அபிதான சிந்தாமணி

பலி 1061 பலியும் பலிதேவதையும் போர் சென்று மூன் வியுடன் காலம் அரசாண்டன நமனைச் என் படியால் மூலனன். ஏற்ற மலிருக்கான். அசிபன் எவரேனார் தேவர்கள் பிருகுவக்ஷ க்ஷேத்திரத்திற் சென்று மூன் வியுடன் கூடி மதனன் என்பவனைப் றடி மண்யாசித்தனர். இது விஷ்ணுவின் மாயையென்று அசுரப் புரோகிதனாகிய (பாகவதம்.) சுக்கிரன்' தடுத்தனன், அதைப் பலிகே 4. சூர்யகுலத்தரசன், புத்திரனில்லாது ளாததால், சுக்கிரன் சினந்து நீ ஐஸ்வர்ய தவஞ்செய்யப் போயினவிடத்துத் தீர்க்க பிரஷ்டனாகவெனச் சபித்தனன். வாம தமனைக் கண்டு அரண்மனைக் சழைத்து னர் யாசித்தபடி பலி தந்தனன். ஏற்ற வந்து அவனால் தன் மனைவியாகிய சதேஷ் வாமனர், ஈரடியால் மூவுலகளந்து ஓரடி ணையிடம் அங்கன், வங்கன், களிங்கன், வைக்க இடம் பெறாமலிருக்கச் சக்கிரவர் புண்டாசன், சுக்கன் எனும் குமாரைப் த்தி தன் சிரத்தைக் காட்டினன், அச் பெற்றான். இவன் தந்தை , சுதபசு, சுர சிரத்தை வாமனர் கிரகித்துப் பலிக்குச் பன் எனவும் கூறுவர். சாவர்ணிமன்வந்தரத்தில் இந்திரனாகவாந் 5. இந்திரனாற் கொல்லப்பட்ட அசுரன். தந்து இந்திரனாகும் வரையில் பாதாளவுல 6. எக்காலத்தும் தேவர்கள் இருகஸ் கத்திற் சகல இன்பங்களையும் அனுபவிக் தனை அநுசரித்திருக்கின்றனர். ஆதலால் கச் செய்து விஷ்ணு மூர்த்தியையும் துலா இல்லறத்தான் முதலில் தேவர்களுக்கும் ரகபாலகராய் எழுந்தருளியிருக்கின்றனர். பின் அதிதிகளுக்கும் கொடுக்கவேண்டும். இந்த உலகத்தில் பாட்டனாகிய பிரகலாத அதிதிகளுக் கிடுவதால் யக்ஷ, ராக்ஷஸ பித் னும் உடனிருக்கின்றனன். இவன் பாதாங் ருக்கள் முதலியோர் திருப்தியடைகின்ற குஷ்டத்தால் இராவணன் திக்கு விஜயத் னர். நல்லபழம் அன்னம் தேவர்களுக்கும், தில் தள்ளப்பட்டான். இவன் தேவி விந் மாம்ச மது முதலிய பைசாசர் முதலிய தியாவலி. இவன் சிரஞ்ஜீவி. இவனுக்கு வர்க்கும், பொரி எள் முதலிய பிதுரர் நூறுகுமார். அவர்களுள் வாணாசுரன் மூத் யக்ஷர் முதலியோர்க்கும் பலியிடவேண் தோன். இவன் எலியாயிருந்து சிவாலயத் டும். (பார . அநுசா.) துத் திருவிளக்கைத் தூண்டிச் சக்கிரவர்த் பலிதன் - ஒரு எலி. வேடன் விலையில் தியாயினன் என்பர். இவன் பாதாளத்திரு அகப்பட்ட பூனையை விடுவித்தது. க்கையில் தேவகியிடம் உதித்த மைந்தர் பலி புச்சகன் - ஆரியாவர்த்தத்தை ஆண்ட இவனிடம் இருந்தனர். அவர்களை அனுப் அரசர்களில் தலைவன். இவன் வழி அரசர் பக் கண்ணன் கட்டளையிட அவ்வகை முப்பத்து மூவர். (விஷ்ணு புராணம்). அனுப்பினன். | பலியும் பலிதேவதையும் -1. பலி என் 2. இவன் ஒருகாலத்தில் இந்திரனுக் பது தேவர்களை யெண்ணியிடும் தான்ய குப் பயந்து கழுதை உருக்கொண்டு பாழ் ஸக்கிரகம். இதில் பகாரம் ; பலவர்த்த ன் ஞ்சுவரில் ஒளித்திருந்தனன். அப்பொழுது யம் ; விகாரம் தான் யஸங்கிரகம், இவ்வி இந்திரன் இவனிருப்பிடத்தி லிவனைத் கண்டும் சேர்ந்தது பலி