அபிதான சிந்தாமணி

-- - --25 சென்னை பச்சையப்பன் கலாசாலைத் தமிழாசிரியரும் " அபிதான சிந்தாமணி"யின் நூலாசிரியருமாகிய காலஞ்சென்ற ஆ சிங்காரவேலு முதலியார்
- - - - - 25 சென்னை பச்சையப்பன் கலாசாலைத் தமிழாசிரியரும் அபிதான சிந்தாமணி யின் நூலாசிரியருமாகிய காலஞ்சென்ற சிங்காரவேலு முதலியார்