அபிதான சிந்தாமணி

பார்காப்பான் 1098 பாலக்கிரக தோஷம் சைக இவர் ஒரு 4. வீதிகோத்ரன் குமான். வும் பாண்டுபுத்திரர் நால்வரும் வசித்திருர் பார்காப்பான் - இவர் கடைச்சங்கத்தவர் தனர். காலத்திருந்த அரசராக இருக்கலாம். இவர் பாலகர் சாது காரணர் மாணாக்கர். குறுந்தொகையில் செய்யுள் (உருச) பாடி பாலகன் 1. பிரத்தியோ தன் குமான். னர். இவன் குமரன் வியாகயூபன். பார்க்கவி பிருகுருஷியின் தவத்தால் 2. (ச.) சுவஞ்செயன் குமரன். அந்த ருஷியிடம் திருவவதரித்த இலக்ஷ 3. முனிவர் வேடங்கொண்ட ஒரு சம மிதேவி. ணன். பார்க்கஸ்பத்தியமானம் சுக்கிரனை முத 4. பிரச்சோதனன் புதல்வர்களுள் ஒரு லாகக்கொண்டு கணிக்கும் கால அளவை. வன். சிறந்த வீரன். இவனை அவன் உதய பார்சவதீர்த்தங்கார் இருபத்து ணனுக்கு உதவியாக்கப் பகைவன் மேல் மூன்றாவது தீர்த்தங்கார். இவர் வாரணாசி அனுப்பு தற்குத் தன்னுள் நிச்சயித்திருக் யில் உக்ரவம்சத்தில் விசுவசேகருக்கு அவர் தான். (பெருங் கதை) மனைவி பிராம்மியிடத்தில் தைமாதம் கிரு பாலகிருஷ்ண முதலியார் ஷ்ணபக்ஷம் ஏகாதசி விசாக நகூத்திரத் வேளாண் பிரபு. இவர் இருந்தது குன்ற தில் பிறந்தவர். உன்னதம் (க) முழம், வர்த்தனமென்னும் ஊர். காஞ்சீபுரம் திரு பச்சைவர்ணம், ஆயுஷ்யம் (500) வருஷம், விழாவிற்கு வந்த ஒரு பெண் திசை தப்பி இவர்க்குக் கணதரர் - சுயம்பு முதலாகிய அடைய அவளைப் பெண்போ லாதரித்து பதின்மர். அவளுக்கு வரிசை முதலிய செய்து அவள் பார்ப்பனழல்லை செவ்விமிக்க நறுநாற் புருஷன் தேடிவர அவனை மைத்துன றஞ் செறிந்த மாலையினையுடைய வீரக்கழ முறை கொண்டாடியனுப்பினவர்; இதனை லாற் பொலிந்த மன்னர் மாறுபாட்டைக் செண்டு ...... தங்கை முறைமை பெற்ற கெடுக்கும் நான்கு வேதத்தினையுடை சீலன்பூ பாலர் தங்குலத்து வந்த பாலகிரு யோன் நன்மைமிக்க செப்ப முறைமை ஷ்ணசாமியே" என்பதாலறிக. யைச் சொல்லியது. (பு.வெ.) பாலகிருஷ்ணர்- அதர்வண வேதசாகைக்கு பார்ப்பனவாகை கேட்கக் கடவன கேட் வியாக்கியானஞ் செய்த வேதியர். பத் தலைமை பெற்றவனையாகத் தான் பாலகீர்த்தி - திருதராட்டிரன் குமரன் வெற்றியைப் பெருக்கியது. (பு.வெ.) பாலகுமாரர்- பிரச்சோதனனுடைய பிள்ளை பார்வதி சமேதன் - பார்வதியுடன் கூடிய களின் பொதுப்பெயர். (பெ.