அபிதான சிந்தாமணி

அலலமையா 100 அவத்தை தில் நுழைந்துவரக்கண்டு அவர் பணிய அவகீர்ணிபசு - பிரமசாரி பெண்புணர்ச்சி அவர்க்கு அதுக்கிரகம் புரிந்தவர். (பிரபு செய்யின் அந்தப் பாபம் நீங்கக் கழுதை லிங்கலீலை) யைப் பசுவாகச்செய்து வேள்வி செய்வது. அல்லமையர்- வசவர்காலத்து இருந்த சங் (பராசரமா தவீயம்.) கமர். | அவதூதன் - புரஞ்சயனுக்கு உற்பதேசத் அல்லியாசி-சித்ராங்கதையைக் காண்க. தைக் காட்டினவன், அல்லையர், மதுவையர். இவர்கள் இருவரை அவத்தை இவ்வவத்தை, சாக்கிரம், சுவப்ப யும் விச்சலராசன் கண்ணைப் பிடுங்கினன், னம், சுழுத்தி, துரியம், துரியாதீதம் என வசவர் இவனைக் கோபித்து ஊரைவிட்டு ஐவகைப்பட்டுக் கீழாலவத்தை, மேலால நீங்கிச் சபித்துக் கூடலசங்கம மேவினர். 'வத்தை, சுத்தாவத்தை என மூன்று பிரிவு இதனையறிந்த மொல்லையர், பொம்பையர், படும். அவற்றுள் கீழாலவத்தை வருமாறு சகதேவர் மூவரும் அரசனைக் கோபித்து ஆன்மா, ஞானேத்திரியங்கள் (ரு), கரு அவன் சேனைகளைக் கொன்றனர். பின்பு மேந்திரியங்கள் (ரு), தன்மாத்திரைகள் அரசனும் இறந்தனன். வசவரும் தமது (ரு), அந்தக்கரணங்கள் (ச), உள்ளம் (க), கூட்டத்துடன் சிவத்திற் கலந்தனர். வாயுக்கள் (ய), வசனாதிகள் (ரு), ஆகிய அல்வழிப்புணர்ச்சி-சொற்கள் புணருகை (ஈடு) கருவிகளுடன் லலாடத்தானத்தில் யில் இடையில், வேற்றுமையுருபுகள் வரா நின்ற அவசரம், சாக்கிரம், ஞானேந்திரி மல் புணர்வது. அது பதினான்குவகையுடை யங்கள் (ரு)-ம் கருமேந்திரியங்கள் (ரு)-ம் யது. தொகை, (டு) தொடர் (க) தொகை ஆகிய (ய)-ம், லலாடத்தானத்தில் நிற்க- வினைத்தொகை, பண்புத்தொகை, உவ (உடு) கருவிகளுடன் கண்டத்தானத்தில் மைத்தொகை, உம்மைத்தொகை, அன் நின்ற அவதரம், சுவப்பனம், தன்மாத்தி மொழித்தொகை. மற்றவை தொடர்கள். ரைகள் (6) சித்தமொழிந்த அந்தக்கரணங் அவை, எழுவாய்த்தொடர், விளித்தொடர், கள்-(கூ) பிராணவாயு ஒழிந்த வாயுக்கள் பெயரெச்சத்தொடர், வினையெச்சத் தொ '(க) வசனாதிகள்-(ரு) ஆகிய (உஉ)- கருவி -ர், தெரிநிலைவினை முற்றுத்தொடர், களும் கண்டத்தானத் திருக்க, சித்தமும், குறிப்புவினைமுற்றுத்தொடர், இடைச் பிராணவாயுவும், உள்ளமும் ஆகிய - (கூ) 'சொற்றொடர், உரிச்சொற்றொடர், அடுக் கருவிகளுடனும் இருதயத்தில் நின்ற அவ குத்தொடர் என்பனவாம். (நன்னூல்.) தரம். சுழத்தி. சித்தமொன்றும் இருத அவகிரீதன் - பாத்து வாசருஷிபுத்திரன். யத்தானத்தில் இருக்க, பிராணவாயுவும், இவன் தவத்தால் வேதங்களுணர்ந்து கர் உள்ளமும் ஆகிய இரண்டு கருவிகளுடனே, வித்து ரைப்பியன் கோபத்திற் பிறந்த நாபித்தானத்திலே நின்ற அவதரம், துரி அரக்கனாற் கொல்லப்பட்டு ரைப்பியன் யம், பிராணவாயுவொன்றும் நாபித்தானத் 'புத்திரனாகிய அர்த்தவஸு