அபிதான சிந்தாமணி

பாவினம் 1104 பாற்கடல்கடைந்தது விரவியல் இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா, 20. ஆசிரியத்தாழிசை, 11. ஆசிரிய நேர்த் இன்னியல் நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 21. துறை, 12. ஆசிரிய இணைக்குறட்டுறை, விரவியல் நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 22 13. ஆசிரிய நிலை விருத்தம், 14. ஆசிரிய இன்னியல் அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா, மண்டில் விருத்தம், 15. கலியொத்தாழி 23. விரவியல் அடிமறி மண்டில ஆசிரிய சை, 16. கலித்தாழிசை, 17. கலித்துறை, ப்பா, 24. வெள்ளைச்சுரிதக நேரிசை ஒத் 18. கலிவிருத்தம், 19. கலி நிலைத்துறை, தாழிசைக் கலிப்பா, 25. அகவற்சுரிதக 20. கலி மண்டிலத்துறை, 21. கட்டளைக் நேரிசை ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா. 26. அள கலித்துறை, 22. கலி நிலைவிருத்தம், 23. வியல் அம்போதரங்க ஒத்தாழிசைக் கலி கலி மண்டில விருத்தம், 24. வஞ்சிநிலைத் ப்பா, 27. அளவழி அம்போதரங்க ஒத்தா தாழிசை, 25, வஞ்சி மண்டிலத்தாழிசை, ழிசைக் கலிப்பா, 28. அளவியல் வண்ணக 26. வஞ்சி நிலைத்துறை, 27. வஞ்சி மண் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா, 29. அளவழி வண் டிலத்துறை, 28. வஞ்சி நிலை விருத்தம், ணக ஒத்தாழிசைக் கவிப்பா, 30, கலி 29. வஞ்சி மண்டில் விருத்தம் என்னும் வெண்பா, 31 வெண்கலிப்பா, 32. இயற் விரியின் வகைப்படும். (யாப்பு. இல்.) நாவு கொச்சகக் கலிப்பா, 33. சுரிதகத்த பாவின் புணர்ப்பு - இது சித்திரக்கவியி ரவு கொச்சகக் கலிப்பா, 34. இயற்றா லொன்று, நால்வர் நான்குபாவிற்கட்டுரை வினைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 35. சரிதத்தா சொன்னால் அவையே யடிக்கு முதலாகப் வினைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 37. குறைச் பாடிப் பொருண் முடிப்பது. சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 38. பாவை - ஒருவகைக் கூத்து. ஆடல் காண்க. இயற்பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா, பாவைக் கொட்டிலார் இவர் கடைச்சங்க 39. குன்றப்பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலி மருவிய புலவருள் ஒருவர். இவரியற் ப்பா, 40. இயன் மயங்கிசைக் கொச்சகக் பெயர் கொட்டிலார். பாவை யென்பது கலிப்பா, 41 அயன் மயங்கிசைக் கொச்ச சோழநாட்டிலுள்ள தாம். இவர் ஒருசோ கக் கலிப்பா, 42. இன்னியற் குறளடி ழன் வல்லத்துப் போர் செய்ததையும் வஞ்சிப்பா, 43. விரவியற் குரளடி வஞ் நெருஞ்சிப்பூ சுடாவனை நோக்கு தலையும் சிப்பா, 41. இன்னியற்சிந்தடி வஞ்சிப்பா, கூறியுள்ளார். (அக.கூசு) 45. விரவியற் சிந்தடி வஞ்சிப்பா, 46. புற பாவைமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட்டினத் நிலை வாழ்த்துச் சமனிலை மருட்பா, 47. துள்ள மன்றம். இது அரசனது கோல் புறநிலை வாழ்த்து இயனிலை மருட்பா, 48. கோடு தலை அறிவிக்கும் இயல்பினது. வாயுறை வாழ்த்துச்சமனிலை மருட்பா, 49. (சிலப்பதிகாரம்) வாயுறை வாழ்த்து இயனிலை மருட்பா, பாளித்தியம் - பாகத இலக்கணம். 