அபிதான சிந்தாமணி

பாம்பன் 1081 பாரசீகமதம் இவர் பாம்பன் - இவன் ஒரு வீட்டில் நெல் திரு பெயர், நூலின் யாப்பு, நூல் குறித்த டித் தீமைமுதலிய செய்து மறுபிறப்பில் பொருள், கேட்போர், நூற்பயன், முதலிய பாண்டியநாட்டிற் பிறந்து சிவபணிசெய்து கூறுவது. இப்பாயிரம் இயம்புவோர், திருவிழாவில் வாகனந் தாங்கி மீண்டும் எலி தன்னாசிரியன், தன்னோடு கற்றோன், தன் யாகப் பிறந்து சிவாலயத்தில் பணிவிடை மாணாக்கன், உரைகாரன் முதலியோர். செய்து வலம் வந்திருக்குஞ் சமயத்தில் கார் 2. பல்வகைப் பொருளையும் தொகுத்து த்திகை தீபவுற்சவத்தில் நெய்விளக்கு ஒளி முன்னுரைப்பது. இதற்கு முகவுரை, பதி குறைய அதனை முகத்தால் தூண்டித் தீ கம், அணிந்துரை, நூன்முகம், புறவுரை, முகத்திற்பட்டு வெளியில் வரப் பருந்தடி தந்துரை, புனைந்துரை யெனவும் பெயர். க்க அதற்குத் தப்பித்துக்கொண்டு உயிர் இப் பாயிரம் பொதுச்சிறப்பென இரு விட்டு விமானத்தேறி யமபுரஞ்சென்று மறு வகைத்து. (நன். பொ.) பிறப்பில் சிவபணி செய்ததாலும் திருவி பாரசீகமதம் இம்மதத்தை ஜாசுஸ்தா ழாவில் வாகனந்தாங்கிய தாலும் விரோச யென்பவர் ஸ்தாபித்தார். இவர் கிறிஸ்து னன் என்னும் அசுரனுக்குப் புத்திரனாகிய பிறக்க அநேக வருஷங்களுக்குமுன் இருக் மாபலியாகப் பிறந்தனன். தவர். இவர் இறந்து 3534 வருஷம் பாம்பாட்டி - அந்தணன் சூத்திரகன்னிகை ஆயினதென்று கூறுகிறார்கள். யைப் புணரப் பிறந்தவன். பால்யத்தில் வேத வேதாங்கங்களைக் கற்று பாம்பாட்டிச்சித்தர் - இவர் பாண்டிநாட் மதஸ் தாபனஞ் செய்யத் தொடங்கினர். இவர்களுடைய தேவனுக்கு ஜரானஹா டில் இருந்ததாகக் கூறுகின்றனர். இவர், குரான் என்று பெயர். இவர் இந்த உல வனாந்தரத்தில் பாம்பைப் பிடித்தாட்டிக் கொண்டிருந்து ஒருமுறை நவரத்ன பாம் கத்தைச் சிருட்டித்து அஹரீமா (இருட்டு) என்னும் உபதேவனைச் சிருட்டித்து அவ பைப் பிடிக்கச் சென்றபோது சட்டை முனிவர் அங்குவா அவரிடம் தீக்ஷை பெற் னை அஞ்ஞானத்திற்குத் தேவனாக்கி அஹ ரீமா செய்யும் கெட்ட காரியங்களைப் றுச் சமாதியிலிருந்து மீண்டும் எழுந்து போக்க ஆரமசெட் என்னும் சூரியனை பல சித்துக்கள் செய்தவர். இவர் ஒரு அரசன் இறந்தபோது அவன் உடலிற் சிருட்டித்தனர். இவ்விருவருக்கும் (3000) புகுந்து அவன் மனைவியுடன் இருந்து வருடம் யுத்தம் நேரிடப் பிறகு ஆரமசெட் செத்த பாம்பொன்றை ஆட்டிய தால் இப் செயித்தானாகையால் ஜனங்கள் அஞ்ஞா னம் நீங்க ஆரமசெட்டைத் துதிக்க வேண் பெயர் பெற்றனர் என்பர். இவர் செய்த நூல் பாம்பாட்டிச் சித்தர்பாடல், சித்த டும். இறந்தோர் மூன்று தினத்தில் கட வுளை அடைவர், இறந்த சரீரத்தைக் காக் ராரூடம், சில வைத்திய நூல்கள். இவர் கையும் கழுகும் உண்ணவிடல் புண்ணியம். கொங்குநாட்டில் மருதமலை யடிவாரத்தில் இவர்கள் நீதி