அபிதான சிந்தாமணி

பாக்லீகம் 1089 பாங்கிமதியுடன்பாடு தலைவி இரண்டு முறை கள்ளரால் பறிபட்டு அசரி மறுத்தல், பாங்கியஞ்சி யச்சுறுத்தல், தலை ரியால் கேதாரவிரதக் கேடென்று கூறப் வன் கையுறைபுகழ்தல், பாங்கி கையுறை பெற்றுப் பெரியதாயிடங்கூறி விரதம் மறுத்தல், ஆற்றாநெஞ்சினோடவன் புலத் அனுட்டிப்பித்து மீண்டும் செல்வம் முத தல், பாங்கியாற்றுவித்தகற்றல், இரந்து லிய பெற்றுத் தாயிடம் அடைந்து செல் குறைபெறாது வருந்தியகிழவோன் மட வத்துடன் இருந்தனன். லேபொருளெனமதித்தல், பாங்கிக்கு உல பாகலிகம் - ஒரு தேசம் இந்து நதிக்கருகில் கின்மேல்வைத்துரைத்தல், அதனைத் தன் உள்ளத் இளன் ஆண்டது. மேல்வைத்துச் சாற்றல், பாங்கி தலைமக பாக்லீகன் பாகுலிகனைக் காண்க. ளவயவத்தருமைசாற்றல், தலைமகன் தன் பாகீலீயர் பூதநந்தன் குமார் பதின்மூவர். னைத் தானே புகழ்தல், பாங்கி அருளியல் பாங்கற்கூட்டம் இது மூன்றாநாள் பாங்க கிளத்தல், கொண்டுநிலைகூறல், னால் கூடுங் கூட்டம், இது சார்தல், யிளமைத்தன்மை பாங்கி தலைவற்குணர்த் கேட்டல், சாற்றல், எதிர்மறை, நேர்தல், தல், தலைவன் தலைவி வருத்தியவண்ண கூடல், பாங்கிற்கூடல் எனும் வகையினை முரைத்தல், பாங்கி செவ்வியருமை செப் யும், தலைவன் பாங்கனைச் சார்தல், பாங்கன் பல், தலைவன் செவ்வியெளிமைசெப்பல், தலைவனை யுற்றது வினாதல், தலைவன் பாங்கியென்னை மறைத்தபின் எளிதென உற்றதுரைத்தல், கற்றறிபாங்கன் கழறல், நகுதல், அந்தகை பொறாதவன் புலம்பல், கிழவோன் கழற்றெதிர் மறுத்தல், கிழ பாங்கி தலைவனைத்தேற்றல், பாங்கி கைய வோன் பழித்தல், கிழவோன் வேட்கை றையேற்றல், கிழவோனாற்றல், இதை தாங்கற் கருமைசாற்றல், பாங்கன் தன் வன் றனக்கு குறைநேர்பாங்கி யிறைவிக்கு மனத்தழுங்கல், தலைவனோடழுங்கல், எவ் அவன் குறையுணர்த்தல், இறைவியறியாள் விடத்தெவ்வியற்றென்றல், அவனஃதிவ் போன்று குறியாள் கூறல், பாங்கி யிறை விடத்திவ்வியற்றென்றல், பாங்கனிறைவ யோர்கண்டமை பகர்தல், பாங்கியைத் னைத் தேற்றல், குறிவழிச்சேறல், இறை தலைவி மறைத்தல், பாங்கி யென்னை மறை வியைக் காண்டல், இகழ்ந்ததற் கிரங்கல், ப்பதென்னெனத் தழால், பாங்கி கையுறை தலைவனை வியத்தல், தலைவியை வியத்தல், புகழ்தல், தோழிகிழவோன் துயர்நிலை தலைவன் தனக்குத் தலைவிநிலைகூறல், தலை கிளத்தல், மறுத்தற்கருமைமாட்டல், தலை வன் சேறல், தலைவியைத் தாண்டல், கலவி வன்குறிப்பு வேறாக நெறிப்படக்கூறல், யின் மகிழ்தல், புகழ்தல், பாங்கியொடு தோழி தலைவியைமுனிதல், தலைவி பால் வருகெனப் பகர்தல், பாங்கிற்கூட்டல். கியை முனிதல், தலைவி கையுறையேற் பாங்கியிற்கூட்டம் இது, பாங்கி கூட்டு றல், இறைவி கையுறையேற்றமை பாங்கி விக்கத் தலைவன் கூடும் கூட்டம். யிறைவற்குணர்த்தல், பகற்குறி) பாங்கி இரந்து