அபிதான சிந்தாமணி

பாலசந்திரர் 1099 பாலாகா விகாரரூபம், கொட்டாவி, வாயில் நுரை, பாலசுப்பிரமணிக்கவிராயர் பழனியி நெஞ்சில் குறு குறுப்பு, உண்டாம். அப் லிருந்தவர். பழனித் தல புராணம் பாடிய பூதங்களான தோஷங்களாவன. (1) கந்த கிரகதோஷம், (2) விசாக்கிரகதோஷம், பாலத்தனார் - நப்பாலத்தனார் காண்க. (3) மேஷகிரகதோஷம், (4) சுவான கிரக பாலரோகம் க்ஷராலஜ சோகம் - திரி தோஷம், (5) பிதுர்கிரகதோஷம், (6) சகு தோஷத்தால் கெடுதி யடைந்ததாயின் னிகிரகதோஷம், (7) பூதனாகிரகதோஷம், பாலையுண்ட சிசுவிற் குண்டாம் ரோகம். (8) சீதபூதனாகிரகதோஷம், (9) அதிர்ஷ்டி குண்டாலரோகம் - இது, மாமிச தாது பூதனாகிரகதோஷம், (10) முகமண்டலிகா வையொட்டித் தேகத்தில் கட்டிகளைப் கிரகதோஷம், (11) ரேவதிகிரகதோஷம், பிறப்பித்து வேதனை தருவது. இது வாத (12) சஷ்கரேவதிகிரகதோஷம் என்பன குண்டாலக் கட்டி, பித்தகுண்டாலக் கட்டி, வாம். பின்னும் சிலர் (1) நந்தனாகிரகம், சிலேஷ்மகுண்டாலக் கட்டி. இதனைச் (2) சுநந்தனாகிரகம், (3) பூதனாகிரகம், (6) செவ்வாப் பென்பர். முகமண்டலிகாகிரகம், (5)பிடாலி காகிரகம், தாலுகண்ட கரோகம் - இது தவடையில் (6) சகுனிகிரகம், (7) சுஷ்கரேவதிகிரகம், முள்ளுறுத்தல்போல் நமைச்சல்போ லுண் அந்நிய வோடாலிகாகிரகம், (9) மத டாக்கி உபத்திரவஞ் செய்வது, பேதனாகிரசம், (10) ரேவதிகிரகம், (111) நிசூளிகா இரணம் - இது தேகமெங்கும் அர்ச்சகாகிரகம், (12) அற்புதாக்கிரகம். சட்டையிட்டது போல் கொப்புளங்களை என்பர். பூர்வத்தில் சிவபெருமானால் உண்டாக்கும் ரோதம். படைக்கப்பட்ட இவ்வைந்து புருஷரகல் பாலசோஷரோகம் - சிலேஷ்ம மிகுந்து களும், இவ்வேழு பெண்கிரங்களும் குழந் ரஸ தாதுக்களை அடைத்துக்கொள்கையில் தையாகிய குமரக்கடவுளுக்கு ஏவல் செய் சரீரம் சுஷ்திக்கும். இதனை உள்ளுருக்கி, திருந்து சிவாக்கினைப்படி அன்னாதி பலி, உடலுருக்கி என்பர். சத்த, கந்த, அக்ஷதை, இவைகளை விரும் துந்தரோகம் அஜீரணத்தால் வயிறு பிப் பூலோகத்துவந்து அதிதிபிக்ஷை, பருத்து நாமியில் நோய் தருவது. பிதுர்விரதம், தேவபூஜை, அக்னி கார்யம், குதக்கூடரோகம் - பிள்ளைகளின் வயிற் முதலியவற்றைத் தவிர்த்து அசுசிமாதர், றில் புளித்த மலஞ்சேர் தலால் குதஸ்தா அமங்கலமாதர், முதலியவரின் பாலைக் னத்தில் சிவந்த சிலேஷ்மம் திரண்டுருண்டு குடிக்கிற சிசுக்களின் ஆரோக்கியம் சுகம், முண்டாகி வேதனை தருவது. வயது. முதலியவற்றின் பாதியை அபகரிக் விஷமசிரா ரோகம் - பிள்ளைகளுக்கு கச் சிசுக்கள் அழுங்காலத்தும் மலசலத்தால் அசீரணத்தால் ரத்த நரம்புகளில் நமைச் அசஹ்யமாகக் கிடக்கும் காலத்தும் நித்ரா சலைத் தந்து துன்பந் தருவது. நித்திரை