அபிதான சிந்தாமணி

பிரமன் 1186 பிரமாண்டதானம் 56, ஒரு கற்பத்தில் சிவமூர்த்தியால் 67. (க) ஜன்மத்தில் மானஸர் எனப்படு அழிந்து சத்தியிடந்தோன்றிச் சிருஷ்டி வர், (2) ஜன்மத்தில் சாக்ஷசம் எனப்படு செய்தவர். வர், (ங) ஜன்மத்தில் வாசிகம் எனப்படு 57. ஒருசற்பத்தில் சிவ மூர்த்தியை வர், (ச) ஜன்மத்தில் சுரோத்ரஜம் எனப் யெண்ணிச் சிருஷ்டித்தொழில் வேண்டச் படுவர், (ரு) ஜன்மத்தில் நத்யம் எனப்படு சிவமூர்த்தி நீலலோகிதராய்த் தோன்றி வர், (சு) ஜன்மத்தில் அண்டஜம் எனப்படு அஷ்டமூர்த்தங் காட்டினர். பிரமன் அத வர், (எ) ஜன்மத்தில் பத்மஜம் எனப்படு னைக் கண்டு சிருஷ்டித்தனன். அச்சிருஷ்டி வர். பதினாயிரம் வருடத்தின் பின்னழிந்தது. 68. இவர், கௌரிதேவியின் திருமணங் அதனைக்கண்டு அழுதனன். அழுதநீரி காணச்சென்று அவரது அழகைக்கண்டு டைப் பூதங்கள் தோன்றின. அவற்றைக் பொருது காமமேலீட்டால் துன்புற்றனர். கண்டு பிரமன் மாய்ந்தனன். அவன் உயிர் அந்தக் காலையிலிவரிடம் வாலகில்லிய இரு சத்தியையடைய அச்சத்தி அநேக சத்தி டிகள் தோன்றினர். (பிரம - புராணம்.) களைப் படைத்தனள். பின் பிரமதேவர் பிரமன்யு - வீரவிரதனுக்குப் பொசையிடம் சிவமூர்த்தியிடம் அநேக ருத்திரருடன் உதித்த குமான். பிறந்தனர். பிரமஹத்தி -- இது பிரமஞான முள்ளவனை 58. ஒரு கற்பத்தில் அக்னி மறைய யடையும் பேய். இது ரௌத்ராகரமும், பிரமன் அக்கினி யுருத்தாங்கித் தம்மிடத் மகாகோரமும், பயத்தைச் செய்வதும், தில் திவ்யம் பௌதிகம், பாத்தியம் என் தெற்றி பற்களுடையதும், கறுத்துச் சிவந்த னும் மூன்று அக்னிகளைப் படைத்துத் வருவுள்ள தும், பறட்டைத்தலை யுடையது திவ்யத்தைச் சூரியனிடமும், பௌதிகத் மாய் கொன் றவனை வருத்துவது. இது இந் தினை ஆண்மக்களின் தேகத்திடத்தும், திரன் முதலானவரை வருத்தியது. புரா பாத்தியத்தை உலகத்தினும் மனை களிடத் ணங்களிற் காண்க. (பார சாங்.) இது தும் கொடுத்தனன். பெண்ணுருவானது. இந்தப் பிரமகத்தியை 59. திரிபுர தகனகாலத்துச் சாரதியா அக்கினி, ஜலம், பெண்கள், மரங்களுக்கு யிருக்க வரம்வேண்டியவர். இருப்பிடமாக்கினர். 60. ஒரு கற்பத்தில் சிவமூர்த்தியின் பிரமஹத்திஸ்வருபம் கருகிறம், திருமுகத்திலுதித்தவர். கேசம், தீப்பொறிசிதறுங் கண்கள், கோர 61. