் வட ஆர்காட்டு மான் டாம் . இவர் காலம் சைவ எல்லப்ப நாவ யுவில் இது வன்னியரின் வைப்பாட்டிப் லர் காலம் என்பர் . பிள்ளைகளின் பட்டமாக இருக்கிறது . பிள்ளையாட்டு - பகைவர் குடராகிய மாலை பிள்ளைத்திருநறையூர் அரையர் - எழுபத்தி யைச் சூட்டிக் கையிலே வேலைத் திருப்பிப் னாலு சிம்மாசனாதிபதியரில் ஒருவர் ( குரு பிரியப்பட்டு ஆடியது . ( பு - வெ . ) பாம்பரை . ) பிள்ளையார் பாளையம் - ஒரூர் . திருஞான பிள்ளைத்திருமலைநம்பி - உடையவர் திரு சம்பந்தமூர்த்தி நாயனார் சைனர்களை வடி சம்பந்தி . பெரிய திருமலை நம்பியுடன் வாதில் வெல்லுதற்கு வந்து திருக்கூட்டத் இருந்தவர் . எழுபத்தினாலு சிம்மாசனாதி தோடு முதலில் தங்கிய இடமாம் . பரில் ஒருவர் . ( குருபரம்பரை ) மதுரைக்குத் தெற்கே யுள்ளது . ( திருவிளை பின்னைத்திருவாய் மொழியரையர் - எழு யாடல் ) பத்தினாலு சிம்மாசனாதிபரில் ஒருவர் . பிள்ளையுறங்காவில்லிதாசர் - 1. உடைய பின்னைத் தெளிவு - துடியின் கண் மொழ்க் வர் திருவடி சம்பந்தி ; தாஸநம்பி ; உடை தொலிப்பத் தன் புண்ணைப் பிரியப் பட்டு யவர்க்குக் கருவூலம் காவல் காப்பவர் . விரும்பிக் கூத்தாடியது . ( பு - வெ . ) 2. இவர் சோழனிடம் ஜட்டிவேலை பின்னை பிறந்த வீட்டிலிருந்து குழந்தை செய்திருந்தவர் . இவர் உடையவர் காவிரி யைக் காக்கும் தேவதைகள் - சீவந் ஸ்நானத்திற்குப் போய் மீள்கையில் அவ திகை இராகை அதுமதி வினிவாலி ரைத் தண்டன் சமர்ப்பித்து நிற்பர் . உடை குருவாதக்னி இவர்கள் கன்னிகை யாஷ யவர் . கோஷ்டிகளை நிஷேதித்து இவர் ஷ்டி தேவி சிசரகணி தோளின் மீது தமது காத்தை பிள்ளைப் பெயர்ச்சி புள்ளை விலக்கிப் கொண்டு வருவர் . இவ்வாறு வருதலைக் பூசலைத் தாங்கினவனை மாலையினை யுடைய கண்ட கோஷ்டிகள் அசூயை ' கொண்ட மன்னன் தண்ணளி செய்தது . ( பு - வெ ) தறிந்த உடையவர் ஒருநாள் பிள்ளையுறங்