அபிதான சிந்தாமணி

பாறைகள் 1105 பானுதாசர் தத்துடன் அறுபது கோடி அரம்பையர், 3. ஒருவேதியன். தவத்தால் தலைமை இவர்களுக்குத் தோழியர், உச்சைச் சிரவ மிக்கவன். மென்னுங்கு திரை, கௌத்துவமணி, பஞ்ச பாற்கரியன் மதம் - இவன் சித்தே அத் தருக்கள், காமதேனு, சந்திரன், ஐராவதம், தாயப் பரிணமித்துச் சீவனாகி மீண்டும் மூதேவி, திருமகள், வாருணி, பிறந்தன. சித்தினிடம் ஒடுங்கும் என்பன். இவற்றுள், அமுதத்தைத் தேவர்க்கு மோகினி உருக்கொண்ட விஷ்ணுகொடுத் பானப்பொருள்கள் - தேயிலைக் கஷாயபா துச் சாகாநிலை யருளினர். னம், காப்பிக்கொட்டைக் கஷாயபானம், திருமகளை கோகோபானம், திராக்ஷரஸ திராவகம், விஷ்ணு தாம் ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற (ஒயின்) பானம் வற்றை இந்திரன் முதலியவர்க்கு அளித் ஆப்பைன் (Hop-bine) பானம், பார்லி அரிசியாலாகிய தனர். தேவர்கள் அமிர்தம் பெற்றபின் திரவ பானம். ரம் எனும் பானம், இது சரும் அந்த அமிர்தத்தை நாற்புறங்களிலும் ஜ்வ பின் ரஸத்தால் செய்யப்பட்டது. அரக் லிக்கின்ற அக்நியைக் காவலிட்டு அந்த அமிர் தமிருக்கும் இடத்திற்குமேல் எவ எனும் பானம், இது அரிசியிலிறக்குவது. ரும் தொடர் தற்குக் கூடாமல் விடாமல் பானுதத்தன் - (க்ஷத்) சகுனியுடன் பிறந்த சுழன்று கொண்டிருப்பதும், கூர்மையான வன், பீமனால் கொல்லப்பட்டார். (பார் - முனைகளுள்ள தும், அக்கி, சூர்யன் முத த்ரோ.) லியவர்களைப்போல் தேஜசுள்ளதும், வாள் பானுதாசர் பைட்னபுரத்தில் வேதியர் போல் எவர்களையுஞ் சோதிப்பதுமாகிய சக் குலத்தில் பானு தாசர் எனும் அடியவர், கரத்தைக் காவலிட்டனர். இவை புறக் சூரியப்பிரசாதத்தால் சத்யசீலாதி குணங் காவல். அச்சக்கரத்தின் கீழ் அக்னிக்கு களுற்றவராய்த் தன் மனைவியுடன் கூடிச் ஒப்பான ஒளியுள்ளவையும் மின்னலைப் சவுளிவியாபாரஞ் செய்து வந்தனர். ஒரு போல் நாவுள்ளவைகளும், விஷஜ்வாலை நாள் அயல்கிராமத்தில் நடந்த சந்தைக் யால் பார்த்தவன் நீறாகும் வன்மை யுடை குத் தம்மொத்த சவுளி வர்த்தகருடன் யனவுமாகிய இரண்டு நாகங்களையும் சாவ கூடிக்கொண்டு சென்று காரியம் முடித் லிட்டனர். துக்கொண்டு பொழுது போன தால் ரி பாறைகள் - இவற்றின் சில வியப்பை விளை கதை கேட்க ஆவல் கொண்டு தன் உளி விக்கத்தக்க தன்மையுடையன என்கின்ற முதலியவைகளைத் தன்னுடன் வந்தவர்க னர். இந்தியாவிலுள்ள இராஜபுதன நாட் ளைப் பார்த்துக் கொள்ளும்படி கூறிக் கதை நடக்குமிடத்திற் கேகினர். மற்ற வர்த்த டின் தென்புறத்தில் ஆபுமலை என்ற ஒரு கர்கள் இவரிடத்துப் பொறாமையால் இவ மலையிலுள்ள பாறை ஒன்று ஒருமைல் விசாலமுள்ள ஏரியின் பாதி பாகத்தைக் ரது குதிரையை அவிழ்த்து விடுத்து மூட் கவிந்து கொண்டு நிற்கிறதாம். டைகளத்தனையும் குளத்தி