அபிதான சிந்தாமணி

பாலாக் 1100 பாலைபாடிய - கடுங்கோ பாலி - பாலாகி அசாத சத்ருவிடம் ஞானோப் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ-1. இவன் தேசம் பெற்றவன். ஒரு சோன் ; சேரமான் பாலைபாடிய பாலாசான் இவன் பிராமணப் பிள்ளை பெருங்கடுங்கோவிற்கு ஒருபெயர். கடைச் வடிவாய்ச் சிந்தாசுரன் ஏவலால் விநாயக சங்கத்தவர் காலத்தவன். (புறநானூறு, ருடன் விளையாடி அவரைக் கொலை புரிய அகநானூறு.) (குறுந்தொகை.) வந்து அவரால் இறந்த அசுரன். 2. இவர் சேரமான் மரபினர். சேரமான் பாலாவினி - பாஷ்களர் குமாரிடம் வேத பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ வெனவும், மோதிக்கொண்ட இருடிபுத்திரர். பெருங்கடுங்கோ வெனவுங் கூறப்படுவர். பாலாறு - வசிட்டதேனு ஒருகாலத்து நந் பாலைத்திணையைப் பலபடியாகச் சிறப்பித் உமா தேவரைக் கண்டு மயல்கொண்டு துப் பாடும் ஆற்றலுடையவர். பெருங் காமத்தால் பால் சுவறியது. இதையறிந்த கடுங்கோவென்னு மியற் பெயருடையவர். வசிட்டமுனிவர் தருப்பையால் ஒரு கன் பாலைத்திணை யொன்றனையே பாடிய தனாற் றை உண்டாக்கி விட்டனர். அதனால் பாலைபாடிய வென்னு அடைமொழி கொடுக் காமந் தணிந்து முலைவழியால் பால்சுரந்து கப்பட்டார். கொண்கான (கொங்கண)த் ஒழுகிற்று. அது பாலாறாயிற்று. இது தன்னனையும் அவனது எழில் மலையையும் புண்ணிய நதி, இதன் கரையில் அநேக பாடியுள்ளார். நற்கூக்க. பேய்மகன் இள சிவப்பிரதிட்டைகள் இருக்கின்றன. வெயினி என்பவராற் பரிசில் வேண்டிப் ஒரு பிராக்ர தபாஷை. இப்பாஷை பாடப்பெற்றவர். புறம் - கச, மிக்க வீர யில் பௌத்த நூல்கள் இருக்கின் றன. மும் கொடையு முடையவர். பிரிவச்சங் பாலிநதி பாலாற்றைக் காண்க. கூறும் தலைமகன் கூற்றாக "நிற்றுறக் பாலூட்டல் - பிள்ளை பிறந்த (31)-ம் நாள் தமை குவெனாயி னெற்று றந் திரவலர் சந்திர பகவானையும், பூமி தேவியையும், வாராவைகல், பலவா சூகயான் செலவுறு பூசித்து சுபக்கிரக முதயமாகப் பிள்ளைக் தகவே." குழ. (கஙஎ) என்பதனால் இவர் குச் சங்கினாற் பாலூட்டல் வேண்டும். கொடைத்தன்மை இவ்வண்ண மாயிரு க்கு மென்பதை தெரிந்து கொள்க. பாலைத் பாலை - 1. ஒன்றும் விளையாவெளி - இதன் திணையை உடன்போக்கு முதலாய பல கருப்பொருள், தெய்வம் - கன்னி, உயர்க் வகைத் துறைகளையு மமைத்தும் விரித்தும் தோர் - விடலை, காளை, மீளி, எயிற்றி, விளங்கப் பாடியுள்ளார். தலைமகனைத் தலை தாழ்ந்தோர் - எயினர், எயிற்றியர், மற மகன் பெற்றமை ஒருவன் தான் வழிபடு வர், மறத்தியர், புள் - புறா, பருந்து, எரு தெய்வத்தைக் கண்ணெதிர் வரப்பெற்றார் வை, கழுகு, விலங்கு - செந்நாய், ஊர் - போன்றதென்று கூறுகின்றார். இதில் குறும்பு, நீர் - குழி, கூவல், பூ - குரா, தலைமகனை இனிதுகூறி