கதை.) சிவமூர்த்தி பார்வதி - தக்ஷனிடம் அவதரித்த தாக்ஷா பாலகுமாரன் - ஆரியமன்னருள் ஒருவன். யணியென்னும் பெயர் நீக்க மலையரை செங்குட்டுவனால் வெல்லப்பட்ட கனக யன் தவத்தால் மகளாகத் திருவவதரித்து விசயர் தந்தை. (சிலப்பதிகாரம்) அவனிடம் வளர்ந்து சிவமூர்த்தியை மண பாலக்கிரகோற்பத்தி -பூர்வம் சிவபிரான் ந்த உமை. குமாரமூர்த்தியைக் காக்கும் பொருட்டு பார்வதியார் இவர் பொருட்டுப் பர்வத ஸ்கந் தக்ரஹம், புருஷவிசாக்கிரஹம், ராஜன் சுயம்வரம் நாட்ட சகல தேசத்தரச மேஷக்கிரஹம், வக்ரஹம், பித்ருக்ரஹம் ரும் அதன் பொருட்டு வந்தனர். எனும் (ரு) கிரஹங்களையும் சகுனி, பூதனை, காலத்து சிவமூர்த்தி பார்வதியார் மடிமீது சீதபூதனை, அதிருஷ்டிபூதனை, முகமண்ட குழந்தை உருக்கொண் டிருந்தனர். இதை லிகை, ரேவதி, சஷ்கரேவதி எனும் (எ) யறிந்த தேவர்கள் பார்வதியையடைய யுத் பெண்கிரகங்களையும் சிருட்டித்தனர். தம் தொடங்கினர். தேவர்களனை வரும் இவை (52) கிரகங்களும் காமரூபிகளாய்ச் கை தம்பித்து செயலற்று சிவமூர்த்தியைத் சென்று குமாரக்கடவுளைக் காத்து வந்தன. துதித்து அனுக்கிரகம் பெற்றுப் போயினர். பாலக்கிரகதோஷம் - இது புருஷக்ரகம், (பிரமபுராணம்) பெண்கிரக மெனப் பிரிவுப்படும். பாலசுப்ர பார்வதீயன் - சகுனிக்குச் சூதாட வன்மை மண்யருக்கு ஏவல் செய்திருந்து அவராக் யைக் கற்பித்தவன். (பார சபா.) னையால் அசுசியடைந்த மாதரின் பாலுண் பார்ஷணிசே நன் - ஒரு ருஷி. இவரிடம் ணும் சிசுக்களை வருத்துவது. இவற்றால் அருச்சுநன் தேவலோகத்திருந்து வருமள தோஷம் உண்டாமிடத்து அழுகை, சுரம், அக்
பார்காப்பான் 1098 பாலக்கிரக தோஷம் சைக இவர் ஒரு 4. வீதிகோத்ரன் குமான் . வும் பாண்டுபுத்திரர் நால்வரும் வசித்திருர் பார்காப்பான் - இவர் கடைச்சங்கத்தவர் தனர் . காலத்திருந்த அரசராக இருக்கலாம் . இவர் பாலகர் சாது காரணர் மாணாக்கர் . குறுந்தொகையில் செய்யுள் ( உருச ) பாடி பாலகன் 1. பிரத்தியோ தன் குமான் . னர் . இவன் குமரன் வியாகயூபன் . பார்க்கவி பிருகுருஷியின் தவத்தால் 2. ( . ) சுவஞ்செயன் குமரன் . அந்த ருஷியிடம் திருவவதரித்த இலக்ஷ 3. முனிவர் வேடங்கொண்ட ஒரு சம மிதேவி . ணன் . பார்க்கஸ்பத்தியமானம் சுக்கிரனை முத 4. பிரச்சோதனன் புதல்வர்களுள் ஒரு லாகக்கொண்டு கணிக்கும் கால அளவை . வன் . சிறந்த வீரன் . இவனை அவன் உதய பார்சவதீர்த்தங்கார் இருபத்து ணனுக்கு உதவியாக்கப் பகைவன் மேல் மூன்றாவது தீர்த்தங்கார் . இவர் வாரணாசி அனுப்பு தற்குத் தன்னுள் நிச்சயித்திருக் யில் உக்ரவம்சத்தில் விசுவசேகருக்கு அவர் தான் . ( பெருங் கதை ) மனைவி பிராம்மியிடத்தில் தைமாதம் கிரு பாலகிருஷ்ண முதலியார் ஷ்ணபக்ஷம் ஏகாதசி விசாக நகூத்திரத் வேளாண் பிரபு . இவர் இருந்தது குன்ற தில் பிறந்தவர் . உன்னதம் ( ) முழம் வர்த்தனமென்னும் ஊர் . காஞ்சீபுரம் திரு பச்சைவர்ணம் ஆயுஷ்யம் ( 500 ) வருஷம் விழாவிற்கு