அபிதான சிந்தாமணி

ஒருகு 1145 பிருங்கி முனிவர் இவர் ஒரு அரசனுக் குள்ள இரண்டு புத் 7. பிருகுவம்சத்துப்பெண்களில் ஒருத்தி திரிகளில் மூத்தவளை மணந்து புத்தி தொடையிற் பிறந்து ஹைஹயரைக் ரப்பேறு இல்லாது மனைவி வேண்ட கண்போக்கி மீட்டுத் தந்தவர். (தே பா.) அவளுக்குச் சோமவாரத்தில் அரசமாத் பிருதகஞ்சம் - நர்மதை கடலோடு கலக்கும் தைத் தழுவினால் புத்திரப்பேறு உண்டாகு புண்ணிய க்ஷேத்திரம், Broaab, on the மென அவள் அவ்வகை செய்து புத்திரப் river Narbids. This was the herml பேறு அடைந்து காசிராஜனை மணந்த தன் tage of the Rishi Bhrigu. தங்கை, புத்திரன் இலாதிருத்தலைத் தமது பிருகுகனர் - பிருகு ருஷியால் யஞ்ஞத்தில் நாயகருக்கு அறிவித்தனள். இருடி அவ உண்டாக்கப்பட்ட கிங்கரர். ளைப் பலாசமரத்தைத் தழுவக் கட்டளையிட் பிருகுசிரவணம் இமயகிரியிலே சகான் பே புத்திரப்பேறளித்தவர். இவர்க்கு மற் தவஞ்செய்த தலம். றொரு குமார் சமதக்கினி. ஒருமுறை இவர் பிருதசைத்யர் சோழநாட்டுத் திருக்கண் சத்துவ தேவரை அறியும்படி பிரமன், ணங்குடியில் திருமால் அருள்பெற்றவர். ருத்ரன், திருமால் இவர்களிடஞ் சென்று பிருததுங்கம் ஒரு புண்ணியத்தலம். இல் அவர்களைக் கோபமூட்டினர். அதனால் விடம் அருச்சுநன் தீர்த்தயாத்திரையில் ருத்ரனும் பிரமனும் கோபித்தனர். இவர் பிராயச்சித்தம் செய்து கொண்டனன். அந்தத் தேவர்கள் இருவரில் ருத்ரனுக்கு பிருகத் துய்மன் - இவன் இரப்பிய முனிவர் இலிங்கமறும்படியும், பிரமனுக்குக்கோயில் புத்திரரால் யாகஞ்செய்வித்துக் கொண்ட இல்லா திருக்கவும் சாப மளித்து விஷ்ணு வன். விடஞ் சென்று ஒரு உதை கொடுக்க பிருகுக்ஷேத்ரம் - மேலைச்சமுத்திரக் கரை விஷ்ணு உதைத்தகாலைப் பிடித்து உப யிலுள்ள புண்யத்தலம். ஆநர்த்த தேசத்து சரித்ததால் இவரே சத்துவ மூர்த்தி என்று அருகில் உள்ளது, அறிந்து வந்தனர். வீதவ்யனுக்கு அடைக் பிருக்கத்ஜோதி - - ஒரு ரிஷி. ஆங்கிரச புத் கலம் தந்து அவனை வேதியனாக்கியவர். திரன், (பா.து) மனைவியைக் கொன்ற விஷ்ணுவிற்குத் தன் பிருக்குக்ஷத்திரன் - நிடததேசாதிபதி திருஷ் மனைவியை நீங்கவும் பத்துப் பிறவி கொள் டதுய்மனால் கொல்லப்பட்டவன். (பா.து.) ளும்படியும் சாபம் அளித்தவர். இருசிகரும் பிருக்தகீர்த்தி - ஆங்கிரச புத்திரன். இவர்குமார். இவர் தக்ஷயாகத்தில் வீரபத் பிருங்கன் - ஒரு வேடராஜன். வீமனுடன் திரரால் மீசை, தாடி முதலியவைகளைக் யுத்தம் புரிந்தவன். கொளுத்தப்பட்டனர். இவரை வருணன் பிருங்கிழனிவர் - 1. இவர் தேவதரிசனப் சந்ததியார் என்று யசுர்வே தங் கூறும். பிரியராய், மாம்சமில்லாத தேகத்தை இவர் பிறந்து அதிதேஜோ ரூபமாயிருந்த யுடையவராய்ச் சிகை