அபிதான சிந்தாமணி

அவிநயனார் 10 அவீக்ஷித்த நிறைகை யழிதலும், நீர்மையில் கிளவியும், சர் எனப்படுவர். இவனை விகிதாசுவன் பொறையின்றாகலும் பிறவுமாம் குமான் என்பர். இவன் பாரி அவிர்த் 7. நகையி னவிநயமாவது, மிகைப்படு தானி. இவன் குமாரை இவ்வகையும் நகையும், பிறர் நகையுடைமையும், கோட் கூறுவர். பரிகிஷித், சேயன், சிதப்பிர டியமுகமும், விட்டு முரி புருவமும், விலா பன் என்பர் உறுப்புடைமையும் செய்வது பிறி தாய் அவிர்த்தானி- அவர்த்தானன் பாரி, வேறு சேதிப்பது என்ப - அவிர்புக்கு - புலத்தியன் பாரியை. இவளி 8. நடுவு நிலை யவினயமாவது கோட்பாடம் அசத்தியனும் விசிரவாவும் பிறந்தனர். டறியாக் கொள்கையும், மாட்சியும், அறந் அவிர்பூ-அவிர்புக்குக்கு ஒரு பெயர் தரு நெஞ்சமும், ஆறிய விழியும், பிறழந்த அவிர்ழகன்- கத்ருதநயன் - காட்சி நீங்கியநிலையும், குறிப்பின்றாகலும், அவிழ்தவாதிமதம் - அவிழ்தம் உணவாக துணுக்கமின்மையும், தட்பமுடைமையும் வும், உணவாகப் பிழைக்கச்செய் தலாலும், அளத்தற் கருமையும், அன்பொடு புணர் சாகின்றவர்களைப் பிழைக்கவைத்தலாலும் தலும், கலக்கமொடு புணர்ந்த நோக்கும் வியாதிகளைத் தீர்த்தலாலும், விஷமாகவும், கதிர்ப்பும் பிறவுமாம். விஷத் தீர்வாக இருத்தலாலும், காயசித்தி, ' 9. ருத்திரச் சுவை அவிநயமாவது, கை தீர்க்காயுள், தருதலாலும், சராசரங்களின் பிசைதலும், வாய் மடித்தலும், கண் சிவத் பசிகளைத் தீர்த்துப் பிழைப்பித்தலாலும் தலும், பெருமூச் செறிதலும், உடல் நடுங் பிராணிகளின் நோய்களைத் தீர்த்துப் குதலும், வியர் வரும்பலும், வெகுண் பிழைப்பித்தலாலும் அவிழ்தமே தெய்வம் டெழுதலும் பிறவுமாம். (சிலப்பதிகாரம்.) என்று கூறும் மதம். (தவநிஜானு) அவிநயனர்-அகத்தியர் மாணாக்கர்கள் பன் அவிஜிஹ்வன்-கைலாயத்தின் வடமேற்கு னிருவரில் ஒருவர். இவர் யாப்பியல் | வாயிற் காவலாளி. சூத்திரஞ் செய்தவர். அதற்கு அவிநயம் அவிஷமதி-ஆங்கீரசரிஷியின் புத்திரி என்று பெயர். இச்சூத்திரங்களில் காரி அவிஷ்மான்-ஆறாமன் வந்தரத்து ரிஷி கையுரையிற் சிலவே ஆங்காங்கு உதாரண அவீக்ஷித்து - யயாதி வம்சத்துக் கரந்தமன் மாகக் காட்டப்பட்டிருக்கின் றன. நூல் குமான். இவன் குமான் மருத்துச் சக் இறந்தது. இவர் செய்த நூல் அவிநயம். கிரவர்த்தி. இவன் பிறந்த காலத்துக் அவிநாசி-கொங்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு சிவத் கிரகங்கள் தீயவீக்ஷண்ய மில்லாமையால் தலம். அவீக்ஷித்து என்று பெயர். இவன் எம அவிநாபாவம்-விட்டு நீங்காத சம்பந்தம். வர்ணன் என்னுமாசன் குமரியின் சுயம் அவிந்தியன் - ஒரு இராக்ஷசன், வரத்தைக்கேட்டுச் சென்று. அரசர்களை அவிபூ - விரசினவாவின் புத்திரன். இவன் வென்று அவளை மணந்தனன். அப்படியே