அபிதான சிந்தாமணி

பல்லி சொல்லுகை விழுகை 1083 பல்லி விழும் பலன பல்லி சொல்லுகை, விழகை - நூதன வஸ்திரலாபம், வாயு - ஏ தன ஞாயிறு - கிழக்குத் திக்கில் கெவுளி ஸ்திரி சம்போகம், வடதிசை - பிரியசமாச் சொன்னால் பயம், அக்னிதிக்கில் - தீமை, சாரம், ஈசான்யம் திருடர் பயம், ஆகாயம்- தெற்கு திக்கில் - சுகம், நைருதி திக்கில் - காரிய ஹானி, பூமியில் சகல காரிய சித்தி. பந்து தரிசனம், மேற்கு திக்கில் - சண் பல்லி சொல்லும் ராசி - "எழுவாய் மே டை, வாயு திக்கில் - வஸ்திரலாபம், வடக் ஷம் படைபூசல், இடவங்கடகக் குடிபோ கில் - தனலாபம், ஈசான்யதிக்கில் - லாபம், க்கும், நழுவாய் மிதுன நல்வசனம், நண்டு ஆகாயத்தில் - ஜயம், பூமியில் - நினைத்த விழுந்து களிப்பாகும், கழிவேயாகும் காரியமாகும். தனஞ்சிங்கம், கன்னிபழங்காய் வெற்றிலை திங்கள் - கிழக்கு திக்கில் - தனலாபம், யாம், தொழுதே தூ தன் றுலமாகும், தூன் அக்கினிதிக்கில் - கலகம், தெற்கு திக்கில் - குதேள்பொன் பெண்வருத்தோ"வில்வில் பகை, நிருதி திக்கில் - விரோதம், மேற்கு விருந்து மிகவுண்டு, வேண்மெகரம் விண் திக்கில்-இராஜசபாப் பிரவேசம், வாயுதிக் ணமுதாம், நல்ல கும்பநோயுண்டாம், நாட் கில் - அமங்கலம், வடதிக்கில் - வஸ்திர மீெனங்களியாகும், அல்லிற் சிறந்த குழன் லாபம், ஈசான்யதிக்கில் - கலியாண வார்த் மடவா, யறியச்சொன்னோ மன்னிசை தைகள், ஆகாயத்தில் - கேசெமாச்சாரம், யாஞ், சொல்லும் பல்லி கொடிகான், தும் பூமியில் - ஐஸ்வரியப் பிராப்தி. மெலென்றே யறிந்திடவே." ' செவ்வாய் - கிழக்கு - சம்பத்து, அக் | பல்லி சொல்லும் பதினாறு காதல் - "அருக் கினி - பந்துலாபம், தெற்கு - விசனம், கன்மேற் பயநாச மிரண்டிற்சாவு அகன் நிருதி - சத்துரு, மேற்கு - காரியானு... றவர்பின் மீண்டிடுவார் மூன்றேயாகில், லம், வாயு - தூரதேசத்து சமாச்சாரம், உருக்கமுள்ள சாவதனைக் கேட்க நாலு, வடக்கு - சத்துருபயம், ஈசான்யதிசை - ஒரு சண்டையுண்டைந்தா முறவாமாறு, வாகனாரோகணம், ஆகாயத்தில் - தூரதே விரிதலையுமழுகுரலு மழையுகோயு மென் சப் பிரயாணம், பூமியில் - விசேஷதன மேலுந் துக்கமுண்டாகுமேழு தரித்திடு லாபம். பூச்சந்தனமு மணமுங்கொண்டு, தகுதி - புதன் - கிழக்கு - சந்தோஷம், அக் 'யுள்ளோர் கூடிவரலாகுமெட்டோ கினி - திரவிய லாபம், தெற்கு - சரீரசாட் ''சித்தமிக மகிழ்ச்சியுண்டா நாலோடை டியம், நிருதி பந்துஹானி, மேற்கு - பயம், ந்து, தீதாகவேயுரைக்கும் தெரியும்பத்து, வாயு - தனநாசனம், வட - சுகம், ஈசான் அத்தமிசை யாத்திரைகா ணாசேடைந்து, யம் - நினைத்தகாரியமாகாது, அம்பரத்தில் - அக மகிழ்ச்சிக் கலியாணமாரோடாறு, நல்ல சமாச்சாரம், பூமியில் - ஐஸ்வரிய பத்திவரும் காணிக்கை பதிமூன்றிற்குப் முண்டாகும். பறந்து வருமிழவோலை