வெண்மை நிறம், தால் இப்பெயர் பெற்றனர். இவர்மனைவி தண்டம், ஜபமாலை, மூன்று கண், நிருத்த அசுரர்க்கு அபயங்கொடுத்ததினால் விஷ் னம் செய்பவராயிருப்பர். (அ-ப-தி. ணுவால் கொலை செய்யப்பட்டபின் இவர் 2. ஒரு இருடி ; இவர் மோக்ஷ காமியா விஷ்ணுவைப் பூமியில் பலபிறவியெடுக் ய்ச் சக்தியை விட்டுச் சிவமூர்த்தியைத் கும்படி சபித்துத் தமது தபோபலத்தால் தரிசித்து நீங்குகையில் உமாதேவியார் இறந்த மனைவியின் சிரத்தினை உடலுடன் இவரிடம் தமது கூறாகிய உதிர மாம்சங் சேர்த்து உயிர்ப்பித்தனர். (தே - பா.) களை வற்றச் செய்தனர். இருடி நடக்க 2. இவர் தொடையிற் பிறந்ததால் ஔா வலியற்றுச் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் வர் என்று பெயர். சிவமூர்த்தி ஒரு கோலுங் காலுந் தந்து அநுக்கிரகித்தனர். இதனால் பிராட்டியார் 3. வருணன் என்னும் ஆதித்தனால் தவஞ் செய்து பத்தர் வழிபாடு தனக்கும் சாருஷ்ணியிடத்து உதித்த மகருஷி. உரிமை பெற்று அர்த்த பாகத்திற் கலந் 4. ஒரு வேதியன். சவனருஷியின் தூண்டுதலால் பத்மன் என்னும் நாகராச 3. சமீகருஷி, " எனக்குப் பிரியனா. னிடத்தில் இல்லற தருமம் கேட்டவன். யிருந்து உன் பிராணனை எனக்குக் 5. சிவகணத் தலைவன். கொடுத்து என்னைக் காக்கவேண்டும்" என்- 6. ஒரு சத்தி. னும் ஒலி கேட்டு யாரோ என் மீது விருப் 144
ஒருகு 1145 பிருங்கி முனிவர் இவர் ஒரு அரசனுக் குள்ள இரண்டு புத் 7. பிருகுவம்சத்துப்பெண்களில் ஒருத்தி திரிகளில் மூத்தவளை மணந்து புத்தி தொடையிற் பிறந்து ஹைஹயரைக் ரப்பேறு இல்லாது மனைவி வேண்ட கண்போக்கி மீட்டுத் தந்தவர் . ( தே பா . ) அவளுக்குச் சோமவாரத்தில் அரசமாத் பிருதகஞ்சம் - நர்மதை கடலோடு கலக்கும் தைத் தழுவினால் புத்திரப்பேறு உண்டாகு புண்ணிய க்ஷேத்திரம் Broaab on the மென அவள் அவ்வகை செய்து புத்திரப் river Narbids . This was the herml பேறு அடைந்து காசிராஜனை மணந்த தன் tage of the Rishi Bhrigu . தங்கை புத்திரன் இலாதிருத்தலைத் தமது பிருகுகனர் - பிருகு ருஷியால் யஞ்ஞத்தில் நாயகருக்கு அறிவித்தனள் . இருடி அவ உண்டாக்கப்பட்ட கிங்கரர் . ளைப் பலாசமரத்தைத் தழுவக் கட்டளையிட் பிருகுசிரவணம் இமயகிரியிலே சகான் பே புத்திரப்பேறளித்தவர் . இவர்க்கு மற் தவஞ்செய்த தலம் . றொரு குமார் சமதக்கினி . ஒருமுறை இவர் பிருதசைத்யர் சோழநாட்டுத் திருக்கண் சத்துவ தேவரை அறியும்படி பிரமன் ணங்குடியில் திருமால் அருள்பெற்றவர் . ருத்ரன் திருமால் இவர்களிடஞ் சென்று பிருததுங்கம் ஒரு புண்ணியத்தலம் . இல் அவர்களைக் கோபமூட்டினர் . அதனால் விடம் அருச்சுநன் தீர்த்தயாத்திரையில் ருத்ரனும் பிரமனும் கோபித்தனர் . இவர் பிராயச்சித்தம் செய்து