நடத்திச் செல் மரா, உழிஞை, மரம் - பாலை, ஓமை, வது வியக்கத்தக்கது. நற்-க, பிரிவுணர்த் இருப்பை, உணவு - வழிபறித்தன, பதி திய வழித்தோழி தாம் முன்பு ந்த யிற் கவர்ந்தன, பறை - துடி, யாழ்-பாலை கொடியசுரம் இப்பொழுதும் என் கண் யாழ், பண் - பஞ்சுரம், தொழில் - போர் ணெதிரிலுள்ளது போலச் சுழலா நிற்கு புரிதல், சூறையாடல். மென இறும்பூது படக் கூறுகின்றார். 2, இது ஒரு தாவரவகை. இதில் மா நற்-சிஅ. பூவிலை மடந்தையைக் கண்டு மும் கொடியுமுண்டு, மரம் - வெட்பாலை, பருவம் வந்ததும் அவர் வந்தாரில்லையே தீம்பாலை, மலைப்பாலை, குடசப்பாலை குளப் என்று தலைவி கூற்றாக நொந்து கூறுகின் பாலை, கொடிப்பாலை, ஊசிப்பாலை, ஏழி முர். நற்- ககஅ . கோங்கம் மலர்ந்திருப் லைப்பாலை கறிப்பாலை, கொடிப்பாலை, திரு பதைக் கார்த்திகை விளக் கெடுத்தலுக்கு நாமப்பாலை, நிலப்பாலை, விழுப்பாலை, கழு உவமிக்கிறார். நற்.202. கூந்தலின் சிறப தைப்பாலை முதலிய. புக்கூறி அக்கூந்தலிற் சிறந்து கொள்ளும் பாலைக்கௌதமனர் - இமயவரம்பன் தம்பி பயனைக் கொள்ளாது பிரிவோர் அடைத் பல்யானைச் செல்புகழ்க் குட்டுவனைப் தானைக் காப்பதை மறந்தனரோவெனத் பாடியவர். (பதிற்றுப்பத்து) தோழி கூற்றாக விரித்துக் கூறாநிற்பர், பாலைநிலம் - எல்லாசோசங்களும் உண்டா நற் - ஙக எ. குறு - ங எ-ல் இவர் கூறிய உள்ளுறையை அங்கனமே கொண்டார் தற் கிடமாம்
பாலாக் 1100 பாலைபாடிய - கடுங்கோ பாலி - பாலாகி அசாத சத்ருவிடம் ஞானோப் பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ -1 . இவன் தேசம் பெற்றவன் . ஒரு சோன் ; சேரமான் பாலைபாடிய பாலாசான் இவன் பிராமணப் பிள்ளை பெருங்கடுங்கோவிற்கு ஒருபெயர் . கடைச் வடிவாய்ச் சிந்தாசுரன் ஏவலால் விநாயக சங்கத்தவர் காலத்தவன் . ( புறநானூறு ருடன் விளையாடி அவரைக் கொலை புரிய அகநானூறு . ) ( குறுந்தொகை . ) வந்து அவரால் இறந்த அசுரன் . 2. இவர் சேரமான் மரபினர் . சேரமான் பாலாவினி - பாஷ்களர் குமாரிடம் வேத பாலைபாடிய பெருங்கடுங்கோ வெனவும் மோதிக்கொண்ட இருடிபுத்திரர் . பெருங்கடுங்கோ வெனவுங் கூறப்படுவர் . பாலாறு - வசிட்டதேனு ஒருகாலத்து நந் பாலைத்திணையைப் பலபடியாகச் சிறப்பித் உமா தேவரைக் கண்டு மயல்கொண்டு துப் பாடும் ஆற்றலுடையவர் . பெருங் காமத்தால் பால் சுவறியது . இதையறிந்த கடுங்கோவென்னு மியற் பெயருடையவர் . வசிட்டமுனிவர் தருப்பையால் ஒரு கன் பாலைத்திணை யொன்றனையே பாடிய தனாற் றை உண்டாக்கி விட்டனர் . அதனால் பாலைபாடிய வென்னு அடைமொழி கொடுக் காமந் தணிந்து முலைவழியால் பால்சுரந்து கப்பட்டார் . கொண்கான ( கொங்கண ) த் ஒழுகிற்று . அது பாலாறாயிற்று . இது தன்னனையும் அவனது எழில் மலையையும் புண்ணிய நதி இதன் கரையில் அநேக