அபிதான சிந்தாமணி

பாணலிங்கம் 1ois பாணின் தனர். அவர்கள் பாணபத்திரர், திருநீல முழா முழக்கும் திருப்பணி செய்து வரு கண்ட யாழ்ப்பாணர் மற்றுஞ் சிலர் குடை வானாயினான்: தென் திசை மலைகளில் முதலிய செய்து ஜீவிக்கின்றனர். பொருள் நிரப்பி வைத்தவன். இவன் சிவ பாணலிங்கம் பாண்சானைக் காண்க. பூசை செய்து இறைவன் எதிர்ப்பட நா பாணவித்யாதான் - பாணவம்சத்திற் பிற டோறும் ஆயிரம் சிவலிங்கம் பூசிக்க வரம் ந்த ஒரு அரசன். இவன் ஜகதேகமல்ல பெற்றவன். இவன் பூசித்த விங்கம் னுடைய புத்ரன். பாணலிங்கம், பாணன் - 1. ஒர் காந்தருவன். பிற்பிறப் 2. இவன் பல சாஸ்திரங்களைப் பெரியா பில் கீசகனாய்ப் பிறந்தான். ரிடம் கேட்டு வருகையில் சிவலிங்க மகி 2. பலிச்சக்கிரவர்த்தியின் குமரன். மையையும் சிவபூஜா விசேஷங்களையும் 3. சிவகணத்தவரில் ஒருவன். கேட்டுச் சிவபூசைசெய்ய விரும்பிச் சிவ 4. சமீகருக்குச் சுதானினியிடம் உதி பெருமானை நோக்கிப் பலநாள் தவஞ்செய் த்த குமரன். தனன். இவன் தவத்திற் குவந்த சிவபெரு 5. (சூர்.) புரக்ஞயன் குமரன். இவன் மான் நீ வேண்டிய தென்னவென எனக்கு குமரன் அநரண்யன். ஆயிரஞ் சிரமும் இரண்டாயிரங் கைகளும் 6. வசுதேவன் தம்பியாகிய அநீகன் பதினாயிரம் லோக ஆட்சியும் பதினான்கு குமரன். கோடி சிவலிங்கங்களும் வேண்டும் என்ற பாணாசுரன்-1. பலியின் குமரன். இவன்பட் னன். அவ்வாறே அவனுக்கு அநுக்ரகித்து டணம் சோணிதபுரம். இவன் கம்சனுக்கு பிரமத கணங்களைக்கொண்டு கங்கைக்கரை நண்பன். இவன் சிவபூசாபலத்தால் அக யினின்று சிவலிங்கங்களை வருவித்துக் ண்டைச்வர்யமும் ஆயிரங்கைகளும் பெற் கொடுத்துச் சிவபூஜை செய்யும்படி யேவி றுச் சிவமூர்த்தியை நோக்கித் தேவரீர் மறைந்தனர். அவ்வாறே வாணாசுரன் சிவ தவிர என்னோடு யுத்தம் புரியவல்லார் பூஜைசெய்து பல கோடிகாலம் எல்லாப் இல்லையா தலின் என்னோடு யுத்தம் புரிவா போகங்களையும் அனுபவித்துப் பதினான்கு ரைத் தெரிவிக்கஎன வேண்டினன். ஆவ கோடிச் சிவலிங்கங்களை ஸ்ரீசைலம், கங் துணர்ந்த சிவமூர்த்தி அசுரனை நோக்கி கை, நீலகண்டம், நேபாளம், யமுனை, மற் உன் கோட்டையின் துவசம் எக்காலத்துத் றும் புண்ணிய நதிகள், கன்யாகுமரி, முத துணிபட்டு விழுகிறதோ அக்காலத்தில் லிய புண்யத்தலங்களி லமைத்தனன். அந்த உன்னிலும் வலியன் உன் வலியை அடக் லிங்கங்களே, தற்காலம் காணப்படுவன. குவன் என்று மறைந்தனர். இதனை யறி அவற்றுள் உத்தமமானவை, ரேகையாகிய ந்த பாணாசுரன் அரண்மனைக்குச் சென்று கீறலும், பிந்துவாகிய வட்டமும், களங்க சுகத்துடன் சிலநாள் இருந்து உஷை மாகிய கறுப்பும் மிகுகனமும், பலவர்ணங் யென்னும் குமரியைப் பெற்று வளர்த்து களாகிய சித்திரமும், உச்சிக்குழியும், வந்தனன். அந்த