அபிதான சிந்தாமணி

அவப்பல 102 அவிநயடி அவிப்பலி - தெளிந்த வாட்பூசலிடத்துச் தலும், உலாவுதலும், பாட்டுப் பாதெலும் செஞ்சோற்றுக் கடனன்றி நினையாத மற முதலியவாம். வர் உயிரைப் பலியாகக் கொடுத்தது. 6. அழுக்காறுடையோன் அவிநயமா அவிநயம்- இது பாவகம், அஃது (உச) | வது, குற்றத்துடன் தோன்றும் சொல் வகைப்படும். அவை வெகுண்டோன் லும், பொருளுமுடைமையாதலும், கூம் அவிநயம், ஐயமுற்றோன் அவிநயம், பிய வாயுடைமையும், செம்மையான சோம்பினோன் அவிநயம், களித்தோன் சொல்லில்லாமையும், பல படக்கைகளை அவிநயம், உவந்தோன் அவிநயம், அழுக் விதிர்த்தலுடைமையும், குற்றப்பட்ட காறுடையோன் அவிநயம், இன்பமுற் கோபமுடைமையும், காரணமின்றி மெலி சோன் அவிநயம், தெய்வமுற்றோன் அவி ந்த முகமுடைமையும், மெலிவொடு புணர் கயம், ஞஞ்ஞையுற்றோன் அவிநயம், சிந் 'ந்த இடும்பையும் என்ப, தை உடன்பட்டோன் அவிநயம், உறங்கி 7. இன்பமொடு புணர்ந்தோன் அவிநய னேன் அவிநயம், துயிலுணர்ந் தோன் மாவது, துன்பம் நீங்கி வலிகொண்ட தேக அவிநயம், செத்தோன் அவிநயம், மழை முடைமையும், தயங்கித் தாழ்ந்த பெரு பெய்யப்பட்டோன் அவிநயம், பனித்தலைப் மகிழ்வுடைமையும், மயங்கி வந்த சொல் பட்டோன் அவிநயம், வெயிற்றலைப்பட் லுதலுடைமையும், அழகோடு கூடிய சொ டோன் அவிநயம், நாணமுற்றோன் ற்களையுடைமையும், அழகிய மலர்ச்சூட்டு அவிநயம், வருத்தமுற்றோன் அவிநயம், டைமையும், அணிகளணிந்த தோளும், கண்ணோவுற்றோன் அவிநயம், தலைநோ மார்பும், உடைமையும் என்ப. வுற்றோன் அவிநயம், அழற்றிறம் 8. தெய்வமுற்றோன் அவிநயமாவது பட்டோன் அவிநயம், சீதமுற்றோன் கைவீச்சுடைமையும், வாயை மடித்துப் அவிநயம், வெப்பமுற்றோன் அவிநயம், பற்களைக் கடித்தலும், துடித்த புருவ நஞ்சுண்டோன் அவிநயம் என்பன. முடைமையும், அசைந்த நிலையுடன் கூடி அவற்றுள் :- யிருத்தலும், சிவந்த முகமுடைமையம், '1. வெகுண்டோன் அவிநயமாவது, செருக்குடைமையும் என்பர். மடித்த வாயும், மலர்ந்த மார்பும், துடித்த 9. ஞஞ்ஞையுற்றோன் அவிநயமாவது, புருவமும், சுட்டிக்காட்டும் விரலும், கன் கடிப்பதுடன், இறுகிய பற்களுடைமை றின மனமும், கைபுடைத்தலுங் கூடியது. யும், நாத்தம்பித்தலுடைமையும், நுரை வழிந்து குவிந்த வாயுடைமையும், காண் '2. ஐயமுற்றோன் அவிநயமாவது, வா போர்க்கு ஏதோ கூறுவான் போன்று கூற டிய உறுப்பும், மயங்கிய கண்ணும், நிலை துடைமையும், உணர்விலாமையும், விழித் கெட்ட மனமும், பேசாதிருத்தலும், மாறு துக்காண்போன் போலக் காணாதிருத்தலும், பட்ட