அபிதான சிந்தாமணி

பாணபத்திரர் 4075 பாணர் தன் வீட்டுப்புறத்தில் விறகையிறக்கித் நாடு சென்றனர். இதற்கு முன்பே சிவ தாம் ஒருபுறத்தில் எழுந்தருளி யாழினை மூர்த்தி பாணாது வாவைச் சோருக்கு மீட்டிச் சாதாரிராகம் பாடினர். வீட்டில் அறிவித்ததால் சேரர் பாணரை எதிர் இருந்த ஏமநாதன் புறத்தில் வந்து கேட்டு கொண்டு அழைத்துச் சென்றனர். பின் மனம் உருகி நீ யார் என் றனன். விறகு சேரமான் பெருமாணாயனார், உபசரிக்கப் விற்பவர் நான் பாணபத்திரர் மாணாக்கருள் பாணபத்திரர் அவ்விடமிருந்து மதுரைக்கு ஒருவன். என்னை அவர் கிழவன் என்று வரவேண்டுமென நினைக்கையில் சேரமான் நீக்க நான் விறகு வெட்டிச் சீவிக்கிறேன் பெருமாணாயனார் அவரது அவாவளவு என்றனர். ஏமநாதன் இந்த விறகு தலை பொன் கொடுத்து வழிவிட்டனர். யன் பாட்டு இப்படி யிருக்குமாயின் பாண வகை மதுரைக்கு மீண்ட பாணபத்திரர் பத்திரன் பாட்டு எப்படிப்பட்டதோவெ நாடோறும் அர்த்தசாமவரையில் கடவு ன்று அஞ்சிப் பாதி இரவில் ஊரைவிட்டு ளைப்பாடும் நியமம்பூண்டு வருநாளில் இவ ஓடினன். இதனைச் சொக்கர் பாணருக்கு ரது அன்பைப் பலர்க்கும் சிவமூர்த்தி தெரி அறிவித்துத் திருக்கோயில் எழுந்தருளி விக்க வேண்டிப் பெருமழை வருஷிக்கச் னர். பின்பு பாணபத்திரர் இதனை அரச செய்தனர். பாணர் நந்திதேவருக்குப் பின் னுக்கு அறிவிக்க அரசன் சொக்கரைப் னிருந்து பாடுகையில் மழையின் குளிர்ச்சி பாடுக என்றபடி அரசனிடஞ் செல்லாது யாலும் அடியில் வெள்ளம் ஓடுதலாலும் சிவமூர்த்தியைச் சந்நிதிக்கு எதிரில் இரு கைகால் முதலிய விறைத்தும் அசையாது ந்து பாடி வந்தனர். இவர் அரசனிடஞ் பாடுதல் கண்ட சொக்கர் பலகையொன்று செல்லாமையால் பொருளின்றி வறுமை அருளி அதின் மீதிருந்து பாடி மழைவிட யடைந்து வருந்துவதைச் சொக்கர் அறி வீடுசென்றனர். விடிந்தபின் பாண்டியன் ந்து அரசன் பொக்கிஷத்தில் இருந்து பல கேட்டுப் பத்திரரை அழைத்து முன்போ பணிகளையும், பொன்களையும் நாடோறும் லவே வரிசை நடத்திவந்தனன். திருலே கொடுத்து வருகையில் பாணர் இவைகளைப் கண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் எனவும் இவாக் பெற்று உருக்கித் தாமும் அநுபவித்துத் குப் பெயர். இவர் திருஞானசம்பந்த தன்னைச் சார்ந்தவர்க்கும் கொடுத்து வந்த மூர்த்திகள் காலத்து இருந்தவராகவும், னர். இவ்வகை கொடுத்தல் சிலநாள் நிற் சேரமான் காலத்தவராகவும் தெரிகிறது. கப் பத்திரர் வறுமையால் உடல்வாடி நித் பாணபத்தன் பாணர் குலத்தவனாகிய திரை புரிந்தனர். அப்போது சொக்கர் ஒரு சிவயோகி, பட்டினத்தடிகள் காலத் சித்தமூர்த்திகளாய்க் கனவில் தரிசனந் தந்து இனி அரசன்காணில் காவலாளரைத் பாணம் - நாடக விகற்பத்தொன்று. தூர்த் தண்டிப்பான் ஆதலால் நாம் உன்வறுமை தனாதல், தலைவனாதல் தானுஞ்சொல்லி நீங்கும்படி