லெறிந்துவிட் இத் திருடர் கொண்டனர் என்போயென் அதனால தனைத் தவளைப்பாறை என்பர். றிருக்கையில் பெருமாள் செயலால் கள் பர்மா நாட்டிலுள்ள கலாசா என்னு மலை யின் வடகோடியில் (3650) அடி உயா வர்வந்து மற்ற சவளிக்காரரது மூட்டை களைக் கொண்டு அகன்றனர். பானு தாசர் முள்ள மலைமீது ஒரு பெரிய பாறை காற் கதை கேட்டு வந்ததும் பகவான் குதிரையை றில் அசைந்தாடுகிறதாம். அப்பாறை மீது மாத்திரம் பிடித்துவந்து தந்தனர். புத்தாலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது. அதனை தாசர் தம்மிடம் வந்து தம் நண்பர்கள் அடுத்த வேறோரிடத்தில் ஒரு செங்குத் வருந்து தலைக்கண்டு நடந்தவைகளை யுணர் தான படகுபோன்ற பாறையும் அசைந் ந்து குளத்திலெறிந்த மூட்டைகளை எடுத் தாடுகின்றதாம். இதன் மீதும் புத்தாலயம் துத் தம் நண்பர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுத் இந்தியாவில் மகாபலிபுரத்தில் துப் பண்டரிபுரத்த லிருந்தனர். இப்பண் ஒருபாறை செங்குத்தாக நிற்கிறது. டரி புரத்தில் ஒரு வேதியன் வித்யா சகரத் பாற்கரன் - 1, நான்கு முகமுடைய சூர் தரசனாகிய ராமராஜன் அம்பிகை பூசா யன். சிவசூர்யனுக்கு முன்னிருப்பவன், துரந்தானா யிருத்தல் கண்டு அவனிடஞ் 2. உதங்கரால் கபிலை பூசைசெய்ய சென்று பண்டரி வைகுந்தம் என்றனன். ஏவப்பெற்று முத்தியடைந்தவன். அரசன் பண்டரி சென்று பெருமாளைத் 139 விழாது உண்டு.
பாறைகள் 1105 பானுதாசர் தத்துடன் அறுபது கோடி அரம்பையர் 3. ஒருவேதியன் . தவத்தால் தலைமை இவர்களுக்குத் தோழியர் உச்சைச் சிரவ மிக்கவன் . மென்னுங்கு திரை கௌத்துவமணி பஞ்ச பாற்கரியன் மதம் - இவன் சித்தே அத் தருக்கள் காமதேனு சந்திரன் ஐராவதம் தாயப் பரிணமித்துச் சீவனாகி மீண்டும் மூதேவி திருமகள் வாருணி பிறந்தன . சித்தினிடம் ஒடுங்கும் என்பன் . இவற்றுள் அமுதத்தைத் தேவர்க்கு மோகினி உருக்கொண்ட விஷ்ணுகொடுத் பானப்பொருள்கள் - தேயிலைக் கஷாயபா துச் சாகாநிலை யருளினர் . னம் காப்பிக்கொட்டைக் கஷாயபானம் திருமகளை கோகோபானம் திராக்ஷரஸ திராவகம் விஷ்ணு தாம் ஏற்றுக்கொண்டு மற்ற ( ஒயின் ) பானம் வற்றை இந்திரன் முதலியவர்க்கு அளித் ஆப்பைன் ( Hop - bine ) பானம் பார்லி அரிசியாலாகிய தனர் . தேவர்கள் அமிர்தம் பெற்றபின் திரவ பானம் . ரம் எனும் பானம் இது சரும் அந்த அமிர்தத்தை நாற்புறங்களிலும் ஜ்வ பின் ரஸத்தால் செய்யப்பட்டது . அரக் லிக்கின்ற அக்நியைக் காவலிட்டு அந்த அமிர் தமிருக்கும் இடத்திற்குமேல் எவ எனும் பானம் இது அரிசியிலிறக்குவது . ரும் தொடர் தற்குக் கூடாமல் விடாமல் பானுதத்தன் - ( க்ஷத் ) சகுனியுடன் பிறந்த சுழன்று கொண்டிருப்பதும் கூர்மையான வன் பீமனால் கொல்லப்பட்டார் . ( பார் - முனைகளுள்ள