செய்கையும், ஆகாயத்தைப் பார்த் இடையாக் கிடத்தலும், நடவாமையும், தலும் ஆம். விளக்கமுற்ற முகம் அழுங்கிக்கிடத்தலும் 3. சோம்பினோன் அவிதயமாவது, கை பிறவுமாம். நொடித்தல், கொட்டாவி பலவிடல், மூரி '_ 10. சிந்தையுடம்பட்டோன் அவிநயமா விடல் (திமிர்) கோபத்துடன் ஒன்றைச் வது, முந்தையாயினும் உணராநிலைமை செய்தல், காரணம் இல்லாது ஆழ்ந்து யும், பிடித்தகை மேலடைத்த கவினும், சோம்பியிருத்தலும் பிறவுமாம். முடித்தலுறாத கருமநிலையும் சொல்லுவது ' 4. களித்தோன் அவிநயமாவது, ஒளித்த யாதுமுணரா நிலைமையும் போல்வனவாம். செய்தியை வெளிவிடல், கவிழ்ந்தும், 11. தூங்காநின்றேன் அவிநயமாவது, சோர்ந்தும், தாழ்ந்தும், தளர்ந்தும், தளர்ந்த மூடித்திறக்கும் விழிகளுடைமையும், மூச் சொல்லுடன் சாய்ந்து நடத்தலும், களித்த சுப்பெருக உயிர்த்தலுடைமையுமாம். கண்ணுடன் பார்த்தலுமாம். 12. துயிலுணர்ந்தோன் அவிநயமாவது, 5. களிப்புற்றோன் அதாவது சந்தோ சிறு கொட்டாவி விடுதலுடைமையும், வமடைந்தோன் அவிநயமாவது, ஏறிட்ட உயிர்ப்பும், தூங்கிய முகமும், அசைந்த களித்தபார்வையுடைமையும், செம்மை தேகமும் ஒங்கிய திரிபும் உடைமையாம். யுடைய மனமுடைமையும், கோபமிலதா '13. செத்தோன் அவிநயமாவது, அச்ச சிய நகையுடைமையும், உட்கார்ந்து இருத் முடைமையும், கெடலும், உயிர்த்தலும்,
அவப்பல 102 அவிநயடி அவிப்பலி - தெளிந்த வாட்பூசலிடத்துச் தலும் உலாவுதலும் பாட்டுப் பாதெலும் செஞ்சோற்றுக் கடனன்றி நினையாத மற முதலியவாம் . வர் உயிரைப் பலியாகக் கொடுத்தது . 6 . அழுக்காறுடையோன் அவிநயமா அவிநயம் - இது பாவகம் அஃது ( உச ) | வது குற்றத்துடன் தோன்றும் சொல் வகைப்படும் . அவை வெகுண்டோன் லும் பொருளுமுடைமையாதலும் கூம் அவிநயம் ஐயமுற்றோன் அவிநயம் பிய வாயுடைமையும் செம்மையான சோம்பினோன் அவிநயம் களித்தோன் சொல்லில்லாமையும் பல படக்கைகளை அவிநயம் உவந்தோன் அவிநயம் அழுக் விதிர்த்தலுடைமையும் குற்றப்பட்ட காறுடையோன் அவிநயம் இன்பமுற் கோபமுடைமையும் காரணமின்றி மெலி சோன் அவிநயம் தெய்வமுற்றோன் அவி ந்த முகமுடைமையும் மெலிவொடு புணர் கயம் ஞஞ்ஞையுற்றோன் அவிநயம் சிந் ' ந்த இடும்பையும் என்ப தை உடன்பட்டோன் அவிநயம் உறங்கி 7 . இன்பமொடு புணர்ந்தோன் அவிநய னேன் அவிநயம் துயிலுணர்ந் தோன் மாவது துன்பம் நீங்கி வலிகொண்ட தேக அவிநயம் செத்தோன் அவிநயம் மழை முடைமையும் தயங்கித் தாழ்ந்த பெரு பெய்யப்பட்டோன் அவிநயம் பனித்தலைப் மகிழ்வுடைமையும் மயங்கி வந்த சொல் பட்டோன் அவிநயம் வெயிற்றலைப்பட் லுதலுடைமையும் அழகோடு