அபிதான சிந்தாமணி

பிரகடை 1114 பிரகலாதன் ஒரு புலிவா மனைவியார் கண்டு பயந்து பிரகத்பாது - பதினான்காவது மன்வந்தர பலி தின்ன வந்ததென்னப் பிம்பாஜி அத த்து மது. விஷ்ணுவின் அம்சம் சாத்த னுள்ளும் இறைவனமர்ந் திருக்கின்றான். ராயணர் புத்திரர். நீ என் அஞ்சுகின்றனை யென்னுமளவில் பிரகத்ாதன் - 1. உபரிசரவசுலின் குமரன். புலியின் முகக்குறிப்பைக் கண்டு தம்மிட இவன் குமரன் சாக்ரன், சராசந்தன். மிருந்த துளபமாலையை அதன் கழுத்தி 2. பிருதுலாக்ஷன் குமான். இவன் கும விட்டனர். புலி தனது கொடுந் தொழில் ரன் பிரக தகர்மா. மறந்து எதிரில்நிற்க அதன் தலையில் தம் 3. மகததேசத்து அரசருள் ஒருவன். கையைவைத்து ராமநாமத்தைச் சொல்லி 4. அகில தான் குமரன். இவன் கும இன்று முதல் நீ கொடுந்தொழில் செய் ரன் சிந்துர தன். யாதே என றனர். அதுமுதல் புலி கொடு பிரகந்தளை - அருச்சுநன் பேடியுருக்கொண்டு மை செய்யாது சருகருந்தி எழு நாளில் மச்சநாட்டில் இருந்த காலத்து வைத்துக் முத்திபெற்றது. கொன் பிரகடை - வீரேச லிங்கத்திடை யமர்ந்த பிரகந்மனசு - பிரகத்பானு குமான். இவன் தெய்வம். குமரன் செயத்ரதன். பிரகதகட்சு - அசமீடன் குமான். பிரகாணசமம் - 1. எந்த எதுவிற்கு துணி பிர்கதிசுவன் அரம்யாசுவன் குமரன். பொருளுக்கு மறுதலையான துணிந்த பிரக்திர்மா -1. பிரகத்ரன் குமரன். இவன் பொருளைச் சாதிக்கும் வேறு எது உண்டா குமரன் பிரகத்பானு. யிருக்கிறதோ அது. (தரு) 2. சுநக்ஷத்ரன் குமான். இவன் குமரன் 2. எதற்குப் பிரதிபக்ஷமான வேறாகும் சேந்தித். எது உண்டோ அது. பிரகத்கர்ணன் - பத்ரா தன் குமரன். பிராகாணசமை - வாதி கூறிய எதுவினும் பிரகத்காயன் - பிரகத்தனுவின் குமரன். சாத்யத்திற்கு விபரீதசாதகமான வேறு ஏது பிரகத்தன் - 1. (ரூ.) சகதேவன் குமரன். வைக்காட்டல். (தரு) 2. குபேரனிடத்துப் பட்டத்தை விரு பிரகலாதன் - 1. இரணயகசிபு ம்பி இராவணனால் ஏவப்பட்ட அரக்கன். இவன் இளமையில் ஆசாரியபுத்திரனாகிய (இராவணசேநாபதி) சுமாலியின் புத்தி சண்டனிடத்தில் கல்விகற்கத் தந்தையால் ரன். நீலனால் கொல்லப்பட்டவன். ஏவப் பெற்று ஆசாரியன் கற்பித்தவாறு 3. ஒரு ஆரியநாட்டரசன். இவனுக்குத் ஓதாமல் அரிநாமம் ஓதினன். இதை உபா தமிழ் அறிவித்ததற்கு இவன் மீது கபிலர் த்தியாயர் அரசனுக்கு அறிவிக்கவும் அஞ் குறிஞ்சிப் பாட்டுப் பாடினர். சாது மீண்டும் தந்தை எதிரிலும் அரிநாம பிரகத்திருது- பாரதவீரன், சூக்குமன் அம்சம். மே ஓதினன். அரசன் குமரனிடத்தில் பிரகத்திருதன் - (சூ.) தேவராதன் குமரன். கோபித்து ஆயுதம் முதலியவைகளைப் பிர