அபிதான சிந்தாமணி

பிரீதிமதி 1144 பிருகு 3. புலத்தியன் தேவி. அவனே சராசந்தன். இவன், ருஷமன் 4. காடு திருத்தி நாடாக்கி மலைகளெல் எனும் நாமாம்ச பக்ஷணியைக் கொன்று லாவற்றையும் கோமுகமாக்கி உலகம் அர அவன் தோலால் (கூ) நரபேரிகை செய்து சாண்டவன். வைத்திருந்தான். இந்தப் பேரிகை ஒரு பிரீதிமதி - தேவதத் தன் தாய். முறை வாசிக்கின் ஒரு மாதம் சப்திக்கு பிரீதிவர்த்தனன் வர்த்தமான புாத்து மியல் புள்ளது. (பார - சபா.) அரசன். (சூளா.) 2. நிலாதி பதியாகிய தேவார தன் பிரீதிவன் - விராடராசன் மைத்துனனாகிய குமான். கீசகன் குமரன், 3. அங்க தேசாதிபதியாகிய பிருகத்கர் பிருகதசீவன்-1. தருமபுத்திரனுக்கு நளன் ணன் குமரன். கதையை வதத்திற்கூறித் தேற்றிய இருடி. பிருகந்தன் - உலூக தேசாதிபதி, அருச்சு 2. குவலாயாசுவன் தந்தை னுடன் நட்புக் கொண்டவன். 3. சாவஸ் தன் குமரன். பிருகந்நளன் ஒரு அரசன் சிவதீர்த்தத்து பிருகதிஷன் - 1. பர்மியாச்வன் குமரன். இருந்த வெண்டாமரையை விருப்பாய்த் - 2. அஜமீடன் குமரன். தொட்டதால் வெண்குட்ட மடைந்து பிருகத்கான் - அங்கதேசத்து அரசனாகிய கௌசிகர் புண்ணிய தீர்த்தம் ஆடச்சொல் பத்திரரதன் குமரன், லியபடி ஆடிப் புனிதனானவன். பிருகத்கர்ணன் பிருகத்திர தன் தந்தை. பிருகந்தளை - அருச்சுநன் விராடன் நகரத் பிருகத்காயன் பிருகத்தனு புத்திரன். தில் மறைந்து வசித்தகாலத்தில் வைத்துக் பிருகத்சம்மீதை இது சூர்யசந்திர கிர கொண்ட பெயர். கணபலாபலன் முதலிய கூறு நூல், வராக பிருகன் துரியோ தனன் தம்பி. பதினான் மிகிரர் செய்தது. காம் போரில் பீமனால் கொல்லப் பட் பிருகத்சாதகம் வராகமி ஹிரர் செய்த டான். சோதிட சாத்திரம். பிருகன்மனஸ் பிருகத்பாகன் குமாரன். பிருகத்சேநன் - மத்திரதேசாதிபதி, கிருஷ் பிருகக்ஷத்ரன் புமன் யன் குமரன். ணன் மாமன் க்ஷலமணைக்குத் தந்தை. பிருது - 1. பிரமன் மானஸபுத்ரரில் ஒரு பிருகத்தனு - பிருகதிஷன் குமான், வர். மனைவி புலோமசை, மற்றொரு பிருகத்திருதன் --(சூ.) தேவராதன் குமரன். மனைவி கியாதி ; இவர் குமரன் கவி பிருகத்துய்மன் ஒரு அரசன், பௌத்தரன் சுக்ரன். இவர்களன்றி இவர்க் பிருகத்பானு பிருகத்ர தன் குமரன். அங்க குக் கியாதியால் தாதை, விதாதை என்று நாட்டாசன். இரண்டு குமரர் இருந்தனர். அவர்களுள் பிருகத்ரதன் - 1. சராசந்தன் தந்தை. தாதைக்கு மிருகண்டும், விதாதைக்குப் இவன் நெடுநாள் புத்திரப்பேறு இல்லாது பிராணனும் பிறந்தனர். பிராணன்குமரன் தன்னிரண்டு மனைவியருடன் காட்டிற்குச் வேதசிரன், வேதசிரன் குமரன் உசேநஸ் சென்று