விஷயங்களெல்லாம் இந் தவஞ்செய்திருந்ததாகவும் கூறுவர். துக்களை அனுசரித்திருக்கின்றன. இவர் (யகன் - ஒரு இடையன். இவன் திரு கள் பெரும்பாலும் அக்னியைப் பூசிப்பர். மாலின் சங்கு தாங்கிய கைகளுக்குக் கடக கடவுள் முதலில் ஆகாசத்தையும் பூமி, மும், ஆழ்வார்களின் பாசுரங் கேட்ட பர்வதங்கள் சூரிய சந்திராதி சவுத்திரங் செவிக்குக் குண்டலமும் அணிந்து முத்தி களையும் சிருட்டித்தாரென்றும், பிறகு பெற்றவன். கெயோமாத் என்னும் ஆதிமனுஷன் உற் பாயிரம் -1. என்பது நூலிலடங்கிய பொ பத்தியாகையில் அவனைக் கொல்ல அவ் ரூளை முன்னே கூறுதல், அது பொதுப் விடத்திலிருந்து ஓர் இடபம் பிறந்ததென் பாயிரம் சிறப்புப்பாயிரம் என இருதிறப் றும், அதன் வயிற்றினின்று 10 புருடர்க படும். அவற்றுள் பொதுப்பாயிரம், நூலி ளும் பெண்களும் பிறந்தார்களென்றும் னது வரலாறும், ஆசிரியன் வரலாறும், அவர்களில் மெஜிக்கியா, மெஜிக்கினா என் ஆசிரியன் பாடங்கூறும் வரலாறும், மாணா னும் முதல் தாய் தந்தையர்கள் பிறந்து க்கள் வரலாறும், மாணாக்கன் கல்வியறி ஆட்டின் பால் குடித்து அவர்களும் அவர் பும் வரலாறுங்கூறுவது. சிறப்புப் பாயிர களுக்குப் பிறந்த சயமாக் விசிகாக், என்ப மாவது - நூலாசிரியன் பெயர், வரும் பாவிகளானார்களென்றும்; ஆதலால் வந்தவழி, ஏல் வழக்கும் எல்லை, ஏலின் உலகத்தவர்க ளெல்லாம் பாவிகளானார்க 136 நூல்
பாம்பன் 1081 பாரசீகமதம் இவர் பாம்பன் - இவன் ஒரு வீட்டில் நெல் திரு பெயர் நூலின் யாப்பு நூல் குறித்த டித் தீமைமுதலிய செய்து மறுபிறப்பில் பொருள் கேட்போர் நூற்பயன் முதலிய பாண்டியநாட்டிற் பிறந்து சிவபணிசெய்து கூறுவது . இப்பாயிரம் இயம்புவோர் திருவிழாவில் வாகனந் தாங்கி மீண்டும் எலி தன்னாசிரியன் தன்னோடு கற்றோன் தன் யாகப் பிறந்து சிவாலயத்தில் பணிவிடை மாணாக்கன் உரைகாரன் முதலியோர் . செய்து வலம் வந்திருக்குஞ் சமயத்தில் கார் 2. பல்வகைப் பொருளையும் தொகுத்து த்திகை தீபவுற்சவத்தில் நெய்விளக்கு ஒளி முன்னுரைப்பது . இதற்கு முகவுரை பதி குறைய அதனை முகத்தால் தூண்டித் தீ கம் அணிந்துரை நூன்முகம் புறவுரை முகத்திற்பட்டு வெளியில் வரப் பருந்தடி தந்துரை புனைந்துரை யெனவும் பெயர் . க்க அதற்குத் தப்பித்துக்கொண்டு உயிர் இப் பாயிரம் பொதுச்சிறப்பென இரு விட்டு விமானத்தேறி யமபுரஞ்சென்று மறு வகைத்து . ( நன் . பொ . ) பிறப்பில் சிவபணி செய்ததாலும் திருவி பாரசீகமதம் இம்மதத்தை ஜாசுஸ்தா ழாவில் வாகனந்தாங்கிய தாலும் விரோச யென்பவர் ஸ்தாபித்தார் . இவர் கிறிஸ்து னன் என்னும் அசுரனுக்குப் புத்திரனாகிய பிறக்க அநேக வருஷங்களுக்குமுன் இருக் மாபலியாகப் பிறந்தனன் . தவர் . இவர் இறந்து 3534 வருஷம் பாம்பாட்டி - அந்தணன் சூத்திரகன்னிகை ஆயினதென்று கூறுகிறார்கள் . யைப் புணரப் பிறந்தவன் . பால்யத்தில் வேத