அபிதான சிந்தாமணி

பாரிஷதாள் 109 பார்க்கவன் யொத்த உருவமுள்ளது. இது கூட்டம் பார்க்கலாகாதவை -- பிறர்மனையாள், கள், கூட்டமாய் வசிக்கும். இவ்வினத்திற்கு களவு, சூது, கொலை இவற்றை நோக்குத வாயில் பை உண்டு. இவை மணலில் வளை லும் செய்தாலும், நினைத்தலும் ஆகா. இவை தோண்டிக்கொண்டு வசிக்கும். இவை செய்யின் பலரிகழ்ச்சியும் நரகமும் உண் இரைதேடப் புறப்படுகையில் உயர்ந்த டாம். (ஆசாரக்கோவை). இடத்தி லிரண்டு மூன்று இருந்து காவல் பார்க்கவசீயவனர் ஒரு இருடி. இவா செய்கின்றன. அபாயம் வருவதாயின் தேவி சுகன்னி. இவரைச் சவனருஷி காவலாளிகள் சத்தமிட மற்றவைகள் வளை யெனவுங் கூறுவர். இராமமூர்த்தியிடம், களில் ஓடி ஒளிக்கின்றன, இது, வெளிறிய லவணாசான் இடுக்கண் கூறியவர். சாம்பல் நிறமுள்ள தாதலால் இதன் மிருது பார்க்கவழனிவர் இவர் சதானிகன் கும வான தோலிற்கு இதை வேட்டை யாடு பர், தானாதிகளைச் செய்த தன் தந்தை இன்றனர். எவ்வாறு இருக்கிறானென்று கேட்ட பாரிஷதாள் - ஒருவகை பூதசாதியார். வினாவிற்கு விடையளிக்கக் கருதிச் சூரி பாரிஷேணகுமாரன் - மகதநாட்டரசனாகிய யன் முன்னே பிராமண வடிவங்கொண்டு சேணிகன், சேவினிடத்துப் பிறந்த தன் முன் சென்று வழிகாட்ட, யமபுரந் தாண் மூத்தகுமானை இளவரசாக்கினான். சேணிக டிச் செல்லுகையில் ஒரு வேதியன் தன் னுக்கு மற்றொரு மனைவியாகிய அமிர்தமகா கையில் தண்டந் தாங்கி இவரை மறுத்து சேனையிடம் பிறந்த குணசோன் இதனால் நான் உனக்குப் புராணங் கூறுகையில் வருந்தித் தன் தாயிடம் கூறினன். அவள் ஏதேனும் கொடுப்பதாகக் கூறிக் கொடா சில திருடர்களுக்குப் பணங்கொடுத்துப் தொழிந்தனை இப்பொழுது நீ செய்த தவத் பாரிஷேணன் கட்டளையால் திருடுகிறோ திற் பாதி தருகவென அதற் இசையாதது மென்று கூறச் செய்தனள். அப்போது கண்டு சூரியன் நடுக்கூற ஆறிலொன்று தனவான் பாரிஷேண குமாரனைப் பிடிக்க கொடுத்து நீங்கப், பின் இடையன் பசு அப்போது அவன் தியானாரூடனா யிருக்கச் மேய்த்ததற்குக் கூலி கொடாததற்கு ஆறி சில தேவர்கள் வந்து தனவானைக் கீழே லொருபங்கு அவனுக்குக் கொடுத்து நீங்கி, தள்ளிப் பாரிஷேணனைப் பூசித்தனர். பின் சாலியன் வஸ்திரம் வாங்கியதில் அரசனுக்குரிய ஐயத்தையும் ஒருதேவன் பாக்கிக்காக மறுக்க மிச்சத்தைக் கொடுத் தெரிவித்துப் போயினன். தேவர்கள் தள துப் புண்ணிய நீங்கியதால் மேலே செல்ல வான் தொட்டதோஷம் நீங்கப் பாரிஷேண வலியற்றுச் சூர்யன் தன் கையைப்பற்றச் னைப் பாற்கடனீராலாட்டிச் சிங்கா தனத் சதானிகனிருந்த இடத்திற் சென்றனர். திருத்திப் போயினர். அரசன் அமிர்தசே அச்சமயம் அவ்வரசனை யமதங்கரர் அடுப்பி னையையும் குணசேனனையும் காட்டி லேற்றிச் சமைத்துக் கொண்டிருந்தனர். னின்று