அபிதான சிந்தாமணி

பிரமசாவர்ணிமங 1180 பிரமசுரன் சோற்பத்தி செய்வதால் பிரமனுருவாகவும், யில் இவனை அழைத்துச் சென்றனர். தாய் தரித்திருப்பதால் பூமிதேவியுருவாக யமன் இவரைக்கண்டு அஞ்சி அருகில் உட் வும், சகோதான் தன்னுடன் பிறந்ததால் காருவித்து ஆசிகூறி யமபடரை நோக்கி ஆத்மாவினுருவாகவும் எண்ணப்படுகிறார் அறைந்து மற்றொருவனன்றோ வரத்தக்க கள். ஆதலால் இவர்களை வணங்க வேண் வன் எனக் கோபிக்க, பிரமசீலன் யானும் டும். சீடன் வேதமோதும் போது ஆசாரிய இந்த யமபுரம் காணும் ஆசையுள்ளேன். தக்ஷிணை கொடுக்கக் கூடாது. ஓதி முடிந்த ஆதலின் எனக்கு நரகங்களைக் காட்டக் பின் கொடுக்கலாம். (மது.) கட்டளையிட வேண்டுமென, யமன் அவ் 3. இவர் பெயரினாலேயே இவர் மணம் வாறே படர்களை அழைத்துக் காட்டக் கட் புரிந்து கொள்ளாது பிரமசாரியம் காத் டளை யிட்டனன், அந்நாகத்தில் வேத திருந்த அந்தணரென்று தோன்றுகிறது. னைப் படுவோரைப் பிரமசீலன் கண்டு அர "கடவுளாயினுமாக, மடவைமன்ற வாழிய கர முழக்கம் செய்ய அதில் ஐவரொழிந்த முருகே" என முருகவேளை இவர் பாட அனைவரும் நரகம் நீங்கினர். மற்ற ஐவ லிற் கடிந்து கூறிய மனத்திட்பம் கருதத் ரின் செய்தி என்னென்று பிரமசீலன் யம தக்கது. இவர் குறிஞ்சியைப் பாடியுள் னைக் கேட்க யமன் நானும் அறியேன். ளார். இவர் பாடியது நற். கூச. நாளை நீர் சிவபூசை முடித்துத் தேகத்து பிரமசாவர்ணிமநு - பத்தாம் மன்வந்தரத் டன் இவ்விடம் வரின் தெரிவிப்பேன் என துமது. சாவர்ணி மநுவைக்காண்க. அவ்வாறே பிரமசீலன் வரக்கண்டு பிரம பிரமசிருட்டி -பூர்வத்தில் பிரமன், முகத் னிடம் சென்று கேட்க அவரும் அறியேன் தில் வேதவே தாங்கங்களும் புராணாதிகளும் என மூவரும் கூடிக் கைலை அடைந்து பிறந்தன. பின்பு மரீசி, அத்திரி, ஆங்கி நந்திதேவர்பால் அவர்கள் ஐவரும் சிவ ரஸ், புலத்தியன், புலகன், கத்ரு, பிரசே நிந்தை, அடியவர் நிந்தை, சிவத்திரவிய தஸ், வசிட்டன், பிருகு, நாரதன் பத கவர்ச்சி செய்தவர் எனக்கேட்டு அதற்குத் லிய மானசபுத்திரரையும், தக்ஷணாங்குஷ் தீர்வு உணர்ந்து புண்ணிய தீர்த்தங்கொ டத்தில் தக்ஷனையும், நாபியில் ண்டு நாகபூமி சென்று அவர் மீது புரோ யும், மனதில் மன்மதனையும், புருவத்தில் க்ஷித்து அவர்களையும் நரகத்திருந்து நீக் குரோதனையும், அதரத்தில் லோபனையும், கினவன், புத்தியில் மோகனையும், அகங்காரத்தில் 2. ஒரு சிவகிங்கரன். மனசையும், காதில் பிரமோதனையும், கண் பிரமசுந்தர முனிவன் - இவன் பல பெரிய களில் மிருத்யுவையும், அங்கத்தில் ஒரு முனிவர்களுக்குத் தலைவன். தருமத்தைப் பெண்ணையும், சிருட்டித்துத் தன் மனதில் பரிபாலனஞ் செய்வதே இவனுடைய காயத்திரியை எண்ணினன். அவ்வேளை கோட்பாடு, இவனுடைய மனைவியின் உடல் அர்த்தநாரி உருவாயிற்று. அந்த