அபிதான சிந்தாமணி

பாவனி 1108) பாவினம் யனிவ்வுடலைப் பற்றியுபசரிக்கவில்லை எல் தசத்திலுள்ளவர்கள் கழுதை ஒட்டக முத லாரிடமும் அந்தர்யாமியாயிருக்கும் இறை லியவற்றின் பாலைப்பானம் செய்பவர்கள், வனை உபசரிக்கிறேனென்று வீட்டிற் பூதிலகத்திலுள்ளவர்கள் சலத்தில் மலமூத் கழைத்துச் சென்று பசரித் தன்னமிட எங்களை விடுகிறார்கள், அச்சு தச்சலத்தவர் அக்னிதன் னுருக்காட்டி அவனுக்கு ஒரே செவியுள்ளவர்களாவர் பாஹ்லீகர் - யோகோபதேசஞ் செய்தனன். (சிவமகா உலகத்தையே மோக்ஷமாகக் கொண்டவர் புாரணம்.) கள். (பா. சார்.) பாவனி - ஒரு நதி. The river Irawadi in பாவிருச்சர் இருக்குவேதம் ஓதுகிறவர் Burma. (பா. பி.) கள். பாவலன் பரிசுபெறக்காற்செய்யும் வகை பாவினம் - 1. (தொகை, வகை விரி). (1) தனக்குப் பரிசுகொடாத பாவி தன் ஏல வெண்பா. (1) ஆசிரியப்பா, (lii) கலிப் வேறுபட வெழுதிச்செவந்த பூவினைச் பா. (iv) வஞ்சிப்பா. () மருட்பா என் சூடி, தன்மனைக்குப் புறத்திலும், காளி றுந் தொகையானும் !. குறள் வெண்பா; கோவிலிலும், பாம்பு வாழ்புற்றிலும், சுடு 2. சிந்தியல் வெண்பா, 3. இன்னிசை காட்டிலும், வீதியிலும், தான் வழிபடு கட வெண்பா, 4. நேரிசை வெண்பா, 5. பஃ வளைத் தியானித்து அவன் மேற்பாடிய றொடை வெண்பா, 6. கேரிசை ஆசிரி நூலை நெருப்பிற் கொளுத்தினும் பன்னி யப்பா, 7. இணை குறள் ஆசிரியப்பா, 8, ரண்டுமாதத்தில் பரிசுகொடாதவன் அழி நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா, 9. அடிமறி வான் என அகத்தியர் கூறினர். பாடிய மண்டில ஆசிரியப்பா, 10. நேரிசையொத் புலவன் பரிசுபெறாமல் மயங்கி நிலகலங் தாழிசைக் கலிப்பா, 11. அம்போதரங்க கின், அப்பாட்டுடைத் தலைவன் சுற்றத்து வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, 12. வண்ணக டனும், அவைக் களத்திருந்தோருடனும் வொத்தாழிசைக் கலிப்பா, 13. வெண் கெடுவன். தான் பாடிய பாட்டிற்குத் தலை கலிப்பா, 14. தரவுகொச்சகக்கலிப்பா, 15. வன்றனக்குப் பரிசுகொடானாகில், வேறொ தரவினைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 16. சிற்றாழி ருவன் பெயரினைத் தன்னூலிலமைத்து, சைக் கொச்சகக் கலிப்பா, 17. பஃறாழி அவனூரையும், பெயரையும், சைக் கொச்சகக்கலிப்பா, 18. மயங்கிசைக் அதினின்றும் நீக்கி, சீரினையும், தளையினை கொச்சகக்கலிப்பா, 19. குறளடிவஞ்சிப்பா, யும் பின்பு தன்னாற் பாடப்பட்டவன் பாட் 20, சிந்தடி வஞ்சிப்பா, 21. புறநிலை வாழ் டுக்கியைய நாட்டுவனாயின் முன்பு பாடப் த்து மருட்பா, 22. வாயுறை வாழ்த்து பட்ட தலைவன் செல்வமிழந்து வருந்த மருட்பா, 23. செவியறிவறூஉ மருட்பா, இலக்குமியும் பின் புள்ள வனைச் சார்வாள். 