அபிதான சிந்தாமணி

அலரி 99 அல்லமாப்பிரபு 2. சடாசுரன் குமரன். பகாசுரன் தம்பி தரும். இது தேகம் நீலநிறத்தைத் தருத அரவானைக் கொன்றவன், கடோற்கசனால் லால் இதற்கு இப்பெயர் உண்டாயிற்று. இறந்தவன். இவனுக்கு அலம்பஸன் அலுமீனியம் - உலோகவகைகளில் ஒன்று. எனவும் பெயர். இது மண்ணிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அலரி ஒருவித பூஞ்செடி. இதனுடைய வேரா உலோகம். இது நிறத்தில் வெண்மையா னது மிகவும் விஷமுடையது. இதை யும், இலேசாயும், திருப்பற்ற ததாயும், உள்ளுக்குக் கொண்டால் மரணம். இதன் 'அழுத்தமும், நயப்புமுள்ள தாயுமிருக்கி மலர் வெகு அழகாயிருக்கும். இந்த அலரி றது. இதனால் சமையற்குரிய சாமான்கள் செவ்வலரி, குங்குமவலரி, வெள்ளலரி, செய்யப்படுகின்றன. இன்னும் பலவிதத் ஆற்றலரி, ஈழத்தலரி, நீரலரி என பேதப் தில் இதைப் பயன்படுத்துகின் றனர். இது பட்டுக் குணங்களும் வேறுபடும். பலவிடங்களில் உண்டாகின்றது. அலர்க்க ன்-1. தியுமான் குமான். இவன் அலோலகன்- திருதராட்டிரன் குமான். யுவாவாய் (சுசு,000) வருஷம் இராச்சிய அல்லங்கீரனார் - கீரன் என்னும் பெயருடை பாரஞ் செய்தான். குமரன் சந்நிதி, தத் 'யார் பலராதலால் அவரின் இவர் வேறெ தாத்திரேயரால் உபதேசம் பெற்றவன். ன்பது தெரிய அல்லங்கீரனாரெனப் பட் குவலயாச்வன் குமான் எனவுங் கூறுவர். டார்போலும். இஃது ஊர்பற்றி வந்து 2. இருதுத்துவசன் குமான். பெயர் : அல்லம் என்பது சேரநாட்டி அலர் மேன்மங்கை - வியனைக் காண்க. லுள்ள ஓர் ஊர் ; இவர் நெய்தலைச் சிறப் அலாகான் - பார்வதிபிராட்டி வேண்டச் பித்துப் பாடியுள்ளார். முகம்புகுகிளவி சிவபிரானாற் கொல்லப்பட்ட அசுரன். பாடவல்லவருள் இவருமொருவர். இவர் அலாதனி- ஒரு விஷ்ணு பக்தன். பாடியது நற்றிணை "நகையாகின்றே 17 அலாதனிகஞ் சமபிரசாபதி - சோணாட்டுள் எனும் (உசரு) ம் செய்யுள். (நற்றிணை). திருவாலி நகரத்துள் விஷ்ணுவால் சித்தி அல்லமாப்பிரபு-இவர் வள்ளிகாவையென் பெற்றவர். னும் ஊரில் நிராங்காரன், சுஞ்ஞானி இரு வருஞ் செய்த தவாக்னியில் பிறந்தவர். அலாதன்- பிரகலாதனுக்குத் தம்பி. சிவாம்சமாயுள்ளவர். யாவர் மனத்தையும் அலாயுதன்-1. பலராமனுக்கு ஒரு பெயர். அறிந்தவர். கையில் இலிங்கமுள்ளவர். 2. பதினான்காநாள் இராச்சண்டையில் இவர் சஞ்சரிக்குங்காலையில் தருக்கள், காடு வீமார்ச்சுநரிடம் போர் செய்து இறுதியில் கள், மலைகள் முதலிய இவரைப் பணியும், கடோற்கசனால் மாண்ட அரக்கன். இவன் இத்தன்மையுள்ள இவர், வச்சலபுரமெழுந் ஒருகாலத்து இராவணனைப் பின்னிடச் தருள வசவதேவர் இவர் திருவடியை செய்தவனாம். அடைந்து சிங்காதனத்திருத்தி அமுதுக்கு 3. ஒரு சிவனடியவர், இவரது வைராக் எழுந்தருளச் செய்ய அவ்வனமிசைந்து, வச