பிரகத்துவாசன்- (சூ.) அமித்ரசித் குமரன், யோகித்தும் அக்கினியில் தள்ளியும், நாகம் பிரகத்தூர்த்தன் - சதத்துவன் குமரன். களைவிட்டுக் கடிப்பித்தும், யானையை யே இவன் தன் சேனாபதியாகிய புஷ்ய தூர்த்த வுவித்தும் கோபுரத்தில் இருந்து தள்ளு னால் கொல்லப்பட்டவன், இவன் நந்தனுக் வித்தும், கடலில் பாய்ச்சுவித்தும், விஷம் குப் பின் கலியாரம்பத்தில் அரசாண்டான், ஊட்டுவித்தும், சம்மட்டியால் அடிப்பித் பிரகத்பலன் - 1. கோசலத்தரசன். தும் இம்சிக்கச்சிறிதும் அஞ்சாது இரண்ய 2. விசுவசாகியன் குமான் இவன் பாரத கசிபின் எதிரில் இருந்து அரிநாமம் ஸ்ம யுத்தத்தில், அபிமன்யுவால் கொலையுண் ரித்தனன். அசுரன் கோபித்து உன்தேவன் டான். இவன் சூர்யவம்சத்துக் குசன் வம் எங்கு இருக்கின் றனன் சத்தவன். பாண்டவர் இராசசூயம் செய்த எங்கும் உளன் என, எதிரில் இருந்த காலத்தில் அக்கிரபூசைக்கு உரியவன் தூணில் இருக்கின்றனனோ எனக்கேட்கக் என்று சிசுபாலனால் குறிப்பிக்கப்பட்டவன். குமரன் ஆம் என அசுரன் அதை உதைக்கத் மகாபலவான். தூணில் இருந்து வெளிவந்த நரசிங்கத்திரு 3. தேவபாதனுக்கு மூசையிடம் பிறந்த வுருவை அவனுக்குக் காட்டித் தந்தையை குமான், உயிர்போக்கு வித்தனன். இவன் விஷ்ணு 4. சகுனியின் தம்பி. மூர்த்தி தரிசனந் தந்தகாலத்து அசுரரை குமான். எனக் குமரன்
பிரகடை 1114 பிரகலாதன் ஒரு புலிவா மனைவியார் கண்டு பயந்து பிரகத்பாது - பதினான்காவது மன்வந்தர பலி தின்ன வந்ததென்னப் பிம்பாஜி அத த்து மது . விஷ்ணுவின் அம்சம் சாத்த னுள்ளும் இறைவனமர்ந் திருக்கின்றான் . ராயணர் புத்திரர் . நீ என் அஞ்சுகின்றனை யென்னுமளவில் பிரகத்ாதன் - 1. உபரிசரவசுலின் குமரன் . புலியின் முகக்குறிப்பைக் கண்டு தம்மிட இவன் குமரன் சாக்ரன் சராசந்தன் . மிருந்த துளபமாலையை அதன் கழுத்தி 2. பிருதுலாக்ஷன் குமான் . இவன் கும விட்டனர் . புலி தனது கொடுந் தொழில் ரன் பிரக தகர்மா . மறந்து எதிரில்நிற்க அதன் தலையில் தம் 3. மகததேசத்து அரசருள் ஒருவன் . கையைவைத்து ராமநாமத்தைச் சொல்லி 4 . அகில தான் குமரன் . இவன் கும இன்று முதல் நீ கொடுந்தொழில் செய் ரன் சிந்துர தன் . யாதே என றனர் . அதுமுதல் புலி கொடு பிரகந்தளை - அருச்சுநன் பேடியுருக்கொண்டு மை செய்யாது சருகருந்தி எழு நாளில் மச்சநாட்டில் இருந்த காலத்து வைத்துக் முத்திபெற்றது . கொன் பிரகடை - வீரேச லிங்கத்திடை யமர்ந்த பிரகந்மனசு - பிரகத்பானு குமான் . இவன் தெய்வம் . குமரன் செயத்ரதன் . பிரகதகட்சு - அசமீடன் குமான் . பிரகாணசமம் - 1. எந்த எதுவிற்கு துணி பிர்கதிசுவன் அரம்யாசுவன் குமரன் . பொருளுக்கு மறுதலையான துணிந்த பிரக்திர்மா -1 . பிரகத்ரன் குமரன் . இவன் பொருளைச் சாதிக்கும் வேறு எது உண்டா குமரன் பிரகத்பானு . யிருக்கிறதோ அது . ( தரு ) 2. சுநக்ஷத்ரன் குமான் . இவன் குமரன் 2. எதற்குப் பிரதிபக்ஷமான வேறாகும் சேந்தித் . எது உண்டோ அது . பிரகத்கர்ணன் - பத்ரா தன் குமரன் . பிராகாணசமை - வாதி கூறிய எதுவினும் பிரகத்காயன் - பிரகத்தனுவின் குமரன் . சாத்யத்திற்கு விபரீதசாதகமான வேறு ஏது பிரகத்தன் - 1. ( ரூ . ) சகதேவன் குமரன் . வைக்காட்டல் . ( தரு ) 2. குபேரனிடத்துப் பட்டத்தை விரு பிரகலாதன் - 1. இரணயகசிபு ம்பி இராவணனால் ஏவப்பட்ட அரக்கன் . இவன் இளமையில் ஆசாரியபுத்திரனாகிய ( இராவணசேநாபதி ) சுமாலியின் புத்தி சண்டனிடத்தில் கல்விகற்கத் தந்தையால் ரன் . நீலனால் கொல்லப்பட்டவன் . ஏவப் பெற்று ஆசாரியன் கற்பித்தவாறு 3. ஒரு ஆரியநாட்டரசன் . இவனுக்குத் ஓதாமல் அரிநாமம் ஓதினன் . இதை உபா தமிழ் அறிவித்ததற்கு இவன் மீது கபிலர் த்தியாயர் அரசனுக்கு அறிவிக்கவும் அஞ் குறிஞ்சிப் பாட்டுப் பாடினர் . சாது மீண்டும் தந்தை எதிரிலும் அரிநாம பிரகத்திருது- பாரதவீரன் சூக்குமன் அம்சம் . மே ஓதினன் . அரசன் குமரனிடத்தில் பிரகத்திருதன் - ( சூ . ) தேவராதன் குமரன் . கோபித்து ஆயுதம் முதலியவைகளைப் பிர பிரகத்துவாசன்- ( சூ . ) அமித்ரசித் குமரன் யோகித்தும் அக்கினியில் தள்ளியும் நாகம் பிரகத்தூர்த்தன் - சதத்துவன் குமரன் . களைவிட்டுக் கடிப்பித்தும் யானையை யே இவன் தன் சேனாபதியாகிய புஷ்ய தூர்த்த வுவித்தும் கோபுரத்தில் இருந்து தள்ளு னால் கொல்லப்பட்டவன் இவன் நந்தனுக் வித்தும் கடலில் பாய்ச்சுவித்தும் விஷம் குப் பின் கலியாரம்பத்தில் அரசாண்டான் ஊட்டுவித்தும் சம்மட்டியால் அடிப்பித் பிரகத்பலன் - 1. கோசலத்தரசன் . தும் இம்சிக்கச்சிறிதும் அஞ்சாது இரண்ய 2. விசுவசாகியன் குமான் இவன் பாரத கசிபின் எதிரில் இருந்து அரிநாமம் ஸ்ம யுத்தத்தில் அபிமன்யுவால் கொலையுண் ரித்தனன் . அசுரன் கோபித்து உன்தேவன் டான் . இவன் சூர்யவம்சத்துக் குசன் வம் எங்கு இருக்கின் றனன் சத்தவன் . பாண்டவர் இராசசூயம் செய்த எங்கும் உளன் என எதிரில் இருந்த காலத்தில் அக்கிரபூசைக்கு உரியவன் தூணில் இருக்கின்றனனோ எனக்கேட்கக் என்று சிசுபாலனால் குறிப்பிக்கப்பட்டவன் . குமரன் ஆம் என அசுரன் அதை உதைக்கத் மகாபலவான் . தூணில் இருந்து வெளிவந்த நரசிங்கத்திரு 3. தேவபாதனுக்கு மூசையிடம் பிறந்த வுருவை அவனுக்குக் காட்டித் தந்தையை குமான் உயிர்போக்கு வித்தனன் . இவன் விஷ்ணு 4. சகுனியின் தம்பி . மூர்த்தி தரிசனந் தந்தகாலத்து அசுரரை குமான் . எனக் குமரன்