அபிதான சிந்தாமணி

பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் 1018 பாண்டுசோபாகன் இவன் வெல்லுதலிற் சிறந்தவனும், குடிகளைப் பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத் துஞ்சிய பாதுகாத்தலில் வல்லவனும், கல்வியுடை பெருவழ - காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் யோனுமாம், (புற நா ) காரிக் கண்ணனாரால் பாடல் பெற்றவன். பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் குடபுல இவன் சோழன் குராப்பள்ளித் துஞ்சிய வியனாரால் பாடப்பெற்றவன். தலையாலங் பெருமாவளவனுடன் நட்புடையான் (42) கானத்துச் செரு வென்றவன். இவன் பாண்டி வம்சசேன பாண்டியன் -- சேரவம் சோன், செம்பியன், திதியன், எழுதி, சாந்தக பாண்டியனுக்குக் குமரன். எருமையூரான், இருங்கோ வொண்மான், பாண்டீச்சுர பாண்டியன் - வம்சசிரோ பொருகன், இவர்கள் எழுவரையும் வென் மணி பாண்டியனுக்குக் குமரன். றவன். இவன் ஊர் கொற்கை, இவன் பாண்டீரம் - துவாரகையில் இருந்த ஓர் மீது மாங்குடி மருதனார் மதுரைக்காஞ்சி ஆலவிருக்ஷம். இதன் அடியில் கண்ணன் பாடிப் பரிசுபெற்றார். இவனை சோழனும், விளையாடிக் கொண்டிருந்தனன். சேரனும் சிறியனென் றிகழ வஞ்சினக் பாண்டீரவடம் கண்ணனும் பலராமனும் காஞ்சி பாடினன். (புறம்-72.) கன்றுகள் மேய்த்த துவாரகையிலுள்ள பாண்டியன் படித்துறை - இது பொற் வெளி. (நாச்சியார் திருமொழி.) மாமரையின் வடபாலுள்ள படித்துறை. பாண்டு -1. இவன் விசித்திரவீரியன் தே (திருவிளை). வியாகிய அம்பாலிகையிடம் வியாசரால் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பிறந்தவன். இவன் தேவியர் குந்தி, மாத் பெருவழுதி நெடும்பல்லியத்தாராலும், திரி. இவன் ஒருமுறை வேட்டைக்குச் காரிகிழாராலும், நெட்டிமை யாராலும் சென்று அவ்விடம் மான் உருக்கொண்டு பாடப் பெற்றவன். அநேக யாகங்களைச் விளையாடிக்கொண்டிருந்த இருடி தம்பதி செய்தவன். சிவமூர்த்தியிடம் அன்பு களை மானென்று நிசபுத்திசெய்து அம் வாய்த்தவன். (புற நா.) பினால் எய்தனன். மான் உருக்கொண்ட பாண்டியன் பன்னாடு தந்தான் இருடி தன் நிசவுருவுடன் வெளிப்பட்டு கடைச் சங்கத்தவர் காலத்திருந்த பாண் நீ, யாங்கள் விளையாடியிருந்தபோது அம் டிய மன்னரில் ஒருவன். (குறு - உஎ.) பினால் எய்தனை ஆதலால் உன் நாயகியு பாண்டியன் புலவன் சோழன் புறங்கொ டன் புணருகையில் உயிர் நீங்குக எனச் டையிற் பாடியது. "ஆறெல்லாஞ் செந் சபித்து உயிர்விட்டனன். இச்சாபம் உணர் நீரருகெல்லாம் பல்பிணங்கள், துறெல் ந்த அரசன் தனக்கு நேரிட்டதைத் தனது லாஞ் சோழன் சுரிகுஞ்சி மாறில்லாக், பாரியர்க்குத் தெரிவித்தனன். கன்னிக்கோனேவ முடிக்காரிக் கோன் பின் தனக்குத் தெரிந்த மந்திரத்தால் தருமன், றொடாப் பொன்னிக்கோன் போன