அபிதான சிந்தாமணி

அவஙதி அணி அவிஞ்ஞாதமதி யாவது, இவ்வகைப் பேறு பெற்றோ அவரோதன்-கேயன் குமான். தாய் செய மென்னும் நிராசையால் பரிணாமத்தை) ந்தி. அடைகை. நின்மலதுரியமாவது, தனக் அவர்ணியசமை - சாத்திய எதுக்களைப் கின்பந்தோன்றிச் சம்பூரண திசையை பக்ஷத்தில் ஒப்பாகச் சாதிப்பது. அடைகை. நின்மலதுரியாதீதமாவது, அவலோகழனிவர்-இவர் சைநர். இவரை முற்கூறிய நான்குமின்றி நிறைய வுண் அகத்தியருக்குத் தமிழாசிரியர் என்பர். டவனைப்போலச் சிவப்பேற்றின் தன்மை இவர் இருக்கை பொதிகையில் என்பர். யடைதலாம், இவரை அவலோகிதர் என்றும் கூறுவர். - 2 காட்சி, வேட்கை, ஒருதலையுள்ளு அவாய்திலை- எப்பதத்திற்கு எப்பதமின்றிப் தல், மெலிதல், ஆக்கஞ்செப்பல், நாணு பொருள் கோளுணர்ச்சியை உண்டாக்குக் வரையிறத்தல் நோக்குவவெல்லாமவையே தன்மையில்லையோ அது. அதாவது ஒரு போறல், மறத்தல், மயக்கம், சாக்காடு, தொடர், தன்பொருளை விளக்க வேருெரு அவநுதி அணி--சிறப்பின தூஉம், பொருளி பதத்தை அவாவிநிற்றல். (தரு) ன தூ உம், குணத்தின தூஉமான உண்மை அவி- பூர்வசிருட்டியில் தேவர்கள் பிரமன் யை மறுத்துப் பிறிதொன்றாகவுரைப்பது, சபையை அடைந்து தங்களுக்கு ஆகாரம் அவநுதியென்னுமலங்காரமாம். இவ்வலங் கேட்க, பிரமன் தியானத்தால் நாராயண காரம் பிறவலங்காரங்களோடு கூடியும் ரைப் பூசித்தனன். அப்போது நாரா வரும். (தண்டியலங்காரம்). யணர், யஞ்ஞவுருவடைந்து என்னிடத் அவந்தி- 1.முத்தித் தலங்கள் ஏழினுள் ஒன்று. தில் சொரியும் அவியைத்தேவர் உண இதில் ஆடகேசுரர், தாரகேசுரர், மாகாளர் வாகக் கொள்க என்றனர். பின்னர் தேவர் எழுந்தருளியிருப்பர். இதில் ஒரு ஆலமரம் கள், இருக்கை சென்று மீண்டும் பிரமன் இருக்கின்றது. அதற்கருகிலிருக்கும் சபையை அடைந்து ஆகாராபாவத்தை தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து அவ்விட விண்ணப்பிக்கப் பிரமதேவன் பிரகிருதி மிருக்கும் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்தவர் யைப் பூசிக்கப் பிரகிருதியக்கிக்குத் தாஹி முத்தியடைவர். இதனை விக்ர மார்க்கன் காசக்தியாயும், ஆத்மகாமினியாகும் சுவா ஆண்ட உச்சயனி பட்டணம் என்பர். காதேவியாயும் ஆயினள். இவ்விருவரையும் இது நருமதைக்கும் மகாநதிக்கும் இடை பிரமன் பூசித்து நீங்களின்றி அக்கிதகிக் யிலுள்ள மாளவதேசம். (சிலப்பதிகாரம்). கும்வன்மை யின்றி இருக்கிறானாதலால் 2. மாளவதேசத்தில் உள்ள பட்ட நீங்களவனை அடைக என வேண்ட, அவ் ணம். விந்தானுவிந்தர்களால் ஆளப்பட் வகையாயினர். பின் தேவர் அவிசை உண