அபிதான சிந்தாமணி

பிரபாகரன 1128 பிரபை ளால் கன்மங்கள் விரியும் எனவும் வேதா ப்பு நீங்குமென்று தன் கால்களை விறகா நுஷ்டானங்களால் கர்மம் கட்டுப்பட்டு யிட்டு எரித்தனள். இதைக் கண்ட இந்தி மண் கல்லான துபோல் சமாதிகூடியிருப் சன் தன்னுருக்காட்டி அவள் வேண்டிய பது முத்தியெனவும் கூறுவர். (தத்துவ வரம் அளித்தனன், நிஜாது போகசாரம்). 4. அர தீர்த்தங்கரின் தாய், பிரபாகரன் - பாண்டி நாட்டரசன், சிவனை 5. தேவசர்மன்தேவி. அங்கநாட்டரசனா நோக்கித் தவஞ்செய்து சந்ததிக்கு ஒரு கிய சதித்திர ரதன் புாரியை. (பா-அ நு). பிள்ளை பெற்றவன், 6. வலன் எனும் அசுரனது மனைவி. பிரபாசகதீர்த்தம் - சாந்தீபனி குமான் மா இவள் ஒரு நரியுரு அடைந்து தீர்த்தமாயி ணமடைந்தது. இதனிடத்துக் கண்ணன் னள். (பாத்மம்). வருணனால் எதிர்கொள்ளப்பட்டார். தக்ஷ பிரபு-1. பகனுக்குச் சித்தியிடம் பிறந்த னிட்ட சாபத்தை வருணன் இதில் மூழ்கி குமரன். நிவாரணம் பெற்றனன், கோகருணத் 2. பீவரியின் குமரன் ; பித்துருக்களைக் திற்கு அடுத்தது. இதில் சந்திரன் தேஜ காண்க. சின் பொருட்டுத் தீர்த்தமாடினன். பிரபுடதேவன். விஜயநகரத்தரசன். திருக் பிரபாசம் - 1 ஒரு தீர்த்தம் Somnath in காளத்தியில் நூறு கால் மண்டபம் முதலிய Guzarat. A Sacred place of pilgrimage திருப்பணிகள் செய்வித்துச் சுவப்பனத் to the Hindus. The celebrated temple தின்படி திருவண்ணாமலை சென்று அருண of Somnath. பாண்டவர் வனவாசத்தில் பிரிநாதரைக்கண்டு பணிந்து அவரால் கந்த தீர்த்தமாடினர். கிருஷ்ணன் தீர்த்தமாடிய மூர்த்தியைப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சேவித்துத் இடம் (பா. ஆதி, வன). திவ்விய ஒளியால் கண் மயக்கடைந்து அரு 2. இது மேற்கு திக்கில் சமுத்திரத்தில் ணகிரியாரால் கண்பெற்றவன். இவன் சரி ஹிரண்யஸாஸ் என்னும் தீர்த்தம், இதில் தையிற் சிலவற்றை அருணகிரியாரைக் சந்திரன் தக்ஷனாலுண்டான சாப நீக்கத் காண்க. கசடு, கி. பி. இல் இருந்ததாகத் தின் பொருட்டுத் தீர்த்தமாடினன். அவ தெரிகிறது. னுக்கு அத் தீர்த்தம் சாபத்தை நீக்கி ஒளி பிரபுத்தன் - 1. இருஷபனுக்குச் சயந்தியி யைத் தந்ததாதலால், இத்தீர்த்தம் இப் டம் உதித்த குமான். பெயாடைந்தது. (பார. சாந்) 2. சூரியவம்சத்தரசன், யோகியாயினான். பிரபாசலை - பிரசாபதி மனைவிகளில் ஒரு பிரபுலிங்கலீலை - இது அல்லமர் மாயை த்தி, குமார் பிரபாசன், பிரத்தியூசன். யை வென்ற கதைகூறிய தமிழ் நூல், துறை பிரபாசன் - 1. பிரசாபதிக்குப் பிரபாசலை மங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றி யினிடம் பிறந்தவன். மனைவி யோகசித்தி. யது. இது வீரசைவ மதத்தைச் சார்ந்தது. குமரன் விச்வகர்மன். பிரபூதம் சிவசூர்ய படம். 