அபிதான சிந்தாமணி

பாரதப்போர் 1098 பாரதவெண்பா ணசாலை செய்துகொண்டு (* ) இருந்து வீசித் தொண்டைமண்டலமே” எனத் காட்டுத் தீயில் பிரவேசமாயினன். பிரபாச தொண்டைமண்டலச் சதகம் கூறாநிற்கும், தீர்த்தக்கரையில் யாதவர்கள் ஒருவருக் இப்பொழுது பாரதவெண்பா வென்று அச் கொருவர் அடித்துக்கொண்டிறந்தனர். பல சிட்டு வழங்கு நூலில் முதலில் விநாயக ராமர் தேக நீங்கினர். கிருஷ்ணமூர்த்தி வணக்கமும் அடுத்துத் தெள்ளாற்றிற் யும் வேடன் அம்பு எறுண்டிறந் தனர். பின் போர் வென்ற அரசன் சிறப்புக் கூறுவது தருமர் தம்பியருடன் (ஙசு ) அர காரணமாக இவர் தொண்டை நாட்டிற் சாண்டு பின் தவமேற்கொண்டு இமய பிறந்தவரென்று படிக்காசுப் புலவர் தமது மடைந்து (களுக்குப்) பின் சுவர்க்க தொண்டைமண்டல சதகத்து எழுதிவைத் மடைந்தனர். தார். தெள்ளாற்றிற் போர் வென்றது பாரதப்போர் - கி. மு - பன்னிரண்டாம் சடைச்சங்கம் அழிந்த பல்லாண்டுகளுக்குப் நூற்றாண்டு. பின்னரேயாம். அதனைக் கூறுதலின் இப் பாரதம் - 1. வியாசரால் வடமொழியிற் பெருந்தேவனார் கடைச்சங்கப் புலவால்ல செய்யப்பெற்றுத் தமிழில் வில்லிபுத்தூர ரென்பது தேற்றம். ஆதலின் இப்பொ ராலும் நல்லாப்பிள்ளையாலும் மொழி ழுது வழங்கும் பாரதவெண்பாப் பெருந் பெயர்க்கப்பட்ட பாண்டவர் கதை. இதை தேவனார் பாடிய தன் றெனவும் பெருந் வடமொழியில் வியாசர்கூற விக்னேச்வார் தேவனார் பாடியது உதாரணமாக எடுத் எழுதின தாகக் கூறியிருக்கிறது. தாண்ட சில செய்யுளன்றி எல் முழுவதும் 2 ஜம்புத் தீபத்திலுள்ள வருஷம் அழிந்துவிட்டதென்றும் சில பெரியோர் (Tadia). கூறுவ துண்மை யெனக் கொண்டு தொ பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் -1. இவர் ண்டை நாட்டினரென ஒருதலையாகக் தொண்டைநாட்டவர். இவர் பாரதத்தை கொள்ளா தொழிக.. அச்சிட்டு வழங்கும் உரையிடை யிட்ட வெண்பா ஆசிரியங்க பாரதவெண்பா நடையையும் உதாரண ளால் (க200) பாடல்களாகப் பாடியவர். மாக முன் பெடுத்தாண்ட பாரதவெண்பா கடைச்சங்கத்திருந்த (சக) புலவரில் ஒரு அகவல்களின் நடையையும் ஒப்பு நோக்கி வர். சடைச்சங்கத்தவர் அனைவரும் பொய் யறிக. மற்றும் இந்நற்றிணைக்குக் கூறிய யடிமையில்லாத புலவர் எனத் துதித்திருத் காப்பு விஷ்ணு ஸகஸ்திர நாமத்தியான தலால் இவர் சைவர். ஆயின் பாரதத்தில் சுலோகமாகிய "ஹூ:வாஉெள" (பூ:பா திருமாலை வணங்கியிருத்தலின், இவர் தௌ) என்றதின் மொழி பெயர்ப்பேயாம். வைணவர் எனின், புலவர் ஏற்புடைக் கட நற்றிணையிலும் அகத்திலும் பெருந்தேவ வுளைத் துதித்தனர். ஆதலால் இவரை னாரென ஒருவர் காணப்படுகிறார். அவ வைணவர் எனத் துணிதல் அடாது. இவர் ரின் இவர் வேறென்பது பாரதம் பாடிய புறநானூறு, நற்றிணை முதலிய நூல்களுக் என்ற அடை