எனப்படும். இந்தப் தேடிக்காணாது சுவரிடம் கண்டு இவ்வாறி பலிகளுக்குத் தேவதை இடங்களுக்குத் ருப்பதற்குக் காரணம் கேட்க இதற்கு தக்கபடி கூறப்பட்டிருக்கிறது. விஷ்ணு மீன், ஆமை, வராகம் முதலிய '2. கிரகஸ்தன் ஓமகார்யத்தை முடித் ஆனதற்கு என்ன காரணமோ அது தான் துக் கொண்டு கிழக்குத் திக்கில் இந்திர காரணமெனக் காலபலக் கூறி நட்புக்கொ னுக்கும், இந்திரபரிஜனங்களுக்கும், தெற் ண்டவன் (தேவி - பாகவதம்). கில் யமனுக்கும், யமபரிஜ்னங்களுக்கும், 3. திருச்சமத முனிவர் யோகவிழிப் வடக்குத் திக்கில் சோமனுக்கும், சோம பில் பிறந்த அவுணன், இவன் தவத்தால் பரிஜனங்களுக்கும், தேவர்களுக்கு வீட் திரிபுரங்களைப் பெற்றுத் திரிபுரன் எனப் டின் வாசற்படியிலும், ஜலதேவதைகளு பெயர் பெற்றனன். இவன் சுக்கிலம், சுபி க்கு ஜலத்திலும், வனதேவதைகளுக்கு லம், சுவிர்த்தி என்னும் கோட்டைகளை உரல், உலக்கை இரண்டில் ஒன்றிலும், நிருமித்து அவற்றைக் காக்க வச்சிரதமிஷ் லஷ்மிக்குத் தன் வீட்டில் வடகிழக்கிலும், டிரன், வீமாகாயன், காளகூடன் என்பவர் அல்லது தன் சயனத்தின் தலைப்பக்கத் சளை நியமித்துச் சண்டன், பிரசண்டன் திலும், பத்ரகாளிக்குத் தன் வீட்டின் இவர்களைச் சத்தியலோகம், வைகுந்தம் தென் மேற்கிலாவது அல்லது தனது இவைகளைக் காக்க ஏற்படுத்தி ஒரு மனை | சயனத்தின் காற்பக்கத்திலும், பிரமனுக் உயினன் என்பர். இக் மைந்தர் பல்டிகளில் தலைவன். இவன்
பலி 1061 பலியும் பலிதேவதையும் போர் சென்று மூன் வியுடன் காலம் அரசாண்டன நமனைச் என் படியால் மூலனன் . ஏற்ற மலிருக்கான் . அசிபன் எவரேனார் தேவர்கள் பிருகுவக்ஷ க்ஷேத்திரத்திற் சென்று மூன் வியுடன் கூடி மதனன் என்பவனைப் றடி மண்யாசித்தனர் . இது விஷ்ணுவின் மாயையென்று அசுரப் புரோகிதனாகிய ( பாகவதம் . ) சுக்கிரன் ' தடுத்தனன் அதைப் பலிகே 4 . சூர்யகுலத்தரசன் புத்திரனில்லாது ளாததால் சுக்கிரன் சினந்து நீ ஐஸ்வர்ய தவஞ்செய்யப் போயினவிடத்துத் தீர்க்க பிரஷ்டனாகவெனச் சபித்தனன் . வாம தமனைக் கண்டு அரண்மனைக் சழைத்து னர் யாசித்தபடி பலி தந்தனன் . ஏற்ற வந்து அவனால் தன் மனைவியாகிய சதேஷ் வாமனர் ஈரடியால் மூவுலகளந்து ஓரடி ணையிடம் அங்கன் வங்கன் களிங்கன் வைக்க இடம் பெறாமலிருக்கச் சக்கிரவர் புண்டாசன் சுக்கன் எனும் குமாரைப் த்தி தன் சிரத்தைக் காட்டினன் அச் பெற்றான் . இவன் தந்தை சுதபசு சுர சிரத்தை வாமனர் கிரகித்துப் பலிக்குச் பன் எனவும் கூறுவர் . சாவர்ணிமன்வந்தரத்தில் இந்திரனாகவாந் 5 . இந்திரனாற் கொல்லப்பட்ட அசுரன் . தந்து இந்திரனாகும் வரையில் பாதாளவுல 6 . எக்காலத்தும் தேவர்கள் இருகஸ் கத்திற் சகல இன்பங்களையும் அனுபவிக் தனை அநுசரித்திருக்கின்றனர் . ஆதலால் கச் செய்து விஷ்ணு மூர்த்தியையும் துலா இல்லறத்தான் முதலில் தேவர்களுக்கும் ரகபாலகராய் எழுந்தருளியிருக்கின்றனர் . பின் அதிதிகளுக்கும் கொடுக்கவேண்டும் . இந்த