என்பவனால் திலே நிற்க உள்ளமொன்றுடனே மூலா மீட்டும் உயிர் பெற்றவன், தாரத்தில் அடங்கின அவதாம், துரியாதீ அவகீர்ணக்ஷேத்ரம் - சரஸ்வதிநதி தீரத்தி தம். மேலாலவத்தையாவது, இவ்வகைக் லுள்ள தீர்த்தகட்டம். தாலப்யரைக் கேவலாவத்தைப்பட்டு அதீதப்பட்டுக் கிட காண்க. இதில் பலராமர் தீர்த்தயாத்தி ந்த ஆத்மாவிற்கு விந்து சத்தி ஆன்மா ரையில் தங்கினர். இதில் பிரகஸ்பதி விற்குள்ள கருமத்துக்கீடாக வாக்குகளைத் அசுரநாசத்தின் பொருட்டு மாம்சத்தால் தோற்றுவிப்பதாம். அவை பஞ்சமை, யாகஞ் செய்தனர். (பாரதம்-சல்லி). சூக்குமை, பைசந்தி, மத்திமை, வைகரி அவகீர்ணி-விர தானுஷ்டானமுள்ள பிரம யென்னும் வாக்குகளின் காரியப் பாட் சாரி, பெண்போகம் விரும்பி அவளுடன் டினால் உண்டாவதாம். இனிச் சுத்தா புணரின் அவனை அவகீர்ணி யென்பர். வத்தை, நின்மலசாக்கிர முதலாக ஐவ இவன் ஒற்றைக் கண்ணுள்ள கழுதையின் கைப்படும். நின்மல சாக்கிரமாவது உல வபையினால் நிருதி, வாயு, குரு, இந்திரன், கம் அநித்தியமெனத் தோன்ற ஆசாரி அக்னி இவர்களுக்கு ஹோமஞ்செய்து யனை யடைந்து பசுகாணங்கள் பதிகரண அக்கழுதையின் தோலைப் போர்த்துக் மாகப் பெறுகை. நீன் மலசுவப்பன கொண்டு (எ) வீட்டில் ஒரு வருஷம் மாவது, அருந்தல், பொருந்தல், மனதில் பிஷையெடுத் துண்ணவேண்டும். பொருந்தாதிருத்தலாம். நின்மலசுழத்தி
அலலமையா 100 அவத்தை தில் நுழைந்துவரக்கண்டு அவர் பணிய அவகீர்ணிபசு - பிரமசாரி பெண்புணர்ச்சி அவர்க்கு அதுக்கிரகம் புரிந்தவர் . ( பிரபு செய்யின் அந்தப் பாபம் நீங்கக் கழுதை லிங்கலீலை ) யைப் பசுவாகச்செய்து வேள்வி செய்வது . அல்லமையர் - வசவர்காலத்து இருந்த சங் ( பராசரமா தவீயம் . ) கமர் . | அவதூதன் - புரஞ்சயனுக்கு உற்பதேசத் அல்லியாசி - சித்ராங்கதையைக் காண்க . தைக் காட்டினவன் அல்லையர் மதுவையர் . இவர்கள் இருவரை அவத்தை இவ்வவத்தை சாக்கிரம் சுவப்ப யும் விச்சலராசன் கண்ணைப் பிடுங்கினன் னம் சுழுத்தி துரியம் துரியாதீதம் என வசவர் இவனைக் கோபித்து ஊரைவிட்டு ஐவகைப்பட்டுக் கீழாலவத்தை மேலால நீங்கிச் சபித்துக் கூடலசங்கம மேவினர் . ' வத்தை சுத்தாவத்தை என மூன்று பிரிவு இதனையறிந்த மொல்லையர் பொம்பையர் படும் . அவற்றுள் கீழாலவத்தை வருமாறு சகதேவர் மூவரும் அரசனைக் கோபித்து ஆன்மா ஞானேத்திரியங்கள் ( ரு ) கரு அவன் சேனைகளைக் கொன்றனர் . பின்பு மேந்திரியங்கள் ( ரு ) தன்மாத்திரைகள் அரசனும் இறந்தனன் . வசவரும் தமது ( ரு ) அந்தக்கரணங்கள் ( ) உள்ளம் ( ) கூட்டத்துடன் சிவத்திற் கலந்தனர் . வாயுக்கள் ( ) வசனாதிகள் ( ரு ) ஆகிய அல்வழிப்புணர்ச்சி - சொற்கள் புணருகை ( ஈடு ) கருவிகளுடன் லலாடத்தானத்தில் யில் இடையில் வேற்றுமையுருபுகள் வரா