அபிதான சிந்தாமணி

பிராமணாதிகளின் ஜீவனகிருத்தியம் 1142 பிரான்சாத்தனா அவனி என இருதரத்தார் உளர் - ஸ்மார்த்தர்களில் யங்களால் ஜீவிக்கலாம். அவனுக்குக் குறை சிலர் சிவ தீக்ஷாவான்களாய் இருக்கின்ற ந்தவன் வேட்பித்தல், ஓதுவித்தல், ஏற்றல் னர். மற்றவர்கள் ஸ்மார்த்தாசாரம் உள்ள இம்மூன்றினாலும் ஜீவிக்கலாம். வர்களாய் ஒழுகுகின்றனர். மார்த்தவர்கள் லும் குறைந்தான் வேட்பித்தல், ஓதுவித் வைணவர்களாய் மர்த்தவ பாஷியம் அப்பி தல் இரண்டினாலும் ஜீவிக்கலாம், அதினும் யசித்து வருவர். இவர்களே யன்றி எனை குறைந்தான் ஓதுவித்தலால் மாத்திரம் நாடுகளிலுள்ளோர் சத்திமதம், கணாதிபத் ஜீவிக்கலாம், ருத விருத்தியினால் ஜீவிக்கிற தியமதம் இவற்றை அனுசரித்து அவர்க வன் ஏழையாதலால் அவன் அக்னி ஹோத் ளுக்குக் கூறிய ஆசாரத்தின் படி ஒழுகுகின் திரத்தில் விருப்புடையவனாய்த் தருச, றனர். கர்ப்பாதானம், பும்ஸவனம், சீமந்தம், பௌர்ணிமாச ஆக்ராயண இஷ்டிகளை உன்னயனம், சாதகர்மம், நாமகாணம், உப மாத்திரம் சக்திக்குத் தக்கபடி செய்ய நிஷ்கிரமணம், அன்னப் பிராசனம், சௌ வேண்டியது. ளம், உபநயனம், மகாநாமியம், மகாவிந்தம் பிராமணி புருஷர்களுக்கு நிஷ்காரண உபநிஷத்து, சோபனம், உத்வகனம், மிருதி மாய்ப் பயத்தை யுண்டாக்குந் தேவதை. என்னும் சோடசகர்மங்கள் உடனே, யசன பிராமரிபீடம் சத்தி பீடங்களில் ஒன்று. யாசன, அத்யயன, அத்யாபன, தான, பிர பிராம்சு - 1. வத்சந்திரன் குமான். திக்கிரகம் என்னும் சட்கர்மமும், ஆகிய 2. பிரஜானி தந்தை. சகல சற்குணங்களுடனே கூடினவர் பிரா மணர். பிராம்மி - 1. சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி, பிராமணாதிகளின் ஜீவன கிருத்தியம் பிரம் 2. இவள் காலையில் சிவந்த ஆபரணங் சரியம் நீங்கிய வேதியன் குலவொழுக்கங்க கள், சிவந்த பட்டுப்புடவை, செந்நிறம், ளில் உயர்ந்தமனைவியை மணந்து கொண்டு சடை, பூணு நூல், சாஸ்வதியின் திருவுரு கிருகத்தாச்சிரமத்தில் வசிக்கவேண்டியது. வத்தால் அம்சவாகனத்தி லுள்ள வளாய்ச் இவன் ஆபத்தில்லாத காலத்தில் பிராணிக சிறுபெண்ணின் உருவமாய் நான்கு முகம் ளுக்கு வருத்தம் இல்லாமலே எக்யம்செய் நான்கு அஸ் தங்கள் உள்ளவளாய்ச் சுருக்கு, வித்தல், ஓதுவித்தல், நல்லபொருளைத் ஜபமாலிகை வலக்கரத்திலும் தண்டகமண் தானம் வாங்கல், அவ்வகை அல்லாதபோது டலங்கள் இடக்கரத்திலும், உள்ளவளாய்ப் கிருஷிவியாபாரம் முதலிய செய்து சீவிக்க பிராம் ஹி எனும் பெயருடையவளாய் எட்டு லாம். பின்னும் ருதம், அமிருதம், மிருதம், நேத்திரங்கள் உள்ளவளாய்த் தியாங்க்கப் பிரமிருதம், சத்யாமிர்தம், குசீதம், முதலி படுவள். யவற்றால் ஜீவிக்கலாம். சுநகவிருத்தியால் 3 ருஷப தீர்த்தங்கரின் குமரி. ஜீவிக்கலாகாது. இவற்றுள் ருதம் என்பது பிராயாகை -- Allahabad. கழனியிலும் மற்ற இடங்களிலும் சிந்தின பிாயோபவேசம் - உயிர் நீங்கும்படி தருப் நெற்களை இரண்டு விரல்களால் பொறுக்கு பைமேல் படுத்து உணவின்றி யிருக்கும் வதும் மேற்சொன்ன இடங்களில் கதிர் வைராக்யம். நெல்லைப்பொறுக்குவதுமாம். தான் யாசிக் பிரார்த்தழைர்த்தம் - கௌரியின் ஊடலைத் காமலே வருகின் றவை அமிருதமாம். தான் தீர்த்த சிவன் திருவுரு. யாசித்து வருகின்றவை மிர்தமாம். பயிரிடு பிரார்த்துலகன்மம் - பண்டாரத்தில்சேர்த்து வது பிரமிர் தமாம். வியாபாரத்தால் வந்தது வைத்த பொருளை யெடுத்து அனுபவித்து சத்தியார் தமாம். வட்டிவாங்குதல் குசீதம் வருதல்போல், சஞ்சிதத்தி விருந்து, எடுக் என்பதாம். சுநகவிருத்தியாவது யசமா கப்பட்ட சரீரத்தில் புசிக்கப்பட்டு வரு னன் தீனமாய்ப் பார்ப்பதாலும், அவனது வது. (சித்தா.) மிரட்டுக்கு உட்படுதலாலும், ஈனவேலை பிரான் சாத்தனர் - இவர் குறிஞ்சித் திணை செய்வதாலும் நாயின் பிழைப்புக்குச் சரி யைப் பாடியுள்ளார். மகளிர் விளையாடாது யான தால் அதனை அகத்தியம் நீக்கவேண் இல்லின் கணிருத்தல் அறனு மன்று, டியது. இப்பிராமணன் தனக்கென்று ஆக்கமுந்தேயுமென்று அன்னையிடங் கூறு தானியத்தை (ந) வருடம் அல்லது ஒரு மாறு இற் செறிக்கப்பட்ட தலைவி கூறிய வருடம் பதனம் செய்யவேண்டியது. தாக வியப்பெய்தக் கூறியுள்ளார் இவர் பெருங்குடும்பி மேற்கூறிய ஆறு கிருத்தி பாடியது (நற் கஅ.)
பிராமணாதிகளின் ஜீவனகிருத்தியம் 1142 பிரான்சாத்தனா அவனி என இருதரத்தார் உளர் - ஸ்மார்த்தர்களில் யங்களால் ஜீவிக்கலாம் . அவனுக்குக் குறை சிலர் சிவ தீக்ஷாவான்களாய் இருக்கின்ற ந்தவன் வேட்பித்தல் ஓதுவித்தல் ஏற்றல் னர் . மற்றவர்கள் ஸ்மார்த்தாசாரம் உள்ள இம்மூன்றினாலும் ஜீவிக்கலாம் . வர்களாய் ஒழுகுகின்றனர் . மார்த்தவர்கள் லும் குறைந்தான் வேட்பித்தல் ஓதுவித் வைணவர்களாய் மர்த்தவ பாஷியம் அப்பி தல் இரண்டினாலும் ஜீவிக்கலாம் அதினும் யசித்து வருவர் . இவர்களே யன்றி எனை குறைந்தான் ஓதுவித்தலால் மாத்திரம் நாடுகளிலுள்ளோர் சத்திமதம் கணாதிபத் ஜீவிக்கலாம் ருத விருத்தியினால் ஜீவிக்கிற தியமதம் இவற்றை அனுசரித்து அவர்க வன் ஏழையாதலால் அவன் அக்னி ஹோத் ளுக்குக் கூறிய ஆசாரத்தின் படி ஒழுகுகின் திரத்தில் விருப்புடையவனாய்த் தருச றனர் . கர்ப்பாதானம் பும்ஸவனம் சீமந்தம் பௌர்ணிமாச ஆக்ராயண இஷ்டிகளை உன்னயனம் சாதகர்மம் நாமகாணம் உப மாத்திரம் சக்திக்குத் தக்கபடி செய்ய நிஷ்கிரமணம் அன்னப் பிராசனம் சௌ வேண்டியது . ளம் உபநயனம் மகாநாமியம் மகாவிந்தம் பிராமணி புருஷர்களுக்கு நிஷ்காரண உபநிஷத்து சோபனம் உத்வகனம் மிருதி மாய்ப் பயத்தை யுண்டாக்குந் தேவதை . என்னும் சோடசகர்மங்கள் உடனே யசன பிராமரிபீடம் சத்தி பீடங்களில் ஒன்று . யாசன