தும் அக்கி சூர்யன் முத த்ரோ . ) லியவர்களைப்போல் தேஜசுள்ளதும் வாள் பானுதாசர் பைட்னபுரத்தில் வேதியர் போல் எவர்களையுஞ் சோதிப்பதுமாகிய சக் குலத்தில் பானு தாசர் எனும் அடியவர் கரத்தைக் காவலிட்டனர் . இவை புறக் சூரியப்பிரசாதத்தால் சத்யசீலாதி குணங் காவல் . அச்சக்கரத்தின் கீழ் அக்னிக்கு களுற்றவராய்த் தன் மனைவியுடன் கூடிச் ஒப்பான ஒளியுள்ளவையும் மின்னலைப் சவுளிவியாபாரஞ் செய்து வந்தனர் . ஒரு போல் நாவுள்ளவைகளும் விஷஜ்வாலை நாள் அயல்கிராமத்தில் நடந்த சந்தைக் யால் பார்த்தவன் நீறாகும் வன்மை யுடை குத் தம்மொத்த சவுளி வர்த்தகருடன் யனவுமாகிய இரண்டு நாகங்களையும் சாவ கூடிக்கொண்டு சென்று காரியம் முடித் லிட்டனர் . துக்கொண்டு பொழுது போன தால் ரி பாறைகள் - இவற்றின் சில வியப்பை விளை கதை கேட்க ஆவல் கொண்டு தன் உளி விக்கத்தக்க தன்மையுடையன என்கின்ற முதலியவைகளைத் தன்னுடன் வந்தவர்க னர் . இந்தியாவிலுள்ள இராஜபுதன நாட் ளைப் பார்த்துக் கொள்ளும்படி கூறிக் கதை நடக்குமிடத்திற் கேகினர் . மற்ற வர்த்த டின் தென்புறத்தில் ஆபுமலை என்ற ஒரு கர்கள் இவரிடத்துப் பொறாமையால் இவ மலையிலுள்ள பாறை ஒன்று ஒருமைல் விசாலமுள்ள ஏரியின் பாதி பாகத்தைக் ரது குதிரையை அவிழ்த்து விடுத்து மூட் கவிந்து கொண்டு நிற்கிறதாம் . டைகளத்தனையும் குளத்தி லெறிந்துவிட் இத் திருடர் கொண்டனர் என்போயென் அதனால தனைத் தவளைப்பாறை என்பர் . றிருக்கையில் பெருமாள் செயலால் கள் பர்மா நாட்டிலுள்ள கலாசா என்னு மலை யின் வடகோடியில் ( 3650 ) அடி உயா வர்வந்து மற்ற சவளிக்காரரது மூட்டை களைக் கொண்டு அகன்றனர் . பானு தாசர் முள்ள மலைமீது ஒரு பெரிய பாறை காற் கதை கேட்டு வந்ததும் பகவான் குதிரையை றில் அசைந்தாடுகிறதாம் . அப்பாறை மீது மாத்திரம் பிடித்துவந்து தந்தனர் . புத்தாலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது . அதனை தாசர் தம்மிடம் வந்து தம் நண்பர்கள் அடுத்த வேறோரிடத்தில் ஒரு செங்குத் வருந்து தலைக்கண்டு நடந்தவைகளை யுணர் தான படகுபோன்ற பாறையும் அசைந் ந்து குளத்திலெறிந்த மூட்டைகளை எடுத் தாடுகின்றதாம் . இதன் மீதும் புத்தாலயம் துத் தம் நண்பர்களுக்குப் பகிர்ந்து கொடுத் இந்தியாவில் மகாபலிபுரத்தில் துப் பண்டரிபுரத்த லிருந்தனர் . இப்பண் ஒருபாறை செங்குத்தாக நிற்கிறது . டரி புரத்தில் ஒரு வேதியன் வித்யா சகரத் பாற்கரன் - 1 நான்கு முகமுடைய சூர் தரசனாகிய ராமராஜன் அம்பிகை பூசா யன் . சிவசூர்யனுக்கு முன்னிருப்பவன் துரந்தானா யிருத்தல் கண்டு அவனிடஞ் 2. உதங்கரால் கபிலை பூசைசெய்ய சென்று பண்டரி வைகுந்தம் என்றனன் . ஏவப்பெற்று முத்தியடைந்தவன் . அரசன் பண்டரி சென்று பெருமாளைத் 139 விழாது உண்டு .