உஷை வளர்ந்து பருவ பருக்கைக் கல்லும், பக்கத்தழும்பும், வெடி மடைந்து கனவில் அநிருத்தனைக் கண்டு ப்பும், இன்றி, லிங்கத்திற் கமைந்த பீடத் காமுற்றுத் தன் தோழியால் அவனை வரு துடன் உருண்டையாய், கருநாவற்பழம் வித்துக் களவிற் புணர்ந்து வருகையில் போல் கறுப்பாய், பார்வையைக் கவரத் பாணாசுரன் அறிந்து அநிருத்தனை விலங் தக்கதாயிருப்பது உசிதமான தாகும். இவ்வ இட்டனன். இதனை நாரதரால் அறிந்த கை லிங்கங்கள் இவனால் பூசிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி வாணாசுரன் மீது யுத்தத் வை. (சைவபூஷணம்.) திற்குச் சென்று சிவபூசை செய்த இரண்டு பாணாற்றுப்படை - மிகவுமுயர்ந்த மலைவழி கால்கள் தவிர மற்றக் கரங்களை யறுத் யிடத்துப்பாணனை வழியிலே செலுத்தியது. தனர். 'பின் இவன் தாய் கொட்டரி (பு. வெ. பாடாண்.) புத்திர் பிக்ஷை தரக் கண்ணனை வேண்ட பாணி - என்பது கொட்டும், அசைவும், அவ்வகை கண்ணன் அளித்தனர். பின்பு தூக்கும் அளவும் ஒட்டப் புணர்ப்பது. பாணாசுரன் அநிருத்தனையும் உஷையை பாணினி - ஒரு மகருஷி, இவர் தமது உள் யும் கண்ணனிடம் சேர்த்து அபராதக்ஷமை ளத்தில் உலகமுய்ய வியாகாணம் அருளிச் வேண்டினன். இவனே கடைசியில் சிவ செய்யவேண்டிச் சிவமூர்த்தியைத் தரி பூசாபலத்தால் திருக்கைலையடைந்து குட சித்து நிற்கையில், சிவமூர்த்தி இவரது
பாணலிங்கம் 1ois பாணின் தனர் . அவர்கள் பாணபத்திரர் திருநீல முழா முழக்கும் திருப்பணி செய்து வரு கண்ட யாழ்ப்பாணர் மற்றுஞ் சிலர் குடை வானாயினான் : தென் திசை மலைகளில் முதலிய செய்து ஜீவிக்கின்றனர் . பொருள் நிரப்பி வைத்தவன் . இவன் சிவ பாணலிங்கம் பாண்சானைக் காண்க . பூசை செய்து இறைவன் எதிர்ப்பட நா பாணவித்யாதான் - பாணவம்சத்திற் பிற டோறும் ஆயிரம் சிவலிங்கம் பூசிக்க வரம் ந்த ஒரு அரசன் . இவன் ஜகதேகமல்ல பெற்றவன் . இவன் பூசித்த விங்கம் னுடைய புத்ரன் . பாணலிங்கம் பாணன் - 1. ஒர் காந்தருவன் . பிற்பிறப் 2. இவன் பல சாஸ்திரங்களைப் பெரியா பில் கீசகனாய்ப் பிறந்தான் . ரிடம் கேட்டு வருகையில் சிவலிங்க மகி 2. பலிச்சக்கிரவர்த்தியின் குமரன் . மையையும் சிவபூஜா விசேஷங்களையும் 3. சிவகணத்தவரில் ஒருவன் . கேட்டுச் சிவபூசைசெய்ய விரும்பிச் சிவ 4. சமீகருக்குச் சுதானினியிடம் உதி பெருமானை நோக்கிப் பலநாள் தவஞ்செய் த்த குமரன் . தனன் . இவன் தவத்திற் குவந்த சிவபெரு 5. ( சூர் . ) புரக்ஞயன் குமரன் . இவன் மான் நீ வேண்டிய தென்னவென எனக்கு குமரன் அநரண்யன் . ஆயிரஞ் சிரமும் இரண்டாயிரங் கைகளும் 6. வசுதேவன் தம்பியாகிய அநீகன் பதினாயிரம் லோக ஆட்சியும் பதினான்கு குமரன் . கோடி சிவலிங்கங்களும் வேண்டும் என்ற