டது. இதில் பலராமகிருஷ்ணர்கள் சாந் வாகக்கொண்டனர். (பிரம்மகைவர்த்தம்.) தீபினிரிஷியினிடம் வித்தைகள் கற்றனர். | அவிகாரவாதசைவன் - இவன் வெயிலில் (விஷ்ணுபுராணம்). (The Country of விடாய்பட்டோன் நிழல் தேடுமாறுபோல் which ujjain was the Capital). நிர்விகாரமாகிய பதிப்பொருளை ஆன்மா 3. இந்நாட்டின் தலைநகர் உஞ்சேனை. தானே பக்குவமடைந்த காலத்து அடை இதன் அரசன் பிரச்சோ தனன். (பெருங்). அவமாகம் - நக்ஷத்திரம் காண்க. யும் என்பன். அவமிருது- கேதுவின் குமரன் அவிக்யாதார்த்தம் - பிரதிவாதி ஒரு ஏதுவை அவயழல்லை - குற்றங்கெட நடுவு சொல்லும் மூன்று தரஞ் சொல்லுகையிலும் சபையி அவைக்களத்துச் சான்றோர் தன்மையைச் லுள்ள பரீக்ஷித்துக்கள் அதுவாதிக்கையி சொல்லியது. (புறப்பொருள் வெண்பா). னாலும், பிரதிவாதியானவன் எனக்கிந்த அவரை-ஒருவகை காய்த் தானிய வகையிற் ஏது தெரியாதென்கை, (சிவ-சித்.) சேர்ந்தது. இந்த அவரை, நாட்டவரை, அவிக்யாதி - புாஞ்சயனுக்கு நண்பன். காட்டவரை, கொத்தவரை, சீனியவரை, | (அவிக்யாதா). கோழியவரை, செவ்வவரை, தீவாந்தர அவிசேஷசமை - எல்லாம் சமானமாக அவரை, நகரவவரை, பேயவரை, பேர) இருத்தலைக் காட்டுவது. வரை, முருக்கவரை, வாளவரை, வெள்ள அவிச்சி- ஒரு நரகம். வரை எனப் பேதப்பட்டுக் குணங்களும் அவிஞ்ஞாதமதி- அணிலன் என்னும் வசு பறுபடும். வின் குமான். தாய் சிவை.
அவஙதி அணி அவிஞ்ஞாதமதி யாவது இவ்வகைப் பேறு பெற்றோ அவரோதன் - கேயன் குமான் . தாய் செய மென்னும் நிராசையால் பரிணாமத்தை ) ந்தி . அடைகை . நின்மலதுரியமாவது தனக் அவர்ணியசமை - சாத்திய எதுக்களைப் கின்பந்தோன்றிச் சம்பூரண திசையை பக்ஷத்தில் ஒப்பாகச் சாதிப்பது . அடைகை . நின்மலதுரியாதீதமாவது அவலோகழனிவர் - இவர் சைநர் . இவரை முற்கூறிய நான்குமின்றி நிறைய வுண் அகத்தியருக்குத் தமிழாசிரியர் என்பர் . டவனைப்போலச் சிவப்பேற்றின் தன்மை இவர் இருக்கை பொதிகையில் என்பர் . யடைதலாம் இவரை அவலோகிதர் என்றும் கூறுவர் . - 2 காட்சி வேட்கை ஒருதலையுள்ளு அவாய்திலை - எப்பதத்திற்கு எப்பதமின்றிப் தல் மெலிதல் ஆக்கஞ்செப்பல் நாணு பொருள் கோளுணர்ச்சியை உண்டாக்குக் வரையிறத்தல் நோக்குவவெல்லாமவையே தன்மையில்லையோ அது . அதாவது ஒரு போறல் மறத்தல் மயக்கம் சாக்காடு தொடர் தன்பொருளை விளக்க வேருெரு அவநுதி அணி - - சிறப்பின தூஉம் பொருளி பதத்தை அவாவிநிற்றல் . ( தரு ) தூ உம் குணத்தின தூஉமான உண்மை அவி - பூர்வசிருட்டியில் தேவர்கள் பிரமன் யை மறுத்துப் பிறிதொன்றாகவுரைப்பது சபையை அடைந்து தங்களுக்கு ஆகாரம் அவநுதியென்னுமலங்காரமாம் . இவ்வலங் கேட்க பிரமன் தியானத்தால் நாராயண காரம் பிறவலங்காரங்களோடு கூடியும் ரைப் பூசித்தனன் . அப்போது