கொண்டனன் . அந்தத் தேவர்கள் இருவரில் ருத்ரனுக்கு பிருகத் துய்மன் - இவன் இரப்பிய முனிவர் இலிங்கமறும்படியும் பிரமனுக்குக்கோயில் புத்திரரால் யாகஞ்செய்வித்துக் கொண்ட இல்லா திருக்கவும் சாப மளித்து விஷ்ணு வன் . விடஞ் சென்று ஒரு உதை கொடுக்க பிருகுக்ஷேத்ரம் - மேலைச்சமுத்திரக் கரை விஷ்ணு உதைத்தகாலைப் பிடித்து உப யிலுள்ள புண்யத்தலம் . ஆநர்த்த தேசத்து சரித்ததால் இவரே சத்துவ மூர்த்தி என்று அருகில் உள்ளது அறிந்து வந்தனர் . வீதவ்யனுக்கு அடைக் பிருக்கத்ஜோதி - - ஒரு ரிஷி . ஆங்கிரச புத் கலம் தந்து அவனை வேதியனாக்கியவர் . திரன் ( பா.து ) மனைவியைக் கொன்ற விஷ்ணுவிற்குத் தன் பிருக்குக்ஷத்திரன் - நிடததேசாதிபதி திருஷ் மனைவியை நீங்கவும் பத்துப் பிறவி கொள் டதுய்மனால் கொல்லப்பட்டவன் . ( பா.து. ) ளும்படியும் சாபம் அளித்தவர் . இருசிகரும் பிருக்தகீர்த்தி - ஆங்கிரச புத்திரன் . இவர்குமார் . இவர் தக்ஷயாகத்தில் வீரபத் பிருங்கன் - ஒரு வேடராஜன் . வீமனுடன் திரரால் மீசை தாடி முதலியவைகளைக் யுத்தம் புரிந்தவன் . கொளுத்தப்பட்டனர் . இவரை வருணன் பிருங்கிழனிவர் - 1. இவர் தேவதரிசனப் சந்ததியார் என்று யசுர்வே தங் கூறும் . பிரியராய் மாம்சமில்லாத தேகத்தை இவர் பிறந்து அதிதேஜோ ரூபமாயிருந்த யுடையவராய்ச் சிகை வெண்மை நிறம் தால் இப்பெயர் பெற்றனர் . இவர்மனைவி தண்டம் ஜபமாலை மூன்று கண் நிருத்த அசுரர்க்கு அபயங்கொடுத்ததினால் விஷ் னம் செய்பவராயிருப்பர் . ( - - தி . ணுவால் கொலை செய்யப்பட்டபின் இவர் 2. ஒரு இருடி ; இவர் மோக்ஷ காமியா விஷ்ணுவைப் பூமியில் பலபிறவியெடுக் ய்ச் சக்தியை விட்டுச் சிவமூர்த்தியைத் கும்படி சபித்துத் தமது தபோபலத்தால் தரிசித்து நீங்குகையில் உமாதேவியார் இறந்த மனைவியின் சிரத்தினை உடலுடன் இவரிடம் தமது கூறாகிய உதிர மாம்சங் சேர்த்து உயிர்ப்பித்தனர் . ( தே - பா . ) களை வற்றச் செய்தனர் . இருடி நடக்க 2. இவர் தொடையிற் பிறந்ததால் ஔா வலியற்றுச் சிவமூர்த்தியை வேண்டச் வர் என்று பெயர் . சிவமூர்த்தி ஒரு கோலுங் காலுந் தந்து அநுக்கிரகித்தனர் . இதனால் பிராட்டியார் 3. வருணன் என்னும் ஆதித்தனால் தவஞ் செய்து பத்தர் வழிபாடு தனக்கும் சாருஷ்ணியிடத்து உதித்த மகருஷி . உரிமை பெற்று அர்த்த பாகத்திற் கலந் 4. ஒரு வேதியன் . சவனருஷியின் தூண்டுதலால் பத்மன் என்னும் நாகராச 3. சமீகருஷி எனக்குப் பிரியனா . னிடத்தில் இல்லற தருமம் கேட்டவன் . யிருந்து உன் பிராணனை எனக்குக் 5. சிவகணத் தலைவன் . கொடுத்து என்னைக் காக்கவேண்டும் என் 6. ஒரு சத்தி . னும் ஒலி கேட்டு யாரோ என் மீது விருப் 144