அபிதான சிந்தாமணி

பாம்பின் பொது அமைப்பு 1084 பாய்களின் விதி மலை லும்புடன் பொருந்தியிருக்கின்றன. பாம் யன், குறுவிரியன், புல்விரியன், சலவிரி பின் தோல், ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக் யன், முரட்டுக் கத்திரிவிரியன் துண்டுவிரி இன பல செதிள்களாலானது. யன் , வழலைப்பாம்பு வெள்வழலை, கருவழலை விலா செதிள்களைப்பற்ற, செதிள்கள் பூமி மயக்கரவு, முருக்குசர்ப்பம், சாரை இது யைப்பற்றுதலால் இது ஊர்ந்து செல்லு பருத்து நீண்ட உடலுள்ளது. வெண்சா கிறது. நமக்கு இரண்டேகால், பாம்பிற் ரை, கருஞ்சாரை, மஞ்சட்சாரை, செஞ் குடம்பெல்லாம் கால். அதன் விலாவுடனி சாரை, புடையன் இது நீண்டவுருவத்தை யைந்த செதிள் களெல்லாம் கால்கள். பற் யும், அழுக்குநிறத்தையும் பெற்று வாலின் கள்மேல்கீழ்வாய்களில் வளைந்து கூர்மை முனையால் குத்தி தேகத்தில் புடைகளை யாக இருக்கின்றன. இது ஆகாரத்தை உண்டாக்கும். கண்குழிப்பாம்பு - பசுமை மென்று தின்கிறதில்லை. பல்லாற் பிடித்து நிறமாய் மரங்களில் வசிப்பது. கொம்பேறி விழுங்குகிறது. இதன் பற்கள் உள் நோக்கி மூர்க்கன் மரங்களில் வசிப்பது. மண்ணு வளைந்துள்ளன. பாம்பு இசையை விழுங் ளிப் பாம்பு பூமிக்குள் இருப்பது. காவி குகையில் அத்தாடை யெலும்புகள் விரி யாங்குட்டி - வெண்மையாய் தேகத்தில் கின்றன. இது, தவளை, எலி குருவிக வரிகளைப்பெற்று ஒருசாண் இரண்டு சாண் ளின் குஞ்சுகள் முதலியவற்றைத் தின்று அளவாயிருக்கும். வெண்ணாந்தைப் பாம்பு ஜீவிக்கிறது. விஷப்பாம்புகளுக்கு பற்க (மலைப்பாம்பு) செக்கு, பனைமரம், தூண் ளில் சிறு தொளைகள் உண்டு. அவற்றின் முதலிய போல் பருத்த வுடல் கொண்டு வழியாக அருகிலிருக்கும் பையிலுள்ள காடு முதலியவற்றில் வசிப்பது. விஷம் இரங்கிக் கடிவாயிலூரும். இந்த பறவைநாகம் குக்கிடசர்ப்பம் இவை பறந்து விஷப்பை மேல்வாயின் பின்பக்கத்திலிருக் செல்லும் நாகமாம். தற்காலமில்லை நிகண் கிறது. இதில் மஞ்சள் நிறமான எண் டில் கூறப்பட்டது. கிலு கிலுப்பைப் ணெய்போன்ற திரவம் உண்டு. இதுவே பாம்பு இது நகர்ந்து செல்லுகையில் வாலி விஷம். இது, 20-க்கு மேற்பட்ட தோல் னுனியிலுள்ள ஒரு உறுப்பால் கிலுகிலுப் முட்டைகளையிடும். அவை சூரிய உஷ் பைப்போல் ஓசையைச் செய்கிறது. இது ணத்தாலும் மற்றவையாலும் சூடுகொண்டு மகா விஷமுள்ளது. பொரிந்து குஞ்சுகளாம். இது மண்டல பாய் - இது, நித்திரை செய்தற்கு மெல் மாக வளைந்து தூங்கும். பாம்புகள் அடிக் விய கோரை முதலியவற்றால் செய்யப்பட் கடி சட்டையுரிக்கும். இவ்வகைப் பாம் டது. இது, கொத்தளிப்பாய், கோரைப் பில் பலசாதி உண்டு. இந்துக்கள், சர்ப்ப பாய், புற்பாய், பிரப்பம்பாய், தாழம்பாய், சாதியை பிரம, க்ஷத்ரிய, வைசிய, ஓலைப்பாய், சம்புப்பாய், ஈச்சம்பாய், சூத்ர ஜாதியாகப் பிரித்திருக்கின்றனர். தோற்பாய், எனப் பலவகை. பிரமசர்ப்பம், மேற்புறம் பல