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஆயச் சிறுவ தந்தங்கள் பொருந்திய வாயும், பயங்கா ரையும் கன்றுகளையும் மறைத்து ஒருவரு முள்ள முகம் பெற்ற தாயு முள்ளது. ஷத்திற்குப் பின் வெளிப்படுத்திக் கண் பிரமாணம் 1. நியாயசபையில் வாதி ணனை வணங்கினவர். பிரதிவாதிகள் செய்யும் பிரமாணங்கள் 62. மரீசபுத்திரர் அறுவரும் தாம் தம் ஐந்துவகை. அவை, துலாபிரமாணம், குமரியாகிய சரஸ்வதியை மணந்தது பற் அக்னிப் பிரமாணம், ஜலப் பிரமாணம், றிச் சிரித்ததால் அசுரராகச் சபித்தவர். விஷப் பிரமாணம், தேவதாஸ்நானோதகம், 63. மிருத்யு தேவதையையாக்கிப் பிரா என்பன. இவற்றைத் தனித்தனி காண்க. ணிகளைச் சங்கரிக்கச் செய்தவர். (யாஞ்ஞவல்க்யம்) 64. இராமமூர்த்திக்கு இராவணடித்த 2. உண்மை யநுபவ ஞானத்திற்குக் முடிந்தபிறகு (கச) வருட முடிவு கூறி கரணம். அயோத்திக்குப் போகச் செய்தவர். 3. ஆறுவகை. அவை பிரத்யக்ஷம், அது 65. திலோத்தமையைப் படைத்து மானம், ஆகமம், அபாவம், அருத்தாபத்தி அவள் அழகைக்கண்டு விரும்பியபோது என்பன. (தரு.) அவள் நான்கு திக்கிலும் ஓடினள். அத் பிரமாண்டதானம் பொன்னினால் அண் திக்குகளில் ஒவ்வொரு முகங்கொண்டு டம் ஒன்று செய்வித்து அஷ்டகெசங்க பார்த்தனர். அதனால் நான் முகன் ஆனவர். ளின் உருவு அமைந்த யானைகளால் தாங்கு 66. இவருடன் முனிவர் வாதிட்ட வித்துப் பிரமதேவரைப்போல் உருச் காலையில் உரோமத்தில் உரோமாஞ்சரைச் செய்வித்து நடுவில் எழுந்தருளுவித்து சிருஷ்டித்து அவருடன் வாதிற்கு விட்ட விதிப்படி பூசித்து வேதியர்க்குத் தானஞ் வர். (திருஆமாத்தூர்ப் புராணம்.) செய்விப்பதாம். நீண்ட
பிரமன் 1186 பிரமாண்டதானம் 56 ஒரு கற்பத்தில் சிவமூர்த்தியால் 67. ( ) ஜன்மத்தில் மானஸர் எனப்படு அழிந்து சத்தியிடந்தோன்றிச் சிருஷ்டி வர் ( 2 ) ஜன்மத்தில் சாக்ஷசம் எனப்படு செய்தவர் . வர் ( ) ஜன்மத்தில் வாசிகம் எனப்படு 57. ஒருசற்பத்தில் சிவ மூர்த்தியை வர் ( ) ஜன்மத்தில் சுரோத்ரஜம் எனப் யெண்ணிச் சிருஷ்டித்தொழில் வேண்டச் படுவர் ( ரு ) ஜன்மத்தில் நத்யம் எனப்படு சிவமூர்த்தி நீலலோகிதராய்த் தோன்றி வர் ( சு ) ஜன்மத்தில் அண்டஜம் எனப்படு அஷ்டமூர்த்தங் காட்டினர் . பிரமன் அத வர் ( ) ஜன்மத்தில் பத்மஜம் எனப்படு னைக் கண்டு சிருஷ்டித்தனன் . அச்சிருஷ்டி வர் . பதினாயிரம் வருடத்தின் பின்னழிந்தது . 68. இவர் கௌரிதேவியின் திருமணங் அதனைக்கண்டு அழுதனன் . அழுதநீரி காணச்சென்று அவரது அழகைக்கண்டு டைப் பூதங்கள் தோன்றின . அவற்றைக் பொருது காமமேலீட்டால் துன்புற்றனர் . கண்டு பிரமன் மாய்ந்தனன் . அவன் உயிர் அந்தக் காலையிலிவரிடம் வாலகில்லிய இரு சத்தியையடைய அச்சத்தி அநேக சத்தி டிகள் தோன்றினர் . ( பிரம - புராணம் . ) களைப் படைத்தனள் . பின் பிரமதேவர் பிரமன்யு - வீரவிரதனுக்குப் பொசையிடம் சிவமூர்த்தியிடம் அநேக ருத்திரருடன் உதித்த குமான் . பிறந்தனர் . பிரமஹத்தி -- இது பிரமஞான முள்ளவனை 58. ஒரு கற்பத்தில் அக்னி மறைய யடையும் பேய் . இது ரௌத்ராகரமும் பிரமன் அக்கினி யுருத்தாங்கித் தம்மிடத் மகாகோரமும் பயத்தைச் செய்வதும் தில் திவ்யம் பௌதிகம் பாத்தியம் என் தெற்றி பற்களுடையதும் கறுத்துச் சிவந்த னும் மூன்று அக்னிகளைப் படைத்துத் வருவுள்ள தும் பறட்டைத்தலை யுடையது திவ்யத்தைச் சூரியனிடமும் பௌதிகத் மாய் கொன் றவனை வருத்துவது . இது இந் தினை ஆண்மக்களின் தேகத்திடத்தும் திரன் முதலானவரை வருத்தியது . புரா பாத்தியத்தை உலகத்தினும் மனை களிடத் ணங்களிற் காண்க . ( பார சாங் . ) இது தும் கொடுத்தனன் . பெண்ணுருவானது . இந்தப் பிரமகத்தியை 59. திரிபுர தகனகாலத்துச் சாரதியா அக்கினி ஜலம் பெண்கள் மரங்களுக்கு யிருக்க வரம்வேண்டியவர் . இருப்பிடமாக்கினர் . 60. ஒரு கற்பத்தில் சிவமூர்த்தியின் பிரமஹத்திஸ்வருபம் கருகிறம் திருமுகத்திலுதித்தவர் . கேசம் தீப்பொறிசிதறுங் கண்கள் கோர 61. கிருஷ்ணாவதாரத்தில் ஆயச் சிறுவ தந்தங்கள் பொருந்திய வாயும் பயங்கா ரையும் கன்றுகளையும் மறைத்து ஒருவரு முள்ள முகம் பெற்ற தாயு முள்ளது . ஷத்திற்குப் பின் வெளிப்படுத்திக் கண் பிரமாணம் 1. நியாயசபையில் வாதி ணனை வணங்கினவர் . பிரதிவாதிகள் செய்யும் பிரமாணங்கள் 62. மரீசபுத்திரர் அறுவரும் தாம் தம் ஐந்துவகை . அவை துலாபிரமாணம் குமரியாகிய சரஸ்வதியை மணந்தது பற் அக்னிப் பிரமாணம் ஜலப் பிரமாணம் றிச் சிரித்ததால் அசுரராகச் சபித்தவர் . விஷப் பிரமாணம் தேவதாஸ்நானோதகம் 63. மிருத்யு தேவதையையாக்கிப் பிரா என்பன . இவற்றைத் தனித்தனி காண்க . ணிகளைச் சங்கரிக்கச் செய்தவர் . ( யாஞ்ஞவல்க்யம் ) 64. இராமமூர்த்திக்கு இராவணடித்த 2. உண்மை யநுபவ ஞானத்திற்குக் முடிந்தபிறகு ( கச ) வருட முடிவு கூறி கரணம் . அயோத்திக்குப் போகச் செய்தவர் . 3. ஆறுவகை . அவை பிரத்யக்ஷம் அது 65. திலோத்தமையைப் படைத்து மானம் ஆகமம் அபாவம் அருத்தாபத்தி அவள் அழகைக்கண்டு விரும்பியபோது என்பன . ( தரு . ) அவள் நான்கு திக்கிலும் ஓடினள் . அத் பிரமாண்டதானம் பொன்னினால் அண் திக்குகளில் ஒவ்வொரு முகங்கொண்டு டம் ஒன்று செய்வித்து அஷ்டகெசங்க பார்த்தனர் . அதனால் நான் முகன் ஆனவர் . ளின் உருவு அமைந்த யானைகளால் தாங்கு 66. இவருடன் முனிவர் வாதிட்ட வித்துப் பிரமதேவரைப்போல் உருச் காலையில் உரோமத்தில் உரோமாஞ்சரைச் செய்வித்து நடுவில் எழுந்தருளுவித்து சிருஷ்டித்து அவருடன் வாதிற்கு விட்ட விதிப்படி பூசித்து வேதியர்க்குத் தானஞ் வர் . ( திருஆமாத்தூர்ப் புராணம் . ) செய்விப்பதாம் . நீண்ட