அபிதான சிந்தாமணி

பிரிச்சந்திரன் 1143 பிரீதி பிரிச்சந்திரன் - மநுவின் குமரன். இவன் னால் இவன் தேர்ச்சக்காம் அழுந்தின பசுக்காத்து வருகையில் புலி ஒன்று பசு காரணத்தாலுண்டாகிய பள்ளத்தினால் வைக்கொல்ல அதைக் கொல்லும்படி பாண சத்த சமுத்திரங்கள். உண்டாயின. அச்சமு ம்ஏவ அது பசுவின் மீது பட்டுப் பசுவிறக் த்திரங்களால் சத்த தீவுகள் உண்டாயின. கப் புரோகிதரால் சூத்திரனாகச் சபிக்கப் அத்தீவுகளுக்கு அவன் தன் குமாரர்களை அர பட்டுச் சூத்திரனானவன், சர்களாக்கினன். பின்னும் மற்றொருவிதம். பிரிதி - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த இவன் சுகன்னியை மணக்க அவளிடம் குமரன். இவனுக்குச் சம்ராட்டு, குக்ஷி என இர பிரிதிமதி சயசோன் மனைவி. (சூளா.) ண்டு குமரியரும், அக்னியித்ரன், அக்னி பிரிதீவன் - கீசகன் குமரன். பாகு, வபுஷ்மந்தன், துயு திமந்தன், மே பிரிநிலைநவற்சியணி அஃதாவது, பெயர்ச் தை, மேதாதிரி, அவ்யன், சவான், புத் சொற்களுக்கு உறுப்பாற்றலான் மற்றொரு ரன், சோதிஷ்மந்தன், என்னும் பத்துக் பொருளைத் தந்துரைத்தலாம். இதனை வட குமரரும், பிறந்தனர். இவர்களில் மேதை, நூலார் நிருக்தியலங்கார மென்பர். புத்ரன், அக்னிபாகு, மூவரும் யோகிக பிரிமி - சிஞ்சுமாரன் குமரி, துருபன் பாரி; ளாயினர். அக்குமார்களில் ஆக்னியித்ரன் இவள் குமரர் கல்பவற்சரன். சம்புத்தீவையும், மேதாதிதி, பி ல க்ஷத் பிரியகாரணி - (சைநி.) வர்த்தமான தீர்த் தீவையும், வபுஷ்மந்தன், சான்மலித்தீவை தங்கரருக்குத் தாய், யும், சோதிஷ்மந்தன், குசத்தீவையும், பிரியதரிசநன் துருபதன் குமரன். துயு திமந்தன், கிரௌஞ்சத் தீவையும், பிரியதர்சன் சாமரூப தேசத்தரசன் பார் அவ்யன், சாகத் தீவையும், புஷ்கான், த்திவ பூசை செய்பவன், இவனுடன் புஷ்கரத்தீவையும் ஆண்டனர். (பாகவதம்) பீமன் சண்டைக்கு வந்து இவனை அவன் பிரிவிடையாற்றல் - முன்கையில் தொடி சிறைவைத்த காலத்தும் பூசை விடாது சோரவெறுத்து வருந்தி இளமதிபோன் செய்யச் சிவலிங்கத்திடம் சிவபெருமான் மநுதலினையுடைய மடவாள் தலைமகன் தரிசனந் தந்து வீமனைச் செயிக்கப் பெற் பிரிந்த விடத்து அரற்றியது. (பு. வெ. றவன். பெருந்திணை). | பிரியமேதன் - அசமீடன் வம்சத்து உதித்த பிரிவு - பாத்தையிற் பிரிவு, ஒதற்பிரிவு, வேதியன். இவன் பலபசுக்கள் தானஞ் காவற் பிரிவு, தூதிற் பிரிவு, துணை வயிற் செய்யப் பட்டதாகக் கூறப்பட் டிருக் பிரிவு, பொருள் வயிற்பிரிவு, என அறு கிறது. (இருக்கு ) பிரியம்பதன் - ஒரு காந்தருவன். மதங்கர் பிரிவுழிக்கலங்கல் - தலைவி பிரிந்த இடத் சாபத்தால் யானையாயிருந்து