நிறமாய்ப் பாய்களின் விதி பனையோலைப் பாயில், படத்தில் சங்கவடிவான புள்ளிகள் பெற்று சயனிப்பவர்களுக்கு அதிக உஷ்ணமும், ஆலயங்களிலும், க்ஷத்ரியசர்ப்பம், பொன், வா தமிக்கிரகமும் செய்யும், சற்று பித்தம் பேரீந்தின்பழம், முதலிய நிறம் பெற்று விளைக்குமென்பர். படத்தில் சங்கு, சந்திரன், சக்கிர முதலிய தாழம்பாயில், தூங்குபவர்களுக்கு தலை புள்ளிகளைப் பெற்று மரப்பொந்துகளில் சுழற்றல், பாண்டுரோகம், பித்ததோஷம், வசிக்கும். வைசியசர்ப்பம், இது பல நிறம் நீராமைகட்டி, வெகு மூத்திரம், இவை பெற்று படத்தில் வட்டம், பிறை இவை களை விலக்கும். களை யொத்த புள்ளிகளைப் பெற்று வீடுக மூங்கிற்பாயில், துயில்பவர்களுக்கு மூத் ளில் வசிக்கும். சூத்திரசர்ப்பம் கருநிறம் திரக் கிரிச்சினம், உஷ்ணபித்தம், ஆகிய பெற்று உடம்பெல்லாம் சிறுத்து நீண்ட இவைகள் மேலு மேலும் விருத்தியா புள்ளிகளைப் பெற்றுப் புற்றுகளில் வசிக் மென்க. கும். ஆண்சர்ப்பம் - அகன்ற படத்தையும், சிற்றீச்சம்பாயில், நித்திரை செய்பவர் பெண்சர்ப்பம் குறுகிய படத்தையும் பெற் களுக்கு அதிக உஷ்ணம், தேகவுளைவு, றிருக்கும். இதில் கருநாகம், சிறுநாகம், கபசினம் இவையுண்டா மென்க. விரியன், பெருவிரியன், ரத்தவிரியன், கட்டு கோரைப் பாயில், சயனிப்பவர்களுக்கு விரியன், கண்ணாடி விரியன், கத்திரிவிரி அக்கினி மந்தமும், சுரதோஷமும், நீங்கும்.
பாம்பின் பொது அமைப்பு 1084 பாய்களின் விதி மலை லும்புடன் பொருந்தியிருக்கின்றன . பாம் யன் குறுவிரியன் புல்விரியன் சலவிரி பின் தோல் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக அடுக் யன் முரட்டுக் கத்திரிவிரியன் துண்டுவிரி இன பல செதிள்களாலானது . யன் வழலைப்பாம்பு வெள்வழலை கருவழலை விலா செதிள்களைப்பற்ற செதிள்கள் பூமி மயக்கரவு முருக்குசர்ப்பம் சாரை இது யைப்பற்றுதலால் இது ஊர்ந்து செல்லு பருத்து நீண்ட உடலுள்ளது . வெண்சா கிறது . நமக்கு இரண்டேகால் பாம்பிற் ரை கருஞ்சாரை மஞ்சட்சாரை செஞ் குடம்பெல்லாம் கால் . அதன் விலாவுடனி சாரை புடையன் இது நீண்டவுருவத்தை யைந்த செதிள் களெல்லாம் கால்கள் . பற் யும் அழுக்குநிறத்தையும் பெற்று வாலின் கள்மேல்கீழ்வாய்களில் வளைந்து கூர்மை முனையால் குத்தி தேகத்தில் புடைகளை யாக இருக்கின்றன . இது ஆகாரத்தை உண்டாக்கும் . கண்குழிப்பாம்பு - பசுமை மென்று தின்கிறதில்லை . பல்லாற் பிடித்து நிறமாய் மரங்களில் வசிப்பது . கொம்பேறி விழுங்குகிறது . இதன் பற்கள் உள் நோக்கி மூர்க்கன் மரங்களில் வசிப்பது . மண்ணு வளைந்துள்ளன . பாம்பு இசையை விழுங் ளிப் பாம்பு பூமிக்குள் இருப்பது . காவி குகையில் அத்தாடை யெலும்புகள் விரி யாங்குட்டி - வெண்மையாய் தேகத்தில் கின்றன . இது தவளை எலி குருவிக வரிகளைப்பெற்று ஒருசாண் இரண்டு