50. செவியறிவுறு உச்சமனிலை மருட்பா, பாளையக்கார் - இவர்கள் தென்னாட்டில் 51. செவியறிவுறு உ இயனிலை மருட்பா, சில இடங்களிலிருந்த ஒருவகைக் கூட்டத் 52. கைக்களைச் சமனிலை மருட்பா, 53, தார். திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் பாஞ்சா கைக்கிளை இயனிலை மருட்பா என்னும் லங் குறிச்சியை இடமாகக்கொண்டு 1801 விரியானும். 1. தாழிசை, ii. துறை, iii. ஆங்கிலேயரில் பலரைக் கொன்ற வீரர். விருத்தம் என்னும் தாகையானும், (தர்ஸ்டன்). 1. வெண்டாழிசை, 2 வெண்டுறை, 3. பாற்கடல்கடைந்தது - தேவர், அசுரருடன் வெளிவிருத்தம், 4. ஆசியத் தாழிசை, 5. பெருயுத்தஞ் செய்து மடிந்ததால் மடியா ஆசிரியத் துறை, 6. ஆசிரிய விருத்தம், மருந்து விரும்பித் தேவர், பூமி தாழியாக 7. கலித்தாழிசை, 8. கலித்துறை, 9 கலி மந்தரம் மத்தாகச் சந்திரன் தறியாக வாசுகி விருத்தம், 10, வஞ்சித்தாழிசை, 11. வஞ் நாணுகக் கடற்புனல் தயிராக ஆயிரம் வரு சித்துறை, 12. வஞ்சி விருத்தம் என்னும் ஷம் கடைந்தனர். முதலில் விஷம் பிறந் வகையானும். 1. வெண் செந்துறை, 2. தது. அதனைச் சிவமூர்த்தி பருகித் தேவர் குறட்டாழிசை, 3. வெள்ளொத்தாழிசை, வேண்டுகோளால் கண்டத்திருத்தி நீல 4. வெண்டாழிசை, 5. ஓரொலி வெண் கண்டர் எனப்பெயர் பெற்றனர். பின்பு ைெற, 6. வேற்றொலி வெண்ைெற, 7. தேவர் மீண்டுங்கடைய மந்தந் தாழ்ந்தது . வெளிகிலை விருத்தம், 8. வெளிமண்டில அதனை விஷ்ணு ஆமையாய்த் தாங்கினர். விருத்தம், 9. ஆசிரிய ஒத்தாழிசை, 10.4 அக்கடலில் தன்வந்திரி, “முதம், அமு
பாவினம் 1104 பாற்கடல்கடைந்தது விரவியல் இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா 20 . ஆசிரியத்தாழிசை 11. ஆசிரிய நேர்த் இன்னியல் நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 21 . துறை 12. ஆசிரிய இணைக்குறட்டுறை விரவியல் நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 22 13. ஆசிரிய நிலை விருத்தம் 14. ஆசிரிய இன்னியல் அடிமறி மண்டில ஆசிரியப்பா மண்டில் விருத்தம் 15. கலியொத்தாழி 23. விரவியல் அடிமறி மண்டில ஆசிரிய சை 16. கலித்தாழிசை 17. கலித்துறை ப்பா 24. வெள்ளைச்சுரிதக நேரிசை ஒத் 18. கலிவிருத்தம் 19. கலி நிலைத்துறை தாழிசைக் கலிப்பா 25. அகவற்சுரிதக 20. கலி மண்டிலத்துறை 21. கட்டளைக் நேரிசை ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா . 26. அள கலித்துறை 22. கலி நிலைவிருத்தம் 23 . வியல் அம்போதரங்க ஒத்தாழிசைக் கலி கலி மண்டில விருத்தம் 24. வஞ்சிநிலைத் ப்பா 27. அளவழி அம்போதரங்க ஒத்தா தாழிசை 25 வஞ்சி மண்டிலத்தாழிசை ழிசைக் கலிப்பா 28. அளவியல் வண்ணக 26. வஞ்சி நிலைத்துறை 27. வஞ்சி மண் ஒத்தாழிசைக் கலிப்பா 29. அளவழி வண் டிலத்துறை 28. வஞ்சி நிலை விருத்தம் ணக ஒத்தாழிசைக் கவிப்பா 30 கலி 29. வஞ்சி மண்டில் விருத்தம் என்னும் வெண்பா 31 வெண்கலிப்பா 32. இயற் விரியின் வகைப்படும் . ( யாப்பு . இல் . ) நாவு