புகார் " வீமன், அருச்சுநன் மூவரையும் பெற்று பாண்டியன் மதிவாணனர் - நாடகத் தமிழ் மிகுந்த மந்திரத்தை மாத்திரிக்கு உபதே நூலாசிரியர்களில் ஒருவர். சித்து நகுலசகாதேவரையும் பெறுவித்த பாண்டியன் மாறன் வழதி- இவன் மாறன் னள். பின் அரசன் சிலநாளிருந்து சுவர்க்க வழுதி யெனவுங் கூறப்படுவான். மதுரைப் மடைந்தனன். இவனை யக்ஷத்தலைவன் பாண்டியர் மரபினன். குறிஞ்சியையும் அம்சமென்றும் மருத்கணாம்ச மெனவும் முல்லையையும் புனைந்து பாடியவன். பூவிலை கூறுவர். மடந்தையைக் காண்டலும் பருவவாவறி 2. ஒரு இருடி. கொங்குநாட்டில் விஷ் ந்து தலைமகன் பிரிவிற் கிரங்குவது கேட் ணுவையெண்ணித் தவஞ்செய்து சித்தி போரிரங்குதற்குரியதாகும். நற். க எ இவன் யடைந்தவர். பாடியபாட்டு இரண்டு. (நற். கஎ... 0ச.) 3. தண்டகாரண்யத்திற்கு அப்பால் பாண்டியன்மாகீர்த்தி - இவன் ஒரு பாண் இருக்கும் ஒரு பர்வதம். டியன், இவன் இருபத்து நாலாயிரம் ஆண்டு பாண்டு கம்பளம் இந்திரன் ஆசனம். அரசு வீற்றிருந்தான் ஆதலின் இவனும் இதன் அசைவால் இந்திரன் உலகச் செய் இவன் சபையிலிருந் தாரும் அறிவு மிகுந் திகளை அறிவான் என்பர். (மணிமேகலை). திருத்தலின் தொல்காப்பியமுனிவர் தாம் பாண்டு சோபாகன் சண்டாளனுக்கு செய்த இலக்கணத்தை இவன் சபையில் வைதேக ஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன். இவ அரங்கேற்றினர். னுக்கு மூங்கில் வேலை, (மது.)
பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் 1018 பாண்டுசோபாகன் இவன் வெல்லுதலிற் சிறந்தவனும் குடிகளைப் பாண்டியன் வெள்ளியம்பலத்துத் துஞ்சிய பாதுகாத்தலில் வல்லவனும் கல்வியுடை பெருவழ - காவிரிப்பூம்பட்டினத்துக் யோனுமாம் ( புற நா ) காரிக் கண்ணனாரால் பாடல் பெற்றவன் . பாண்டியன் நெடுஞ்செழியன் குடபுல இவன் சோழன் குராப்பள்ளித் துஞ்சிய வியனாரால் பாடப்பெற்றவன் . தலையாலங் பெருமாவளவனுடன் நட்புடையான் ( 42 ) கானத்துச் செரு வென்றவன் . இவன் பாண்டி வம்சசேன பாண்டியன் -- சேரவம் சோன் செம்பியன் திதியன் எழுதி சாந்தக பாண்டியனுக்குக் குமரன் . எருமையூரான் இருங்கோ வொண்மான் பாண்டீச்சுர பாண்டியன் - வம்சசிரோ பொருகன் இவர்கள் எழுவரையும் வென் மணி பாண்டியனுக்குக் குமரன் . றவன் . இவன் ஊர் கொற்கை இவன் பாண்டீரம் - துவாரகையில் இருந்த ஓர் மீது மாங்குடி மருதனார் மதுரைக்காஞ்சி ஆலவிருக்ஷம் . இதன் அடியில் கண்ணன் பாடிப் பரிசுபெற்றார் . இவனை சோழனும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தனன் . சேரனும் சிறியனென் றிகழ வஞ்சினக் பாண்டீரவடம் கண்ணனும் பலராமனும் காஞ்சி பாடினன் . ( புறம் -72 . ) கன்றுகள் மேய்த்த துவாரகையிலுள்ள பாண்டியன் படித்துறை - இது பொற் வெளி . ( நாச்சியார் திருமொழி . ) மாமரையின் வடபாலுள்ள படித்துறை . பாண்டு -1 . இவன் விசித்திரவீரியன் தே ( திருவிளை ) . வியாகிய அம்பாலிகையிடம் வியாசரால் பாண்டியன் பல்யாகசாலை முதுகுடுமிப் பிறந்தவன் . இவன் தேவியர் குந்தி மாத் பெருவழுதி நெடும்பல்லியத்தாராலும் திரி . இவன் ஒருமுறை வேட்டைக்குச் காரிகிழாராலும் நெட்டிமை யாராலும் சென்று அவ்விடம் மான் உருக்கொண்டு பாடப் பெற்றவன் . அநேக யாகங்களைச் விளையாடிக்கொண்டிருந்த இருடி தம்பதி செய்தவன் . சிவமூர்த்தியிடம் அன்பு களை மானென்று நிசபுத்திசெய்து அம் வாய்த்தவன் . ( புற நா . ) பினால் எய்தனன் . மான் உருக்கொண்ட பாண்டியன் பன்னாடு தந்தான் இருடி தன் நிசவுருவுடன் வெளிப்பட்டு கடைச் சங்கத்தவர் காலத்திருந்த பாண் நீ யாங்கள் விளையாடியிருந்தபோது அம் டிய மன்னரில் ஒருவன் . ( குறு - உஎ . ) பினால் எய்தனை ஆதலால் உன் நாயகியு பாண்டியன் புலவன் சோழன் புறங்கொ டன் புணருகையில் உயிர் நீங்குக எனச் டையிற் பாடியது . ஆறெல்லாஞ் செந் சபித்து உயிர்விட்டனன் . இச்சாபம் உணர் நீரருகெல்லாம் பல்பிணங்கள் துறெல் ந்த அரசன் தனக்கு நேரிட்டதைத் தனது லாஞ் சோழன் சுரிகுஞ்சி மாறில்லாக் பாரியர்க்குத் தெரிவித்தனன் . கன்னிக்கோனேவ முடிக்காரிக் கோன் பின் தனக்குத் தெரிந்த மந்திரத்தால் தருமன் றொடாப் பொன்னிக்கோன் போன புகார் வீமன் அருச்சுநன் மூவரையும் பெற்று பாண்டியன் மதிவாணனர் - நாடகத் தமிழ் மிகுந்த மந்திரத்தை மாத்திரிக்கு உபதே நூலாசிரியர்களில் ஒருவர் . சித்து நகுலசகாதேவரையும் பெறுவித்த பாண்டியன் மாறன் வழதி- இவன் மாறன் னள் . பின் அரசன் சிலநாளிருந்து சுவர்க்க வழுதி யெனவுங் கூறப்படுவான் . மதுரைப் மடைந்தனன் . இவனை யக்ஷத்தலைவன் பாண்டியர் மரபினன் . குறிஞ்சியையும் அம்சமென்றும் மருத்கணாம்ச மெனவும் முல்லையையும் புனைந்து பாடியவன் . பூவிலை கூறுவர் . மடந்தையைக் காண்டலும் பருவவாவறி 2. ஒரு இருடி . கொங்குநாட்டில் விஷ் ந்து தலைமகன் பிரிவிற் கிரங்குவது கேட் ணுவையெண்ணித் தவஞ்செய்து சித்தி போரிரங்குதற்குரியதாகும் . நற் . இவன் யடைந்தவர் . பாடியபாட்டு இரண்டு . ( நற் . கஎ ... 0 . ) 3. தண்டகாரண்யத்திற்கு அப்பால் பாண்டியன்மாகீர்த்தி - இவன் ஒரு பாண் இருக்கும் ஒரு பர்வதம் . டியன் இவன் இருபத்து நாலாயிரம் ஆண்டு பாண்டு கம்பளம் இந்திரன் ஆசனம் . அரசு வீற்றிருந்தான் ஆதலின் இவனும் இதன் அசைவால் இந்திரன் உலகச் செய் இவன் சபையிலிருந் தாரும் அறிவு மிகுந் திகளை அறிவான் என்பர் . ( மணிமேகலை ) . திருத்தலின் தொல்காப்பியமுனிவர் தாம் பாண்டு சோபாகன் சண்டாளனுக்கு செய்த இலக்கணத்தை இவன் சபையில் வைதேக ஸ்திரீயிடம் பிறந்தவன் . இவ அரங்கேற்றினர் . னுக்கு மூங்கில் வேலை ( மது . )