பின்னிற்றல், சேட்படை, மடற் தலைமகற்குக் குறியிடங்கூறல், பாங்கி குறி கூற்று, மடல்விலக்கு, உடன்படல், மடற் யிடத்து இறைவியைக்கொண்டு சேறல், கூற்றொழி தல், குறைநயப்பித்தல், நயத் பாங்கி தலைமகளைக் குறியிடத்துய்த்து நீல் தல், கூட்டல், கூடல், ஆயங்கூட்டல், கல், இறைவி யிறையோனிடத் தெதிர்ப் வேட்டல் எனப் பன்னிருவகையினையும், படுதல், புணர்ச்சியின் மகிழ்தல், புகழ்தல், தலைவனுட்கோள் சாற்றல், பாங்கி குல தலைமகளைத் தலைமகன் விடுத்தல், பால்சி முறைகிளத்தல், தலைவன் தலைவி தன்னை தலைவியைச் சார்ந்து கையுறை காட்டல், புயர்த்தல், பாங்கி யறியாள் போன்று வினா தலைவியைப் பாங்கிற்கூட்டல், நீங்கித் தல், இறைவனிறைவி தன்மை யியம்பல், தலைவற் கோம்படைசாற்றல், உலகியல் பாங்கி தலைவியருமை சாற்றல், தலைவ மேம்படவிருந்து விலக்கல், விருந்திறை னின்றியமையாமை யியம்பல், பாங்கி பின் விரும்பல், எனும் விரியினை யுடைத்து. குறை நீயே சென்றுரையெனல், பாக்கி (அகம்). யைத் தலைவன் பழித்தல், பாங்கி பேதமை பாங்கிமதியுடன் பாடு - இது தலைவி வேறு யூட்டல், காதலன் தலைவி மூதறிவுடைமை பாட்டைக்கண்டு புணர்ச்சியுண்மை கண் மொழி தல், பாங்கி முன்னுறு புணர்ச்சி டாராய்ந்து தன் மதியையுடம் படுத்தல். முறையுறக்கூறல், தன்னிலை தலைவன் சாற் அது முன்னுறவுணர் தல், குறையு றவுணர்த் றல், பாங்கி உலகியலுரைத்தல், தலைமகன் தல், இருவருமுன்வழியவன் வரவுணர்தல்,
பாக்லீகம் 1089 பாங்கிமதியுடன்பாடு தலைவி இரண்டு முறை கள்ளரால் பறிபட்டு அசரி மறுத்தல் பாங்கியஞ்சி யச்சுறுத்தல் தலை ரியால் கேதாரவிரதக் கேடென்று கூறப் வன் கையுறைபுகழ்தல் பாங்கி கையுறை பெற்றுப் பெரியதாயிடங்கூறி விரதம் மறுத்தல் ஆற்றாநெஞ்சினோடவன் புலத் அனுட்டிப்பித்து மீண்டும் செல்வம் முத தல் பாங்கியாற்றுவித்தகற்றல் இரந்து லிய பெற்றுத் தாயிடம் அடைந்து செல் குறைபெறாது வருந்தியகிழவோன் மட வத்துடன் இருந்தனன் . லேபொருளெனமதித்தல் பாங்கிக்கு உல பாகலிகம் - ஒரு தேசம் இந்து நதிக்கருகில் கின்மேல்வைத்துரைத்தல் அதனைத் தன் உள்ளத் இளன் ஆண்டது . மேல்வைத்துச் சாற்றல் பாங்கி தலைமக பாக்லீகன் பாகுலிகனைக் காண்க . ளவயவத்தருமைசாற்றல் தலைமகன் தன் பாகீலீயர் பூதநந்தன் குமார் பதின்மூவர் . னைத் தானே புகழ்தல் பாங்கி அருளியல் பாங்கற்கூட்டம் இது மூன்றாநாள் பாங்க கிளத்தல் கொண்டுநிலைகூறல் னால் கூடுங் கூட்டம் இது சார்தல் யிளமைத்தன்மை பாங்கி தலைவற்குணர்த் கேட்டல் சாற்றல் எதிர்மறை நேர்தல் தல் தலைவன் தலைவி வருத்தியவண்ண கூடல் பாங்கிற்கூடல் எனும் வகையினை முரைத்தல் பாங்கி செவ்வியருமை செப் யும் தலைவன் பாங்கனைச் சார்தல் பாங்கன் பல் தலைவன் செவ்வியெளிமைசெப்பல் தலைவனை யுற்றது