அபிதான சிந்தாமணி

பாரி 1095 பாரிமகளி ஆடினிர் நான்கே, அணிநிற வோரிபாய் தலின்மீ வாராயினார். முதலில், கபிலர், வெளி தழிந்து, திணிநெடுங் குன்றந் தேன்சொரி குலத்தவனாகிய இளவிச்சிக் கோவையும் யும்மே வான்க ணற்றவன் மலையே வான பின் அக்குலத்து இருங்கோவேள் என் த்து, மீன்க ணற்ற தன் சுனையே யாங்கு, "பானையுங் கண்டு, பாரிமகளிரை மணம் மரந்தொறும் பிணித்த களிற்றினி ராயி புரிந்து கொள்ளும்படி வேண்ட அவ்வி னும், புலந்தொறும் பரப்பிய தேரினி வரும், பாரிக்கும் பெருவேந்தர் மூவர்க்கும் பாயினும் தாளிற் கொள்ளலிர் வாளிற் உண்டாகிய பகைமையைக் கருதிப்போ சாரலன், யானறி குவனது கொள்ளு லும் "முடியாது'' என்று மறுத்துவிட்டா மாறே, சுகிர்புரி நரம்பின் சீறியாழ்பண்ணி, கள், பின்பு அப்புலவர் செய்வதொன்று விரையொலி கூந்தனும் விறலியர் பின்வா, மறியாமல் திகைத்து தம் வாழ்க்கையை பாடினிர் செலினே, நாடுங் முற்றும் வெறுத்தவராய், திருக்கோ குன்று மொருங்கீ யும்மே," "கடந்தடு லூரில் தமக்கு வேண்டிய பார்ப்பார் சில தானை மூவிருங்கூடி, யுடன் றனி ராயினும் ரது பாதுகாவலில் அம்மக ளிருவரையும் பறம்பு கொளற் கரிதே, முந் நூர்த்தே வைத்துத் தாம் வடக்கே சென்றார். இச் தண் பறம்பு நன்னாடு, முந்நூ றூரும் பரி செய்தியெல்லாம் கேள்வியுற்ற நல்லிசைட் சிலர் பெற்றனர், யாமும் பாரியுமுளமே. புலவாாகிய ஒளவையார், பெரிதும் வரு குன்று முண்டுநீர் பாடினிர் செலினே." ந்தி, பெருவள்ள லாகிய பாரிமகளிரைத் என்னும் பாடல்களைக் கூறி, நீவிர் மூவிரும் தாமே சிறப்பிக்க வெண்ணி, அக்காலத் ஒன்று கூடிப் படைவலி பெரிதுங் கொண்டு துத் திருக்கோயிலூரை யாண்ட மலைய எத்தனையோ காலம் முற்றுகை செய் மானாகிய தெய்வீசனுக்கு அவரை மணம் யினும் பாரியது இப்பறம்பு மலையைக் பேசி, அம்மணத்துக்கு மூவேந்தரையும் கொள்ளுதல் அரிது; அவனுடைய முந்நூ வரும்படி செய்வித்தும், பாரிகுடிக்கும் றூரையும் பாடிப்பரிசிலர் பெற்றது போல, அவ்வேந்தர்க்கு மிகுந்த பகைமையைட் நீவிரும் பாடினவராய் வரின் இதனைக் போக்குவித்தும், தம் தெய்வத் தன்மை கொள்ளுதல் எளிது" என்று பாரியது யாற் பற்பல அற்புதச் செயல்களை நிகழ்த் புரவலர்க் கருமையும், இரவலர்க் கெளி தியும் அக்கலியாணத்தை விமரிசை பெற மையுமாகிய பெருங் லையை அழகாக வெளி நிறைவேற்றி, பாரிமகளிரை நல்வாழ்வு யிட்டனர். இதன்மேல், அவ் வேந்தர் பெற வைத்தனர்." சூழ்ச்சி செய்து, கபிலர் அறிவித்த பாரி பாரிக்கிரகரோகம் கருப்பஸ்திரீகளின் யியல்புக்குப் பொருந்துமாறு, தாமே பரி பாலைக்குடிக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாம் சிலர் வேடம் பூண்டோ, பிறரைப் பரிசில சோகம். இது வயிறு பருமை, இருமல், ராக விடுவித்தோ அவனைத் தம்மகப்படும் இரைப்பு, வாந்தி முதலிய தரும். (ஜிவ.) படி செய்து வஞ்சித்துக் கொன்றுவிட் பாரிசமௌலி - மாணிபத்திரனுக்கு ஒரு டனர். அந்தோ! பாரியுடைய உயிர்த் பெயர். தோழராகிய கபிலர், அவனருமை மகளிர் பாரிசாதம் - தெய்வதருக்களாகிய ஐந்தில் இருவருடன், தம்மைப் போற்றி வந்த ஒன்று. பாற்கடலிற் பிறந்தது. இது கருணை வள்ளலுக்கு நேர்ந்த அநியாயத்தை நினைத்ததைத் தரவல்லதில் ஒன்று, எண்ணிக் கலங்கி அவன் பிரிவை ஆற் இதைக் கண்ணன் சத்தியபாமை பொருட் சாமல் புலம்பி, அவன் அரசிருக்கையையும் இப் பூமியிற் கொண்டுவந்து நாட்டினர். அவன் பெருவாழ்வையும், அவன் கொடைச் பாரி பத்திரம் - கரூசதேசத்திலுள்ள கட்ட சிறப்பையும், மற்றும் அவன் குண விசே டங்களையும் நினைக்குந்தோறும் உள்ளம் பாரிப்பிலவன் - நளன் குமரன், நெக்கு நெக்குருகித் தவித்தனர். இப் குமரன் சுனையன். பரிதாப நிலையுடன், கபிலர், பாரிமகளி பாரிமகளிர் - "பாரி எனும் வள்ளல் இறந்த ராகிய அங்கவை சங்கவை யென்பாரைத் பின்னர் அவன தின்னுயிர்த் தோழராகிய தம்மோடு அழைத்துக்கொண்டு தாம் பழ கபிலர், பாரியை நீத்துத் தனித்துயிர்வாழ் கிய பறம்புமலையை விடமுடியாமலே விடு தற்கு மனமிலராயினும், அவனுடைய அறி த்து, அம்மகளிர்க்குத் தக்க மணவாளரைத் வுடை மகளிரைக் காத்தற்கு வேறொரு தேடித் தம் நட்புக்கடனைக் கழிக்கச் செல் வரு மிலராதல்பற்றி உயிர் கொடு நின்று, ணம். இவன்
பாரி 1095 பாரிமகளி ஆடினிர் நான்கே அணிநிற வோரிபாய் தலின்மீ வாராயினார் . முதலில் கபிலர் வெளி தழிந்து திணிநெடுங் குன்றந் தேன்சொரி குலத்தவனாகிய இளவிச்சிக் கோவையும் யும்மே வான்க ணற்றவன் மலையே வான பின் அக்குலத்து இருங்கோவேள் என் த்து மீன்க ணற்ற தன் சுனையே யாங்கு பானையுங் கண்டு பாரிமகளிரை மணம் மரந்தொறும் பிணித்த களிற்றினி ராயி புரிந்து கொள்ளும்படி வேண்ட அவ்வி னும் புலந்தொறும் பரப்பிய தேரினி வரும் பாரிக்கும் பெருவேந்தர் மூவர்க்கும் பாயினும் தாளிற் கொள்ளலிர் வாளிற் உண்டாகிய பகைமையைக் கருதிப்போ சாரலன் யானறி குவனது கொள்ளு லும் முடியாது ' ' என்று மறுத்துவிட்டா மாறே சுகிர்புரி நரம்பின் சீறியாழ்பண்ணி கள் பின்பு அப்புலவர் செய்வதொன்று விரையொலி கூந்தனும் விறலியர் பின்வா மறியாமல் திகைத்து தம் வாழ்க்கையை பாடினிர் செலினே நாடுங் முற்றும் வெறுத்தவராய் திருக்கோ குன்று மொருங்கீ யும்மே கடந்தடு லூரில் தமக்கு வேண்டிய பார்ப்பார் சில தானை மூவிருங்கூடி யுடன் றனி ராயினும் ரது பாதுகாவலில் அம்மக ளிருவரையும் பறம்பு கொளற் கரிதே முந் நூர்த்தே வைத்துத் தாம் வடக்கே சென்றார் . இச் தண் பறம்பு நன்னாடு முந்நூ றூரும் பரி செய்தியெல்லாம் கேள்வியுற்ற நல்லிசைட் சிலர் பெற்றனர் யாமும் பாரியுமுளமே . புலவாாகிய ஒளவையார் பெரிதும் வரு குன்று முண்டுநீர் பாடினிர் செலினே . ந்தி பெருவள்ள லாகிய பாரிமகளிரைத் என்னும் பாடல்களைக் கூறி நீவிர் மூவிரும் தாமே சிறப்பிக்க வெண்ணி அக்காலத் ஒன்று கூடிப் படைவலி பெரிதுங் கொண்டு துத் திருக்கோயிலூரை யாண்ட மலைய எத்தனையோ காலம் முற்றுகை செய் மானாகிய தெய்வீசனுக்கு அவரை மணம் யினும் பாரியது இப்பறம்பு மலையைக் பேசி அம்மணத்துக்கு மூவேந்தரையும் கொள்ளுதல் அரிது ; அவனுடைய முந்நூ வரும்படி செய்வித்தும் பாரிகுடிக்கும் றூரையும் பாடிப்பரிசிலர் பெற்றது போல அவ்வேந்தர்க்கு மிகுந்த பகைமையைட் நீவிரும் பாடினவராய் வரின் இதனைக் போக்குவித்தும் தம் தெய்வத் தன்மை கொள்ளுதல் எளிது என்று பாரியது யாற் பற்பல அற்புதச் செயல்களை நிகழ்த் புரவலர்க் கருமையும் இரவலர்க் கெளி தியும் அக்கலியாணத்தை விமரிசை பெற மையுமாகிய பெருங் லையை அழகாக வெளி நிறைவேற்றி பாரிமகளிரை நல்வாழ்வு யிட்டனர் . இதன்மேல் அவ் வேந்தர் பெற வைத்தனர் . சூழ்ச்சி செய்து கபிலர் அறிவித்த பாரி பாரிக்கிரகரோகம் கருப்பஸ்திரீகளின் யியல்புக்குப் பொருந்துமாறு தாமே பரி பாலைக்குடிக்கும் பிள்ளைகளுக்குண்டாம் சிலர் வேடம் பூண்டோ பிறரைப் பரிசில சோகம் . இது வயிறு பருமை இருமல் ராக விடுவித்தோ அவனைத் தம்மகப்படும் இரைப்பு வாந்தி முதலிய தரும் . ( ஜிவ . ) படி செய்து வஞ்சித்துக் கொன்றுவிட் பாரிசமௌலி - மாணிபத்திரனுக்கு ஒரு டனர் . அந்தோ ! பாரியுடைய உயிர்த் பெயர் . தோழராகிய கபிலர் அவனருமை மகளிர் பாரிசாதம் - தெய்வதருக்களாகிய ஐந்தில் இருவருடன் தம்மைப் போற்றி வந்த ஒன்று . பாற்கடலிற் பிறந்தது . இது கருணை வள்ளலுக்கு நேர்ந்த அநியாயத்தை நினைத்ததைத் தரவல்லதில் ஒன்று எண்ணிக் கலங்கி அவன் பிரிவை ஆற் இதைக் கண்ணன் சத்தியபாமை பொருட் சாமல் புலம்பி அவன் அரசிருக்கையையும் இப் பூமியிற் கொண்டுவந்து நாட்டினர் . அவன் பெருவாழ்வையும் அவன் கொடைச் பாரி பத்திரம் - கரூசதேசத்திலுள்ள கட்ட சிறப்பையும் மற்றும் அவன் குண விசே டங்களையும் நினைக்குந்தோறும் உள்ளம் பாரிப்பிலவன் - நளன் குமரன் நெக்கு நெக்குருகித் தவித்தனர் . இப் குமரன் சுனையன் . பரிதாப நிலையுடன் கபிலர் பாரிமகளி பாரிமகளிர் - பாரி எனும் வள்ளல் இறந்த ராகிய அங்கவை சங்கவை யென்பாரைத் பின்னர் அவன தின்னுயிர்த் தோழராகிய தம்மோடு அழைத்துக்கொண்டு தாம் பழ கபிலர் பாரியை நீத்துத் தனித்துயிர்வாழ் கிய பறம்புமலையை விடமுடியாமலே விடு தற்கு மனமிலராயினும் அவனுடைய அறி த்து அம்மகளிர்க்குத் தக்க மணவாளரைத் வுடை மகளிரைக் காத்தற்கு வேறொரு தேடித் தம் நட்புக்கடனைக் கழிக்கச் செல் வரு மிலராதல்பற்றி உயிர் கொடு நின்று ணம் . இவன்