பாணாசுரன் -1 . பலியின் குமரன் . இவன்பட் னன் . அவ்வாறே அவனுக்கு அநுக்ரகித்து டணம் சோணிதபுரம் . இவன் கம்சனுக்கு பிரமத கணங்களைக்கொண்டு கங்கைக்கரை நண்பன் . இவன் சிவபூசாபலத்தால் அக யினின்று சிவலிங்கங்களை வருவித்துக் ண்டைச்வர்யமும் ஆயிரங்கைகளும் பெற் கொடுத்துச் சிவபூஜை செய்யும்படி யேவி றுச் சிவமூர்த்தியை நோக்கித் தேவரீர் மறைந்தனர் . அவ்வாறே வாணாசுரன் சிவ தவிர என்னோடு யுத்தம் புரியவல்லார் பூஜைசெய்து பல கோடிகாலம் எல்லாப் இல்லையா தலின் என்னோடு யுத்தம் புரிவா போகங்களையும் அனுபவித்துப் பதினான்கு ரைத் தெரிவிக்கஎன வேண்டினன் . ஆவ கோடிச் சிவலிங்கங்களை ஸ்ரீசைலம் கங் துணர்ந்த சிவமூர்த்தி அசுரனை நோக்கி கை நீலகண்டம் நேபாளம் யமுனை மற் உன் கோட்டையின் துவசம் எக்காலத்துத் றும் புண்ணிய நதிகள் கன்யாகுமரி முத துணிபட்டு விழுகிறதோ அக்காலத்தில் லிய புண்யத்தலங்களி லமைத்தனன் . அந்த உன்னிலும் வலியன் உன் வலியை அடக் லிங்கங்களே தற்காலம் காணப்படுவன . குவன் என்று மறைந்தனர் . இதனை யறி அவற்றுள் உத்தமமானவை ரேகையாகிய ந்த பாணாசுரன் அரண்மனைக்குச் சென்று கீறலும் பிந்துவாகிய வட்டமும் களங்க சுகத்துடன் சிலநாள் இருந்து உஷை மாகிய கறுப்பும் மிகுகனமும் பலவர்ணங் யென்னும் குமரியைப் பெற்று வளர்த்து களாகிய சித்திரமும் உச்சிக்குழியும் வந்தனன் . அந்த உஷை வளர்ந்து பருவ பருக்கைக் கல்லும் பக்கத்தழும்பும் வெடி மடைந்து கனவில் அநிருத்தனைக் கண்டு ப்பும் இன்றி லிங்கத்திற் கமைந்த பீடத் காமுற்றுத் தன் தோழியால் அவனை வரு துடன் உருண்டையாய் கருநாவற்பழம் வித்துக் களவிற் புணர்ந்து வருகையில் போல் கறுப்பாய் பார்வையைக் கவரத் பாணாசுரன் அறிந்து அநிருத்தனை விலங் தக்கதாயிருப்பது உசிதமான தாகும் . இவ்வ இட்டனன் . இதனை நாரதரால் அறிந்த கை லிங்கங்கள் இவனால் பூசிக்கப்பட்ட கிருஷ்ணமூர்த்தி வாணாசுரன் மீது யுத்தத் வை . ( சைவபூஷணம் . ) திற்குச் சென்று சிவபூசை செய்த இரண்டு பாணாற்றுப்படை - மிகவுமுயர்ந்த மலைவழி கால்கள் தவிர மற்றக் கரங்களை யறுத் யிடத்துப்பாணனை வழியிலே செலுத்தியது . தனர் . ' பின் இவன் தாய் கொட்டரி ( பு . வெ . பாடாண் . ) புத்திர் பிக்ஷை தரக் கண்ணனை வேண்ட பாணி - என்பது கொட்டும் அசைவும் அவ்வகை கண்ணன் அளித்தனர் . பின்பு தூக்கும் அளவும் ஒட்டப் புணர்ப்பது . பாணாசுரன் அநிருத்தனையும் உஷையை பாணினி - ஒரு மகருஷி இவர் தமது உள் யும் கண்ணனிடம் சேர்த்து அபராதக்ஷமை ளத்தில் உலகமுய்ய வியாகாணம் அருளிச் வேண்டினன் . இவனே கடைசியில் சிவ செய்யவேண்டிச் சிவமூர்த்தியைத் தரி பூசாபலத்தால் திருக்கைலையடைந்து குட சித்து நிற்கையில் சிவமூர்த்தி இவரது