கொச்சகக் கலிப்பா 33. சுரிதகத்த பாவின் புணர்ப்பு - இது சித்திரக்கவியி ரவு கொச்சகக் கலிப்பா 34. இயற்றா லொன்று நால்வர் நான்குபாவிற்கட்டுரை வினைக் கொச்சகக்கலிப்பா 35. சரிதத்தா சொன்னால் அவையே யடிக்கு முதலாகப் வினைக் கொச்சகக் கலிப்பா 37. குறைச் பாடிப் பொருண் முடிப்பது . சிஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா 38. பாவை - ஒருவகைக் கூத்து . ஆடல் காண்க . இயற்பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலிப்பா பாவைக் கொட்டிலார் இவர் கடைச்சங்க 39. குன்றப்பஃறாழிசைக் கொச்சகக் கலி மருவிய புலவருள் ஒருவர் . இவரியற் ப்பா 40. இயன் மயங்கிசைக் கொச்சகக் பெயர் கொட்டிலார் . பாவை யென்பது கலிப்பா 41 அயன் மயங்கிசைக் கொச்ச சோழநாட்டிலுள்ள தாம் . இவர் ஒருசோ கக் கலிப்பா 42. இன்னியற் குறளடி ழன் வல்லத்துப் போர் செய்ததையும் வஞ்சிப்பா 43. விரவியற் குரளடி வஞ் நெருஞ்சிப்பூ சுடாவனை நோக்கு தலையும் சிப்பா 41. இன்னியற்சிந்தடி வஞ்சிப்பா கூறியுள்ளார் . ( அக.கூசு ) 45. விரவியற் சிந்தடி வஞ்சிப்பா 46. புற பாவைமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட்டினத் நிலை வாழ்த்துச் சமனிலை மருட்பா 47 . துள்ள மன்றம் . இது அரசனது கோல் புறநிலை வாழ்த்து இயனிலை மருட்பா 48 . கோடு தலை அறிவிக்கும் இயல்பினது . வாயுறை வாழ்த்துச்சமனிலை மருட்பா 49 . ( சிலப்பதிகாரம் ) வாயுறை வாழ்த்து இயனிலை மருட்பா பாளித்தியம் - பாகத இலக்கணம் . 50. செவியறிவுறு உச்சமனிலை மருட்பா பாளையக்கார் - இவர்கள் தென்னாட்டில் 51. செவியறிவுறு இயனிலை மருட்பா சில இடங்களிலிருந்த ஒருவகைக் கூட்டத் 52. கைக்களைச் சமனிலை மருட்பா 53 தார் . திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் பாஞ்சா கைக்கிளை இயனிலை மருட்பா என்னும் லங் குறிச்சியை இடமாகக்கொண்டு 1801 விரியானும் . 1. தாழிசை ii . துறை iii . ஆங்கிலேயரில் பலரைக் கொன்ற வீரர் . விருத்தம் என்னும் தாகையானும் ( தர்ஸ்டன் ) . 1. வெண்டாழிசை 2 வெண்டுறை 3. பாற்கடல்கடைந்தது - தேவர் அசுரருடன் வெளிவிருத்தம் 4. ஆசியத் தாழிசை 5 . பெருயுத்தஞ் செய்து மடிந்ததால் மடியா ஆசிரியத் துறை 6. ஆசிரிய விருத்தம் மருந்து விரும்பித் தேவர் பூமி தாழியாக 7. கலித்தாழிசை 8. கலித்துறை 9 கலி மந்தரம் மத்தாகச் சந்திரன் தறியாக வாசுகி விருத்தம் 10 வஞ்சித்தாழிசை 11. வஞ் நாணுகக் கடற்புனல் தயிராக ஆயிரம் வரு சித்துறை 12. வஞ்சி விருத்தம் என்னும் ஷம் கடைந்தனர் . முதலில் விஷம் பிறந் வகையானும் . 1. வெண் செந்துறை 2 . தது . அதனைச் சிவமூர்த்தி பருகித் தேவர் குறட்டாழிசை 3. வெள்ளொத்தாழிசை வேண்டுகோளால் கண்டத்திருத்தி நீல 4. வெண்டாழிசை 5. ஓரொலி வெண் கண்டர் எனப்பெயர் பெற்றனர் . பின்பு ைெற 6. வேற்றொலி வெண்ைெற 7 . தேவர் மீண்டுங்கடைய மந்தந் தாழ்ந்தது . வெளிகிலை விருத்தம் 8. வெளிமண்டில அதனை விஷ்ணு ஆமையாய்த் தாங்கினர் . விருத்தம் 9. ஆசிரிய ஒத்தாழிசை 10.4 அக்கடலில் தன்வந்திரி முதம் அமு