அபிதான சிந்தாமணி

அர்த்த வீரன் அலம்புதன் அர்த்தவீரன்-அர்த்தாசுரனைக் காண்க, குப்பின் ஹர்ஷன் பட்டமடைந்து வங் அர்த்தன் - யமனுக்குப் புத்தியிடம் உதித்த காள முதலிய பல நாடுகளையும் செயித் குமான், தான், சாளுக்ய வம்சத்தவனான புலிகேசி அர்த்தஹாரி - தேவதை. சுயம்ஹாரியின் யின்மீது யுத்தம் புரிந்து பின்னிடைந்தான், குமரி. அநாசாரர்களைச் சேர்ந்து தீமை இவன் கல்வியிடத் தாவலுள்ளவன். பல செய்பவள். (மார் ) பண்டிதர்களை ஆதரித்தான். மதத்வேஷம் அர்த்தாசுரன் - இந்த அசுரன் அர்த்தவீர இல்லா தவன். புத்தன், சூரியன், சிவன் னுடன் கூடித் தேவரை வருத்தினன். முதலிய விக்ரகங்களுக்குத் திருவிழா செய் தேவர் தமது குறைகளை இருடிகளிடம் வித்தான். இவன் அரசாட்சியில் சீன முறையிட்டனர். இருடிகள் அசுரரைக் யாத்ரிகனாகிய ஹியான்சான் என்பவன் கொல்ல யாகஞ் செய்தனர். அவ்விடம் புத்தருடைய அவதாரத் தலங்களைச் சேவி இந்த அசுரர் இருடிகளை விழுங்க வர இரு க்க வந்தான். டிகள் பயந்து சிவமூர்த்தியை அடைக் | அர்ஷன் - தருமனுக்குச் சிரத்தையிடம் பிற கலமாக அடைந்தனர். சிவமூர்த்தி ந்த மூன்றாங் குமரன். இவன் தேவி நந்தை கௌரியை நோக்கச் சத்தி அவ்வசுரரிடம் . சகோதரர் சமன், காமன், போர்செய்கையில் அவர்கள் உதிரம் விழு அலகநந்தை - கங்கையின் கிளைநதி. ந்த இடந்தோறும் அகார் வெளிப்பட்டு அலக்குமி - பிரமன் புத்திரி. யுத்தத்திற்கு வரப் பிராட்டி கோபித்ததில் அலங்காரமாலை - இலக்கணையின் தோழி. அக்கோபத்தில் காளி தோன்றி அவ்வசுரர் அலங்காரவேங்கடவர் - உடையவர் திரு களின் உதிரம் பூமியில் விழாது உறுஞ்சி | வடி சம்பந்தி. பாமை காந்தியரில் ஒருவர். உயிர் போக்கினன். | அலசசோகம் - அபக்குவான்ன த்தைப் புசிப் அரீத்தாந்தாம் - பிரதிவாதி சொன்ன தூஷா பதாலும், மந்தாக்னியாலும், பதினான்கு ணத்திற்குத்தான் அதற்கேற்ற வசனஞ் வேகத்தை யடக்கலாலும், ஆமாசயத்திலதி சொல்லாமல் அதற்குபயோகமில்லாத கரித்த திரிதோஷங்கள் அவ்வன்னத்தோடு வார்த்தையை அவ்விடத்திற் சொல்வது. கலந்து சிலேஷ்மத்தால் மறிபட்டு ஆச (சிவ - சித்). | னத்தில் ஆப்படித்தது போல் ஸ்தம்பித்து அர்ப்புதமணி-மேகவாகனன் எனும் பெய உபத்திரவங்களை உண்டாக்கும். இது ருள்ள அரசன். இவன் தலையில் ஒரு ஆமாலசம், தண்டாலசம், விஷாலசம் என மாணிக்கமிருந்ததால் இப்பெயாடைந்த மூன்று வகை. இதனைத் தாளிசவடகம், வச்சிரவல்லி வடகம் முதலியவற்றால் வச னன். அர்ப்புதம் - இந்திரப்பிரத்தத்தின் வழிய மாக்கலாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்.) லுள்ள