பதினாலுக்கு, மெத் வியாழம் - கிழக்கு - அசுபம், அக்கினி தவரு முறவின் முறையேழு மெட்டும், பந்து சன்மானம், தெற்கு - தனலாபம், 'மென்மேலும் யோகமுண்டாம் பதினா நைருதி சமஸ்தகாரியங்கள் சித்திக்கும், றுக்கே ." மேற்கு - நஷ்டம் வாயு - நல்லவார்த்தை , பல்லிவிழம்பலன் - தலையில் கலகம், முகம் வடக்கு - நினைத்த காரியமாகாது, ஈசான் பந்து தரிசனம், புருவம் இராஜானுக்கிர யம்-போஜன சௌக்கியம் வானத்தில்-கல கம், மேலுதடு தனவிரயம், கீழுதடு தன கம், பூமியில் - கலக முண்டாகும். லாபம், மூக்கு வியாதி சம்பவம், வலது ' வெள்ளி-- கிழக்கு சுபவார்த்தை . அக் செவி தீர்க்காயுசு, இடது செவி வியாபார கினி - அலங்காரம், தெற்கு - பந்து தரிச லாபம், நேத்திரங்கள் - காராக்கிரகப் பிர னம், திருதி நல்ல கேள்வி, மேற்கு - சந் வேசம் முகவாய்க்கட்டை - இராஜ தண் 'தோஷம், வாயு-வீட்டிற் கலகம், வடக்கு டனை, வாயில் பயம், கண்டம் சத்துருநாச கலக வார்த்தை , ஈசான்யம் சத்துருபயம் னம், வலது புஜம், ஆரோக்கியம், இடது ஆகாயத்தில் - வஸ்துலாபம், பூமியில்-சூத புஜம் ஸ்திரிசம்போகம், வலது மணிக்கட்டு கஸ்நானம். பீடை, இடது மணிக்கட்டு கீர்த்தி, ஆண் சனி --- கிழக்கு - வெகு வார்த்தை . அக் குறி தரித்திரம், மார்பு தனலாபம், வயிறு சினி - சந்தன திரவியலாபம், தெற்கு - தானியலாபம், நாபி இரத்தினலாபம், உப ராஜ தரிசனம் நிருதி - ரோகம், மேற்கு - யபாரிசம் வெகுலாபம், தொடைகள் பிதா
பல்லி சொல்லுகை விழுகை 1083 பல்லி விழும் பலன பல்லி சொல்லுகை விழகை - நூதன வஸ்திரலாபம் வாயு - தன ஞாயிறு - கிழக்குத் திக்கில் கெவுளி ஸ்திரி சம்போகம் வடதிசை - பிரியசமாச் சொன்னால் பயம் அக்னிதிக்கில் - தீமை சாரம் ஈசான்யம் திருடர் பயம் ஆகாயம் தெற்கு திக்கில் - சுகம் நைருதி திக்கில் - காரிய ஹானி பூமியில் சகல காரிய சித்தி . பந்து தரிசனம் மேற்கு திக்கில் - சண் பல்லி சொல்லும் ராசி - எழுவாய் மே டை வாயு திக்கில் - வஸ்திரலாபம் வடக் ஷம் படைபூசல் இடவங்கடகக் குடிபோ கில் - தனலாபம் ஈசான்யதிக்கில் - லாபம் க்கும் நழுவாய் மிதுன நல்வசனம் நண்டு ஆகாயத்தில் - ஜயம் பூமியில் - நினைத்த விழுந்து களிப்பாகும் கழிவேயாகும் காரியமாகும் . தனஞ்சிங்கம் கன்னிபழங்காய் வெற்றிலை திங்கள் - கிழக்கு திக்கில் - தனலாபம் யாம் தொழுதே தூ தன் றுலமாகும் தூன் அக்கினிதிக்கில் - கலகம் தெற்கு திக்கில் - குதேள்பொன் பெண்வருத்தோ வில்வில் பகை நிருதி திக்கில் - விரோதம் மேற்கு விருந்து மிகவுண்டு வேண்மெகரம் விண் திக்கில் - இராஜசபாப் பிரவேசம் வாயுதிக் ணமுதாம் நல்ல கும்பநோயுண்டாம் நாட் கில் - அமங்கலம் வடதிக்கில் - வஸ்திர மீெனங்களியாகும் அல்லிற் சிறந்த குழன் லாபம் ஈசான்யதிக்கில் - கலியாண வார்த் மடவா யறியச்சொன்னோ மன்னிசை