வினாதல் தலைவன் பாங்கியென்னை மறைத்தபின் எளிதென உற்றதுரைத்தல் கற்றறிபாங்கன் கழறல் நகுதல் அந்தகை பொறாதவன் புலம்பல் கிழவோன் கழற்றெதிர் மறுத்தல் கிழ பாங்கி தலைவனைத்தேற்றல் பாங்கி கைய வோன் பழித்தல் கிழவோன் வேட்கை றையேற்றல் கிழவோனாற்றல் இதை தாங்கற் கருமைசாற்றல் பாங்கன் தன் வன் றனக்கு குறைநேர்பாங்கி யிறைவிக்கு மனத்தழுங்கல் தலைவனோடழுங்கல் எவ் அவன் குறையுணர்த்தல் இறைவியறியாள் விடத்தெவ்வியற்றென்றல் அவனஃதிவ் போன்று குறியாள் கூறல் பாங்கி யிறை விடத்திவ்வியற்றென்றல் பாங்கனிறைவ யோர்கண்டமை பகர்தல் பாங்கியைத் னைத் தேற்றல் குறிவழிச்சேறல் இறை தலைவி மறைத்தல் பாங்கி யென்னை மறை வியைக் காண்டல் இகழ்ந்ததற் கிரங்கல் ப்பதென்னெனத் தழால் பாங்கி கையுறை தலைவனை வியத்தல் தலைவியை வியத்தல் புகழ்தல் தோழிகிழவோன் துயர்நிலை தலைவன் தனக்குத் தலைவிநிலைகூறல் தலை கிளத்தல் மறுத்தற்கருமைமாட்டல் தலை வன் சேறல் தலைவியைத் தாண்டல் கலவி வன்குறிப்பு வேறாக நெறிப்படக்கூறல் யின் மகிழ்தல் புகழ்தல் பாங்கியொடு தோழி தலைவியைமுனிதல் தலைவி பால் வருகெனப் பகர்தல் பாங்கிற்கூட்டல் . கியை முனிதல் தலைவி கையுறையேற் பாங்கியிற்கூட்டம் இது பாங்கி கூட்டு றல் இறைவி கையுறையேற்றமை பாங்கி விக்கத் தலைவன் கூடும் கூட்டம் . யிறைவற்குணர்த்தல் பகற்குறி ) பாங்கி இரந்து பின்னிற்றல் சேட்படை மடற் தலைமகற்குக் குறியிடங்கூறல் பாங்கி குறி கூற்று மடல்விலக்கு உடன்படல் மடற் யிடத்து இறைவியைக்கொண்டு சேறல் கூற்றொழி தல் குறைநயப்பித்தல் நயத் பாங்கி தலைமகளைக் குறியிடத்துய்த்து நீல் தல் கூட்டல் கூடல் ஆயங்கூட்டல் கல் இறைவி யிறையோனிடத் தெதிர்ப் வேட்டல் எனப் பன்னிருவகையினையும் படுதல் புணர்ச்சியின் மகிழ்தல் புகழ்தல் தலைவனுட்கோள் சாற்றல் பாங்கி குல தலைமகளைத் தலைமகன் விடுத்தல் பால்சி முறைகிளத்தல் தலைவன் தலைவி தன்னை தலைவியைச் சார்ந்து கையுறை காட்டல் புயர்த்தல் பாங்கி யறியாள் போன்று வினா தலைவியைப் பாங்கிற்கூட்டல் நீங்கித் தல் இறைவனிறைவி தன்மை யியம்பல் தலைவற் கோம்படைசாற்றல் உலகியல் பாங்கி தலைவியருமை சாற்றல் தலைவ மேம்படவிருந்து விலக்கல் விருந்திறை னின்றியமையாமை யியம்பல் பாங்கி பின் விரும்பல் எனும் விரியினை யுடைத்து . குறை நீயே சென்றுரையெனல் பாக்கி ( அகம் ) . யைத் தலைவன் பழித்தல் பாங்கி பேதமை பாங்கிமதியுடன் பாடு - இது தலைவி வேறு யூட்டல் காதலன் தலைவி மூதறிவுடைமை பாட்டைக்கண்டு புணர்ச்சியுண்மை கண் மொழி தல் பாங்கி முன்னுறு புணர்ச்சி டாராய்ந்து தன் மதியையுடம் படுத்தல் . முறையுறக்கூறல் தன்னிலை தலைவன் சாற் அது முன்னுறவுணர் தல் குறையு றவுணர்த் றல் பாங்கி உலகியலுரைத்தல் தலைமகன் தல் இருவருமுன்வழியவன் வரவுணர்தல்