அபிதான சிந்தாமணி

பிரயாகை 1138 பிரளயம் பிரயாகை - காசியில் உள்ள நதி; இதில் முத்தன் ஒருவன் வந்து அடைவன் என் தீர்த்தமாடினோர் முத்தியடைவர். பன். பிதா குடும்ப பாரத்தைக் குமா னிடம் கோதானஞ் செய்தவர் அதின் னிடம் வைத்துத் தான் பாரமற்று இருப் உரோம அளவுகாலம் சுவர்க்கம் அனுப பதுபோல், சிவன் தனது பஞ்சகிருத்தி வித்துப் பின் முத்தியடைவர். யத்தை முத்தாத்மாவிடம் வைத்துக் பிரயாணத்தில் செய்வன --ஓரிடம் போகை குடும்ப பாரம் அற்று இருப்பன். இந்த யில் இரண்டு தேவர்களின் நடுவிலும், பல முத்தனும் தனக்குப்பின் வருபவனிடம் பார்ப்பார் நடுவிலும் செல்லுதல் கூடாது. தன் தொழிலைவைத்துத் தான் பாரமற்று (ஆசாரக்கோவை.) இருப்பன் என்பன், பாரமற்றவன் ஞெப் பிரயோகவிவேகம் மூலமும் உரையுஞ் திமாத்திரமாய் இருப்பதே மோக்ஷமென் செய்தவர் சுப்பிரமணிய தீட்சதர். இது பன். இவ்வகைப் பரம்பரையாக வருத வடமொழியிலக்கண அமைதிகளை விளங் லால் பிரவாஹேஸ்வரவர்தியெனப் பெயர் கக் காட்டுவது. இது தமிழிற்கும் ஆரியத் வந்தது. திற்கும் உள்ள இலக்கண ஒற்றுமையை பிரவீரநீலன் விந்திய தேசாதிபதி. யும் தெரிவிக்கும். பிரவீர பாண்டியன் - மதுரை யாண்ட பிரயோகன் - ஒரு அரசன். (34) வது பாண்டியன். பிரயோஜனவதி லக்ஷணை கங்கையிலி பிரவீரன் - (1) (சங்.) பிரசந்துவான் குமான்; டைச்சேரியெனின் கங்கையெனும் பதத் இவன் குமரன் மனசுயுவு. திற்குக் கரையில் பிரயோஜன முண்மை, 2. வத்சந்திரன் குமரன். பிரருசன் அமிர்த்தத்தை காத்துக்கொண் பிரளயசித் - திருக்காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர். டிருந்த தேவன். (பா - ஆதி.) பிரமகற்பத்து இறுதியில் வந்த வெள்ளம். பிரலம்பன் ஒரு அசுரன். இவன் கம்ச இதனை முழுகச்செய்யாமல் சத்தியால் காக் னுக்கு உதவியாயிருந்து கோபாலகிருஷ் கப்பட்டது ஆதலின் இப்பெயர் பெற்றது ணனை வஞ்சிக்க ஒரு கோபாலவேடங் என்பர். கொண்டு இராமகிருஷ்ணருடன் வந்து பிரளயம் - இது உலக ஒடுக்கம்; இது நித் விளையாடினன். இவ்விளையாட்டில் தோற் யம், நைமித்திகம், பிராக்கிருதம், ஆத்யந் றவர் வென்றவரை முதுகிற் சுமந்து பசுக் திகம் எனப்படும். இதில் நித்யம் - நாள் களைச் சுற்றி வருவது என்னும் சங்கேதப் தோறும் ஆத்மாக்கள் சிரமபரிகாரத்தின் படி பலராமரை முதுகிற் சுமந்து அளவு பொருட்டுக் கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கடந்து போயினன். பலராமர் இவனை சுழுத்தி முதலிய அவத்தை. நைமித்தி அசுரன் என்று அறிந்து காலால் உந்திக் கம் :- பிரமதேவனுக்கு ஒருநாள் முடிந்த குட்டிக் கொலை புரிந்தனர். இராத்திரி காலத்தில் உண்டாகும் உலக பிரலாவதி கலாவதியைக் காண்க. ஒடுக்கம். பிராக்ருதம் - பிரமனுக்கு விதித்த பிரவரநந்தி - பூதநந்தனுடன் பிறந்தவன். ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் உண்டாம் பிர கலிங்கலை நாட்டாசன். ளய ஒடுக்கம். ஆத்யந்திகம் பிரமாதி பிரவான் ஒரு வேதியன்; கிருஷ்ண தேவர்களையும் மற்ற சராசரங்களையும் மூர்த்தி பாரிசாத அபகரணஞ் செய்கை அழிக்க எழுந்த சர்வசம்மாரம். மனுஷ்ய யில் இந்திரனுடன் இருந்தவன். இவன் மானத்தால் சதுர்யுகம் ஆயிரம் முறை திரும் சாத்தகியுடன் யுத்தஞ்செய்தவன். பின் பிரமனுக்கு ஒரு பகல், அவ்வாறே பிரவர்ஷணம் ஒருமலை ; இதில் பலராம இரவுமாகும். அத்திவாராத்ரம் கூடியது கிருஷ்ணர் தமக்குப் பயந்து ஒளித்துக் ஒரு நாள். அந்தநாளின் தொடக்கத்தில் கொண்டனர் என்று சராசந்தன் இதைக் சிருட்டி ; அத்தினம் முடிவில் சங்காரம். கொளுத்தினன். இது தினப்பிரளயம்; அந்தத்தினம் (நசு0) பிரவாகனர் - சீவவன் புத்தர், சுவேதகேது ஆயின் பிரமனுக்கு ஒரு வருடம். அந்த வை வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் மூடனாக் வருடம் பரார்த்தசங்கியை ஆனபிறகு பிர கியவர். கிருதிவரையில் சங்காரம். மீண்டும் அந் பிரவாஹேஸ்வாவாதிமதம் - பதி ஒருவன் தப் பரார்த்தகாலம் ஆனபின்பு பிரகிருதியி உண்டு ; ஆன்மாக்கள் அனேகர் ; மாயை, லிருந்து குணதிதத்துவங்கள் சிருட்டிக் சன்மம், அனாதி. ஈச்வர அதிகாரத்தை கப்படும். இவ்வகை சிருட்டி சங்கார
பிரயாகை 1138 பிரளயம் பிரயாகை - காசியில் உள்ள நதி ; இதில் முத்தன் ஒருவன் வந்து அடைவன் என் தீர்த்தமாடினோர் முத்தியடைவர் . பன் . பிதா குடும்ப பாரத்தைக் குமா னிடம் கோதானஞ் செய்தவர் அதின் னிடம் வைத்துத் தான் பாரமற்று இருப் உரோம அளவுகாலம் சுவர்க்கம் அனுப பதுபோல் சிவன் தனது பஞ்சகிருத்தி வித்துப் பின் முத்தியடைவர் . யத்தை முத்தாத்மாவிடம் வைத்துக் பிரயாணத்தில் செய்வன --ஓரிடம் போகை குடும்ப பாரம் அற்று இருப்பன் . இந்த யில் இரண்டு தேவர்களின் நடுவிலும் பல முத்தனும் தனக்குப்பின் வருபவனிடம் பார்ப்பார் நடுவிலும் செல்லுதல் கூடாது . தன் தொழிலைவைத்துத் தான் பாரமற்று ( ஆசாரக்கோவை . ) இருப்பன் என்பன் பாரமற்றவன் ஞெப் பிரயோகவிவேகம் மூலமும் உரையுஞ் திமாத்திரமாய் இருப்பதே மோக்ஷமென் செய்தவர் சுப்பிரமணிய தீட்சதர் . இது பன் . இவ்வகைப் பரம்பரையாக வருத வடமொழியிலக்கண அமைதிகளை விளங் லால் பிரவாஹேஸ்வரவர்தியெனப் பெயர் கக் காட்டுவது . இது தமிழிற்கும் ஆரியத் வந்தது . திற்கும் உள்ள இலக்கண ஒற்றுமையை பிரவீரநீலன் விந்திய தேசாதிபதி . யும் தெரிவிக்கும் . பிரவீர பாண்டியன் - மதுரை யாண்ட பிரயோகன் - ஒரு அரசன் . ( 34 ) வது பாண்டியன் . பிரயோஜனவதி லக்ஷணை கங்கையிலி பிரவீரன் - ( 1 ) ( சங் . ) பிரசந்துவான் குமான் ; டைச்சேரியெனின் கங்கையெனும் பதத் இவன் குமரன் மனசுயுவு . திற்குக் கரையில் பிரயோஜன முண்மை 2. வத்சந்திரன் குமரன் . பிரருசன் அமிர்த்தத்தை காத்துக்கொண் பிரளயசித் - திருக்காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர் . டிருந்த தேவன் . ( பா - ஆதி . ) பிரமகற்பத்து இறுதியில் வந்த வெள்ளம் . பிரலம்பன் ஒரு அசுரன் . இவன் கம்ச இதனை முழுகச்செய்யாமல் சத்தியால் காக் னுக்கு உதவியாயிருந்து கோபாலகிருஷ் கப்பட்டது ஆதலின் இப்பெயர் பெற்றது ணனை வஞ்சிக்க ஒரு கோபாலவேடங் என்பர் . கொண்டு இராமகிருஷ்ணருடன் வந்து பிரளயம் - இது உலக ஒடுக்கம் ; இது நித் விளையாடினன் . இவ்விளையாட்டில் தோற் யம் நைமித்திகம் பிராக்கிருதம் ஆத்யந் றவர் வென்றவரை முதுகிற் சுமந்து பசுக் திகம் எனப்படும் . இதில் நித்யம் - நாள் களைச் சுற்றி வருவது என்னும் சங்கேதப் தோறும் ஆத்மாக்கள் சிரமபரிகாரத்தின் படி பலராமரை முதுகிற் சுமந்து அளவு பொருட்டுக் கடவுளால் ஏற்படுத்தப்பட்ட கடந்து போயினன் . பலராமர் இவனை சுழுத்தி முதலிய அவத்தை . நைமித்தி அசுரன் என்று அறிந்து காலால் உந்திக் கம் : - பிரமதேவனுக்கு ஒருநாள் முடிந்த குட்டிக் கொலை புரிந்தனர் . இராத்திரி காலத்தில் உண்டாகும் உலக பிரலாவதி கலாவதியைக் காண்க . ஒடுக்கம் . பிராக்ருதம் - பிரமனுக்கு விதித்த பிரவரநந்தி - பூதநந்தனுடன் பிறந்தவன் . ஆயுட்காலத்தின் முடிவில் உண்டாம் பிர கலிங்கலை நாட்டாசன் . ளய ஒடுக்கம் . ஆத்யந்திகம் பிரமாதி பிரவான் ஒரு வேதியன் ; கிருஷ்ண தேவர்களையும் மற்ற சராசரங்களையும் மூர்த்தி பாரிசாத அபகரணஞ் செய்கை அழிக்க எழுந்த சர்வசம்மாரம் . மனுஷ்ய யில் இந்திரனுடன் இருந்தவன் . இவன் மானத்தால் சதுர்யுகம் ஆயிரம் முறை திரும் சாத்தகியுடன் யுத்தஞ்செய்தவன் . பின் பிரமனுக்கு ஒரு பகல் அவ்வாறே பிரவர்ஷணம் ஒருமலை ; இதில் பலராம இரவுமாகும் . அத்திவாராத்ரம் கூடியது கிருஷ்ணர் தமக்குப் பயந்து ஒளித்துக் ஒரு நாள் . அந்தநாளின் தொடக்கத்தில் கொண்டனர் என்று சராசந்தன் இதைக் சிருட்டி ; அத்தினம் முடிவில் சங்காரம் . கொளுத்தினன் . இது தினப்பிரளயம் ; அந்தத்தினம் ( நசு 0 ) பிரவாகனர் - சீவவன் புத்தர் சுவேதகேது ஆயின் பிரமனுக்கு ஒரு வருடம் . அந்த வை வேதாந்த சாஸ்திரத்தில் மூடனாக் வருடம் பரார்த்தசங்கியை ஆனபிறகு பிர கியவர் . கிருதிவரையில் சங்காரம் . மீண்டும் அந் பிரவாஹேஸ்வாவாதிமதம் - பதி ஒருவன் தப் பரார்த்தகாலம் ஆனபின்பு பிரகிருதியி உண்டு ; ஆன்மாக்கள் அனேகர் ; மாயை லிருந்து குணதிதத்துவங்கள் சிருட்டிக் சன்மம் அனாதி . ஈச்வர அதிகாரத்தை கப்படும் . இவ்வகை சிருட்டி சங்கார