தைகள் ஆகாயத்தில் - கேசெமாச்சாரம் யாஞ் சொல்லும் பல்லி கொடிகான் தும் பூமியில் - ஐஸ்வரியப் பிராப்தி . மெலென்றே யறிந்திடவே . ' செவ்வாய் - கிழக்கு - சம்பத்து அக் | பல்லி சொல்லும் பதினாறு காதல் - அருக் கினி - பந்துலாபம் தெற்கு - விசனம் கன்மேற் பயநாச மிரண்டிற்சாவு அகன் நிருதி - சத்துரு மேற்கு - காரியானு . . . றவர்பின் மீண்டிடுவார் மூன்றேயாகில் லம் வாயு - தூரதேசத்து சமாச்சாரம் உருக்கமுள்ள சாவதனைக் கேட்க நாலு வடக்கு - சத்துருபயம் ஈசான்யதிசை - ஒரு சண்டையுண்டைந்தா முறவாமாறு வாகனாரோகணம் ஆகாயத்தில் - தூரதே விரிதலையுமழுகுரலு மழையுகோயு மென் சப் பிரயாணம் பூமியில் - விசேஷதன மேலுந் துக்கமுண்டாகுமேழு தரித்திடு லாபம் . பூச்சந்தனமு மணமுங்கொண்டு தகுதி - புதன் - கிழக்கு - சந்தோஷம் அக் ' யுள்ளோர் கூடிவரலாகுமெட்டோ கினி - திரவிய லாபம் தெற்கு - சரீரசாட் ' ' சித்தமிக மகிழ்ச்சியுண்டா நாலோடை டியம் நிருதி பந்துஹானி மேற்கு - பயம் ந்து தீதாகவேயுரைக்கும் தெரியும்பத்து வாயு - தனநாசனம் வட - சுகம் ஈசான் அத்தமிசை யாத்திரைகா ணாசேடைந்து யம் - நினைத்தகாரியமாகாது அம்பரத்தில் - அக மகிழ்ச்சிக் கலியாணமாரோடாறு நல்ல சமாச்சாரம் பூமியில் - ஐஸ்வரிய பத்திவரும் காணிக்கை பதிமூன்றிற்குப் முண்டாகும் . பறந்து வருமிழவோலை பதினாலுக்கு மெத் வியாழம் - கிழக்கு - அசுபம் அக்கினி தவரு முறவின் முறையேழு மெட்டும் பந்து சன்மானம் தெற்கு - தனலாபம் ' மென்மேலும் யோகமுண்டாம் பதினா நைருதி சமஸ்தகாரியங்கள் சித்திக்கும் றுக்கே . மேற்கு - நஷ்டம் வாயு - நல்லவார்த்தை பல்லிவிழம்பலன் - தலையில் கலகம் முகம் வடக்கு - நினைத்த காரியமாகாது ஈசான் பந்து தரிசனம் புருவம் இராஜானுக்கிர யம் - போஜன சௌக்கியம் வானத்தில் - கல கம் மேலுதடு தனவிரயம் கீழுதடு தன கம் பூமியில் - கலக முண்டாகும் . லாபம் மூக்கு வியாதி சம்பவம் வலது ' வெள்ளி - - கிழக்கு சுபவார்த்தை . அக் செவி தீர்க்காயுசு இடது செவி வியாபார கினி - அலங்காரம் தெற்கு - பந்து தரிச லாபம் நேத்திரங்கள் - காராக்கிரகப் பிர னம் திருதி நல்ல கேள்வி மேற்கு - சந் வேசம் முகவாய்க்கட்டை - இராஜ தண் ' தோஷம் வாயு - வீட்டிற் கலகம் வடக்கு டனை வாயில் பயம் கண்டம் சத்துருநாச கலக வார்த்தை ஈசான்யம் சத்துருபயம் னம் வலது புஜம் ஆரோக்கியம் இடது ஆகாயத்தில் - வஸ்துலாபம் பூமியில் - சூத புஜம் ஸ்திரிசம்போகம் வலது மணிக்கட்டு கஸ்நானம் . பீடை இடது மணிக்கட்டு கீர்த்தி ஆண் சனி - - - கிழக்கு - வெகு வார்த்தை . அக் குறி தரித்திரம் மார்பு தனலாபம் வயிறு சினி - சந்தன திரவியலாபம் தெற்கு - தானியலாபம் நாபி இரத்தினலாபம் உப ராஜ தரிசனம் நிருதி - ரோகம் மேற்கு - யபாரிசம் வெகுலாபம் தொடைகள் பிதா