மலை, இது ஆநர்த்த தேசத்தில் அலந்தன் - (சூ). நாபாகன் குமான் இருக்கிற தென்பர். அலம்பசன்-1. பகாசுரன் தம்பி. அர்யச்வன் -1. நிகும்பனுக்குத் தந்தை, - 2. பகாசுரன் குமான். கடோற்கசனால் 2. அநாரண்யன் குமரன். சுமனசுக்குத் இவ்விருவரும் இறந்தனர். தந்தை . அலம்பலை - விசாலன் தாய். இக்ஷ்வாகு வம் 3. திருஷ்டகேதுவிற்குக் குமான். சத்தவனான திரணபிந்துவின் பார்யை. அர்ஷவர்த்தனன்-இவன் (எ)-வது நூற் அலம்பன்-அலாயுதனென்னும் அரக்கனுட சாண்டில் வடஇந்தியாவில் அரசனா யிருந் னிருந்த அரக்கன். தவன். இவன் சகோதரனும் இவனுக்கு அலம்புசை-1. ஒரு அப்சரசு. திரணபிக முன் ஆண்டவனும் இராஜீயவர்த்தனன், துவை நாயகனா யடைந்தவள். இவர்களுக் குடன்பிறந்தவள் ராஜீயஸ்ரி - 2. இஷ்வாகவின் தேவி. குமரன் இவள் புருஷன் கிரகவர்மன் இவன் விசாலன், மாளவ, வங்காள தேசத்தரசர்களால் 3. அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி. இவள் கொல்லப்பட்டான். ஆதலால் இராஜீய வாகனம் காகம். வர்த்தனனிருவரையும் எதிர்த்தான். 4. விதூமனைக் காண்க. வெற்றி இவனதே ஆயினும் வங்காள அலம்புதன்-1. ஒரு சாக்கன். இவன் அரசனால் கொல்லப்பட்டான். இவனுக்
அர்த்த வீரன் அலம்புதன் அர்த்தவீரன் - அர்த்தாசுரனைக் காண்க குப்பின் ஹர்ஷன் பட்டமடைந்து வங் அர்த்தன் - யமனுக்குப் புத்தியிடம் உதித்த காள முதலிய பல நாடுகளையும் செயித் குமான் தான் சாளுக்ய வம்சத்தவனான புலிகேசி அர்த்தஹாரி - தேவதை . சுயம்ஹாரியின் யின்மீது யுத்தம் புரிந்து பின்னிடைந்தான் குமரி . அநாசாரர்களைச் சேர்ந்து தீமை இவன் கல்வியிடத் தாவலுள்ளவன் . பல செய்பவள் . ( மார் ) பண்டிதர்களை ஆதரித்தான் . மதத்வேஷம் அர்த்தாசுரன் - இந்த அசுரன் அர்த்தவீர இல்லா தவன் . புத்தன் சூரியன் சிவன் னுடன் கூடித் தேவரை வருத்தினன் . முதலிய விக்ரகங்களுக்குத் திருவிழா செய் தேவர் தமது குறைகளை இருடிகளிடம் வித்தான் . இவன் அரசாட்சியில் சீன முறையிட்டனர் . இருடிகள் அசுரரைக் யாத்ரிகனாகிய ஹியான்சான் என்பவன் கொல்ல யாகஞ் செய்தனர் . அவ்விடம் புத்தருடைய அவதாரத் தலங்களைச் சேவி இந்த அசுரர் இருடிகளை விழுங்க வர இரு க்க வந்தான் . டிகள் பயந்து சிவமூர்த்தியை அடைக் | அர்ஷன் - தருமனுக்குச் சிரத்தையிடம் பிற கலமாக அடைந்தனர் . சிவமூர்த்தி ந்த மூன்றாங் குமரன் . இவன் தேவி நந்தை கௌரியை நோக்கச் சத்தி அவ்வசுரரிடம் . சகோதரர் சமன் காமன் போர்செய்கையில் அவர்கள் உதிரம் விழு அலகநந்தை - கங்கையின் கிளைநதி . ந்த இடந்தோறும் அகார் வெளிப்பட்டு அலக்குமி - பிரமன் புத்திரி . யுத்தத்திற்கு வரப் பிராட்டி கோபித்ததில் அலங்காரமாலை - இலக்கணையின் தோழி . அக்கோபத்தில் காளி தோன்றி அவ்வசுரர் அலங்காரவேங்கடவர் - உடையவர் திரு களின் உதிரம் பூமியில் விழாது உறுஞ்சி | வடி சம்பந்தி . பாமை காந்தியரில் ஒருவர் . உயிர் போக்கினன் . | அலசசோகம் - அபக்குவான்ன த்தைப் புசிப் அரீத்தாந்தாம் - பிரதிவாதி சொன்ன தூஷா பதாலும் மந்தாக்னியாலும் பதினான்கு ணத்திற்குத்தான் அதற்கேற்ற வசனஞ் வேகத்தை யடக்கலாலும் ஆமாசயத்திலதி சொல்லாமல் அதற்குபயோகமில்லாத கரித்த திரிதோஷங்கள் அவ்வன்னத்தோடு வார்த்தையை அவ்விடத்திற் சொல்வது . கலந்து சிலேஷ்மத்தால் மறிபட்டு ஆச ( சிவ - சித் ) . | னத்தில் ஆப்படித்தது போல் ஸ்தம்பித்து அர்ப்புதமணி - மேகவாகனன் எனும் பெய உபத்திரவங்களை உண்டாக்கும் . இது ருள்ள அரசன் . இவன் தலையில் ஒரு ஆமாலசம் தண்டாலசம் விஷாலசம் என மாணிக்கமிருந்ததால் இப்பெயாடைந்த மூன்று வகை . இதனைத் தாளிசவடகம் வச்சிரவல்லி வடகம் முதலியவற்றால் வச னன் . அர்ப்புதம் - இந்திரப்பிரத்தத்தின் வழிய மாக்கலாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் . ) லுள்ள மலை இது ஆநர்த்த தேசத்தில் அலந்தன் - ( சூ ) . நாபாகன் குமான் இருக்கிற தென்பர் . அலம்பசன் - 1 . பகாசுரன் தம்பி . அர்யச்வன் - 1 . நிகும்பனுக்குத் தந்தை - 2 . பகாசுரன் குமான் . கடோற்கசனால் 2 . அநாரண்யன் குமரன் . சுமனசுக்குத் இவ்விருவரும் இறந்தனர் . தந்தை . அலம்பலை - விசாலன் தாய் . இக்ஷ்வாகு வம் 3 . திருஷ்டகேதுவிற்குக் குமான் . சத்தவனான திரணபிந்துவின் பார்யை . அர்ஷவர்த்தனன் - இவன் ( ) - வது நூற் அலம்பன் - அலாயுதனென்னும் அரக்கனுட சாண்டில் வடஇந்தியாவில் அரசனா யிருந் னிருந்த அரக்கன் . தவன் . இவன் சகோதரனும் இவனுக்கு அலம்புசை - 1 . ஒரு அப்சரசு . திரணபிக முன் ஆண்டவனும் இராஜீயவர்த்தனன் துவை நாயகனா யடைந்தவள் . இவர்களுக் குடன்பிறந்தவள் ராஜீயஸ்ரி - 2 . இஷ்வாகவின் தேவி . குமரன் இவள் புருஷன் கிரகவர்மன் இவன் விசாலன் மாளவ வங்காள தேசத்தரசர்களால் 3 . அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி . இவள் கொல்லப்பட்டான் . ஆதலால் இராஜீய வாகனம் காகம் . வர்த்தனனிருவரையும் எதிர்த்தான் . 4 . விதூமனைக் காண்க . வெற்றி இவனதே ஆயினும் வங்காள அலம்புதன் - 1 . ஒரு சாக்கன் . இவன் அரசனால் கொல்லப்பட்டான் . இவனுக்