அதனால் துத் தலைவன் கலங்கிக்கூறல், இது மரு சாபம் நீங்கப்பெற்றவன். வற்றுரைத்தல், தெருளுற்றுரைத்தல் என பிரியம் வதை -1. குஷன் தேவி. இருவகைத்து, ஆய, வெள்ளம் வழிப்படக் 2. சகுந்தலையின் தோழிகளுள் ஒருத்தி. கண்டிது மாயமோவெனலும், வாயில்பெற் பிரியவிரதன் - சுவாயம்பு மதுவிற்குச் சத றுய்தலும், பண்பு பாராட்டலும், பயங் ரூபையிடம் பிறந்தவன். தமயன் உத்தான தோர்ப் பழிச்சலும், கண் படை பொது பாதன், பிரமநாரத உபதேசத்தால் ஞான கங்குனோதலு மெனும் விரியினையு முடை சம்பன்னன் ஆயினவன். இவன் தேவி, யதாம். இதுவரை (அகம்) முதனாள் நிகழ் பெரிஹஷ்மதி அல்லது சுகன்னி, கும் ரர், ஆக்கினியித்திரன், இத்மசிக்குவன், பிரிவுழிமகிழ்ச்சி - இது களவின் கிளவி. எக்கியபாகு, மகாவீரன், இரண்யரே தஸ், இது தலைவி பிரிந்து போதலைக்கண்ட தலை கிருதபிருஷ்டன், சவான், மேதாதிதி, மகன் மகிழ்தல். பாகனொடு கூறு தலுமாம். விதிகோத்சன், கவி, ஒரு பெண் ஊற்சல் (அகம்) வதி. இவனுக்கு மற்றொரு பாரியிடத்தில் பிரீதகேசி - உன்முகன் தேவி. உத்தமன், தாபசன், ரைவதன் பிறந்த பிரீதி- !. (சந்.) குசன் குமரன், இவன் கும் னர். இவன் பதினொருகோடி வருஷம் ரன் சஞ்யன், அரசாண்டான். இவன் எழுமுறை சூரிய 2. தக்ஷன் பெண், புலகன் தேவி. கும னுக்குப் பின் இரதத்துடன் சென்றத ரன் தத்தாத்திரயன். வகை. ச்சி முடிவு.
பிரிச்சந்திரன் 1143 பிரீதி பிரிச்சந்திரன் - மநுவின் குமரன் . இவன் னால் இவன் தேர்ச்சக்காம் அழுந்தின பசுக்காத்து வருகையில் புலி ஒன்று பசு காரணத்தாலுண்டாகிய பள்ளத்தினால் வைக்கொல்ல அதைக் கொல்லும்படி பாண சத்த சமுத்திரங்கள் . உண்டாயின . அச்சமு ம்ஏவ அது பசுவின் மீது பட்டுப் பசுவிறக் த்திரங்களால் சத்த தீவுகள் உண்டாயின . கப் புரோகிதரால் சூத்திரனாகச் சபிக்கப் அத்தீவுகளுக்கு அவன் தன் குமாரர்களை அர பட்டுச் சூத்திரனானவன் சர்களாக்கினன் . பின்னும் மற்றொருவிதம் . பிரிதி - தக்ஷனுக்குப் பிரசூதியிடம் உதித்த இவன் சுகன்னியை மணக்க அவளிடம் குமரன் . இவனுக்குச் சம்ராட்டு குக்ஷி என இர பிரிதிமதி சயசோன் மனைவி . ( சூளா . ) ண்டு குமரியரும் அக்னியித்ரன் அக்னி பிரிதீவன் - கீசகன் குமரன் . பாகு வபுஷ்மந்தன் துயு திமந்தன் மே பிரிநிலைநவற்சியணி அஃதாவது பெயர்ச் தை மேதாதிரி அவ்யன் சவான் புத் சொற்களுக்கு உறுப்பாற்றலான் மற்றொரு ரன் சோதிஷ்மந்தன் என்னும் பத்துக் பொருளைத் தந்துரைத்தலாம் . இதனை வட குமரரும் பிறந்தனர் . இவர்களில் மேதை நூலார் நிருக்தியலங்கார மென்பர் . புத்ரன் அக்னிபாகு மூவரும் யோகிக பிரிமி - சிஞ்சுமாரன் குமரி துருபன் பாரி ; ளாயினர் . அக்குமார்களில் ஆக்னியித்ரன் இவள் குமரர் கல்பவற்சரன் . சம்புத்தீவையும் மேதாதிதி பி க்ஷத் பிரியகாரணி - ( சைநி . ) வர்த்தமான தீர்த் தீவையும் வபுஷ்மந்தன் சான்மலித்தீவை தங்கரருக்குத் தாய் யும் சோதிஷ்மந்தன் குசத்தீவையும் பிரியதரிசநன் துருபதன் குமரன் . துயு திமந்தன் கிரௌஞ்சத் தீவையும் பிரியதர்சன் சாமரூப தேசத்தரசன் பார் அவ்யன் சாகத் தீவையும் புஷ்கான் த்திவ பூசை செய்பவன் இவனுடன் புஷ்கரத்தீவையும் ஆண்டனர் . ( பாகவதம் ) பீமன் சண்டைக்கு வந்து இவனை அவன் பிரிவிடையாற்றல் - முன்கையில் தொடி சிறைவைத்த காலத்தும் பூசை விடாது சோரவெறுத்து வருந்தி இளமதிபோன் செய்யச் சிவலிங்கத்திடம் சிவபெருமான் மநுதலினையுடைய மடவாள் தலைமகன் தரிசனந் தந்து வீமனைச் செயிக்கப் பெற் பிரிந்த விடத்து அரற்றியது . ( பு . வெ . றவன் . பெருந்திணை ) . | பிரியமேதன் - அசமீடன் வம்சத்து உதித்த பிரிவு - பாத்தையிற் பிரிவு ஒதற்பிரிவு வேதியன் . இவன் பலபசுக்கள் தானஞ் காவற் பிரிவு தூதிற் பிரிவு துணை வயிற் செய்யப் பட்டதாகக் கூறப்பட் டிருக் பிரிவு பொருள் வயிற்பிரிவு என அறு கிறது . ( இருக்கு ) பிரியம்பதன் - ஒரு காந்தருவன் . மதங்கர் பிரிவுழிக்கலங்கல் - தலைவி பிரிந்த இடத் சாபத்தால் யானையாயிருந்து அதனால் துத் தலைவன் கலங்கிக்கூறல் இது மரு சாபம் நீங்கப்பெற்றவன் . வற்றுரைத்தல் தெருளுற்றுரைத்தல் என பிரியம் வதை -1 . குஷன் தேவி . இருவகைத்து ஆய வெள்ளம் வழிப்படக் 2. சகுந்தலையின் தோழிகளுள் ஒருத்தி . கண்டிது மாயமோவெனலும் வாயில்பெற் பிரியவிரதன் - சுவாயம்பு மதுவிற்குச் சத றுய்தலும் பண்பு பாராட்டலும் பயங் ரூபையிடம் பிறந்தவன் . தமயன் உத்தான தோர்ப் பழிச்சலும் கண் படை பொது பாதன் பிரமநாரத உபதேசத்தால் ஞான கங்குனோதலு மெனும் விரியினையு முடை சம்பன்னன் ஆயினவன் . இவன் தேவி யதாம் . இதுவரை ( அகம் ) முதனாள் நிகழ் பெரிஹஷ்மதி அல்லது சுகன்னி கும் ரர் ஆக்கினியித்திரன் இத்மசிக்குவன் பிரிவுழிமகிழ்ச்சி - இது களவின் கிளவி . எக்கியபாகு மகாவீரன் இரண்யரே தஸ் இது தலைவி பிரிந்து போதலைக்கண்ட தலை கிருதபிருஷ்டன் சவான் மேதாதிதி மகன் மகிழ்தல் . பாகனொடு கூறு தலுமாம் . விதிகோத்சன் கவி ஒரு பெண் ஊற்சல் ( அகம் ) வதி . இவனுக்கு மற்றொரு பாரியிடத்தில் பிரீதகேசி - உன்முகன் தேவி . உத்தமன் தாபசன் ரைவதன் பிறந்த பிரீதி- ! . ( சந் . ) குசன் குமரன் இவன் கும் னர் . இவன் பதினொருகோடி வருஷம் ரன் சஞ்யன் அரசாண்டான் . இவன் எழுமுறை சூரிய 2. தக்ஷன் பெண் புலகன் தேவி . கும னுக்குப் பின் இரதத்துடன் சென்றத ரன் தத்தாத்திரயன் . வகை . ச்சி முடிவு .