சோனுக்குத் திருமுகங்கொடுக் நின்றார் சொல்லையு மதுவதித்து சொல் கின்றோம், கொண்டுசென்று காட்டி லிய ஐவகைச் சந்தியுள்ளும் கடைக்கண் வறுமை நீங்குக என்று "மதிமலி புரிசை சந்தியங்கம் ஒன்றாவது. (வீரசோ.) மாடக்கூடற், பதிமிசை நிலவும் பானிற பாணர் - 1. வைசியன் பிராமணப் பெண் வரிச்சிறை, அன்னம்பயில் பொழிலால ணைப் புணரப்பிறந்தவர். வாயின், மன்னியசிவன்யான் மொழி தரு 2. தையற்காரர் - அங்கம் வெட்டின மாற்றம், பருவக்கொண்மூ உப்படி திருவிளையாடல் நடத்துவோர் இவர்களே. யெனப்பாவலர்க்கு, உரிமையினுரிமையி (திருவி) னுதவி யொளிதிகழ், குருமாமதிபுரை குல 3. இசைப்பாணர் யாழ்ப்பாணர், மண் விய குடைக்கீழ்ச், செருமாவுகைக்குஞ் டைப்பாணர் எனப் பலர். (நச்சர்.) சேரலன் காண்க, பண்பால்யாழ்வல பாண 4. இவர்கள் தற்காலம் திருநெல்வேலி பத்திரன், தன்போலென் பாலன் பன்றன் முதலிய தமிழ் நாட்டில் தையல்தைத்து பால், காண்பது கருதிப் போந்தனன் மாண் ஜீவிக்கின்றனர். முற்காலத்து இவர்கள் பொருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுவே'' த் அரசர்களைப் பாடிப்பரிசு பெற்று வாழ்ந்த திருப்பாசுரமளித்துத் திருக்கோயில் எழுந் அறிவுடையார். தற்காலத்திலும் சிலர் கூத் தருளினர். பாணர்விழித்துத் திருமுகத்தை அமுதலிய ஆடி ஜீவிக்கின்றனர். இக்குலத் எதிரிற்கண்டு சிரமேற்கொண்டு சேர தில் புகழ்பெற்ற சிவனடியவர்களு மிருந் தவன்.
பாணபத்திரர் 4075 பாணர் தன் வீட்டுப்புறத்தில் விறகையிறக்கித் நாடு சென்றனர் . இதற்கு முன்பே சிவ தாம் ஒருபுறத்தில் எழுந்தருளி யாழினை மூர்த்தி பாணாது வாவைச் சோருக்கு மீட்டிச் சாதாரிராகம் பாடினர் . வீட்டில் அறிவித்ததால் சேரர் பாணரை எதிர் இருந்த ஏமநாதன் புறத்தில் வந்து கேட்டு கொண்டு அழைத்துச் சென்றனர் . பின் மனம் உருகி நீ யார் என் றனன் . விறகு சேரமான் பெருமாணாயனார் உபசரிக்கப் விற்பவர் நான் பாணபத்திரர் மாணாக்கருள் பாணபத்திரர் அவ்விடமிருந்து மதுரைக்கு ஒருவன் . என்னை அவர் கிழவன் என்று வரவேண்டுமென நினைக்கையில் சேரமான் நீக்க நான் விறகு வெட்டிச் சீவிக்கிறேன் பெருமாணாயனார் அவரது அவாவளவு என்றனர் . ஏமநாதன் இந்த விறகு தலை பொன் கொடுத்து வழிவிட்டனர் . யன் பாட்டு இப்படி யிருக்குமாயின் பாண வகை மதுரைக்கு மீண்ட பாணபத்திரர் பத்திரன் பாட்டு எப்படிப்பட்டதோவெ நாடோறும் அர்த்தசாமவரையில் கடவு ன்று அஞ்சிப் பாதி இரவில் ஊரைவிட்டு ளைப்பாடும் நியமம்பூண்டு வருநாளில் இவ ஓடினன் . இதனைச் சொக்கர் பாணருக்கு ரது அன்பைப் பலர்க்கும் சிவமூர்த்தி தெரி அறிவித்துத் திருக்கோயில் எழுந்தருளி விக்க வேண்டிப் பெருமழை வருஷிக்கச் னர் . பின்பு பாணபத்திரர் இதனை அரச செய்தனர் . பாணர் நந்திதேவருக்குப் பின் னுக்கு அறிவிக்க