24. சைக்கிளை மருட்பா என்னும் வகை அவனுக்குச் செல்வமுண்டாகாது. யானும்; 1. குறள் வெண்பா, 2. விகற் பாவாடைராயன் அங்காளம்மையின் கா பக் குறள் வெண்பா, 3. நேரிசைச் சிந்தி வற்சேவகன். இவன் ஒரு கீழ்க்குலத்துச் யல் வெண்பா, 4. இன்னிசைச் சிந்தியல் சத்திபூசகன், அங்காளம்மை ஸ்மசானத் வெண்பா, 5. ஒரு விகற்ப நேரிசைச் சிந்தி திருக்கையில் அவளிடஞ் சென்று உடுக்க யல் வெண்பா, 6. இருவிகற்ப நேரிசைச் ஆடைகேட்டு அவள் கொடுத்த பாவாடை சிந்தியல் வெண்பா, 7. ஒரு விகற்ப இன் யை படுத்துக் குழந்தையுருக் கொண்டு னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, 8. இரு அவளிட்ட பணி செய்துகொண்டிருந்து விகற்ப இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா, தவத்தால் பூதபிசாசங்களை வென்றிருந்தவ 9. ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா, 10. னாம். இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா, 11. ஒரு பாவிகவணி - பொருட்டோர் நிலைச்செய் விகற்ப இன்னிசை வெண்பா, 12. பல யுட்டிறத்து கவியாற் கருதிச் சொல்லப் விகற்ப இன்னிசை வெண்பா, 13. பல படுவதொரு குணம், அது, அத்தொடர் விகற்ப நேரிசை வேண்பா, 14. ஒத்த நிலைச் செய்யுள் முழுவது நோக்கிக் கொள் விகற்பப் பஃறொடை வெண்பா, 15. ஒவ் ளப்படுவதல்லது தனித்தொரு பாட்டா வா விகற்பப் பஃறொடை வெண்பா, 16. னோக்கிக் கொள்ளப் புலப்படாதது. (தண்) இன்னியல் நேரிசை ஆசிரியப்பா, 17. பாவிகள் வசிக்கும் தேசங்கள் - யுகந்தரம், விரவியல் நேரிசை ஆசிரியப்பா, 18. இன் பூதிலகம், அச்சு தச்சலம், பாஹ்லீகம், யுகம் னியல் இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா, 19. ஒருசோ
பாவனி 1108 ) பாவினம் யனிவ்வுடலைப் பற்றியுபசரிக்கவில்லை எல் தசத்திலுள்ளவர்கள் கழுதை ஒட்டக முத லாரிடமும் அந்தர்யாமியாயிருக்கும் இறை லியவற்றின் பாலைப்பானம் செய்பவர்கள் வனை உபசரிக்கிறேனென்று வீட்டிற் பூதிலகத்திலுள்ளவர்கள் சலத்தில் மலமூத் கழைத்துச் சென்று பசரித் தன்னமிட எங்களை விடுகிறார்கள் அச்சு தச்சலத்தவர் அக்னிதன் னுருக்காட்டி அவனுக்கு ஒரே செவியுள்ளவர்களாவர் பாஹ்லீகர் - யோகோபதேசஞ் செய்தனன் . ( சிவமகா உலகத்தையே மோக்ஷமாகக் கொண்டவர் புாரணம் . ) கள் . ( பா . சார் . ) பாவனி - ஒரு நதி . The river Irawadi in பாவிருச்சர் இருக்குவேதம் ஓதுகிறவர் Burma . ( பா . பி . ) கள் . பாவலன் பரிசுபெறக்காற்செய்யும் வகை பாவினம் - 1. ( தொகை வகை விரி ) . ( 1 ) தனக்குப் பரிசுகொடாத பாவி தன் ஏல வெண்பா . ( 1 ) ஆசிரியப்பா ( lii ) கலிப் வேறுபட வெழுதிச்செவந்த பூவினைச் பா . ( iv ) வஞ்சிப்பா . ( ) மருட்பா என் சூடி தன்மனைக்குப் புறத்திலும் காளி றுந் தொகையானும் ! . குறள் வெண்பா ; கோவிலிலும் பாம்பு வாழ்புற்றிலும் சுடு 2. சிந்தியல் வெண்பா 3. இன்னிசை காட்டிலும் வீதியிலும் தான் வழிபடு கட வெண்பா 4. நேரிசை வெண்பா 5. பஃ வளைத் தியானித்து அவன் மேற்பாடிய றொடை