வந்த ஒரு பெண் திசை தப்பி இவர்க்குக் கணதரர் - சுயம்பு முதலாகிய அடைய அவளைப் பெண்போ லாதரித்து பதின்மர் . அவளுக்கு வரிசை முதலிய செய்து அவள் பார்ப்பனழல்லை செவ்விமிக்க நறுநாற் புருஷன் தேடிவர அவனை மைத்துன றஞ் செறிந்த மாலையினையுடைய வீரக்கழ முறை கொண்டாடியனுப்பினவர் ; இதனை லாற் பொலிந்த மன்னர் மாறுபாட்டைக் செண்டு ...... தங்கை முறைமை பெற்ற கெடுக்கும் நான்கு வேதத்தினையுடை சீலன்பூ பாலர் தங்குலத்து வந்த பாலகிரு யோன் நன்மைமிக்க செப்ப முறைமை ஷ்ணசாமியே என்பதாலறிக . யைச் சொல்லியது . ( பு.வெ. ) பாலகிருஷ்ணர்- அதர்வண வேதசாகைக்கு பார்ப்பனவாகை கேட்கக் கடவன கேட் வியாக்கியானஞ் செய்த வேதியர் . பத் தலைமை பெற்றவனையாகத் தான் பாலகீர்த்தி - திருதராட்டிரன் குமரன் வெற்றியைப் பெருக்கியது . ( பு.வெ. ) பாலகுமாரர்- பிரச்சோதனனுடைய பிள்ளை பார்வதி சமேதன் - பார்வதியுடன் கூடிய களின் பொதுப்பெயர் . ( பெ.கதை . ) சிவமூர்த்தி பார்வதி - தக்ஷனிடம் அவதரித்த தாக்ஷா பாலகுமாரன் - ஆரியமன்னருள் ஒருவன் . யணியென்னும் பெயர் நீக்க மலையரை செங்குட்டுவனால் வெல்லப்பட்ட கனக யன் தவத்தால் மகளாகத் திருவவதரித்து விசயர் தந்தை . ( சிலப்பதிகாரம் ) அவனிடம் வளர்ந்து சிவமூர்த்தியை மண பாலக்கிரகோற்பத்தி -பூர்வம் சிவபிரான் ந்த உமை . குமாரமூர்த்தியைக் காக்கும் பொருட்டு பார்வதியார் இவர் பொருட்டுப் பர்வத ஸ்கந் தக்ரஹம் புருஷவிசாக்கிரஹம் ராஜன் சுயம்வரம் நாட்ட சகல தேசத்தரச மேஷக்கிரஹம் வக்ரஹம் பித்ருக்ரஹம் ரும் அதன் பொருட்டு வந்தனர் . எனும் ( ரு ) கிரஹங்களையும் சகுனி பூதனை காலத்து சிவமூர்த்தி பார்வதியார் மடிமீது சீதபூதனை அதிருஷ்டிபூதனை முகமண்ட குழந்தை உருக்கொண் டிருந்தனர் . இதை லிகை ரேவதி சஷ்கரேவதி எனும் ( ) யறிந்த தேவர்கள் பார்வதியையடைய யுத் பெண்கிரகங்களையும் சிருட்டித்தனர் . தம் தொடங்கினர் . தேவர்களனை வரும் இவை ( 52 ) கிரகங்களும் காமரூபிகளாய்ச் கை தம்பித்து செயலற்று சிவமூர்த்தியைத் சென்று குமாரக்கடவுளைக் காத்து வந்தன . துதித்து அனுக்கிரகம் பெற்றுப் போயினர் . பாலக்கிரகதோஷம் - இது புருஷக்ரகம் ( பிரமபுராணம் ) பெண்கிரக மெனப் பிரிவுப்படும் . பாலசுப்ர பார்வதீயன் - சகுனிக்குச் சூதாட வன்மை மண்யருக்கு ஏவல் செய்திருந்து அவராக் யைக் கற்பித்தவன் . ( பார சபா . ) னையால் அசுசியடைந்த மாதரின் பாலுண் பார்ஷணிசே நன் - ஒரு ருஷி . இவரிடம் ணும் சிசுக்களை வருத்துவது . இவற்றால் அருச்சுநன் தேவலோகத்திருந்து வருமள தோஷம் உண்டாமிடத்து அழுகை சுரம் அக்