அபிதான சிந்தாமணி

பிரமபுரம் 1132 பிரமன சிவவிஷ்ணு களைக் கொன்று வருகையில் ஒருநாள் ஒரு னையும், கொன்ற பழி தீர்க்கக் காசியில் தண்ணீர்ப் பாம்பின் உருக்கொண்டிருந்த குழந்தை உருக்கொண்டிருந்த விநாயக சகஸ்திரபா தருஷியைக்கண்டு அவருடைய ரிடம் அதிதி உருக்கொண்டு சென்று சாபவரலாறு கேட்டனர். அந்தப் பாம்பு விநாயகருக்கு விஷங்கலந்த உண்டி தந் நான் பூர்வம் ககமருஷியை விளையாட் தனள். அதனை விநாயகர் உண்டு சலிக் டாய்ப் புல்லையெடுத்து மாலையாகப்போட் காது அரக்கியைக் கொன்றனர். டுப் பாம்பென்று பயமுறுத்த அவர் என் பிரமலோகவர்ணனம் - வேத ஒலிகளால் னைப் பாம்பாக என்று சபித்தனர். நான் நிறைந்தும் ஓமப்புகைகளாலும் நாரதர் வேண்ட இச்சாபம் ருருவால் நீங்குமென்ற முதலிய மகருஷிகளாலும் யாக வேதி னர் என, இதைக்கேட்ட ருரு அந்தப்படி கைகளாலும் குண்டங்களாலும் புஷ்பங் நீக்கி அது முதல் பாம்புகளைக் கொலை கள் பழங்கள் தாமரையோடைகளாலும் செய்வதை விட்டனர். இராஜ் அம்ஸங்களாலும் சாரசபக்ஷிகளா பிரமபுரம் - திருக்காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர். லும் நிறைந்ததும், மந்தமாருதத்தால் அலை இதிலுள்ள கச்சபேசத்துப், பிரமன், சிவ க்கப்பட்ட வண்டுகள் பறவைகளின் ஒலி பூசைசெய்து பேறுபெற்றதால் இப்பெ யுடையதுமாம். இதனை வேதவொழுக்க யர் வந்தது. சீர்காழிக்கும் கூறுவர். முற்ற நல்லோர் அடைவர். பிரமபுராணம் இது (க0,000) கிரந்தமுள் பிரமலோசை ஒரு அப்சரசு, கண்டுமக ளது. இது சூரிய சந்திரவம்ச விவரணம், ருஷியைச் சேர்ந்து, மாரிஷையெனும் தலமான்மியம், சகந்நாதத் ஒரு பெண் பெற்றுப் பிரசேதசுகளுக் தலத்தின் சரித்திரம் முதலியவற்றை விவ குக் கொடுத்தாள். இவள் வருண புத்திரனா ரித்துக் கூறும். கிய புஷ்கரனால் மாலினியைப் பெற்று பிரமபூ - வீரசித்தின் தந்தை. உருசிக்குக் கொடுத்தனள். உருசிபிரசா பிரமமித்திரன் - இந் தீவராக்ஷனைக் காண்க. பதியைக் காண்க. பிரமழனி - பதினெண் சித்தர்களிலொருவர். பிரமலோலுபன் - கும்பியின் குமான். பிரமமுனிவர் திருமூலர் மாணாக்கரில் பிரமவத்தம் சரஸ்வதி நதிக்கு அருகில் ஒருவர். உள்ள தேசம். பிரமராம்பிகை இவள் சிவசத்தி. பூர்வம் பிரமவித்தை - 1. துருவன் என்னும் வசு அருணன் எனும் அசுரன் பிரமனிடத்தில் விற்குத் தாய். எவர்களாலும் வெல்லமுடியாத வரம்பெற் 2. பிரம்மா அதர்வனுக்கு உரைத்த நூல். றுத் தேவர்களை வருத்திவந்தனன். இவ பிரமவித்யாதவார் - ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யத் னால் துன்பம் அடைந்த தேவகணங்கள் திற்கு வியாக்யானம் செய்த ஆசாரிய சத்தியைப் பிரார்த்திக்கத் தேவி, அவர் சுவாமிகள். களுக்குத் தரிசனம் தந்து நீங்கள் விரும்பிய