2. எட்டாம் வஸு, பீஷ்மனாகப் பிறந்த பிரபோதசந்திரோதயம் - இது வடமொழி வன். இவனுக்குத் தியாஎனவும் பெயர். யில் கிருஷ்ணமிச்ரர் செய் தநாடகம். இதை பிரபாசை பிரசாபதியின் தேவி. பிரத்தி த்தமிழில் திருவேங்கட சுவாமி என்பவர் யூஷன் தாய். மொழிபெயர்த்தனர். இது வேதாந்த நூல் பிரபாவதி-1. சஞ்ஞாதேவிக்கு ஒரு பெயர், பிரபை -1 நமுசியின் தேவி. 2. வசரநாபன் என்னும் அரக்கன் 2. இவள் பூர்வத்தில் விசாலக்கண்ணி பெண். பிரத்துய்ம்கன் தேவி. என்னும் துஷ்டை, கழுகாசலத்தில் சடை 3. இவள் ஒரு தெய்வமாது. இவள் வைத்துக் காமுகரை மயக்கி மார்க்கண்டே இந்திரனை நாயகனாக எண்ணித் தவம் யன் என்னும் சைவ வேதியனிடம் சிவத் புரிய, அவன் வஸிஷ்டரைப் போல்வந்து சிரவியம் கவர்ந்து மறுபிறவியில் சான்றார் சில இலந்தைப் பழங்களைக்கொடுத்துப் குலத்தில் பிறந்து இறந்து புண்ணியகேத்து பக்குவஞ் செய்யச்சொல்ல, இவள் அவ்வ வாசபலத்தால் திருதமுனிவன் குமரியாய்ப் கையே அவைகளை அடுப்பிலிட்டு அதிக பிறந்து உதங்கனை மணந்து கங்கையில் விறகிட்டெரித்தும் வேகாயாற் போயின இறந்து நலம் அடைந்தவள் பின் இவள் விறகுகள் ஆய்விட்டதால் 3. தேவமாதர், விறகு செடச் செல்லின் அடுப்பின் தெரு 4. இரு அப்சாசு.
பிரபாகரன 1128 பிரபை ளால் கன்மங்கள் விரியும் எனவும் வேதா ப்பு நீங்குமென்று தன் கால்களை விறகா நுஷ்டானங்களால் கர்மம் கட்டுப்பட்டு யிட்டு எரித்தனள் . இதைக் கண்ட இந்தி மண் கல்லான துபோல் சமாதிகூடியிருப் சன் தன்னுருக்காட்டி அவள் வேண்டிய பது முத்தியெனவும் கூறுவர் . ( தத்துவ வரம் அளித்தனன் நிஜாது போகசாரம் ) . 4. அர தீர்த்தங்கரின் தாய் பிரபாகரன் - பாண்டி நாட்டரசன் சிவனை 5. தேவசர்மன்தேவி . அங்கநாட்டரசனா நோக்கித் தவஞ்செய்து சந்ததிக்கு ஒரு கிய சதித்திர ரதன் புாரியை . ( பா - நு ) . பிள்ளை பெற்றவன் 6. வலன் எனும் அசுரனது மனைவி . பிரபாசகதீர்த்தம் - சாந்தீபனி குமான் மா இவள் ஒரு நரியுரு அடைந்து தீர்த்தமாயி ணமடைந்தது . இதனிடத்துக் கண்ணன் னள் . ( பாத்மம் ) . வருணனால் எதிர்கொள்ளப்பட்டார் . தக்ஷ பிரபு -1 . பகனுக்குச் சித்தியிடம் பிறந்த னிட்ட சாபத்தை வருணன் இதில் மூழ்கி குமரன் . நிவாரணம் பெற்றனன் கோகருணத் 2. பீவரியின் குமரன் ; பித்துருக்களைக் திற்கு அடுத்தது . இதில் சந்திரன் தேஜ காண்க . சின் பொருட்டுத் தீர்த்தமாடினன் . பிரபுடதேவன் . விஜயநகரத்தரசன் . திருக் பிரபாசம் - 1 ஒரு தீர்த்தம் Somnath in காளத்தியில் நூறு கால் மண்டபம் முதலிய Guzarat . A Sacred place of pilgrimage