வேதாங்கங்களைக் கற்று பாம்பாட்டிச்சித்தர் - இவர் பாண்டிநாட் மதஸ் தாபனஞ் செய்யத் தொடங்கினர் . இவர்களுடைய தேவனுக்கு ஜரானஹா டில் இருந்ததாகக் கூறுகின்றனர் . இவர் குரான் என்று பெயர் . இவர் இந்த உல வனாந்தரத்தில் பாம்பைப் பிடித்தாட்டிக் கொண்டிருந்து ஒருமுறை நவரத்ன பாம் கத்தைச் சிருட்டித்து அஹரீமா ( இருட்டு ) என்னும் உபதேவனைச் சிருட்டித்து அவ பைப் பிடிக்கச் சென்றபோது சட்டை முனிவர் அங்குவா அவரிடம் தீக்ஷை பெற் னை அஞ்ஞானத்திற்குத் தேவனாக்கி அஹ ரீமா செய்யும் கெட்ட காரியங்களைப் றுச் சமாதியிலிருந்து மீண்டும் எழுந்து போக்க ஆரமசெட் என்னும் சூரியனை பல சித்துக்கள் செய்தவர் . இவர் ஒரு அரசன் இறந்தபோது அவன் உடலிற் சிருட்டித்தனர் . இவ்விருவருக்கும் ( 3000 ) புகுந்து அவன் மனைவியுடன் இருந்து வருடம் யுத்தம் நேரிடப் பிறகு ஆரமசெட் செத்த பாம்பொன்றை ஆட்டிய தால் இப் செயித்தானாகையால் ஜனங்கள் அஞ்ஞா னம் நீங்க ஆரமசெட்டைத் துதிக்க வேண் பெயர் பெற்றனர் என்பர் . இவர் செய்த நூல் பாம்பாட்டிச் சித்தர்பாடல் சித்த டும் . இறந்தோர் மூன்று தினத்தில் கட வுளை அடைவர் இறந்த சரீரத்தைக் காக் ராரூடம் சில வைத்திய நூல்கள் . இவர் கையும் கழுகும் உண்ணவிடல் புண்ணியம் . கொங்குநாட்டில் மருதமலை யடிவாரத்தில் இவர்கள் நீதி விஷயங்களெல்லாம் இந் தவஞ்செய்திருந்ததாகவும் கூறுவர் . துக்களை அனுசரித்திருக்கின்றன . இவர் ( யகன் - ஒரு இடையன் . இவன் திரு கள் பெரும்பாலும் அக்னியைப் பூசிப்பர் . மாலின் சங்கு தாங்கிய கைகளுக்குக் கடக கடவுள் முதலில் ஆகாசத்தையும் பூமி மும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங் கேட்ட பர்வதங்கள் சூரிய சந்திராதி சவுத்திரங் செவிக்குக் குண்டலமும் அணிந்து முத்தி களையும் சிருட்டித்தாரென்றும் பிறகு பெற்றவன் . கெயோமாத் என்னும் ஆதிமனுஷன் உற் பாயிரம் -1 . என்பது நூலிலடங்கிய பொ பத்தியாகையில் அவனைக் கொல்ல அவ் ரூளை முன்னே கூறுதல் அது பொதுப் விடத்திலிருந்து ஓர் இடபம் பிறந்ததென் பாயிரம் சிறப்புப்பாயிரம் என இருதிறப் றும் அதன் வயிற்றினின்று 10 புருடர்க படும் . அவற்றுள் பொதுப்பாயிரம் நூலி ளும் பெண்களும் பிறந்தார்களென்றும் னது வரலாறும் ஆசிரியன் வரலாறும் அவர்களில் மெஜிக்கியா மெஜிக்கினா என் ஆசிரியன் பாடங்கூறும் வரலாறும் மாணா னும் முதல் தாய் தந்தையர்கள் பிறந்து க்கள் வரலாறும் மாணாக்கன் கல்வியறி ஆட்டின் பால் குடித்து அவர்களும் அவர் பும் வரலாறுங்கூறுவது . சிறப்புப் பாயிர களுக்குப் பிறந்த சயமாக் விசிகாக் என்ப மாவது - நூலாசிரியன் பெயர் வரும் பாவிகளானார்களென்றும் ; ஆதலால் வந்தவழி ஏல் வழக்கும் எல்லை ஏலின் உலகத்தவர்க ளெல்லாம் பாவிகளானார்க 136 நூல்