மொழியாற் பெறப்படும். குச் சிவத்துதி கூறியிருத்தலே இவர் சை நற்றிணையிலே திருமாலையும் மற்றவற்றிற் வர் என்பதைத் தெரிவிக்கும். (ஐங்குறு. சிவபிரான் முதலாயினோரையும் நூறு, அகநானூறு). வணக்கங் கூறு தலால் எல்லா மதத்தினை 2. இவர் எட்டுத் தொகையுட் பெரும் யுந் தன் வயினடக்கிக் கொண்ட அத்து பாலானவற்றிற்கும் காப்புச் செய்யுள் வைத மதத்தினராவர். இவர் பாடியன பாடியவர். பெருந்தேவனார் எனப் பிறரு வாக நற்றிணை, குறுந்தொகை, ஐங்குறு முளராதலின் அவரின் இவர் வேறென் நூறு, அகம், புறம் ஆகிய இவ்வைந்து பது தெரியப் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவ தொகை நூல்களின் காப்புச் செய்யுள்க னாரென அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டார். ளைந்தும் திருவள்ளுவமாலையி லொன்று வியாஸ பாரதத்தை வெண்பாவும் அகவ ஆறு செய்யுள்கள் கிடைத்திருக் லும் உரைநடையும் விரவிவரப்பாடி வெளி யிட்டமையிற் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவ பாாதர் - பாரத வம்சத்தில் பிறந்த அரசர். னார் எனப்பட்டார். இவர் பிறந்தது பாரதவெண்பா இது பாரதத்தை வெண் தொண்டைநாடு எனச் - சீருறும் பாடல் பாவாகக் கூறிய தமிழ் நூல். இது பெருங் 41. பாரதம் பாடும் பெருந்தேவர் வாழும் தேவனாரால் இயற்றப்பட்டது. இதற்கு பழம் பதிகாண், மாருதம் பூவின் மணம் வெண்பாப் பாரதம் எனவும் பெயர், I மாக இன்றன.
பாரதப்போர் 1098 பாரதவெண்பா ணசாலை செய்துகொண்டு ( * ) இருந்து வீசித் தொண்டைமண்டலமே எனத் காட்டுத் தீயில் பிரவேசமாயினன் . பிரபாச தொண்டைமண்டலச் சதகம் கூறாநிற்கும் தீர்த்தக்கரையில் யாதவர்கள் ஒருவருக் இப்பொழுது பாரதவெண்பா வென்று அச் கொருவர் அடித்துக்கொண்டிறந்தனர் . பல சிட்டு வழங்கு நூலில் முதலில் விநாயக ராமர் தேக நீங்கினர் . கிருஷ்ணமூர்த்தி வணக்கமும் அடுத்துத் தெள்ளாற்றிற் யும் வேடன் அம்பு எறுண்டிறந் தனர் . பின் போர் வென்ற அரசன் சிறப்புக் கூறுவது தருமர் தம்பியருடன் ( ஙசு ) அர காரணமாக இவர் தொண்டை நாட்டிற் சாண்டு பின் தவமேற்கொண்டு இமய பிறந்தவரென்று படிக்காசுப் புலவர் தமது மடைந்து ( களுக்குப் ) பின் சுவர்க்க தொண்டைமண்டல சதகத்து எழுதிவைத் மடைந்தனர் . தார் . தெள்ளாற்றிற் போர் வென்றது பாரதப்போர் - கி . மு - பன்னிரண்டாம் சடைச்சங்கம் அழிந்த பல்லாண்டுகளுக்குப் நூற்றாண்டு . பின்னரேயாம் . அதனைக் கூறுதலின் இப் பாரதம் - 1. வியாசரால் வடமொழியிற் பெருந்தேவனார் கடைச்சங்கப் புலவால்ல செய்யப்பெற்றுத் தமிழில் வில்லிபுத்தூர ரென்பது தேற்றம் . ஆதலின் இப்பொ ராலும் நல்லாப்பிள்ளையாலும் மொழி ழுது வழங்கும் பாரதவெண்பாப் பெருந் பெயர்க்கப்பட்ட பாண்டவர் கதை . இதை தேவனார் பாடிய