துரத்தினான். (சை. கதை). முனிவர் அவனைக் கண்டு இதற்கென்ன பா-1, ஒரு காந்தருவன். இவன் பெண்ணை காரணமென்ன நான் பலநானாதிகள் செய் ஒரு காந்தருவன் கேட்க மறுத்தமையால் தவனாயினும் பிரஜாபீடையாற் பொருள் அவனால் கொலையுண்டவன். தேடினேனாதலா லிவ்வகை நேர்ந்த தாத 2. சமரன் குமரன். லின் என் குமரனிட மிதனைக் கூறி அவ 3. பிருது சேநன் குமான். னால் தானதிகள் செய்யக் கட்டளையிடின் பார்க்கத்தான் மகததேசத்து அரசன். என் துன்ப நீங்குவேனென அவ்வாறு பூமி பார்க்கதிக்ஷர் - அஜமீடன் குமார். யில் சதானிகன் குமரனிடங் கூறிச் சதுர்த் பார்க்கபூமி - 1. (ச.) பார்க்கன் குமரன். தசிவிரத மநுட்டிக்கச் செய்து தானாதி 2. காச்யபர் வம்சம், இவனுக்கு (600) களைச் செய்வித்தனர். (சிவமகாபுராணம்) புத்திரர். ஒருமுறை இந்திரனுக்குத் தன் பார்க்கவம் - விநாயக மான்மியம் கூறிய பஞ் செய்து கொண்டிருந்த அசுரரைக் உபபுராணத்தொன்று. கொன்று துன்பந் தீர்த்தவன். பார்க்கவன் - 1. வேதசிரசையின் குமான். பார்க்கக்கூடாதவை - மின்னல், எரிநக்ஷத் 2. பாஞ்சாலதேசத்தவனாகிய குயவன் திரம், வேசையரலங்காரம், காலைவெயில், திரௌபதியின் சுயம்வரங் காணச்சென்ற மாலை வெயில் இவற்றைப் புகழைவிரும்பு பாண்டவர்க்கு இடந் தந்தவன். வோர் நோக்கார். (ஆசாரக்கோவை). 3. சுரச்சேபனுக்கு ஒரு பெயர். 138
பாரிஷதாள் 109 பார்க்கவன் யொத்த உருவமுள்ளது . இது கூட்டம் பார்க்கலாகாதவை -- பிறர்மனையாள் கள் கூட்டமாய் வசிக்கும் . இவ்வினத்திற்கு களவு சூது கொலை இவற்றை நோக்குத வாயில் பை உண்டு . இவை மணலில் வளை லும் செய்தாலும் நினைத்தலும் ஆகா . இவை தோண்டிக்கொண்டு வசிக்கும் . இவை செய்யின் பலரிகழ்ச்சியும் நரகமும் உண் இரைதேடப் புறப்படுகையில் உயர்ந்த டாம் . ( ஆசாரக்கோவை ) . இடத்தி லிரண்டு மூன்று இருந்து காவல் பார்க்கவசீயவனர் ஒரு இருடி . இவா செய்கின்றன . அபாயம் வருவதாயின் தேவி சுகன்னி . இவரைச் சவனருஷி காவலாளிகள் சத்தமிட மற்றவைகள் வளை யெனவுங் கூறுவர் . இராமமூர்த்தியிடம் களில் ஓடி ஒளிக்கின்றன இது வெளிறிய லவணாசான் இடுக்கண் கூறியவர் . சாம்பல் நிறமுள்ள தாதலால் இதன் மிருது பார்க்கவழனிவர் இவர் சதானிகன் கும வான தோலிற்கு இதை வேட்டை யாடு பர் தானாதிகளைச் செய்த தன் தந்தை இன்றனர் . எவ்வாறு இருக்கிறானென்று கேட்ட பாரிஷதாள் - ஒருவகை பூதசாதியார் . வினாவிற்கு விடையளிக்கக் கருதிச் சூரி பாரிஷேணகுமாரன் - மகதநாட்டரசனாகிய யன் முன்னே பிராமண வடிவங்கொண்டு சேணிகன் சேவினிடத்துப் பிறந்த தன் முன் சென்று வழிகாட்ட யமபுரந் தாண் மூத்தகுமானை இளவரசாக்கினான் . சேணிக டிச் செல்லுகையில் ஒரு வேதியன் தன் னுக்கு மற்றொரு மனைவியாகிய அமிர்தமகா