சாலத்தும், பருவகாலத்தும், முகதூஷிக ரோகம் - பிள்ளைகளுக்கு வருஷ மாத சந்திகாலத்தும், கரடி, ஆந்தை, வாயில் இலவமுள்களைப் போலவே முன் பூனை, பக்ஷி, முதலியவைகளைப் போலும், ளுகளை உண்டாக்குவது. இதனை நாய்முள் முன்பு சேநாதிபத்யத்தைப் பெற்ற கந்த என்பர். (ஜீவ). கிரகம் ஆதியான கஉ கிரகங்களும் குழந் பாலவிசர்ப்பீரோகம் - பிள்ளைகளுக்குண் தைகளைப் பிடித்து வருத்தும். டாகும் விசர்ப்பிரோகம். இது மர்ம ஸ்தா பாலசந்திரர் விநாயகருக்கு ஒரு பெயர். னங்களைப்பற்றி கொப்புளங்களாய்ப் பரவு இது, சிறுபிள்ளையாய்ச் சென்று அனலா வது. இது சாத்யா சாத்யம். (ஜீவ). சுரனை விழுங்கி அவன் வெப்பத்தைச் பாலவற்சை - தியுமத்சோன், தேவி. சகித்துச் சந்திரனைப்போலக் குளிர்ந்திருந் பாலறவாயர் சேக்கிழாரின் கனிட்டர். தமையாலும், மாதவராசனும் சுமுதையும் அநபாயச் சோழரால் மந்திரித் தொழில் காட்டில் தனித்திருந்து துன்பப்படுகையில் பெற்று இருந்தவர். தொண்டைமான் அவர்களுக்குக் குழந்தையுருவாய்க் காட்சி பட்டம் பெற்றவர். குன்றத்தூரில் பாலா தந்து இடுக்கண் நீக்கிய தாலும், பெற்ற வாயர் கேணியெனத் தம் பெயரால் தடா பெயர். கம் ஒன்று தோண்டுவித்தவர். வேளாளர். பாலசாஸ்வதி - நன்னையபட்டர் மாணாக் கர். வட ஏற்புலவர். பாலாகா - பாலா என்பவனுக்குத் தாய். சைவ
பாலசந்திரர் 1099 பாலாகா விகாரரூபம் கொட்டாவி வாயில் நுரை பாலசுப்பிரமணிக்கவிராயர் பழனியி நெஞ்சில் குறு குறுப்பு உண்டாம் . அப் லிருந்தவர் . பழனித் தல புராணம் பாடிய பூதங்களான தோஷங்களாவன . ( 1 ) கந்த கிரகதோஷம் ( 2 ) விசாக்கிரகதோஷம் பாலத்தனார் - நப்பாலத்தனார் காண்க . ( 3 ) மேஷகிரகதோஷம் ( 4 ) சுவான கிரக பாலரோகம் க்ஷராலஜ சோகம் - திரி தோஷம் ( 5 ) பிதுர்கிரகதோஷம் ( 6 ) சகு தோஷத்தால் கெடுதி யடைந்ததாயின் னிகிரகதோஷம் ( 7 ) பூதனாகிரகதோஷம் பாலையுண்ட சிசுவிற் குண்டாம் ரோகம் . ( 8 ) சீதபூதனாகிரகதோஷம் ( 9 ) அதிர்ஷ்டி குண்டாலரோகம் - இது மாமிச தாது பூதனாகிரகதோஷம் ( 10 ) முகமண்டலிகா வையொட்டித் தேகத்தில் கட்டிகளைப் கிரகதோஷம் ( 11 ) ரேவதிகிரகதோஷம் பிறப்பித்து வேதனை தருவது . இது வாத ( 12 ) சஷ்கரேவதிகிரகதோஷம் என்பன குண்டாலக் கட்டி பித்தகுண்டாலக் கட்டி வாம் . பின்னும் சிலர் ( 1 ) நந்தனாகிரகம் சிலேஷ்மகுண்டாலக் கட்டி . இதனைச் ( 2 ) சுநந்தனாகிரகம் ( 3 ) பூதனாகிரகம் ( 6 ) செவ்வாப் பென்பர் . முகமண்டலிகாகிரகம் ( 5 ) பிடாலி காகிரகம் தாலுகண்ட கரோகம் - இது தவடையில் ( 6 ) சகுனிகிரகம் ( 7 ) சுஷ்கரேவதிகிரகம் முள்ளுறுத்தல்போல் நமைச்சல்போ லுண் அந்நிய வோடாலிகாகிரகம் ( 9 ) மத டாக்கி உபத்திரவஞ் செய்வது