பெயர் பரமசுந்தரி என்பது. இவன் யூகி உருவில் சதரூபவதியென்னும் குமரி உண் யின் தந்தை உதயணனுக்கு யானையின் டாயினள். இப்பெண்ணே காயத்திரி ; கோபத்தை அடக்கும் வித்தையையும், சரஸ்வதியென்னும் பெயருடன் அழைக் இந்திரனால் தான் பெற்ற கோடவதி யென் கப்பட்டாள். இவள் பிரமனைப் பிரதக்ஷ னும் யாழையும், இசை நூலையும், மற்று ணம் செய்யத் தக்ஷணபாரிசம் சென்றனள். முள்ள பல வித்தைகளையும் அளித்தவன். பிரமன் அப்பக்கம் ஒரு முகங்கொடு பார்த் யூகியை உதயணன் பால் அடைக்கலமாக தனன். அவ்வகை இவள் சென்ற மற்ற ஒப்புவித்தவன். யூகியின் பாலுள்ள கல்வி, திக்குகளிலும் பார்த்து அவள் அந்தரத்தில் அறிவு, ஒழுக்கம், ஆற்றல் முதலிய விசேட சென்றது கண்டு அந்தரத்தில் ஒருமுகங் குணங்களுக்கு இவனுடைய தவ மேகாரண கொண்டு பார்த்து அவளை மணந்தனன். மென்று தெரிகின்றது. (பெ. கதை.) (மச்ச புராணம்). பிரமசான் - ஒரு அசுரன். இவன் சிவனை பிரமசீலன் - 1. ஒரு ஆசாரமுள்ள வேதி எண்ணித் தவம் இயற்றினன். சிவமூர்த்தி யன். சித்திரகுத் தன் ஒரு முறை யமபடர் பிரத்தியக்ஷமாகி என்ன வேண்டுமென்ன களை அழைத்து இப்பெயர் கொண்ட மற் நான் என்கரத்தை யார் சிரத்திடை வைக்கி சொருவனை யமபுரம் அழைத்துவரக் கூற னும் அவர் இறக்க என வரங்கேட்டனன். யமபடர் இவன் சிவபூசை செய்யும் வேளை சிவமூர்த்தி அவ்வகை அருள் செய்யக் தருமனை
பிரமசாவர்ணிமங 1180 பிரமசுரன் சோற்பத்தி செய்வதால் பிரமனுருவாகவும் யில் இவனை அழைத்துச் சென்றனர் . தாய் தரித்திருப்பதால் பூமிதேவியுருவாக யமன் இவரைக்கண்டு அஞ்சி அருகில் உட் வும் சகோதான் தன்னுடன் பிறந்ததால் காருவித்து ஆசிகூறி யமபடரை நோக்கி ஆத்மாவினுருவாகவும் எண்ணப்படுகிறார் அறைந்து மற்றொருவனன்றோ வரத்தக்க கள் . ஆதலால் இவர்களை வணங்க வேண் வன் எனக் கோபிக்க பிரமசீலன் யானும் டும் . சீடன் வேதமோதும் போது ஆசாரிய இந்த யமபுரம் காணும் ஆசையுள்ளேன் . தக்ஷிணை கொடுக்கக் கூடாது . ஓதி முடிந்த ஆதலின் எனக்கு நரகங்களைக் காட்டக் பின் கொடுக்கலாம் . ( மது . ) கட்டளையிட வேண்டுமென யமன் அவ் 3. இவர் பெயரினாலேயே இவர் மணம் வாறே படர்களை அழைத்துக் காட்டக் கட் புரிந்து கொள்ளாது பிரமசாரியம் காத் டளை யிட்டனன் அந்நாகத்தில் வேத திருந்த அந்தணரென்று தோன்றுகிறது . னைப் படுவோரைப் பிரமசீலன் கண்டு அர கடவுளாயினுமாக மடவைமன்ற வாழிய கர முழக்கம் செய்ய அதில் ஐவரொழிந்த முருகே என முருகவேளை இவர் பாட அனைவரும் நரகம் நீங்கினர் . மற்ற ஐவ லிற் கடிந்து கூறிய மனத்திட்பம் கருதத் ரின் செய்தி என்னென்று பிரமசீலன் யம தக்கது . இவர் குறிஞ்சியைப் பாடியுள் னைக் கேட்க யமன் நானும் அறியேன் . ளார் . இவர் பாடியது நற் . கூச . நாளை நீர் சிவபூசை முடித்துத் தேகத்து