அபிதான சிந்தாமணி

பிசிர் 1109 பிண்டம் பாடி யுள்ளார்.) இவர் பாடியனவாக நற் பிச்சையப்பழதலியார் இவர் தொண் றிணையில் (கக) பாடலொன்றும் அகத்தி டைநாட்டில் பெருநகர் என்னும் ஊரில் லொன்றும் புறத்தில் நாலுமாக ஆறு இருந்த வேளாளர். இவரை ஒருவித்து பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன. வான் காணவா அவ்வித்துவானை எதிர் பிசிர் இது பாண்டிமண்டத்தி லுள்ள தோ கொண்டு அவருக்குப் பல்லக்குச் சுமந்து ரூர். (புற. நா.) அவர் கேட்ட குறிப்புப்படி உணவு முதலிய பிசின் மரத்தின் பால்கள் வடிகையில் செய்து முதலியாரம் மனைவியும் படைத் காற்றினால் இறுகிப்போதல், இவற்றிற் தனர். 'அதனால் அவ்வித்துவான் இவர் சில ஒட்டுந் தன்மையுள்ளவை. அவை களைப் புகழ்ந்து ஒரு சதகம் பாடினர். விளாம்பிசின் வேலம்பிசின் முதலிய. பிடகம் பௌத்தாகமம். இது விசயபிட பிசின்கள் - இவை பலவகை மரத்தி டகம், சூத்ர பிடகம், அபிதர்மபிடகம் எனப் னின்று உண்டாம் பசைகள், மாம்பிசின், படும். (மணிமேகலை). முருக்கம் பிசின், மலைவேப்பம் பிசின் கருங் பிடவூர் இது சோழமண்டலத்தி காலி, வாகை, இலவு, விளா, முருங்கை, லுள்ள தோரூர் (புற, நா.) விடத்தேர், அடம்பு, கருவேல், வெள் பிடாரன் - இவன் பாம்பு பிடித்தாட்டி வேல், ஆவாரை, முதலிய விருக்ஷங்களி சீவிக்கும் ஒருவகைச் சாதியான். லுண்டாம் பிட்டங்கொற்றன் ஒருவள்ளல், சோலுக் பிச்சுக்கட்டியோ -- தார் (Asphalt) தென் குச் சேநாபதி. மிக்ககொடையாளி. காரிக் அமெரிக்காவின் வடக்கிலுள்ள அட்லாண் கண்ணனாராலும், உறையூர் மருத்துவன் டிக் மகாசமுத்திரத்தில் உள்ள டிரினிடாட் தாமோதரனாராலும் பாடல் பெற்றவன். எனும் சதுரமான தீவுண்டு. அத்தீவில் குதிரை மலைக்குத் தலைவன், (புற.நா) லாப்ரியா எனும் (100) கெராவுள்ள வட்ட பீட்டன் பிட்டங்கொற்றனுக்கு ஒரு மான ஏரி ஒன்று இருக்கிறது. அவ்வேரி பெயர். யின் நடுவில் தார் சுரந்து பொங்கி வெளி பிட்டுத்தோப்பு -இது மதுரைக்கு யில் வந்து இறுகிப்போகிறது. இறுகின மேற்கில் வையையின் தென்கரையிலுள் பின் அதை வெட்டி யெடுத்து புறத்தேசம் ளது. பிட்டுக்கு மண் சுமந்த திருவிளையாடல் களுக்கு அனுப்புகின் றனர். இவ்வாறு விழா நடக்குமிடம். (திருவிளை) பல நூற்றாண்டுகளாகப் பொங்கி பிணந்தின் பெண்டிர் யுத்தகாலத்து மடி வழிந்து வருகிறது. இவ்வருவாயின் கார வீழ்ந்தாருடலைத்தின்ன அவாவிய ணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை. இத் பேய்ப்பெண்டிர். (நச்சர்.) தாரே தேசமெங்கும் உபயோகப் பட்டு பிணி - (க.) வாதம், பித்தம், சிலேத்மம், வருகிறது. பிண்டகன் - கத்ருதாயன் நாகன். பிச்சைப்புரட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை பிண்டாகன் - கத்ருகுமான் நாகன். செய்ய மனமில்லாச் சிலர் தேகமுழுதும் பிண்டம் -1. பிதுர்பலி, விபூதிபூசித் திருவோடு கொண்டு பிச்சை 2. பூமியைத் தன் கொம்பிற்றாங்கிய யெடுத்தும், சிலர் கண்ணாடிப் படங்களைப் திருமால் தம்கொம்பில் மூன்று மண் கட்டி பரப்பிவைத்து சில காசுகளை அதில்பரப்பி, களைக்கொண்டு பூமியில் கர்ப்பங்களின் போவார் வருவார்களை பலாத்காரமாய்க் மேல் வைத்து அதில் தம்மை உத்தேசித் கேட்டு வாங்கியும், சிலர் முள் மிதியடிமேல் துக் காமாவைத் தம் கோமுஷ்ணத்தின் நின்று கையில் தண்டாயுதம் தாங்கி உருக் பிறந்த எள்ளை அபஸங்யமாக இறைத்து கமாக ஏதோபாடியும், சிலர் வேலமரமுள், நானே பித்ருக்களைச் செய்கிறேன் என்ற நாகதாளி படைகளைப் பக்குவஞ் செய்து னர். உடனே அவருடைய கோரப்பற் அதன்மேல் படுத்து யாசித்தும், சிலா களி லிருந்துண்டான அந்தப் பிண்டங்கள் அண்டை அயலிலுள்ள மொண்டி, முடம், தென் திசையை யடைந்தன. இந்தப் பிண் குருக்களைப் பங்கு கொடுப்பதாயழைத்து டங்களே, பிதா, பிதாமஹர், பிரபிதாமஹ வேஷமிட்டு யாசித்தும், ஒற்றைக் கம்பி ராகட்டும். நானே இந்த மூன்று பிண் யில் பக்குவமாய்ப் படுத்து மயக்கி யாசித டங்களிலுள்ளவனாகிறேன். இந்த நிமித்த தும் புரட்டுவார்கள். மற்றும் பலவித மாக பிதுருக்கள் பண்டமென்கிற பெயரை பிச்சைபாட்டுகள் உண்டு. யடைந்தனர். (பார - சாந்)
பிசிர் 1109 பிண்டம் பாடி யுள்ளார் . ) இவர் பாடியனவாக நற் பிச்சையப்பழதலியார் இவர் தொண் றிணையில் ( கக ) பாடலொன்றும் அகத்தி டைநாட்டில் பெருநகர் என்னும் ஊரில் லொன்றும் புறத்தில் நாலுமாக ஆறு இருந்த வேளாளர் . இவரை ஒருவித்து பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின்றன . வான் காணவா அவ்வித்துவானை எதிர் பிசிர் இது பாண்டிமண்டத்தி லுள்ள தோ கொண்டு அவருக்குப் பல்லக்குச் சுமந்து ரூர் . ( புற . நா . ) அவர் கேட்ட குறிப்புப்படி உணவு முதலிய பிசின் மரத்தின் பால்கள் வடிகையில் செய்து முதலியாரம் மனைவியும் படைத் காற்றினால் இறுகிப்போதல் இவற்றிற் தனர் . ' அதனால் அவ்வித்துவான் இவர் சில ஒட்டுந் தன்மையுள்ளவை . அவை களைப் புகழ்ந்து ஒரு சதகம் பாடினர் . விளாம்பிசின் வேலம்பிசின் முதலிய . பிடகம் பௌத்தாகமம் . இது விசயபிட பிசின்கள் - இவை பலவகை மரத்தி டகம் சூத்ர பிடகம் அபிதர்மபிடகம் எனப் னின்று உண்டாம் பசைகள் மாம்பிசின் படும் . ( மணிமேகலை ) . முருக்கம் பிசின் மலைவேப்பம் பிசின் கருங் பிடவூர் இது சோழமண்டலத்தி காலி வாகை இலவு விளா முருங்கை லுள்ள தோரூர் ( புற நா . ) விடத்தேர் அடம்பு கருவேல் வெள் பிடாரன் - இவன் பாம்பு பிடித்தாட்டி வேல் ஆவாரை முதலிய விருக்ஷங்களி சீவிக்கும் ஒருவகைச் சாதியான் . லுண்டாம் பிட்டங்கொற்றன் ஒருவள்ளல் சோலுக் பிச்சுக்கட்டியோ -- தார் ( Asphalt ) தென் குச் சேநாபதி . மிக்ககொடையாளி . காரிக் அமெரிக்காவின் வடக்கிலுள்ள அட்லாண் கண்ணனாராலும் உறையூர் மருத்துவன் டிக் மகாசமுத்திரத்தில் உள்ள டிரினிடாட் தாமோதரனாராலும் பாடல் பெற்றவன் . எனும் சதுரமான தீவுண்டு . அத்தீவில் குதிரை மலைக்குத் தலைவன் ( புற.