கூடிய சொ டோன் அவிநயம் நாணமுற்றோன் ற்களையுடைமையும் அழகிய மலர்ச்சூட்டு அவிநயம் வருத்தமுற்றோன் அவிநயம் டைமையும் அணிகளணிந்த தோளும் கண்ணோவுற்றோன் அவிநயம் தலைநோ மார்பும் உடைமையும் என்ப . வுற்றோன் அவிநயம் அழற்றிறம் 8 . தெய்வமுற்றோன் அவிநயமாவது பட்டோன் அவிநயம் சீதமுற்றோன் கைவீச்சுடைமையும் வாயை மடித்துப் அவிநயம் வெப்பமுற்றோன் அவிநயம் பற்களைக் கடித்தலும் துடித்த புருவ நஞ்சுண்டோன் அவிநயம் என்பன . முடைமையும் அசைந்த நிலையுடன் கூடி அவற்றுள் : யிருத்தலும் சிவந்த முகமுடைமையம் ' 1 . வெகுண்டோன் அவிநயமாவது செருக்குடைமையும் என்பர் . மடித்த வாயும் மலர்ந்த மார்பும் துடித்த 9 . ஞஞ்ஞையுற்றோன் அவிநயமாவது புருவமும் சுட்டிக்காட்டும் விரலும் கன் கடிப்பதுடன் இறுகிய பற்களுடைமை றின மனமும் கைபுடைத்தலுங் கூடியது . யும் நாத்தம்பித்தலுடைமையும் நுரை வழிந்து குவிந்த வாயுடைமையும் காண் ' 2 . ஐயமுற்றோன் அவிநயமாவது வா போர்க்கு ஏதோ கூறுவான் போன்று கூற டிய உறுப்பும் மயங்கிய கண்ணும் நிலை துடைமையும் உணர்விலாமையும் விழித் கெட்ட மனமும் பேசாதிருத்தலும் மாறு துக்காண்போன் போலக் காணாதிருத்தலும் பட்ட செய்கையும் ஆகாயத்தைப் பார்த் இடையாக் கிடத்தலும் நடவாமையும் தலும் ஆம் . விளக்கமுற்ற முகம் அழுங்கிக்கிடத்தலும் 3 . சோம்பினோன் அவிதயமாவது கை பிறவுமாம் . நொடித்தல் கொட்டாவி பலவிடல் மூரி ' _ 10 . சிந்தையுடம்பட்டோன் அவிநயமா விடல் ( திமிர் ) கோபத்துடன் ஒன்றைச் வது முந்தையாயினும் உணராநிலைமை செய்தல் காரணம் இல்லாது ஆழ்ந்து யும் பிடித்தகை மேலடைத்த கவினும் சோம்பியிருத்தலும் பிறவுமாம் . முடித்தலுறாத கருமநிலையும் சொல்லுவது ' 4 . களித்தோன் அவிநயமாவது ஒளித்த யாதுமுணரா நிலைமையும் போல்வனவாம் . செய்தியை வெளிவிடல் கவிழ்ந்தும் 11 . தூங்காநின்றேன் அவிநயமாவது சோர்ந்தும் தாழ்ந்தும் தளர்ந்தும் தளர்ந்த மூடித்திறக்கும் விழிகளுடைமையும் மூச் சொல்லுடன் சாய்ந்து நடத்தலும் களித்த சுப்பெருக உயிர்த்தலுடைமையுமாம் . கண்ணுடன் பார்த்தலுமாம் . 12 . துயிலுணர்ந்தோன் அவிநயமாவது 5 . களிப்புற்றோன் அதாவது சந்தோ சிறு கொட்டாவி விடுதலுடைமையும் வமடைந்தோன் அவிநயமாவது ஏறிட்ட உயிர்ப்பும் தூங்கிய முகமும் அசைந்த களித்தபார்வையுடைமையும் செம்மை தேகமும் ஒங்கிய திரிபும் உடைமையாம் . யுடைய மனமுடைமையும் கோபமிலதா ' 13 . செத்தோன் அவிநயமாவது அச்ச சிய நகையுடைமையும் உட்கார்ந்து இருத் முடைமையும் கெடலும் உயிர்த்தலும்