குமரன் திரிசங்கு. சுயம்வரம் நாட்டுத் தலங்களுக்கெல்லாஞ் அவிழத் தம் சிவமூர்த்தி உமையை மணந்து சென்று அவ்விடம் அந்தப் பெண்களைப் காசியடைந்து ஒரு சிவலிங்கமியற்றி உமை பலாத்காரமாகக் கொண்டு வருவன். க்குக் காட்டிய தலம். சிவமூர்த்தி யாவரும் இவன் ஒருமுறை சுபத்திரை, கௌரி உணராவகை எழுந்தருளி யிருத்தலாலும் யென்னும் கன்னியரையும் பலாத்கார உலகம் அழிந்தகாலத்தில் சிவபெருமான் மாய்க் கொண்டுவந்தான். இவ்வாறு செய் காசியை 'மஞ்சமாகக் கொண்டிருத்தலா துவருகையில் விசிதபுரத்து அரசன் குமரி லும் இப்பெயரடைந்தது. (காசிகாண்டம்) யாகிய வைசாலினி சுயம்வரத்தைக் கேட் அவிரோதிநாதன் - திருநூற்றந்தாதி நூலா கச் சென்று அவளையும் அவ்வாறு செய்ய சிரியன் சைநன். அரசர்களெல்லாம்கூடி அவனிடம் போரி அவிர்த்தானன் - அந்தர்த் தானன் அல்லது ட்டு வெல்லாமல் பலர் அநியாயப் போ விஜயாஸ்வனுக்கு நபஸ்வதியிடத்திற் பிற ரிட்டு ஒருங்குகூடி ஒருவன் வில்லையும் மற் ந்த பிள்ளை. இவனுக்குப் பிராசீனபர்கி, சொருவன் கையையும் பிடித்துக்கொண்டு கயன், சுக்கிலன், கிருஷ்ணன், ஸத்தியன் கட்டி விசாலனிடம்விட விசாலன் வைசா அல்லது யஜன் என்று அறுவர் குமார். லினிக்குக் காட்டினன். வைசாலினி பிராசீனபர்கி யென்பவனுக்குப் பதின்மர் அவீக்ஷித்துத் தவிர மற்றவர்களை மணக் குமாரர்கள் பிறந்தனர். அவர்கள் பிரசேதா கேன் என்றனள். அவீக்ஷித்து விசால
அவிநயனார் 10 அவீக்ஷித்த நிறைகை யழிதலும் நீர்மையில் கிளவியும் சர் எனப்படுவர் . இவனை விகிதாசுவன் பொறையின்றாகலும் பிறவுமாம் குமான் என்பர் . இவன் பாரி அவிர்த் 7 . நகையி னவிநயமாவது மிகைப்படு தானி . இவன் குமாரை இவ்வகையும் நகையும் பிறர் நகையுடைமையும் கோட் கூறுவர் . பரிகிஷித் சேயன் சிதப்பிர டியமுகமும் விட்டு முரி புருவமும் விலா பன் என்பர் உறுப்புடைமையும் செய்வது பிறி தாய் அவிர்த்தானி - அவர்த்தானன் பாரி வேறு சேதிப்பது என்ப - அவிர்புக்கு - புலத்தியன் பாரியை . இவளி 8 . நடுவு நிலை யவினயமாவது கோட்பாடம் அசத்தியனும் விசிரவாவும் பிறந்தனர் . டறியாக் கொள்கையும் மாட்சியும் அறந் அவிர்பூ - அவிர்புக்குக்கு ஒரு பெயர் தரு நெஞ்சமும் ஆறிய விழியும் பிறழந்த அவிர்ழகன் - கத்ருதநயன் - காட்சி நீங்கியநிலையும் குறிப்பின்றாகலும் அவிழ்தவாதிமதம் - அவிழ்தம் உணவாக துணுக்கமின்மையும் தட்பமுடைமையும் வும் உணவாகப் பிழைக்கச்செய் தலாலும் அளத்தற் கருமையும் அன்பொடு புணர் சாகின்றவர்களைப் பிழைக்கவைத்தலாலும் தலும் கலக்கமொடு புணர்ந்த நோக்கும் வியாதிகளைத் தீர்த்தலாலும் விஷமாகவும் கதிர்ப்பும் பிறவுமாம் . விஷத் தீர்வாக இருத்தலாலும் காயசித்தி ' 9 . ருத்திரச் சுவை அவிநயமாவது கை