சண்டகௌசிகர் என்னும் முகவர் மிருகண்டின் குமான் மார்க்கண்டேயன். அநுக்கிரகத்தால் புத்திரப்பேற்றின் நிமித் மற்றொரு குமரன் சௌநகன். இவர் தமது தம் ஒரு மாம்பழம் பெற்றனன். அப் பாரியைக்கு யஞ்ஞத்தின் பொருட்டு அக் பழத்தை இருவருக்கும் இருபிளவாகக் னியை உண்டாக்கும்படி கட்டளையிட்டு கொடுக்க அம்மனைவியர் இருவரும் சில நீராடச் சென்றனர். இவள் தனித்து இருந் நாள் தரித்து ஒரே காலத்தில் ஒவ்வொரு ததை அறிந்த புலோமன் என்னும் அரக் பாதியுருக்கொண்ட ஆண்குழந்தை யுரு கன் பூர்ணகர்ப்பிணியாயிருந்த இருடி பத் வத்தைப் பெற்றனர். அரசன் இதைக் தினியாகிய புலோமசையைத் தூக்கிக்கொ கண்டு இது தீமைக்கு உற்பாத மா தலால் ண்டு போயினன். இவளது அபயங் புறத்தில் எறியக் கட்டளையிட்டனன். அவ் கேட்ட வயிற்றிலிருந்த சியவநன் வெளி வகை எறிந்த இருபிளவையும் சரையென் வந்து அரக்கனை யெரித்தனன். இதனை னும் தேவதை ஆகாரமென எண்ணி உண் யோகத்தா வறிந்த இருடி அக்கினியை ணவந்து குழந்தையெனக் கண்டு ஒன்று நோக்கி கண்டும் தடை செய்யா திருந்த சோக்க உயிரடைந்தது கண்டு, புத்திரன் தால் சுத்தவன் துக்களேயன்றி அசுத்தப் அரசனுக்கு அளித்தனள். | பொருள் +யும் உண்ணும்படி சபித்தனர்.
பிரீதிமதி 1144 பிருகு 3. புலத்தியன் தேவி . அவனே சராசந்தன் . இவன் ருஷமன் 4. காடு திருத்தி நாடாக்கி மலைகளெல் எனும் நாமாம்ச பக்ஷணியைக் கொன்று லாவற்றையும் கோமுகமாக்கி உலகம் அர அவன் தோலால் ( கூ ) நரபேரிகை செய்து சாண்டவன் . வைத்திருந்தான் . இந்தப் பேரிகை ஒரு பிரீதிமதி - தேவதத் தன் தாய் . முறை வாசிக்கின் ஒரு மாதம் சப்திக்கு பிரீதிவர்த்தனன் வர்த்தமான புாத்து மியல் புள்ளது . ( பார - சபா . ) அரசன் . ( சூளா . ) 2. நிலாதி பதியாகிய தேவார தன் பிரீதிவன் - விராடராசன் மைத்துனனாகிய குமான் . கீசகன் குமரன் 3. அங்க தேசாதிபதியாகிய பிருகத்கர் பிருகதசீவன் -1 . தருமபுத்திரனுக்கு நளன் ணன் குமரன் . கதையை வதத்திற்கூறித் தேற்றிய இருடி . பிருகந்தன் - உலூக தேசாதிபதி அருச்சு 2. குவலாயாசுவன் தந்தை னுடன் நட்புக் கொண்டவன் . 3. சாவஸ் தன் குமரன் . பிருகந்நளன் ஒரு அரசன் சிவதீர்த்தத்து பிருகதிஷன் - 1. பர்மியாச்வன் குமரன் . இருந்த வெண்டாமரையை விருப்பாய்த் - 2. அஜமீடன் குமரன் . தொட்டதால் வெண்குட்ட மடைந்து பிருகத்கான் - அங்கதேசத்து அரசனாகிய கௌசிகர் புண்ணிய தீர்த்தம் ஆடச்சொல் பத்திரரதன் குமரன் லியபடி ஆடிப் புனிதனானவன் . பிருகத்கர்ணன் பிருகத்திர தன் தந்தை . பிருகந்தளை - அருச்சுநன் விராடன் நகரத் பிருகத்காயன் பிருகத்தனு புத்திரன் . தில் மறைந்து வசித்தகாலத்தில் வைத்துக் பிருகத்சம்மீதை இது சூர்யசந்திர கிர கொண்ட பெயர் . கணபலாபலன் முதலிய கூறு நூல் வராக பிருகன் துரியோ தனன் தம்பி . பதினான் மிகிரர் செய்தது . காம் போரில் பீமனால் கொல்லப் பட் பிருகத்சாதகம் வராகமி ஹிரர் செய்த டான் . சோதிட சாத்திரம் . பிருகன்மனஸ் பிருகத்பாகன் குமாரன் . பிருகத்சேநன் - மத்திரதேசாதிபதி கிருஷ் பிருகக்ஷத்ரன் புமன் யன் குமரன் . ணன் மாமன் க்ஷலமணைக்குத் தந்தை . பிருது - 1. பிரமன் மானஸபுத்ரரில் ஒரு பிருகத்தனு - பிருகதிஷன் குமான் வர் . மனைவி புலோமசை மற்றொரு பிருகத்திருதன் -- ( சூ . ) தேவராதன் குமரன் . மனைவி கியாதி ; இவர் குமரன் கவி பிருகத்துய்மன் ஒரு அரசன் பௌத்தரன் சுக்ரன் . இவர்களன்றி இவர்க் பிருகத்பானு பிருகத்ர தன் குமரன் . அங்க குக் கியாதியால் தாதை விதாதை என்று நாட்டாசன் . இரண்டு குமரர் இருந்தனர் . அவர்களுள் பிருகத்ரதன் - 1. சராசந்தன் தந்தை . தாதைக்கு மிருகண்டும் விதாதைக்குப் இவன் நெடுநாள் புத்திரப்பேறு இல்லாது பிராணனும் பிறந்தனர் . பிராணன்குமரன் தன்னிரண்டு மனைவியருடன் காட்டிற்குச் வேதசிரன் வேதசிரன் குமரன் உசேநஸ் சென்று சண்டகௌசிகர் என்னும் முகவர் மிருகண்டின் குமான் மார்க்கண்டேயன் . அநுக்கிரகத்தால் புத்திரப்பேற்றின் நிமித் மற்றொரு குமரன் சௌநகன் . இவர் தமது தம் ஒரு மாம்பழம் பெற்றனன் . அப் பாரியைக்கு யஞ்ஞத்தின் பொருட்டு அக் பழத்தை இருவருக்கும் இருபிளவாகக் னியை உண்டாக்கும்படி கட்டளையிட்டு கொடுக்க அம்மனைவியர் இருவரும் சில நீராடச் சென்றனர் . இவள் தனித்து இருந் நாள் தரித்து ஒரே காலத்தில் ஒவ்வொரு ததை அறிந்த புலோமன் என்னும் அரக் பாதியுருக்கொண்ட ஆண்குழந்தை யுரு கன் பூர்ணகர்ப்பிணியாயிருந்த இருடி பத் வத்தைப் பெற்றனர் . அரசன் இதைக் தினியாகிய புலோமசையைத் தூக்கிக்கொ கண்டு இது தீமைக்கு உற்பாத மா தலால் ண்டு போயினன் . இவளது அபயங் புறத்தில் எறியக் கட்டளையிட்டனன் . அவ் கேட்ட வயிற்றிலிருந்த சியவநன் வெளி வகை எறிந்த இருபிளவையும் சரையென் வந்து அரக்கனை யெரித்தனன் . இதனை னும் தேவதை ஆகாரமென எண்ணி உண் யோகத்தா வறிந்த இருடி அக்கினியை ணவந்து குழந்தையெனக் கண்டு ஒன்று நோக்கி கண்டும் தடை செய்யா திருந்த சோக்க உயிரடைந்தது கண்டு புத்திரன் தால் சுத்தவன் துக்களேயன்றி அசுத்தப் அரசனுக்கு அளித்தனள் . | பொருள் + யும் உண்ணும்படி சபித்தனர் .