கியத்தைத் தெரிவிக்கச் சிவமூர்த்தி சிறுத் வர் லக்ஷத்து எண்பதினாயிரம் பெயர்க தொண்டருடனிவரிடத்திற்சென்று சிறுத் ளுக்கு வைத்திருந்த உணவுகளைப் புசித்து தொண்டரின் வரலாறு கூற, அலாயுதர் விட, வசவர் பயந்து அடியேனோ அமுது கொலைத்தொழில் மேற்கொண்ட அவனும் படைப்பவனென்ன அநுக்கிரகித்தவர். சிவனும் சிவனடியவர்க்குப் புறம் பென்ன, இவர் வசவரிடமிருந்த அன்னமெல்லாம் உமையும் சிறுத்தொண்டர் மனைவியும் உண்டதனால் வந்திருந்த சங்கமரனை வரும் இவரிடத்தில் வந்து புறம்பைப் போக்க பசி தீர்ந்தனர். இவர் தம்மை மயக்கவந்த வேண்டிப் பெற்று அலாயுதர்க்கு முத்தி மாயையை மயக்கித் தாம் கொக்கிதேவர், யளித்தனர். முத்தாயி அம்மை, வேடன் இவர்களுக்கு அலிநாள் - நக்ஷத்திரம் காண்க. உபதேசஞ்செய்து வசவரிட்ட சூனிய சிங் அலிழகப்பாண்டுரோகம் - பாண்டுரோகத் கா தனத்திலிருந்து வசவருக்கு அருள் புரிந் தில் சோபையுண்டாக்கிப் பிறகு வாத தனர். இவர் காயகற்பஞ் செய்திருந்த பித்தம் அதிகமாதலினால் சரீரம் நீலம் கோரக்கரிடஞ்சென்று அவர், தம்மை அல்லது மஞ்சள் நிறமாகும். அப்போது, வாள் கொண்டு வெட்டச்சொல்ல வெட்டி பிரமை, தாகம், அற்பசுரம், சோம்பல், அறாதிருந்தது கண்டு மெச்சித், தம்மை துர்ப்பலம், அக்னிமந்தம் இக்குணங்களைத் அவரை வெட்டச்செய்து வாள் தேகத் அறிந்தஞ்சரி முதலியா, வச்
அலரி 99 அல்லமாப்பிரபு 2 . சடாசுரன் குமரன் . பகாசுரன் தம்பி தரும் . இது தேகம் நீலநிறத்தைத் தருத அரவானைக் கொன்றவன் கடோற்கசனால் லால் இதற்கு இப்பெயர் உண்டாயிற்று . இறந்தவன் . இவனுக்கு அலம்பஸன் அலுமீனியம் - உலோகவகைகளில் ஒன்று . எனவும் பெயர் . இது மண்ணிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்பட்ட அலரி ஒருவித பூஞ்செடி . இதனுடைய வேரா உலோகம் . இது நிறத்தில் வெண்மையா னது மிகவும் விஷமுடையது . இதை யும் இலேசாயும் திருப்பற்ற ததாயும் உள்ளுக்குக் கொண்டால் மரணம் . இதன் ' அழுத்தமும் நயப்புமுள்ள தாயுமிருக்கி மலர் வெகு அழகாயிருக்கும் . இந்த அலரி றது . இதனால் சமையற்குரிய சாமான்கள் செவ்வலரி குங்குமவலரி வெள்ளலரி செய்யப்படுகின்றன . இன்னும் பலவிதத் ஆற்றலரி ஈழத்தலரி நீரலரி என பேதப் தில் இதைப் பயன்படுத்துகின் றனர் . இது பட்டுக் குணங்களும் வேறுபடும் . பலவிடங்களில் உண்டாகின்றது . அலர்க்க ன் - 1 . தியுமான் குமான் . இவன் அலோலகன் - திருதராட்டிரன் குமான் . யுவாவாய் ( சுசு 000 ) வருஷம் இராச்சிய அல்லங்கீரனார் - கீரன் என்னும் பெயருடை பாரஞ் செய்தான் . குமரன் சந்நிதி தத் ' யார் பலராதலால் அவரின் இவர் வேறெ தாத்திரேயரால் உபதேசம் பெற்றவன் . ன்பது தெரிய அல்லங்கீரனாரெனப் பட் குவலயாச்வன் குமான் எனவுங் கூறுவர் . டார்போலும் . இஃது ஊர்பற்றி வந்து 