அபிதான சிந்தாமணி

பலராமர் - தீர்த்தங்கள் - 1050 பலி கொண்டிருந்த சூதர் கொகை . இவன் என்." (பாகம் ஆதிக்கம் று ரைவதமலைக்கு அருகில் புராணம் சொல் 5. இவன் எஞ்ஞனுக்குத் துணையி லிக் கொண்டிருந்த சூதர் தம்மைக்கண்டு டம் பிறந்தவன். இவன் சகல கர்மங்களி எழுந்திராததினால் அவர் சிரத்தைக் லும் தக்ஷிணை கொடுத்த பலனளிப்பவன். கொய்து மீண்டும் இருடிகள் வேண்டலால் 6. இவன் ஒரு அசுரன், சிவபிரானால் உயிர்ப்பித்து உக்கிரசிரவஸு என்னும் பெயர் தந்து பன்னிரண்டு வருடம் தீர்த்த 7. ஷத்திரியன், பரிக்ஷித்தின் மூன்றா யாத்திரை பூப்பிர தக்ஷணம் செய்து பிரம வது புத்திரன். மண்டுக கன்னிகையாகிய சத்தி போக்கிக்கொண்டு துரியோதனனை சுசோபனையிடம் பிறந்தவன். இடுப்பின் கீழ் அடித்து இறக்கச் செய்து பலா - இது, இந்தியாவில் இனிப்பான மா, அவன் மகுடத்தை உதைத்த வீமன்மீது வாழை என்னும் முக்கனிகளில் ஒன்று. கோபித்துக் கடுஞ்சினமடைந்து கண்ண இதன் பழம் இரண்டடிக்கு மேற்பட்டு னாற் கோபமாறினவர். நீண்டுமிருக்கும். மலையாள நாட்டில் இதை 9. இவர் ஒருமுறை சராசந்தனிடம் பலவகையாக உபயோகப்படுத்துகின்றனர். கோபித்துக் கலப்பையால் அவனை மோதி இவ்வகையில் வேர்ப்பலா, தேன்பலா முத னர். விய பலவகை உண்டு. இதன் இலையை 10, கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற்கு ஏவப் உண்கலமாக உபயோகிப்பர். பட்ட முஷ்டிகனையும் அவன் துணைவன் பலாகன் -1, கத்ருதநயன் நாகன். கூடனையுங் கொன்றனர். 2. வத்சந்திரன் குமான். உத்தமனைக் 11. கம்சனைக்கொன்ற கண்ணனுடன் காண்க, பக்கக்கிக்கு வந்த அவன் தம்பியர் எண் பலாகாசீவன் - குசிகன் தந்தை, அசகன் மரையும் அலாயுதத்தாற் கொன்றவர். குமரன், பூரு வம்சத்தவன். இவர், கண்ணனை நீங்கினவரல்லராதலால் பலாசினி - மகாநதியிற் கலக்கும் ஒரு நதி. கண்ணன் சரித்திரங்கள் பெரும்பான்மை பலாசுரன் - இந்திரனிடம் போரிட்டு அவ இவரையுஞ் சாரும். இவர் பாரி இரேவதி -னால் கொல்லப்பட்ட அசுரன், மற்றொரு தேவி வாருணி, பலாசுவன் - விஃவகாசனைக் காண்க. 12. இவர் சிலநாளிருந்து யது வம்சம் பலாச்வன் -1. கனித்திரன் பேரன். இவ இருடிசாபத்தால் ஒருவருக்கொருவர் சண் னுக்குக் கரந்தமன் எனவும் பெயர். டையிட்டு இறந்த காலத்துச் சமுத்திர 2. வீர்யசந்திரன் குமரியாகிய வீரை ஸ்நானத்திற்குச் சென்ற இவர் தனித்து 'யை மணந்து ஒரு குமரனைப் பெற்று ஓர் விருக்ஷ த்தையடைந்து அதனடியில் சோதிடரால் பிறப்பின் கிரகநிலையாநாய் தியானத்திருக்கையில் கண்ணன் தம்மிடம் கையில், தீயகிரகவீக்ஷண்ய மில்லாமை வாக்கண்டு சேஷவுருக்கொண்டு கடலடை 'யால் அவீக்ஷித்து எனப் பெயரிட்டு வளர்க் ந்தனர் என்பர். இவர்க்குப் பனைக்கொடி. தவன். பலராமர் ஸ்நானஞ் செய்த தீர்த்தங்கள் - பலாயநன் - வீமன் மச்சநாட்டிற் கரந்து ஸ்தலங்கள், விநசனை, சுபூமிகை, கர்க்கஸ் 'றைகையில் வைத்துக்கொண்ட பெயர். 