பேதனாகிரசம் ( 10 ) ரேவதிகிரகம் ( 111 ) நிசூளிகா இரணம் - இது தேகமெங்கும் அர்ச்சகாகிரகம் ( 12 ) அற்புதாக்கிரகம் . சட்டையிட்டது போல் கொப்புளங்களை என்பர் . பூர்வத்தில் சிவபெருமானால் உண்டாக்கும் ரோதம் . படைக்கப்பட்ட இவ்வைந்து புருஷரகல் பாலசோஷரோகம் - சிலேஷ்ம மிகுந்து களும் இவ்வேழு பெண்கிரங்களும் குழந் ரஸ தாதுக்களை அடைத்துக்கொள்கையில் தையாகிய குமரக்கடவுளுக்கு ஏவல் செய் சரீரம் சுஷ்திக்கும் . இதனை உள்ளுருக்கி திருந்து சிவாக்கினைப்படி அன்னாதி பலி உடலுருக்கி என்பர் . சத்த கந்த அக்ஷதை இவைகளை விரும் துந்தரோகம் அஜீரணத்தால் வயிறு பிப் பூலோகத்துவந்து அதிதிபிக்ஷை பருத்து நாமியில் நோய் தருவது . பிதுர்விரதம் தேவபூஜை அக்னி கார்யம் குதக்கூடரோகம் - பிள்ளைகளின் வயிற் முதலியவற்றைத் தவிர்த்து அசுசிமாதர் றில் புளித்த மலஞ்சேர் தலால் குதஸ்தா அமங்கலமாதர் முதலியவரின் பாலைக் னத்தில் சிவந்த சிலேஷ்மம் திரண்டுருண்டு குடிக்கிற சிசுக்களின் ஆரோக்கியம் சுகம் முண்டாகி வேதனை தருவது . வயது . முதலியவற்றின் பாதியை அபகரிக் விஷமசிரா ரோகம் - பிள்ளைகளுக்கு கச் சிசுக்கள் அழுங்காலத்தும் மலசலத்தால் அசீரணத்தால் ரத்த நரம்புகளில் நமைச் அசஹ்யமாகக் கிடக்கும் காலத்தும் நித்ரா சலைத் தந்து துன்பந் தருவது . நித்திரை சாலத்தும் பருவகாலத்தும் முகதூஷிக ரோகம் - பிள்ளைகளுக்கு வருஷ மாத சந்திகாலத்தும் கரடி ஆந்தை வாயில் இலவமுள்களைப் போலவே முன் பூனை பக்ஷி முதலியவைகளைப் போலும் ளுகளை உண்டாக்குவது . இதனை நாய்முள் முன்பு சேநாதிபத்யத்தைப் பெற்ற கந்த என்பர் . ( ஜீவ ) . கிரகம் ஆதியான கஉ கிரகங்களும் குழந் பாலவிசர்ப்பீரோகம் - பிள்ளைகளுக்குண் தைகளைப் பிடித்து வருத்தும் . டாகும் விசர்ப்பிரோகம் . இது மர்ம ஸ்தா பாலசந்திரர் விநாயகருக்கு ஒரு பெயர் . னங்களைப்பற்றி கொப்புளங்களாய்ப் பரவு இது சிறுபிள்ளையாய்ச் சென்று அனலா வது . இது சாத்யா சாத்யம் . ( ஜீவ ) . சுரனை விழுங்கி அவன் வெப்பத்தைச் பாலவற்சை - தியுமத்சோன் தேவி . சகித்துச் சந்திரனைப்போலக் குளிர்ந்திருந் பாலறவாயர் சேக்கிழாரின் கனிட்டர் . தமையாலும் மாதவராசனும் சுமுதையும் அநபாயச் சோழரால் மந்திரித் தொழில் காட்டில் தனித்திருந்து துன்பப்படுகையில் பெற்று இருந்தவர் . தொண்டைமான் அவர்களுக்குக் குழந்தையுருவாய்க் காட்சி பட்டம் பெற்றவர் . குன்றத்தூரில் பாலா தந்து இடுக்கண் நீக்கிய தாலும் பெற்ற வாயர் கேணியெனத் தம் பெயரால் தடா பெயர் . கம் ஒன்று தோண்டுவித்தவர் . வேளாளர் . பாலசாஸ்வதி - நன்னையபட்டர் மாணாக் கர் . வட ஏற்புலவர் . பாலாகா - பாலா என்பவனுக்குத் தாய் . சைவ