அரசன் சொக்கரைப் னிருந்து பாடுகையில் மழையின் குளிர்ச்சி பாடுக என்றபடி அரசனிடஞ் செல்லாது யாலும் அடியில் வெள்ளம் ஓடுதலாலும் சிவமூர்த்தியைச் சந்நிதிக்கு எதிரில் இரு கைகால் முதலிய விறைத்தும் அசையாது ந்து பாடி வந்தனர் . இவர் அரசனிடஞ் பாடுதல் கண்ட சொக்கர் பலகையொன்று செல்லாமையால் பொருளின்றி வறுமை அருளி அதின் மீதிருந்து பாடி மழைவிட யடைந்து வருந்துவதைச் சொக்கர் அறி வீடுசென்றனர் . விடிந்தபின் பாண்டியன் ந்து அரசன் பொக்கிஷத்தில் இருந்து பல கேட்டுப் பத்திரரை அழைத்து முன்போ பணிகளையும் பொன்களையும் நாடோறும் லவே வரிசை நடத்திவந்தனன் . திருலே கொடுத்து வருகையில் பாணர் இவைகளைப் கண்டயாழ்ப்பாண நாயனார் எனவும் இவாக் பெற்று உருக்கித் தாமும் அநுபவித்துத் குப் பெயர் . இவர் திருஞானசம்பந்த தன்னைச் சார்ந்தவர்க்கும் கொடுத்து வந்த மூர்த்திகள் காலத்து இருந்தவராகவும் னர் . இவ்வகை கொடுத்தல் சிலநாள் நிற் சேரமான் காலத்தவராகவும் தெரிகிறது . கப் பத்திரர் வறுமையால் உடல்வாடி நித் பாணபத்தன் பாணர் குலத்தவனாகிய திரை புரிந்தனர் . அப்போது சொக்கர் ஒரு சிவயோகி பட்டினத்தடிகள் காலத் சித்தமூர்த்திகளாய்க் கனவில் தரிசனந் தந்து இனி அரசன்காணில் காவலாளரைத் பாணம் - நாடக விகற்பத்தொன்று . தூர்த் தண்டிப்பான் ஆதலால் நாம் உன்வறுமை தனாதல் தலைவனாதல் தானுஞ்சொல்லி நீங்கும்படி சோனுக்குத் திருமுகங்கொடுக் நின்றார் சொல்லையு மதுவதித்து சொல் கின்றோம் கொண்டுசென்று காட்டி லிய ஐவகைச் சந்தியுள்ளும் கடைக்கண் வறுமை நீங்குக என்று மதிமலி புரிசை சந்தியங்கம் ஒன்றாவது . ( வீரசோ . ) மாடக்கூடற் பதிமிசை நிலவும் பானிற பாணர் - 1. வைசியன் பிராமணப் பெண் வரிச்சிறை அன்னம்பயில் பொழிலால ணைப் புணரப்பிறந்தவர் . வாயின் மன்னியசிவன்யான் மொழி தரு 2. தையற்காரர் - அங்கம் வெட்டின மாற்றம் பருவக்கொண்மூ உப்படி திருவிளையாடல் நடத்துவோர் இவர்களே . யெனப்பாவலர்க்கு உரிமையினுரிமையி ( திருவி ) னுதவி யொளிதிகழ் குருமாமதிபுரை குல 3. இசைப்பாணர் யாழ்ப்பாணர் மண் விய குடைக்கீழ்ச் செருமாவுகைக்குஞ் டைப்பாணர் எனப் பலர் . ( நச்சர் . ) சேரலன் காண்க பண்பால்யாழ்வல பாண 4. இவர்கள் தற்காலம் திருநெல்வேலி பத்திரன் தன்போலென் பாலன் பன்றன் முதலிய தமிழ் நாட்டில் தையல்தைத்து பால் காண்பது கருதிப் போந்தனன் மாண் ஜீவிக்கின்றனர் . முற்காலத்து இவர்கள் பொருள் கொடுத்து வரவிடுப்பதுவே ' ' த் அரசர்களைப் பாடிப்பரிசு பெற்று வாழ்ந்த திருப்பாசுரமளித்துத் திருக்கோயில் எழுந் அறிவுடையார் . தற்காலத்திலும் சிலர் கூத் தருளினர் . பாணர்விழித்துத் திருமுகத்தை அமுதலிய ஆடி ஜீவிக்கின்றனர் . இக்குலத் எதிரிற்கண்டு சிரமேற்கொண்டு சேர தில் புகழ்பெற்ற சிவனடியவர்களு மிருந் தவன் .