தீர்க்காயுள் தருதலாலும் சராசரங்களின் பிசைதலும் வாய் மடித்தலும் கண் சிவத் பசிகளைத் தீர்த்துப் பிழைப்பித்தலாலும் தலும் பெருமூச் செறிதலும் உடல் நடுங் பிராணிகளின் நோய்களைத் தீர்த்துப் குதலும் வியர் வரும்பலும் வெகுண் பிழைப்பித்தலாலும் அவிழ்தமே தெய்வம் டெழுதலும் பிறவுமாம் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) என்று கூறும் மதம் . ( தவநிஜானு ) அவிநயனர் - அகத்தியர் மாணாக்கர்கள் பன் அவிஜிஹ்வன் - கைலாயத்தின் வடமேற்கு னிருவரில் ஒருவர் . இவர் யாப்பியல் | வாயிற் காவலாளி . சூத்திரஞ் செய்தவர் . அதற்கு அவிநயம் அவிஷமதி - ஆங்கீரசரிஷியின் புத்திரி என்று பெயர் . இச்சூத்திரங்களில் காரி அவிஷ்மான் - ஆறாமன் வந்தரத்து ரிஷி கையுரையிற் சிலவே ஆங்காங்கு உதாரண அவீக்ஷித்து - யயாதி வம்சத்துக் கரந்தமன் மாகக் காட்டப்பட்டிருக்கின் றன . நூல் குமான் . இவன் குமான் மருத்துச் சக் இறந்தது . இவர் செய்த நூல் அவிநயம் . கிரவர்த்தி . இவன் பிறந்த காலத்துக் அவிநாசி - கொங்கு நாட்டிலுள்ள ஒரு சிவத் கிரகங்கள் தீயவீக்ஷண்ய மில்லாமையால் தலம் . அவீக்ஷித்து என்று பெயர் . இவன் எம அவிநாபாவம் - விட்டு நீங்காத சம்பந்தம் . வர்ணன் என்னுமாசன் குமரியின் சுயம் அவிந்தியன் - ஒரு இராக்ஷசன் வரத்தைக்கேட்டுச் சென்று . அரசர்களை அவிபூ - விரசினவாவின் புத்திரன் . இவன் வென்று அவளை மணந்தனன் . அப்படியே குமரன் திரிசங்கு . சுயம்வரம் நாட்டுத் தலங்களுக்கெல்லாஞ் அவிழத் தம் சிவமூர்த்தி உமையை மணந்து சென்று அவ்விடம் அந்தப் பெண்களைப் காசியடைந்து ஒரு சிவலிங்கமியற்றி உமை பலாத்காரமாகக் கொண்டு வருவன் . க்குக் காட்டிய தலம் . சிவமூர்த்தி யாவரும் இவன் ஒருமுறை சுபத்திரை கௌரி உணராவகை எழுந்தருளி யிருத்தலாலும் யென்னும் கன்னியரையும் பலாத்கார உலகம் அழிந்தகாலத்தில் சிவபெருமான் மாய்க் கொண்டுவந்தான் . இவ்வாறு செய் காசியை ' மஞ்சமாகக் கொண்டிருத்தலா துவருகையில் விசிதபுரத்து அரசன் குமரி லும் இப்பெயரடைந்தது . ( காசிகாண்டம் ) யாகிய வைசாலினி சுயம்வரத்தைக் கேட் அவிரோதிநாதன் - திருநூற்றந்தாதி நூலா கச் சென்று அவளையும் அவ்வாறு செய்ய சிரியன் சைநன் . அரசர்களெல்லாம்கூடி அவனிடம் போரி அவிர்த்தானன் - அந்தர்த் தானன் அல்லது ட்டு வெல்லாமல் பலர் அநியாயப் போ விஜயாஸ்வனுக்கு நபஸ்வதியிடத்திற் பிற ரிட்டு ஒருங்குகூடி ஒருவன் வில்லையும் மற் ந்த பிள்ளை . இவனுக்குப் பிராசீனபர்கி சொருவன் கையையும் பிடித்துக்கொண்டு கயன் சுக்கிலன் கிருஷ்ணன் ஸத்தியன் கட்டி விசாலனிடம்விட விசாலன் வைசா அல்லது யஜன் என்று அறுவர் குமார் . லினிக்குக் காட்டினன் . வைசாலினி பிராசீனபர்கி யென்பவனுக்குப் பதின்மர் அவீக்ஷித்துத் தவிர மற்றவர்களை மணக் குமாரர்கள் பிறந்தனர் . அவர்கள் பிரசேதா கேன் என்றனள் . அவீக்ஷித்து விசால