பிரமசாவர்ணிமநு - பத்தாம் மன்வந்தரத் டன் இவ்விடம் வரின் தெரிவிப்பேன் என துமது . சாவர்ணி மநுவைக்காண்க . அவ்வாறே பிரமசீலன் வரக்கண்டு பிரம பிரமசிருட்டி -பூர்வத்தில் பிரமன் முகத் னிடம் சென்று கேட்க அவரும் அறியேன் தில் வேதவே தாங்கங்களும் புராணாதிகளும் என மூவரும் கூடிக் கைலை அடைந்து பிறந்தன . பின்பு மரீசி அத்திரி ஆங்கி நந்திதேவர்பால் அவர்கள் ஐவரும் சிவ ரஸ் புலத்தியன் புலகன் கத்ரு பிரசே நிந்தை அடியவர் நிந்தை சிவத்திரவிய தஸ் வசிட்டன் பிருகு நாரதன் பத கவர்ச்சி செய்தவர் எனக்கேட்டு அதற்குத் லிய மானசபுத்திரரையும் தக்ஷணாங்குஷ் தீர்வு உணர்ந்து புண்ணிய தீர்த்தங்கொ டத்தில் தக்ஷனையும் நாபியில் ண்டு நாகபூமி சென்று அவர் மீது புரோ யும் மனதில் மன்மதனையும் புருவத்தில் க்ஷித்து அவர்களையும் நரகத்திருந்து நீக் குரோதனையும் அதரத்தில் லோபனையும் கினவன் புத்தியில் மோகனையும் அகங்காரத்தில் 2. ஒரு சிவகிங்கரன் . மனசையும் காதில் பிரமோதனையும் கண் பிரமசுந்தர முனிவன் - இவன் பல பெரிய களில் மிருத்யுவையும் அங்கத்தில் ஒரு முனிவர்களுக்குத் தலைவன் . தருமத்தைப் பெண்ணையும் சிருட்டித்துத் தன் மனதில் பரிபாலனஞ் செய்வதே இவனுடைய காயத்திரியை எண்ணினன் . அவ்வேளை கோட்பாடு இவனுடைய மனைவியின் உடல் அர்த்தநாரி உருவாயிற்று . அந்த பெயர் பரமசுந்தரி என்பது . இவன் யூகி உருவில் சதரூபவதியென்னும் குமரி உண் யின் தந்தை உதயணனுக்கு யானையின் டாயினள் . இப்பெண்ணே காயத்திரி ; கோபத்தை அடக்கும் வித்தையையும் சரஸ்வதியென்னும் பெயருடன் அழைக் இந்திரனால் தான் பெற்ற கோடவதி யென் கப்பட்டாள் . இவள் பிரமனைப் பிரதக்ஷ னும் யாழையும் இசை நூலையும் மற்று ணம் செய்யத் தக்ஷணபாரிசம் சென்றனள் . முள்ள பல வித்தைகளையும் அளித்தவன் . பிரமன் அப்பக்கம் ஒரு முகங்கொடு பார்த் யூகியை உதயணன் பால் அடைக்கலமாக தனன் . அவ்வகை இவள் சென்ற மற்ற ஒப்புவித்தவன் . யூகியின் பாலுள்ள கல்வி திக்குகளிலும் பார்த்து அவள் அந்தரத்தில் அறிவு ஒழுக்கம் ஆற்றல் முதலிய விசேட சென்றது கண்டு அந்தரத்தில் ஒருமுகங் குணங்களுக்கு இவனுடைய தவ மேகாரண கொண்டு பார்த்து அவளை மணந்தனன் . மென்று தெரிகின்றது . ( பெ . கதை . ) ( மச்ச புராணம் ) . பிரமசான் - ஒரு அசுரன் . இவன் சிவனை பிரமசீலன் - 1. ஒரு ஆசாரமுள்ள வேதி எண்ணித் தவம் இயற்றினன் . சிவமூர்த்தி யன் . சித்திரகுத் தன் ஒரு முறை யமபடர் பிரத்தியக்ஷமாகி என்ன வேண்டுமென்ன களை அழைத்து இப்பெயர் கொண்ட மற் நான் என்கரத்தை யார் சிரத்திடை வைக்கி சொருவனை யமபுரம் அழைத்துவரக் கூற னும் அவர் இறக்க என வரங்கேட்டனன் . யமபடர் இவன் சிவபூசை செய்யும் வேளை சிவமூர்த்தி அவ்வகை அருள் செய்யக் தருமனை