நா ) லாப்ரியா எனும் ( 100 ) கெராவுள்ள வட்ட பீட்டன் பிட்டங்கொற்றனுக்கு ஒரு மான ஏரி ஒன்று இருக்கிறது . அவ்வேரி பெயர் . யின் நடுவில் தார் சுரந்து பொங்கி வெளி பிட்டுத்தோப்பு -இது மதுரைக்கு யில் வந்து இறுகிப்போகிறது . இறுகின மேற்கில் வையையின் தென்கரையிலுள் பின் அதை வெட்டி யெடுத்து புறத்தேசம் ளது . பிட்டுக்கு மண் சுமந்த திருவிளையாடல் களுக்கு அனுப்புகின் றனர் . இவ்வாறு விழா நடக்குமிடம் . ( திருவிளை ) பல நூற்றாண்டுகளாகப் பொங்கி பிணந்தின் பெண்டிர் யுத்தகாலத்து மடி வழிந்து வருகிறது . இவ்வருவாயின் கார வீழ்ந்தாருடலைத்தின்ன அவாவிய ணம் இன்னும் அறியப்படவில்லை . இத் பேய்ப்பெண்டிர் . ( நச்சர் . ) தாரே தேசமெங்கும் உபயோகப் பட்டு பிணி - ( . ) வாதம் பித்தம் சிலேத்மம் வருகிறது . பிண்டகன் - கத்ருதாயன் நாகன் . பிச்சைப்புரட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை பிண்டாகன் - கத்ருகுமான் நாகன் . செய்ய மனமில்லாச் சிலர் தேகமுழுதும் பிண்டம் -1 . பிதுர்பலி விபூதிபூசித் திருவோடு கொண்டு பிச்சை 2. பூமியைத் தன் கொம்பிற்றாங்கிய யெடுத்தும் சிலர் கண்ணாடிப் படங்களைப் திருமால் தம்கொம்பில் மூன்று மண் கட்டி பரப்பிவைத்து சில காசுகளை அதில்பரப்பி களைக்கொண்டு பூமியில் கர்ப்பங்களின் போவார் வருவார்களை பலாத்காரமாய்க் மேல் வைத்து அதில் தம்மை உத்தேசித் கேட்டு வாங்கியும் சிலர் முள் மிதியடிமேல் துக் காமாவைத் தம் கோமுஷ்ணத்தின் நின்று கையில் தண்டாயுதம் தாங்கி உருக் பிறந்த எள்ளை அபஸங்யமாக இறைத்து கமாக ஏதோபாடியும் சிலர் வேலமரமுள் நானே பித்ருக்களைச் செய்கிறேன் என்ற நாகதாளி படைகளைப் பக்குவஞ் செய்து னர் . உடனே அவருடைய கோரப்பற் அதன்மேல் படுத்து யாசித்தும் சிலா களி லிருந்துண்டான அந்தப் பிண்டங்கள் அண்டை அயலிலுள்ள மொண்டி முடம் தென் திசையை யடைந்தன . இந்தப் பிண் குருக்களைப் பங்கு கொடுப்பதாயழைத்து டங்களே பிதா பிதாமஹர் பிரபிதாமஹ வேஷமிட்டு யாசித்தும் ஒற்றைக் கம்பி ராகட்டும் . நானே இந்த மூன்று பிண் யில் பக்குவமாய்ப் படுத்து மயக்கி யாசித டங்களிலுள்ளவனாகிறேன் . இந்த நிமித்த தும் புரட்டுவார்கள் . மற்றும் பலவித மாக பிதுருக்கள் பண்டமென்கிற பெயரை பிச்சைபாட்டுகள் உண்டு . யடைந்தனர் . ( பார - சாந் )