நின்ற அவசரம் சாக்கிரம் ஞானேந்திரி மல் புணர்வது . அது பதினான்குவகையுடை யங்கள் ( ரு ) - ம் கருமேந்திரியங்கள் ( ரு ) - ம் யது . தொகை ( டு ) தொடர் ( ) தொகை ஆகிய ( ) - ம் லலாடத்தானத்தில் நிற்க வினைத்தொகை பண்புத்தொகை உவ ( உடு ) கருவிகளுடன் கண்டத்தானத்தில் மைத்தொகை உம்மைத்தொகை அன் நின்ற அவதரம் சுவப்பனம் தன்மாத்தி மொழித்தொகை . மற்றவை தொடர்கள் . ரைகள் ( 6 ) சித்தமொழிந்த அந்தக்கரணங் அவை எழுவாய்த்தொடர் விளித்தொடர் கள் - ( கூ ) பிராணவாயு ஒழிந்த வாயுக்கள் பெயரெச்சத்தொடர் வினையெச்சத் தொ ' ( ) வசனாதிகள் - ( ரு ) ஆகிய ( உஉ ) - கருவி - ர் தெரிநிலைவினை முற்றுத்தொடர் களும் கண்டத்தானத் திருக்க சித்தமும் குறிப்புவினைமுற்றுத்தொடர் இடைச் பிராணவாயுவும் உள்ளமும் ஆகிய - ( கூ ) ' சொற்றொடர் உரிச்சொற்றொடர் அடுக் கருவிகளுடனும் இருதயத்தில் நின்ற அவ குத்தொடர் என்பனவாம் . ( நன்னூல் . ) தரம் . சுழத்தி . சித்தமொன்றும் இருத அவகிரீதன் - பாத்து வாசருஷிபுத்திரன் . யத்தானத்தில் இருக்க பிராணவாயுவும் இவன் தவத்தால் வேதங்களுணர்ந்து கர் உள்ளமும் ஆகிய இரண்டு கருவிகளுடனே வித்து ரைப்பியன் கோபத்திற் பிறந்த நாபித்தானத்திலே நின்ற அவதரம் துரி அரக்கனாற் கொல்லப்பட்டு ரைப்பியன் யம் பிராணவாயுவொன்றும் நாபித்தானத் ' புத்திரனாகிய அர்த்தவஸு என்பவனால் திலே நிற்க உள்ளமொன்றுடனே மூலா மீட்டும் உயிர் பெற்றவன் தாரத்தில் அடங்கின அவதாம் துரியாதீ அவகீர்ணக்ஷேத்ரம் - சரஸ்வதிநதி தீரத்தி தம் . மேலாலவத்தையாவது இவ்வகைக் லுள்ள தீர்த்தகட்டம் . தாலப்யரைக் கேவலாவத்தைப்பட்டு அதீதப்பட்டுக் கிட காண்க . இதில் பலராமர் தீர்த்தயாத்தி ந்த ஆத்மாவிற்கு விந்து சத்தி ஆன்மா ரையில் தங்கினர் . இதில் பிரகஸ்பதி விற்குள்ள கருமத்துக்கீடாக வாக்குகளைத் அசுரநாசத்தின் பொருட்டு மாம்சத்தால் தோற்றுவிப்பதாம் . அவை பஞ்சமை யாகஞ் செய்தனர் . ( பாரதம் - சல்லி ) . சூக்குமை பைசந்தி மத்திமை வைகரி அவகீர்ணி - விர தானுஷ்டானமுள்ள பிரம யென்னும் வாக்குகளின் காரியப் பாட் சாரி பெண்போகம் விரும்பி அவளுடன் டினால் உண்டாவதாம் . இனிச் சுத்தா புணரின் அவனை அவகீர்ணி யென்பர் . வத்தை நின்மலசாக்கிர முதலாக ஐவ இவன் ஒற்றைக் கண்ணுள்ள கழுதையின் கைப்படும் . நின்மல சாக்கிரமாவது உல வபையினால் நிருதி வாயு குரு இந்திரன் கம் அநித்தியமெனத் தோன்ற ஆசாரி அக்னி இவர்களுக்கு ஹோமஞ்செய்து யனை யடைந்து பசுகாணங்கள் பதிகரண அக்கழுதையின் தோலைப் போர்த்துக் மாகப் பெறுகை . நீன் மலசுவப்பன கொண்டு ( ) வீட்டில் ஒரு வருஷம் மாவது அருந்தல் பொருந்தல் மனதில் பிஷையெடுத் துண்ணவேண்டும் . பொருந்தாதிருத்தலாம் . நின்மலசுழத்தி