கையில் தண்டந் தாங்கி இவரை மறுத்து சேனையிடம் பிறந்த குணசோன் இதனால் நான் உனக்குப் புராணங் கூறுகையில் வருந்தித் தன் தாயிடம் கூறினன் . அவள் ஏதேனும் கொடுப்பதாகக் கூறிக் கொடா சில திருடர்களுக்குப் பணங்கொடுத்துப் தொழிந்தனை இப்பொழுது நீ செய்த தவத் பாரிஷேணன் கட்டளையால் திருடுகிறோ திற் பாதி தருகவென அதற் இசையாதது மென்று கூறச் செய்தனள் . அப்போது கண்டு சூரியன் நடுக்கூற ஆறிலொன்று தனவான் பாரிஷேண குமாரனைப் பிடிக்க கொடுத்து நீங்கப் பின் இடையன் பசு அப்போது அவன் தியானாரூடனா யிருக்கச் மேய்த்ததற்குக் கூலி கொடாததற்கு ஆறி சில தேவர்கள் வந்து தனவானைக் கீழே லொருபங்கு அவனுக்குக் கொடுத்து நீங்கி தள்ளிப் பாரிஷேணனைப் பூசித்தனர் . பின் சாலியன் வஸ்திரம் வாங்கியதில் அரசனுக்குரிய ஐயத்தையும் ஒருதேவன் பாக்கிக்காக மறுக்க மிச்சத்தைக் கொடுத் தெரிவித்துப் போயினன் . தேவர்கள் தள துப் புண்ணிய நீங்கியதால் மேலே செல்ல வான் தொட்டதோஷம் நீங்கப் பாரிஷேண வலியற்றுச் சூர்யன் தன் கையைப்பற்றச் னைப் பாற்கடனீராலாட்டிச் சிங்கா தனத் சதானிகனிருந்த இடத்திற் சென்றனர் . திருத்திப் போயினர் . அரசன் அமிர்தசே அச்சமயம் அவ்வரசனை யமதங்கரர் அடுப்பி னையையும் குணசேனனையும் காட்டி லேற்றிச் சமைத்துக் கொண்டிருந்தனர் . னின்று துரத்தினான் . ( சை . கதை ) . முனிவர் அவனைக் கண்டு இதற்கென்ன பா -1 ஒரு காந்தருவன் . இவன் பெண்ணை காரணமென்ன நான் பலநானாதிகள் செய் ஒரு காந்தருவன் கேட்க மறுத்தமையால் தவனாயினும் பிரஜாபீடையாற் பொருள் அவனால் கொலையுண்டவன் . தேடினேனாதலா லிவ்வகை நேர்ந்த தாத 2. சமரன் குமரன் . லின் என் குமரனிட மிதனைக் கூறி அவ 3. பிருது சேநன் குமான் . னால் தானதிகள் செய்யக் கட்டளையிடின் பார்க்கத்தான் மகததேசத்து அரசன் . என் துன்ப நீங்குவேனென அவ்வாறு பூமி பார்க்கதிக்ஷர் - அஜமீடன் குமார் . யில் சதானிகன் குமரனிடங் கூறிச் சதுர்த் பார்க்கபூமி - 1. ( . ) பார்க்கன் குமரன் . தசிவிரத மநுட்டிக்கச் செய்து தானாதி 2. காச்யபர் வம்சம் இவனுக்கு ( 600 ) களைச் செய்வித்தனர் . ( சிவமகாபுராணம் ) புத்திரர் . ஒருமுறை இந்திரனுக்குத் தன் பார்க்கவம் - விநாயக மான்மியம் கூறிய பஞ் செய்து கொண்டிருந்த அசுரரைக் உபபுராணத்தொன்று . கொன்று துன்பந் தீர்த்தவன் . பார்க்கவன் - 1. வேதசிரசையின் குமான் . பார்க்கக்கூடாதவை - மின்னல் எரிநக்ஷத் 2. பாஞ்சாலதேசத்தவனாகிய குயவன் திரம் வேசையரலங்காரம் காலைவெயில் திரௌபதியின் சுயம்வரங் காணச்சென்ற மாலை வெயில் இவற்றைப் புகழைவிரும்பு பாண்டவர்க்கு இடந் தந்தவன் . வோர் நோக்கார் . ( ஆசாரக்கோவை ) . 3. சுரச்சேபனுக்கு ஒரு பெயர் . 138