வெண்பா 6. கேரிசை ஆசிரி நூலை நெருப்பிற் கொளுத்தினும் பன்னி யப்பா 7. இணை குறள் ஆசிரியப்பா 8 ரண்டுமாதத்தில் பரிசுகொடாதவன் அழி நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா 9. அடிமறி வான் என அகத்தியர் கூறினர் . பாடிய மண்டில ஆசிரியப்பா 10. நேரிசையொத் புலவன் பரிசுபெறாமல் மயங்கி நிலகலங் தாழிசைக் கலிப்பா 11. அம்போதரங்க கின் அப்பாட்டுடைத் தலைவன் சுற்றத்து வொத்தாழிசைக் கலிப்பா 12. வண்ணக டனும் அவைக் களத்திருந்தோருடனும் வொத்தாழிசைக் கலிப்பா 13. வெண் கெடுவன் . தான் பாடிய பாட்டிற்குத் தலை கலிப்பா 14. தரவுகொச்சகக்கலிப்பா 15 . வன்றனக்குப் பரிசுகொடானாகில் வேறொ தரவினைக் கொச்சகக்கலிப்பா 16. சிற்றாழி ருவன் பெயரினைத் தன்னூலிலமைத்து சைக் கொச்சகக் கலிப்பா 17. பஃறாழி அவனூரையும் பெயரையும் சைக் கொச்சகக்கலிப்பா 18. மயங்கிசைக் அதினின்றும் நீக்கி சீரினையும் தளையினை கொச்சகக்கலிப்பா 19. குறளடிவஞ்சிப்பா யும் பின்பு தன்னாற் பாடப்பட்டவன் பாட் 20 சிந்தடி வஞ்சிப்பா 21. புறநிலை வாழ் டுக்கியைய நாட்டுவனாயின் முன்பு பாடப் த்து மருட்பா 22 . வாயுறை வாழ்த்து பட்ட தலைவன் செல்வமிழந்து வருந்த மருட்பா 23. செவியறிவறூஉ மருட்பா இலக்குமியும் பின் புள்ள வனைச் சார்வாள் . 24. சைக்கிளை மருட்பா என்னும் வகை அவனுக்குச் செல்வமுண்டாகாது . யானும் ; 1. குறள் வெண்பா 2. விகற் பாவாடைராயன் அங்காளம்மையின் கா பக் குறள் வெண்பா 3. நேரிசைச் சிந்தி வற்சேவகன் . இவன் ஒரு கீழ்க்குலத்துச் யல் வெண்பா 4. இன்னிசைச் சிந்தியல் சத்திபூசகன் அங்காளம்மை ஸ்மசானத் வெண்பா 5. ஒரு விகற்ப நேரிசைச் சிந்தி திருக்கையில் அவளிடஞ் சென்று உடுக்க யல் வெண்பா 6. இருவிகற்ப நேரிசைச் ஆடைகேட்டு அவள் கொடுத்த பாவாடை சிந்தியல் வெண்பா 7. ஒரு விகற்ப இன் யை படுத்துக் குழந்தையுருக் கொண்டு னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா 8. இரு அவளிட்ட பணி செய்துகொண்டிருந்து விகற்ப இன்னிசைச் சிந்தியல் வெண்பா தவத்தால் பூதபிசாசங்களை வென்றிருந்தவ 9. ஒரு விகற்ப நேரிசை வெண்பா 10 . னாம் . இருவிகற்ப நேரிசை வெண்பா 11. ஒரு பாவிகவணி - பொருட்டோர் நிலைச்செய் விகற்ப இன்னிசை வெண்பா 12. பல யுட்டிறத்து கவியாற் கருதிச் சொல்லப் விகற்ப இன்னிசை வெண்பா 13. பல படுவதொரு குணம் அது அத்தொடர் விகற்ப நேரிசை வேண்பா 14. ஒத்த நிலைச் செய்யுள் முழுவது நோக்கிக் கொள் விகற்பப் பஃறொடை வெண்பா 15. ஒவ் ளப்படுவதல்லது தனித்தொரு பாட்டா வா விகற்பப் பஃறொடை வெண்பா 16 . னோக்கிக் கொள்ளப் புலப்படாதது . ( தண் ) இன்னியல் நேரிசை ஆசிரியப்பா 17 . பாவிகள் வசிக்கும் தேசங்கள் - யுகந்தரம் விரவியல் நேரிசை ஆசிரியப்பா 18. இன் பூதிலகம் அச்சு தச்சலம் பாஹ்லீகம் யுகம் னியல் இணைக்குறள் ஆசிரியப்பா 19 . ஒருசோ