நாரா வரும் . ( தண்டியலங்காரம் ) . யணர் யஞ்ஞவுருவடைந்து என்னிடத் அவந்தி - 1 . முத்தித் தலங்கள் ஏழினுள் ஒன்று . தில் சொரியும் அவியைத்தேவர் உண இதில் ஆடகேசுரர் தாரகேசுரர் மாகாளர் வாகக் கொள்க என்றனர் . பின்னர் தேவர் எழுந்தருளியிருப்பர் . இதில் ஒரு ஆலமரம் கள் இருக்கை சென்று மீண்டும் பிரமன் இருக்கின்றது . அதற்கருகிலிருக்கும் சபையை அடைந்து ஆகாராபாவத்தை தீர்த்தத்தில் ஸ்நானஞ்செய்து அவ்விட விண்ணப்பிக்கப் பிரமதேவன் பிரகிருதி மிருக்கும் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்தவர் யைப் பூசிக்கப் பிரகிருதியக்கிக்குத் தாஹி முத்தியடைவர் . இதனை விக்ர மார்க்கன் காசக்தியாயும் ஆத்மகாமினியாகும் சுவா ஆண்ட உச்சயனி பட்டணம் என்பர் . காதேவியாயும் ஆயினள் . இவ்விருவரையும் இது நருமதைக்கும் மகாநதிக்கும் இடை பிரமன் பூசித்து நீங்களின்றி அக்கிதகிக் யிலுள்ள மாளவதேசம் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . கும்வன்மை யின்றி இருக்கிறானாதலால் 2 . மாளவதேசத்தில் உள்ள பட்ட நீங்களவனை அடைக என வேண்ட அவ் ணம் . விந்தானுவிந்தர்களால் ஆளப்பட் வகையாயினர் . பின் தேவர் அவிசை உண டது . இதில் பலராமகிருஷ்ணர்கள் சாந் வாகக்கொண்டனர் . ( பிரம்மகைவர்த்தம் . ) தீபினிரிஷியினிடம் வித்தைகள் கற்றனர் . | அவிகாரவாதசைவன் - இவன் வெயிலில் ( விஷ்ணுபுராணம் ) . ( The Country of விடாய்பட்டோன் நிழல் தேடுமாறுபோல் which ujjain was the Capital ) . நிர்விகாரமாகிய பதிப்பொருளை ஆன்மா 3 . இந்நாட்டின் தலைநகர் உஞ்சேனை . தானே பக்குவமடைந்த காலத்து அடை இதன் அரசன் பிரச்சோ தனன் . ( பெருங் ) . அவமாகம் - நக்ஷத்திரம் காண்க . யும் என்பன் . அவமிருது - கேதுவின் குமரன் அவிக்யாதார்த்தம் - பிரதிவாதி ஒரு ஏதுவை அவயழல்லை - குற்றங்கெட நடுவு சொல்லும் மூன்று தரஞ் சொல்லுகையிலும் சபையி அவைக்களத்துச் சான்றோர் தன்மையைச் லுள்ள பரீக்ஷித்துக்கள் அதுவாதிக்கையி சொல்லியது . ( புறப்பொருள் வெண்பா ) . னாலும் பிரதிவாதியானவன் எனக்கிந்த அவரை - ஒருவகை காய்த் தானிய வகையிற் ஏது தெரியாதென்கை ( சிவ - சித் . ) சேர்ந்தது . இந்த அவரை நாட்டவரை அவிக்யாதி - புாஞ்சயனுக்கு நண்பன் . காட்டவரை கொத்தவரை சீனியவரை | ( அவிக்யாதா ) . கோழியவரை செவ்வவரை தீவாந்தர அவிசேஷசமை - எல்லாம் சமானமாக அவரை நகரவவரை பேயவரை பேர ) இருத்தலைக் காட்டுவது . வரை முருக்கவரை வாளவரை வெள்ள அவிச்சி - ஒரு நரகம் . வரை எனப் பேதப்பட்டுக் குணங்களும் அவிஞ்ஞாதமதி - அணிலன் என்னும் வசு பறுபடும் . வின் குமான் . தாய் சிவை .