அபிதான சிந்தாமணி

பாத்மபுராணம் 1180 பாமுளூர் பாத்மபுராணம் பதுமபுராணம் காண்க. யுடன் சயவார் த்தை கூறி மீண்டும் யுத்தஞ் பாத்ரு த்விதியைவிரதம் - கார்த்திகை சுக்ல செய்யப் புறப்பட்டு வீரவாகுதேவருடன் பக்ஷத் துவிதியையில் வருவது. இந்நாளில் போர்செய்து தேவாஸ்திரங்களைப் பிரயோ உடன் பிறந்தாள் தன் உடன் பிறந்தானைத் கித்து இரண்டு கரங்களும் முடிகளும் அறு தன் வீட்டிற்கழைத்து வந்து மரியாதை பட்டு இறந்தவன். ஒரு காலத்துத் தன் முதலிய செய்வதாம். இது யமுனை, தன் தாயாகிய பதுமகோமளை இலக்ஷ்மி காத் உடன் பிறந்த யமனைத் தன் வீட்டிற்கழை திருந்த பொன்னங்கிளி வேண்டுமென, த்துவந்து விருந்து முதலிய செய்வித்த வைகுந்தஞ் சென்று வலியப் பிடுங்கிக் தால் இதை உலகத்தவர் கொண்டாடு கொண்டு வந்து தந்தவன். கிறார்கள், இதனால் யமபய நீங்கி இஷ்ட பாநுசீதளமகாராஜா - காசியில் ஆண்ட சித்தி யடைவர். புத்த அரசன், இவன்குமரன் சோமசீ தளன். பாது - 1. தக்ஷன் பெண். குமரன் தேவ பாநுதேவன் - (1) கிருஷ்ணன் குமான். ருஷபன். 2. க்ஷத்திரியன் பாஞ்சாலத் தேசத்த 2. வசுதேவன் தம்பி. வன், கர்னனால் கொல்லப்பட்டவன். புத் 3. கிருஷ்ண மூர்த்திக்குச் சத்தியபாமை திரன் சக்கரதேவன். (பா. கர்ன.) யிடம் உதித்தகுமரன் இவனுக்கு ஒரு பாநுமதி - 1. சையாதியெனுஞ் சந்திரகு தின்மர் தம்பியர், 4. பிரதிவியோமன் குமரன். லத்தரசன் மனைவி. 5. தருமன் தேவி. 2. துரியோ தனன் தேவி. 3. சகதேவன் பாரியை. 6. நான்கு முகமுடைய சூர்யன். சிவ 4. அகம்யாதியின் தேவி. சூர்யனுக்கு வலப்புறம் இருப்பவன். 5. கிருதவீரியன் புத்திரி அவள் புத்தி 7. ஏமாங்கனைக் காண்க. பாதுகம்பன் - சிவகணங்களில் ஒருவன், ரன் சார்வபவுமன் (பா. ஆதி.) 6. ஆங்கிரச புத்திரி. சிவமூர்த்தியின் சந்நிதியில் ஆயிரம் வாயால் சங்கம் பூரிப்பவன். பாநுமந்தன் - (1) சநகன் குமரன். பானுகோபன் - சூரபன்மன் குமரன். இவன் 2. காண்டிக்யன் குமான், இளமைப்பருவத்தில் தொட்டிலில் தூங் 3. சுருதாயு தம்பி. கும்போது சூரியன் முகத்தில் காய்ந்த 4. சநகன் இரண்டாம் பேரன் னன். அவனைப் பிடித்துக்கட்டிப் பிரமன் பாநுமான் - (1) (சூ) பிரகஸ் தன் குமான். வேண்டுகோளால் விட்டுப் பாநுகோபன் 2. (சூ.) கேசித்துவசன் குமரன் எனப் பெயர் பெற்றனன். அசமுகியின் 3. கலிங்கதேசத்தவன். பீமனால் கொல் அறுத்தவர்களைத் தண்டித்தற் லப்பட்டவன். (பா. பீஷ்) குப் பிதாவின் ஏவலால் புறப்பட்டு இந்தி பாதுவிதியை - இது சித்தரைமாசம் ஞாயி ரன் நாட்டைக் கொளுத்திச் சயந்தனைச் ற்றுக்கிழமை