2 . இருதுத்துவசன் குமான் . பெயர் : அல்லம் என்பது சேரநாட்டி அலர் மேன்மங்கை - வியனைக் காண்க . லுள்ள ஓர் ஊர் ; இவர் நெய்தலைச் சிறப் அலாகான் - பார்வதிபிராட்டி வேண்டச் பித்துப் பாடியுள்ளார் . முகம்புகுகிளவி சிவபிரானாற் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . பாடவல்லவருள் இவருமொருவர் . இவர் அலாதனி - ஒரு விஷ்ணு பக்தன் . பாடியது நற்றிணை நகையாகின்றே 17 அலாதனிகஞ் சமபிரசாபதி - சோணாட்டுள் எனும் ( உசரு ) ம் செய்யுள் . ( நற்றிணை ) . திருவாலி நகரத்துள் விஷ்ணுவால் சித்தி அல்லமாப்பிரபு - இவர் வள்ளிகாவையென் பெற்றவர் . னும் ஊரில் நிராங்காரன் சுஞ்ஞானி இரு வருஞ் செய்த தவாக்னியில் பிறந்தவர் . அலாதன் - பிரகலாதனுக்குத் தம்பி . சிவாம்சமாயுள்ளவர் . யாவர் மனத்தையும் அலாயுதன் - 1 . பலராமனுக்கு ஒரு பெயர் . அறிந்தவர் . கையில் இலிங்கமுள்ளவர் . 2 . பதினான்காநாள் இராச்சண்டையில் இவர் சஞ்சரிக்குங்காலையில் தருக்கள் காடு வீமார்ச்சுநரிடம் போர் செய்து இறுதியில் கள் மலைகள் முதலிய இவரைப் பணியும் கடோற்கசனால் மாண்ட அரக்கன் . இவன் இத்தன்மையுள்ள இவர் வச்சலபுரமெழுந் ஒருகாலத்து இராவணனைப் பின்னிடச் தருள வசவதேவர் இவர் திருவடியை செய்தவனாம் . அடைந்து சிங்காதனத்திருத்தி அமுதுக்கு 3 . ஒரு சிவனடியவர் இவரது வைராக் எழுந்தருளச் செய்ய அவ்வனமிசைந்து வச கியத்தைத் தெரிவிக்கச் சிவமூர்த்தி சிறுத் வர் லக்ஷத்து எண்பதினாயிரம் பெயர்க தொண்டருடனிவரிடத்திற்சென்று சிறுத் ளுக்கு வைத்திருந்த உணவுகளைப் புசித்து தொண்டரின் வரலாறு கூற அலாயுதர் விட வசவர் பயந்து அடியேனோ அமுது கொலைத்தொழில் மேற்கொண்ட அவனும் படைப்பவனென்ன அநுக்கிரகித்தவர் . சிவனும் சிவனடியவர்க்குப் புறம் பென்ன இவர் வசவரிடமிருந்த அன்னமெல்லாம் உமையும் சிறுத்தொண்டர் மனைவியும் உண்டதனால் வந்திருந்த சங்கமரனை வரும் இவரிடத்தில் வந்து புறம்பைப் போக்க பசி தீர்ந்தனர் . இவர் தம்மை மயக்கவந்த வேண்டிப் பெற்று அலாயுதர்க்கு முத்தி மாயையை மயக்கித் தாம் கொக்கிதேவர் யளித்தனர் . முத்தாயி அம்மை வேடன் இவர்களுக்கு அலிநாள் - நக்ஷத்திரம் காண்க . உபதேசஞ்செய்து வசவரிட்ட சூனிய சிங் அலிழகப்பாண்டுரோகம் - பாண்டுரோகத் கா தனத்திலிருந்து வசவருக்கு அருள் புரிந் தில் சோபையுண்டாக்கிப் பிறகு வாத தனர் . இவர் காயகற்பஞ் செய்திருந்த பித்தம் அதிகமாதலினால் சரீரம் நீலம் கோரக்கரிடஞ்சென்று அவர் தம்மை அல்லது மஞ்சள் நிறமாகும் . அப்போது வாள் கொண்டு வெட்டச்சொல்ல வெட்டி பிரமை தாகம் அற்பசுரம் சோம்பல் அறாதிருந்தது கண்டு மெச்சித் தம்மை துர்ப்பலம் அக்னிமந்தம் இக்குணங்களைத் அவரை வெட்டச்செய்து வாள் தேகத் அறிந்தஞ்சரி முதலியா வச்