பாடியுள்ளார் . நற்கூக்க . பேய்மகன் இள சிவப்பிரதிட்டைகள் இருக்கின்றன . வெயினி என்பவராற் பரிசில் வேண்டிப் ஒரு பிராக்ர தபாஷை . இப்பாஷை பாடப்பெற்றவர் . புறம் - கச மிக்க வீர யில் பௌத்த நூல்கள் இருக்கின் றன . மும் கொடையு முடையவர் . பிரிவச்சங் பாலிநதி பாலாற்றைக் காண்க . கூறும் தலைமகன் கூற்றாக நிற்றுறக் பாலூட்டல் - பிள்ளை பிறந்த ( 31 ) -ம் நாள் தமை குவெனாயி னெற்று றந் திரவலர் சந்திர பகவானையும் பூமி தேவியையும் வாராவைகல் பலவா சூகயான் செலவுறு பூசித்து சுபக்கிரக முதயமாகப் பிள்ளைக் தகவே . குழ . ( கஙஎ ) என்பதனால் இவர் குச் சங்கினாற் பாலூட்டல் வேண்டும் . கொடைத்தன்மை இவ்வண்ண மாயிரு க்கு மென்பதை தெரிந்து கொள்க . பாலைத் பாலை - 1. ஒன்றும் விளையாவெளி - இதன் திணையை உடன்போக்கு முதலாய பல கருப்பொருள் தெய்வம் - கன்னி உயர்க் வகைத் துறைகளையு மமைத்தும் விரித்தும் தோர் - விடலை காளை மீளி எயிற்றி விளங்கப் பாடியுள்ளார் . தலைமகனைத் தலை தாழ்ந்தோர் - எயினர் எயிற்றியர் மற மகன் பெற்றமை ஒருவன் தான் வழிபடு வர் மறத்தியர் புள் - புறா பருந்து எரு தெய்வத்தைக் கண்ணெதிர் வரப்பெற்றார் வை கழுகு விலங்கு - செந்நாய் ஊர் - போன்றதென்று கூறுகின்றார் . இதில் குறும்பு நீர் - குழி கூவல் பூ - குரா தலைமகனை இனிதுகூறி நடத்திச் செல் மரா உழிஞை மரம் - பாலை ஓமை வது வியக்கத்தக்கது . நற் - பிரிவுணர்த் இருப்பை உணவு - வழிபறித்தன பதி திய வழித்தோழி தாம் முன்பு ந்த யிற் கவர்ந்தன பறை - துடி யாழ் - பாலை கொடியசுரம் இப்பொழுதும் என் கண் யாழ் பண் - பஞ்சுரம் தொழில் - போர் ணெதிரிலுள்ளது போலச் சுழலா நிற்கு புரிதல் சூறையாடல் . மென இறும்பூது படக் கூறுகின்றார் . 2 இது ஒரு தாவரவகை . இதில் மா நற் - சிஅ . பூவிலை மடந்தையைக் கண்டு மும் கொடியுமுண்டு மரம் - வெட்பாலை பருவம் வந்ததும் அவர் வந்தாரில்லையே தீம்பாலை மலைப்பாலை குடசப்பாலை குளப் என்று தலைவி கூற்றாக நொந்து கூறுகின் பாலை கொடிப்பாலை ஊசிப்பாலை ஏழி முர் . நற்- ககஅ . கோங்கம் மலர்ந்திருப் லைப்பாலை கறிப்பாலை கொடிப்பாலை திரு பதைக் கார்த்திகை விளக் கெடுத்தலுக்கு நாமப்பாலை நிலப்பாலை விழுப்பாலை கழு உவமிக்கிறார் . நற் .202 . கூந்தலின் சிறப தைப்பாலை முதலிய . புக்கூறி அக்கூந்தலிற் சிறந்து கொள்ளும் பாலைக்கௌதமனர் - இமயவரம்பன் தம்பி பயனைக் கொள்ளாது பிரிவோர் அடைத் பல்யானைச் செல்புகழ்க் குட்டுவனைப் தானைக் காப்பதை மறந்தனரோவெனத் பாடியவர் . ( பதிற்றுப்பத்து ) தோழி கூற்றாக விரித்துக் கூறாநிற்பர் பாலைநிலம் - எல்லாசோசங்களும் உண்டா நற் - ஙக . குறு - - ல் இவர் கூறிய உள்ளுறையை அங்கனமே கொண்டார் தற் கிடமாம்