தன் றெனவும் பெருந் வடமொழியில் வியாசர்கூற விக்னேச்வார் தேவனார் பாடியது உதாரணமாக எடுத் எழுதின தாகக் கூறியிருக்கிறது . தாண்ட சில செய்யுளன்றி எல் முழுவதும் 2 ஜம்புத் தீபத்திலுள்ள வருஷம் அழிந்துவிட்டதென்றும் சில பெரியோர் ( Tadia ) . கூறுவ துண்மை யெனக் கொண்டு தொ பாரதம் பாடிய பெருந்தேவனார் -1 . இவர் ண்டை நாட்டினரென ஒருதலையாகக் தொண்டைநாட்டவர் . இவர் பாரதத்தை கொள்ளா தொழிக .. அச்சிட்டு வழங்கும் உரையிடை யிட்ட வெண்பா ஆசிரியங்க பாரதவெண்பா நடையையும் உதாரண ளால் ( 200 ) பாடல்களாகப் பாடியவர் . மாக முன் பெடுத்தாண்ட பாரதவெண்பா கடைச்சங்கத்திருந்த ( சக ) புலவரில் ஒரு அகவல்களின் நடையையும் ஒப்பு நோக்கி வர் . சடைச்சங்கத்தவர் அனைவரும் பொய் யறிக . மற்றும் இந்நற்றிணைக்குக் கூறிய யடிமையில்லாத புலவர் எனத் துதித்திருத் காப்பு விஷ்ணு ஸகஸ்திர நாமத்தியான தலால் இவர் சைவர் . ஆயின் பாரதத்தில் சுலோகமாகிய ஹூ : வாஉெள ( பூ : பா திருமாலை வணங்கியிருத்தலின் இவர் தௌ ) என்றதின் மொழி பெயர்ப்பேயாம் . வைணவர் எனின் புலவர் ஏற்புடைக் கட நற்றிணையிலும் அகத்திலும் பெருந்தேவ வுளைத் துதித்தனர் . ஆதலால் இவரை னாரென ஒருவர் காணப்படுகிறார் . அவ வைணவர் எனத் துணிதல் அடாது . இவர் ரின் இவர் வேறென்பது பாரதம் பாடிய புறநானூறு நற்றிணை முதலிய நூல்களுக் என்ற அடை மொழியாற் பெறப்படும் . குச் சிவத்துதி கூறியிருத்தலே இவர் சை நற்றிணையிலே திருமாலையும் மற்றவற்றிற் வர் என்பதைத் தெரிவிக்கும் . ( ஐங்குறு . சிவபிரான் முதலாயினோரையும் நூறு அகநானூறு ) . வணக்கங் கூறு தலால் எல்லா மதத்தினை 2. இவர் எட்டுத் தொகையுட் பெரும் யுந் தன் வயினடக்கிக் கொண்ட அத்து பாலானவற்றிற்கும் காப்புச் செய்யுள் வைத மதத்தினராவர் . இவர் பாடியன பாடியவர் . பெருந்தேவனார் எனப் பிறரு வாக நற்றிணை குறுந்தொகை ஐங்குறு முளராதலின் அவரின் இவர் வேறென் நூறு அகம் புறம் ஆகிய இவ்வைந்து பது தெரியப் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவ தொகை நூல்களின் காப்புச் செய்யுள்க னாரென அடைமொழி கொடுக்கப்பட்டார் . ளைந்தும் திருவள்ளுவமாலையி லொன்று வியாஸ பாரதத்தை வெண்பாவும் அகவ ஆறு செய்யுள்கள் கிடைத்திருக் லும் உரைநடையும் விரவிவரப்பாடி வெளி யிட்டமையிற் பாரதம் பாடிய பெருந்தேவ பாாதர் - பாரத வம்சத்தில் பிறந்த அரசர் . னார் எனப்பட்டார் . இவர் பிறந்தது பாரதவெண்பா இது பாரதத்தை வெண் தொண்டைநாடு எனச் - சீருறும் பாடல் பாவாகக் கூறிய தமிழ் நூல் . இது பெருங் 41. பாரதம் பாடும் பெருந்தேவர் வாழும் தேவனாரால் இயற்றப்பட்டது . இதற்கு பழம் பதிகாண் மாருதம் பூவின் மணம் வெண்பாப் பாரதம் எனவும் பெயர் I மாக இன்றன .