சாண் ளின் குஞ்சுகள் முதலியவற்றைத் தின்று அளவாயிருக்கும் . வெண்ணாந்தைப் பாம்பு ஜீவிக்கிறது . விஷப்பாம்புகளுக்கு பற்க ( மலைப்பாம்பு ) செக்கு பனைமரம் தூண் ளில் சிறு தொளைகள் உண்டு . அவற்றின் முதலிய போல் பருத்த வுடல் கொண்டு வழியாக அருகிலிருக்கும் பையிலுள்ள காடு முதலியவற்றில் வசிப்பது . விஷம் இரங்கிக் கடிவாயிலூரும் . இந்த பறவைநாகம் குக்கிடசர்ப்பம் இவை பறந்து விஷப்பை மேல்வாயின் பின்பக்கத்திலிருக் செல்லும் நாகமாம் . தற்காலமில்லை நிகண் கிறது . இதில் மஞ்சள் நிறமான எண் டில் கூறப்பட்டது . கிலு கிலுப்பைப் ணெய்போன்ற திரவம் உண்டு . இதுவே பாம்பு இது நகர்ந்து செல்லுகையில் வாலி விஷம் . இது 20 - க்கு மேற்பட்ட தோல் னுனியிலுள்ள ஒரு உறுப்பால் கிலுகிலுப் முட்டைகளையிடும் . அவை சூரிய உஷ் பைப்போல் ஓசையைச் செய்கிறது . இது ணத்தாலும் மற்றவையாலும் சூடுகொண்டு மகா விஷமுள்ளது . பொரிந்து குஞ்சுகளாம் . இது மண்டல பாய் - இது நித்திரை செய்தற்கு மெல் மாக வளைந்து தூங்கும் . பாம்புகள் அடிக் விய கோரை முதலியவற்றால் செய்யப்பட் கடி சட்டையுரிக்கும் . இவ்வகைப் பாம் டது . இது கொத்தளிப்பாய் கோரைப் பில் பலசாதி உண்டு . இந்துக்கள் சர்ப்ப பாய் புற்பாய் பிரப்பம்பாய் தாழம்பாய் சாதியை பிரம க்ஷத்ரிய வைசிய ஓலைப்பாய் சம்புப்பாய் ஈச்சம்பாய் சூத்ர ஜாதியாகப் பிரித்திருக்கின்றனர் . தோற்பாய் எனப் பலவகை . பிரமசர்ப்பம் மேற்புறம் பல நிறமாய்ப் பாய்களின் விதி பனையோலைப் பாயில் படத்தில் சங்கவடிவான புள்ளிகள் பெற்று சயனிப்பவர்களுக்கு அதிக உஷ்ணமும் ஆலயங்களிலும் க்ஷத்ரியசர்ப்பம் பொன் வா தமிக்கிரகமும் செய்யும் சற்று பித்தம் பேரீந்தின்பழம் முதலிய நிறம் பெற்று விளைக்குமென்பர் . படத்தில் சங்கு சந்திரன் சக்கிர முதலிய தாழம்பாயில் தூங்குபவர்களுக்கு தலை புள்ளிகளைப் பெற்று மரப்பொந்துகளில் சுழற்றல் பாண்டுரோகம் பித்ததோஷம் வசிக்கும் . வைசியசர்ப்பம் இது பல நிறம் நீராமைகட்டி வெகு மூத்திரம் இவை பெற்று படத்தில் வட்டம் பிறை இவை களை விலக்கும் . களை யொத்த புள்ளிகளைப் பெற்று வீடுக மூங்கிற்பாயில் துயில்பவர்களுக்கு மூத் ளில் வசிக்கும் . சூத்திரசர்ப்பம் கருநிறம் திரக் கிரிச்சினம் உஷ்ணபித்தம் ஆகிய பெற்று உடம்பெல்லாம் சிறுத்து நீண்ட இவைகள் மேலு மேலும் விருத்தியா புள்ளிகளைப் பெற்றுப் புற்றுகளில் வசிக் மென்க . கும் . ஆண்சர்ப்பம் - அகன்ற படத்தையும் சிற்றீச்சம்பாயில் நித்திரை செய்பவர் பெண்சர்ப்பம் குறுகிய படத்தையும் பெற் களுக்கு அதிக உஷ்ணம் தேகவுளைவு றிருக்கும் . இதில் கருநாகம் சிறுநாகம் கபசினம் இவையுண்டா மென்க . விரியன் பெருவிரியன் ரத்தவிரியன் கட்டு கோரைப் பாயில் சயனிப்பவர்களுக்கு விரியன் கண்ணாடி விரியன் கத்திரிவிரி அக்கினி மந்தமும் சுரதோஷமும் நீங்கும் .