த்விதியையில் சூரியனை சிறையிட்டவன். நவவீரர்களையும் பூதப் எண்ணி ஆராதிக்கும் விரதம், படைகளையும் வென்று மூர்ச்சையாக்கிக் பாநுவிந்தன் -1. ஒரு யா தவவீரன். கடையில் வீரவாகுதேவர் பிரயோகிக்க 2. கிருஷ்ணன் குமரன். எடுத்த பாசுபதாத்திரத்திற்குப் பயந்து பாநுவான் - (சங்.) கெற்கன் குமரன். மேகத்தில் மறைந்து மயேந்திரபுரி சேர் இவன் குமான் திரிசாது. ந்து இரண்டாம் நாள் தகப்பன் தோற்ற பாபநக்ஷத்ரம் - திருவாதிரை, கேட்டை, தற்கு வருந்தி அவனிடம் செலவுபெற்றுக் ஆயிலியம், பாணி கார்த்திகை, முப்பூரம், கொண்டு மூன்றா நாள் மாயயை வேண்டி இந்நாட்களில் சுபகார்யம் செய்யலாகாது. அஸ்திரம் பெற்று வீரவாகுவுடன் சண்டை இந் நக்ஷத்ரங்களுடன் பாவவராங்களுற்று செய்யப் புறப்பட்டு யுத்தத்தில் பலதே இருத்தைகள் கூடில் அவமிருத்துயோகம் வாஸ்திரங்கள் விட்டுச் சலித்து எதினாலும் எனப்படும். இதிற் செய்யும் காரியங்கள் வெல்லமுடியா தென்று மனமிளைத்து, நாசமாம் இந்த யோகங்களில் வியாதி கடைசியில் மாயை தந்த மோகனாஸ்திரம் கண்டால் மரணம் நேரும். (விதானமாலை) பிரயோகித்து வீரவாகுதேவர் முதலியவ பாழரூர் - இது சேரநாட்டிலுள்ள தோரூர். ரைப் பிணித்துக் கடவில் இட்டுத் தந்தை (புற. நா.) கையை
பாத்மபுராணம் 1180 பாமுளூர் பாத்மபுராணம் பதுமபுராணம் காண்க . யுடன் சயவார் த்தை கூறி மீண்டும் யுத்தஞ் பாத்ரு த்விதியைவிரதம் - கார்த்திகை சுக்ல செய்யப் புறப்பட்டு வீரவாகுதேவருடன் பக்ஷத் துவிதியையில் வருவது . இந்நாளில் போர்செய்து தேவாஸ்திரங்களைப் பிரயோ உடன் பிறந்தாள் தன் உடன் பிறந்தானைத் கித்து இரண்டு கரங்களும் முடிகளும் அறு தன் வீட்டிற்கழைத்து வந்து மரியாதை பட்டு இறந்தவன் . ஒரு காலத்துத் தன் முதலிய செய்வதாம் . இது யமுனை தன் தாயாகிய பதுமகோமளை இலக்ஷ்மி காத் உடன் பிறந்த யமனைத் தன் வீட்டிற்கழை திருந்த பொன்னங்கிளி வேண்டுமென த்துவந்து விருந்து முதலிய செய்வித்த வைகுந்தஞ் சென்று வலியப் பிடுங்கிக் தால் இதை உலகத்தவர் கொண்டாடு கொண்டு வந்து தந்தவன் . கிறார்கள் இதனால் யமபய நீங்கி இஷ்ட பாநுசீதளமகாராஜா - காசியில் ஆண்ட சித்தி யடைவர் . புத்த அரசன் இவன்குமரன் சோமசீ தளன் . பாது - 1. தக்ஷன் பெண் . குமரன் தேவ பாநுதேவன் - ( 1 ) கிருஷ்ணன் குமான் . ருஷபன் . 2. க்ஷத்திரியன் பாஞ்சாலத் தேசத்த 2. வசுதேவன் தம்பி . வன் கர்னனால் கொல்லப்பட்டவன் . புத் 3. கிருஷ்ண மூர்த்திக்குச் சத்தியபாமை திரன் சக்கரதேவன் . ( பா . கர்ன . ) யிடம் உதித்தகுமரன் இவனுக்கு ஒரு பாநுமதி - 1. சையாதியெனுஞ் சந்திரகு தின்மர் தம்பியர் 4. பிரதிவியோமன் குமரன் . லத்தரசன் மனைவி . 