அத்யயன அத்யாபன தான பிர பிராம்சு - 1. வத்சந்திரன் குமான் . திக்கிரகம் என்னும் சட்கர்மமும் ஆகிய 2. பிரஜானி தந்தை . சகல சற்குணங்களுடனே கூடினவர் பிரா மணர் . பிராம்மி - 1. சத்தமாதாக்களில் ஒருத்தி பிராமணாதிகளின் ஜீவன கிருத்தியம் பிரம் 2. இவள் காலையில் சிவந்த ஆபரணங் சரியம் நீங்கிய வேதியன் குலவொழுக்கங்க கள் சிவந்த பட்டுப்புடவை செந்நிறம் ளில் உயர்ந்தமனைவியை மணந்து கொண்டு சடை பூணு நூல் சாஸ்வதியின் திருவுரு கிருகத்தாச்சிரமத்தில் வசிக்கவேண்டியது . வத்தால் அம்சவாகனத்தி லுள்ள வளாய்ச் இவன் ஆபத்தில்லாத காலத்தில் பிராணிக சிறுபெண்ணின் உருவமாய் நான்கு முகம் ளுக்கு வருத்தம் இல்லாமலே எக்யம்செய் நான்கு அஸ் தங்கள் உள்ளவளாய்ச் சுருக்கு வித்தல் ஓதுவித்தல் நல்லபொருளைத் ஜபமாலிகை வலக்கரத்திலும் தண்டகமண் தானம் வாங்கல் அவ்வகை அல்லாதபோது டலங்கள் இடக்கரத்திலும் உள்ளவளாய்ப் கிருஷிவியாபாரம் முதலிய செய்து சீவிக்க பிராம் ஹி எனும் பெயருடையவளாய் எட்டு லாம் . பின்னும் ருதம் அமிருதம் மிருதம் நேத்திரங்கள் உள்ளவளாய்த் தியாங்க்கப் பிரமிருதம் சத்யாமிர்தம் குசீதம் முதலி படுவள் . யவற்றால் ஜீவிக்கலாம் . சுநகவிருத்தியால் 3 ருஷப தீர்த்தங்கரின் குமரி . ஜீவிக்கலாகாது . இவற்றுள் ருதம் என்பது பிராயாகை -- Allahabad . கழனியிலும் மற்ற இடங்களிலும் சிந்தின பிாயோபவேசம் - உயிர் நீங்கும்படி தருப் நெற்களை இரண்டு விரல்களால் பொறுக்கு பைமேல் படுத்து உணவின்றி யிருக்கும் வதும் மேற்சொன்ன இடங்களில் கதிர் வைராக்யம் . நெல்லைப்பொறுக்குவதுமாம் . தான் யாசிக் பிரார்த்தழைர்த்தம் - கௌரியின் ஊடலைத் காமலே வருகின் றவை அமிருதமாம் . தான் தீர்த்த சிவன் திருவுரு . யாசித்து வருகின்றவை மிர்தமாம் . பயிரிடு பிரார்த்துலகன்மம் - பண்டாரத்தில்சேர்த்து வது பிரமிர் தமாம் . வியாபாரத்தால் வந்தது வைத்த பொருளை யெடுத்து அனுபவித்து சத்தியார் தமாம் . வட்டிவாங்குதல் குசீதம் வருதல்போல் சஞ்சிதத்தி விருந்து எடுக் என்பதாம் . சுநகவிருத்தியாவது யசமா கப்பட்ட சரீரத்தில் புசிக்கப்பட்டு வரு னன் தீனமாய்ப் பார்ப்பதாலும் அவனது வது . ( சித்தா . ) மிரட்டுக்கு உட்படுதலாலும் ஈனவேலை பிரான் சாத்தனர் - இவர் குறிஞ்சித் திணை செய்வதாலும் நாயின் பிழைப்புக்குச் சரி யைப் பாடியுள்ளார் . மகளிர் விளையாடாது யான தால் அதனை அகத்தியம் நீக்கவேண் இல்லின் கணிருத்தல் அறனு மன்று டியது . இப்பிராமணன் தனக்கென்று ஆக்கமுந்தேயுமென்று அன்னையிடங் கூறு தானியத்தை ( ) வருடம் அல்லது ஒரு மாறு இற் செறிக்கப்பட்ட தலைவி கூறிய வருடம் பதனம் செய்யவேண்டியது . தாக வியப்பெய்தக் கூறியுள்ளார் இவர் பெருங்குடும்பி மேற்கூறிய ஆறு கிருத்தி பாடியது ( நற் கஅ . )