திருப்பணிகள் செய்வித்துச் சுவப்பனத் to the Hindus . The celebrated temple தின்படி திருவண்ணாமலை சென்று அருண of Somnath . பாண்டவர் வனவாசத்தில் பிரிநாதரைக்கண்டு பணிந்து அவரால் கந்த தீர்த்தமாடினர் . கிருஷ்ணன் தீர்த்தமாடிய மூர்த்தியைப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சேவித்துத் இடம் ( பா . ஆதி வன ) . திவ்விய ஒளியால் கண் மயக்கடைந்து அரு 2. இது மேற்கு திக்கில் சமுத்திரத்தில் ணகிரியாரால் கண்பெற்றவன் . இவன் சரி ஹிரண்யஸாஸ் என்னும் தீர்த்தம் இதில் தையிற் சிலவற்றை அருணகிரியாரைக் சந்திரன் தக்ஷனாலுண்டான சாப நீக்கத் காண்க . கசடு கி . பி . இல் இருந்ததாகத் தின் பொருட்டுத் தீர்த்தமாடினன் . அவ தெரிகிறது . னுக்கு அத் தீர்த்தம் சாபத்தை நீக்கி ஒளி பிரபுத்தன் - 1. இருஷபனுக்குச் சயந்தியி யைத் தந்ததாதலால் இத்தீர்த்தம் இப் டம் உதித்த குமான் . பெயாடைந்தது . ( பார . சாந் ) 2. சூரியவம்சத்தரசன் யோகியாயினான் . பிரபாசலை - பிரசாபதி மனைவிகளில் ஒரு பிரபுலிங்கலீலை - இது அல்லமர் மாயை த்தி குமார் பிரபாசன் பிரத்தியூசன் . யை வென்ற கதைகூறிய தமிழ் நூல் துறை பிரபாசன் - 1. பிரசாபதிக்குப் பிரபாசலை மங்கலம் சிவப்பிரகாசசுவாமிகள் இயற்றி யினிடம் பிறந்தவன் . மனைவி யோகசித்தி . யது . இது வீரசைவ மதத்தைச் சார்ந்தது . குமரன் விச்வகர்மன் . பிரபூதம் சிவசூர்ய படம் . 2. எட்டாம் வஸு பீஷ்மனாகப் பிறந்த பிரபோதசந்திரோதயம் - இது வடமொழி வன் . இவனுக்குத் தியாஎனவும் பெயர் . யில் கிருஷ்ணமிச்ரர் செய் தநாடகம் . இதை பிரபாசை பிரசாபதியின் தேவி . பிரத்தி த்தமிழில் திருவேங்கட சுவாமி என்பவர் யூஷன் தாய் . மொழிபெயர்த்தனர் . இது வேதாந்த நூல் பிரபாவதி -1 . சஞ்ஞாதேவிக்கு ஒரு பெயர் பிரபை -1 நமுசியின் தேவி . 2. வசரநாபன் என்னும் அரக்கன் 2. இவள் பூர்வத்தில் விசாலக்கண்ணி பெண் . பிரத்துய்ம்கன் தேவி . என்னும் துஷ்டை கழுகாசலத்தில் சடை 3. இவள் ஒரு தெய்வமாது . இவள் வைத்துக் காமுகரை மயக்கி மார்க்கண்டே இந்திரனை நாயகனாக எண்ணித் தவம் யன் என்னும் சைவ வேதியனிடம் சிவத் புரிய அவன் வஸிஷ்டரைப் போல்வந்து சிரவியம் கவர்ந்து மறுபிறவியில் சான்றார் சில இலந்தைப் பழங்களைக்கொடுத்துப் குலத்தில் பிறந்து இறந்து புண்ணியகேத்து பக்குவஞ் செய்யச்சொல்ல இவள் அவ்வ வாசபலத்தால் திருதமுனிவன் குமரியாய்ப் கையே அவைகளை அடுப்பிலிட்டு அதிக பிறந்து உதங்கனை மணந்து கங்கையில் விறகிட்டெரித்தும் வேகாயாற் போயின இறந்து நலம் அடைந்தவள் பின் இவள் விறகுகள் ஆய்விட்டதால் 3. தேவமாதர் விறகு செடச் செல்லின் அடுப்பின் தெரு 4. இரு அப்சாசு .