5. தருமன் தேவி . 2. துரியோ தனன் தேவி . 3. சகதேவன் பாரியை . 6. நான்கு முகமுடைய சூர்யன் . சிவ 4. அகம்யாதியின் தேவி . சூர்யனுக்கு வலப்புறம் இருப்பவன் . 5. கிருதவீரியன் புத்திரி அவள் புத்தி 7. ஏமாங்கனைக் காண்க . பாதுகம்பன் - சிவகணங்களில் ஒருவன் ரன் சார்வபவுமன் ( பா . ஆதி . ) 6. ஆங்கிரச புத்திரி . சிவமூர்த்தியின் சந்நிதியில் ஆயிரம் வாயால் சங்கம் பூரிப்பவன் . பாநுமந்தன் - ( 1 ) சநகன் குமரன் . பானுகோபன் - சூரபன்மன் குமரன் . இவன் 2. காண்டிக்யன் குமான் இளமைப்பருவத்தில் தொட்டிலில் தூங் 3. சுருதாயு தம்பி . கும்போது சூரியன் முகத்தில் காய்ந்த 4. சநகன் இரண்டாம் பேரன் னன் . அவனைப் பிடித்துக்கட்டிப் பிரமன் பாநுமான் - ( 1 ) ( சூ ) பிரகஸ் தன் குமான் . வேண்டுகோளால் விட்டுப் பாநுகோபன் 2. ( சூ . ) கேசித்துவசன் குமரன் எனப் பெயர் பெற்றனன் . அசமுகியின் 3. கலிங்கதேசத்தவன் . பீமனால் கொல் அறுத்தவர்களைத் தண்டித்தற் லப்பட்டவன் . ( பா . பீஷ் ) குப் பிதாவின் ஏவலால் புறப்பட்டு இந்தி பாதுவிதியை - இது சித்தரைமாசம் ஞாயி ரன் நாட்டைக் கொளுத்திச் சயந்தனைச் ற்றுக்கிழமை த்விதியையில் சூரியனை சிறையிட்டவன் . நவவீரர்களையும் பூதப் எண்ணி ஆராதிக்கும் விரதம் படைகளையும் வென்று மூர்ச்சையாக்கிக் பாநுவிந்தன் -1 . ஒரு யா தவவீரன் . கடையில் வீரவாகுதேவர் பிரயோகிக்க 2. கிருஷ்ணன் குமரன் . எடுத்த பாசுபதாத்திரத்திற்குப் பயந்து பாநுவான் - ( சங் . ) கெற்கன் குமரன் . மேகத்தில் மறைந்து மயேந்திரபுரி சேர் இவன் குமான் திரிசாது . ந்து இரண்டாம் நாள் தகப்பன் தோற்ற பாபநக்ஷத்ரம் - திருவாதிரை கேட்டை தற்கு வருந்தி அவனிடம் செலவுபெற்றுக் ஆயிலியம் பாணி கார்த்திகை முப்பூரம் கொண்டு மூன்றா நாள் மாயயை வேண்டி இந்நாட்களில் சுபகார்யம் செய்யலாகாது . அஸ்திரம் பெற்று வீரவாகுவுடன் சண்டை இந் நக்ஷத்ரங்களுடன் பாவவராங்களுற்று செய்யப் புறப்பட்டு யுத்தத்தில் பலதே இருத்தைகள் கூடில் அவமிருத்துயோகம் வாஸ்திரங்கள் விட்டுச் சலித்து எதினாலும் எனப்படும் . இதிற் செய்யும் காரியங்கள் வெல்லமுடியா தென்று மனமிளைத்து நாசமாம் இந்த யோகங்களில் வியாதி கடைசியில் மாயை தந்த மோகனாஸ்திரம் கண்டால் மரணம் நேரும் . ( விதானமாலை ) பிரயோகித்து வீரவாகுதேவர் முதலியவ பாழரூர் - இது சேரநாட்டிலுள்ள தோரூர் . ரைப் பிணித்துக் கடவில் இட்டுத் தந்தை ( புற . நா . ) கையை