பிரமனர் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர். (புற- நா.) தென்னெனத் தேவர்கள், அம்மணி அரு பிரமன் 1. இவர் பொன்னிறமாய், தாடி, ணனெனும் அசுரன் பாதையால் நிலை மீசை, நான்கு முகம், மேல்வலக்கையில் யற்று வருந்தும் எங்களைக் காக்க வேண்டு ஜபமாலை, இடக்கையில் தண்டாயுதம், கீழ் கின்றோம் எனத் தேவி அங்ஙனமே ஆகுக இடதுகையில் ஸ்ருக், ஸ்ருவம், வலதுகை என்று தன் மலர் மாலையில் மொய்த்திருந்த யில் கமண்டலம் உள்ளவராயிருப்பர். வண்டுகளை நோக்கி அசுரனைக் கொலை 2. இவர் சுயம்புவாயும், ஒவ்வொருகற் செய்து வருக என அவ்வாறு அவை பத்தில் விஷ்ணு ருத்ரர்களிடத்தில் தாம் சென்று அருணனையும் அவன் சேனைகளை பிறந்தும் அவர்களைத் தம்மிடம் பிறப்பித் யுந் தொளைத்து மீண்டன. (தேவி-பா ) தும், தேவருஷி பித்ருக்களுக்கு மூலகார பிரமருஷிதேசம் - குருஷேத்திரம், பாஞ்சா ணராயும், எல்லா சிருஷ்டிக்கும் எரண லம், சூரசேனம், மசசதேசம் முதலியலை சாயும் எழுந்தருளி யிருப்பவர். இவருக்கு இது பிரம்மாவர்த்த தேசத்துக்குச் சிறது சரஸ்வதி, சாவித்திரி, காயத்ரி தேவியர். தாழ்ந்தது. 3. அசுரர் தவஞ்செய்து வாங்கேட்க பிரமரை பதங்காசுரன் அவர்களுக்குப் பல வரங்கொத்தவர். தேவி. குமரர், அந்தகன், அம்பன், துங் 4. இராவணன் திக்கு பாத்திற்கு அன்; இவள் தன் புதல்வசையும், கணவ வந்து பயனுடன் போரிலேடியில் யமன்
பிரமபுரம் 1132 பிரமன சிவவிஷ்ணு களைக் கொன்று வருகையில் ஒருநாள் ஒரு னையும் கொன்ற பழி தீர்க்கக் காசியில் தண்ணீர்ப் பாம்பின் உருக்கொண்டிருந்த குழந்தை உருக்கொண்டிருந்த விநாயக சகஸ்திரபா தருஷியைக்கண்டு அவருடைய ரிடம் அதிதி உருக்கொண்டு சென்று சாபவரலாறு கேட்டனர் . அந்தப் பாம்பு விநாயகருக்கு விஷங்கலந்த உண்டி தந் நான் பூர்வம் ககமருஷியை விளையாட் தனள் . அதனை விநாயகர் உண்டு சலிக் டாய்ப் புல்லையெடுத்து மாலையாகப்போட் காது அரக்கியைக் கொன்றனர் . டுப் பாம்பென்று பயமுறுத்த அவர் என் பிரமலோகவர்ணனம் - வேத ஒலிகளால் னைப் பாம்பாக என்று சபித்தனர் . நான் நிறைந்தும் ஓமப்புகைகளாலும் நாரதர் வேண்ட இச்சாபம் ருருவால் நீங்குமென்ற முதலிய மகருஷிகளாலும் யாக வேதி னர் என இதைக்கேட்ட ருரு அந்தப்படி கைகளாலும் குண்டங்களாலும் புஷ்பங் நீக்கி அது முதல் பாம்புகளைக் கொலை கள் பழங்கள் தாமரையோடைகளாலும் செய்வதை விட்டனர் . இராஜ் அம்ஸங்களாலும் சாரசபக்ஷிகளா பிரமபுரம் - திருக்காஞ்சிக்கு ஒரு பெயர் . லும் நிறைந்ததும் மந்தமாருதத்தால் அலை இதிலுள்ள கச்சபேசத்துப் பிரமன் சிவ க்கப்பட்ட வண்டுகள் பறவைகளின் ஒலி பூசைசெய்து பேறுபெற்றதால் இப்பெ யுடையதுமாம் . இதனை வேதவொழுக்க யர் வந்தது . சீர்காழிக்கும் கூறுவர் . முற்ற நல்லோர் அடைவர் . பிரமபுராணம் இது ( 0 ) கிரந்தமுள் பிரமலோசை ஒரு அப்சரசு கண்டுமக ளது . இது சூரிய சந்திரவம்ச விவரணம் ருஷியைச் சேர்ந்து மாரிஷையெனும் தலமான்மியம் சகந்நாதத் ஒரு பெண் பெற்றுப் பிரசேதசுகளுக் தலத்தின் சரித்திரம் முதலியவற்றை விவ குக் கொடுத்தாள் . இவள் வருண புத்திரனா ரித்துக் கூறும் . கிய புஷ்கரனால் மாலினியைப் பெற்று பிரமபூ - வீரசித்தின் தந்தை . உருசிக்குக் கொடுத்தனள் . உருசிபிரசா பிரமமித்திரன் - இந் தீவராக்ஷனைக் காண்க . பதியைக் காண்க . பிரமழனி - பதினெண் சித்தர்களிலொருவர் . பிரமலோலுபன் - கும்பியின் குமான் . பிரமமுனிவர் திருமூலர் மாணாக்கரில் பிரமவத்தம் சரஸ்வதி நதிக்கு அருகில் ஒருவர் . உள்ள தேசம் . பிரமராம்பிகை இவள் சிவசத்தி . பூர்வம் பிரமவித்தை - 1. துருவன் என்னும் வசு அருணன் எனும் அசுரன் பிரமனிடத்தில் விற்குத் தாய் . எவர்களாலும் வெல்லமுடியாத வரம்பெற் 2. பிரம்மா அதர்வனுக்கு உரைத்த நூல் . றுத் தேவர்களை வருத்திவந்தனன் . இவ பிரமவித்யாதவார் - ஸ்ரீ கண்ட பாஷ்யத் னால் துன்பம் அடைந்த தேவகணங்கள் திற்கு வியாக்யானம் செய்த ஆசாரிய சத்தியைப் பிரார்த்திக்கத் தேவி அவர் சுவாமிகள் . களுக்குத் தரிசனம் தந்து நீங்கள் விரும்பிய பிரமனர் - ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . ( புற- நா . ) தென்னெனத் தேவர்கள் அம்மணி அரு பிரமன் 1. இவர் பொன்னிறமாய் தாடி ணனெனும் அசுரன் பாதையால் நிலை மீசை நான்கு முகம் மேல்வலக்கையில் யற்று வருந்தும் எங்களைக் காக்க வேண்டு ஜபமாலை இடக்கையில் தண்டாயுதம் கீழ் கின்றோம் எனத் தேவி அங்ஙனமே ஆகுக இடதுகையில் ஸ்ருக் ஸ்ருவம் வலதுகை என்று தன் மலர் மாலையில் மொய்த்திருந்த யில் கமண்டலம் உள்ளவராயிருப்பர் . வண்டுகளை நோக்கி அசுரனைக் கொலை 2. இவர் சுயம்புவாயும் ஒவ்வொருகற் செய்து வருக என அவ்வாறு அவை பத்தில் விஷ்ணு ருத்ரர்களிடத்தில் தாம் சென்று அருணனையும் அவன் சேனைகளை பிறந்தும் அவர்களைத் தம்மிடம் பிறப்பித் யுந் தொளைத்து மீண்டன . ( தேவி - பா ) தும் தேவருஷி பித்ருக்களுக்கு மூலகார பிரமருஷிதேசம் - குருஷேத்திரம் பாஞ்சா ணராயும் எல்லா சிருஷ்டிக்கும் எரண லம் சூரசேனம் மசசதேசம் முதலியலை சாயும் எழுந்தருளி யிருப்பவர் . இவருக்கு இது பிரம்மாவர்த்த தேசத்துக்குச் சிறது சரஸ்வதி சாவித்திரி காயத்ரி தேவியர் . தாழ்ந்தது . 3. அசுரர் தவஞ்செய்து வாங்கேட்க பிரமரை பதங்காசுரன் அவர்களுக்குப் பல வரங்கொத்தவர் . தேவி . குமரர் அந்தகன் அம்பன் துங் 4. இராவணன் திக்கு பாத்திற்கு அன் ; இவள் தன் புதல்வசையும் கணவ வந்து பயனுடன் போரிலேடியில் யமன்