உலகத்தில் பாட்டனாகிய பிரகலாத அதிதிகளுக் கிடுவதால் யக்ஷ ராக்ஷஸ பித் னும் உடனிருக்கின்றனன் . இவன் பாதாங் ருக்கள் முதலியோர் திருப்தியடைகின்ற குஷ்டத்தால் இராவணன் திக்கு விஜயத் னர் . நல்லபழம் அன்னம் தேவர்களுக்கும் தில் தள்ளப்பட்டான் . இவன் தேவி விந் மாம்ச மது முதலிய பைசாசர் முதலிய தியாவலி . இவன் சிரஞ்ஜீவி . இவனுக்கு வர்க்கும் பொரி எள் முதலிய பிதுரர் நூறுகுமார் . அவர்களுள் வாணாசுரன் மூத் யக்ஷர் முதலியோர்க்கும் பலியிடவேண் தோன் . இவன் எலியாயிருந்து சிவாலயத் டும் . ( பார . அநுசா . ) துத் திருவிளக்கைத் தூண்டிச் சக்கிரவர்த் பலிதன் - ஒரு எலி . வேடன் விலையில் தியாயினன் என்பர் . இவன் பாதாளத்திரு அகப்பட்ட பூனையை விடுவித்தது . க்கையில் தேவகியிடம் உதித்த மைந்தர் பலி புச்சகன் - ஆரியாவர்த்தத்தை ஆண்ட இவனிடம் இருந்தனர் . அவர்களை அனுப் அரசர்களில் தலைவன் . இவன் வழி அரசர் பக் கண்ணன் கட்டளையிட அவ்வகை முப்பத்து மூவர் . ( விஷ்ணு புராணம் ) . அனுப்பினன் . | பலியும் பலிதேவதையும் - 1 . பலி என் 2 . இவன் ஒருகாலத்தில் இந்திரனுக் பது தேவர்களை யெண்ணியிடும் தான்ய குப் பயந்து கழுதை உருக்கொண்டு பாழ் ஸக்கிரகம் . இதில் பகாரம் ; பலவர்த்த ன் ஞ்சுவரில் ஒளித்திருந்தனன் . அப்பொழுது யம் ; விகாரம் தான் யஸங்கிரகம் இவ்வி இந்திரன் இவனிருப்பிடத்தி லிவனைத் கண்டும் சேர்ந்தது பலி எனப்படும் . இந்தப் தேடிக்காணாது சுவரிடம் கண்டு இவ்வாறி பலிகளுக்குத் தேவதை இடங்களுக்குத் ருப்பதற்குக் காரணம் கேட்க இதற்கு தக்கபடி கூறப்பட்டிருக்கிறது . விஷ்ணு மீன் ஆமை வராகம் முதலிய ' 2 . கிரகஸ்தன் ஓமகார்யத்தை முடித் ஆனதற்கு என்ன காரணமோ அது தான் துக் கொண்டு கிழக்குத் திக்கில் இந்திர காரணமெனக் காலபலக் கூறி நட்புக்கொ னுக்கும் இந்திரபரிஜனங்களுக்கும் தெற் ண்டவன் ( தேவி - பாகவதம் ) . கில் யமனுக்கும் யமபரிஜ்னங்களுக்கும் 3 . திருச்சமத முனிவர் யோகவிழிப் வடக்குத் திக்கில் சோமனுக்கும் சோம பில் பிறந்த அவுணன் இவன் தவத்தால் பரிஜனங்களுக்கும் தேவர்களுக்கு வீட் திரிபுரங்களைப் பெற்றுத் திரிபுரன் எனப் டின் வாசற்படியிலும் ஜலதேவதைகளு பெயர் பெற்றனன் . இவன் சுக்கிலம் சுபி க்கு ஜலத்திலும் வனதேவதைகளுக்கு லம் சுவிர்த்தி என்னும் கோட்டைகளை உரல் உலக்கை இரண்டில் ஒன்றிலும் நிருமித்து அவற்றைக் காக்க வச்சிரதமிஷ் லஷ்மிக்குத் தன் வீட்டில் வடகிழக்கிலும் டிரன் வீமாகாயன் காளகூடன் என்பவர் அல்லது தன் சயனத்தின் தலைப்பக்கத் சளை நியமித்துச் சண்டன் பிரசண்டன் திலும் பத்ரகாளிக்குத் தன் வீட்டின் இவர்களைச் சத்தியலோகம் வைகுந்தம் தென் மேற்கிலாவது அல்லது தனது இவைகளைக் காக்க ஏற்படுத்தி ஒரு மனை | சயனத்தின் காற்பக்கத்திலும் பிரமனுக் உயினன் என்பர் . இக் மைந்தர் பல்டிகளில் தலைவன் . இவன்