'ரோதஸ், மகாசங்கம், நைஸர்க்கிகம், நாக பலி - 1. விரோசனன் என்னும் அசுரனுக் தன்வா - இது நாகரிருப்பிடமான இடம், குத் தேவியென்பவளிடம் பிறந்த அசு ஸப்தசாரஸ்வதம். என். பிரகலா தன் போன், இவன் மகா வீரன். இவன் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் பலவிகாணர் - சந்திரவியாபக மகாதேவ குதிரை, தேர், சிங்கத்துவசம், தனுசு, ருக்கு ஒரு பெயர். இரண்டு அம்பறாத்தூணி, ஒருகவசம் பலவிகரணி - சந்திரனிடத்தில் வியாபித் உண்டாயின. இவனுக்குப் பிரகலாதன் துப் பலத்தை விளைக்குஞ்சத்தி. இவட்கு கவசமொன்று அளித்தனன். சுக்கிரன் சங் ஈசர், மகாதேவர் அல்லது பலவிகரணர். கம் கொடுத்தனன். இவன் இவைகளைக் பாலன் - 1. சுமதி குமரன். இவன் குமான் கொண்டு சுவர்க்க முதலியவற்றைச் செய் சுரிதன். த்து அரசாண்டிருந்தனன். பின்பு சில 2. பாணாசுரன் குமான. நாள் பொறுத்து அச்வமேதஞ் செய்கை 3. பலராமனுக்கு ஒரு பெயர். 'யில் விஷ்ணு காசிபரிடத்து வாமனராய் 4. வத்சந்திரன் குமரன். அவதரித்துப் பலியின் யாகசாலையாகிய
பலராமர் - தீர்த்தங்கள் - 1050 பலி கொண்டிருந்த சூதர் கொகை . இவன் என் . ( பாகம் ஆதிக்கம் று ரைவதமலைக்கு அருகில் புராணம் சொல் 5 . இவன் எஞ்ஞனுக்குத் துணையி லிக் கொண்டிருந்த சூதர் தம்மைக்கண்டு டம் பிறந்தவன் . இவன் சகல கர்மங்களி எழுந்திராததினால் அவர் சிரத்தைக் லும் தக்ஷிணை கொடுத்த பலனளிப்பவன் . கொய்து மீண்டும் இருடிகள் வேண்டலால் 6 . இவன் ஒரு அசுரன் சிவபிரானால் உயிர்ப்பித்து உக்கிரசிரவஸு என்னும் பெயர் தந்து பன்னிரண்டு வருடம் தீர்த்த 7 . ஷத்திரியன் பரிக்ஷித்தின் மூன்றா யாத்திரை பூப்பிர தக்ஷணம் செய்து பிரம வது புத்திரன் . மண்டுக கன்னிகையாகிய சத்தி போக்கிக்கொண்டு துரியோதனனை சுசோபனையிடம் பிறந்தவன் . இடுப்பின் கீழ் அடித்து இறக்கச் செய்து பலா - இது இந்தியாவில் இனிப்பான மா அவன் மகுடத்தை உதைத்த வீமன்மீது வாழை என்னும் முக்கனிகளில் ஒன்று . கோபித்துக் கடுஞ்சினமடைந்து கண்ண இதன் பழம் இரண்டடிக்கு மேற்பட்டு னாற் கோபமாறினவர் . நீண்டுமிருக்கும் . மலையாள நாட்டில் இதை 9 . இவர் ஒருமுறை சராசந்தனிடம் பலவகையாக உபயோகப்படுத்துகின்றனர் . கோபித்துக் கலப்பையால் அவனை மோதி இவ்வகையில் வேர்ப்பலா தேன்பலா முத னர் . விய பலவகை உண்டு . இதன் இலையை 10 கம்சனால் மல்லயுத்தத்திற்கு ஏவப் உண்கலமாக உபயோகிப்பர் . பட்ட முஷ்டிகனையும் அவன் துணைவன் பலாகன் - 1 கத்ருதநயன் நாகன் . கூடனையுங் கொன்றனர் . 2 . வத்சந்திரன் குமான் . உத்தமனைக் 11 . கம்சனைக்கொன்ற கண்ணனுடன் காண்க பக்கக்கிக்கு வந்த அவன் தம்பியர் எண் பலாகாசீவன் - குசிகன் தந்தை அசகன் மரையும் அலாயுதத்தாற் கொன்றவர் . குமரன் பூரு வம்சத்தவன் . இவர் கண்ணனை நீங்கினவரல்லராதலால் பலாசினி - மகாநதியிற் கலக்கும் ஒரு நதி . கண்ணன் சரித்திரங்கள் பெரும்பான்மை பலாசுரன் - இந்திரனிடம் போரிட்டு அவ இவரையுஞ் சாரும் . இவர் பாரி இரேவதி - னால் கொல்லப்பட்ட அசுரன் மற்றொரு தேவி வாருணி பலாசுவன் - விஃவகாசனைக் காண்க . 12 . இவர் சிலநாளிருந்து யது வம்சம் பலாச்வன் - 1 . கனித்திரன் பேரன் . இவ இருடிசாபத்தால் ஒருவருக்கொருவர் சண் னுக்குக் கரந்தமன் எனவும் பெயர் . டையிட்டு இறந்த காலத்துச் சமுத்திர 2 . வீர்யசந்திரன் குமரியாகிய வீரை ஸ்நானத்திற்குச் சென்ற இவர் தனித்து ' யை மணந்து ஒரு குமரனைப் பெற்று ஓர் விருக்ஷ த்தையடைந்து அதனடியில் சோதிடரால் பிறப்பின் கிரகநிலையாநாய் தியானத்திருக்கையில் கண்ணன் தம்மிடம் கையில் தீயகிரகவீக்ஷண்ய மில்லாமை வாக்கண்டு சேஷவுருக்கொண்டு கடலடை ' யால் அவீக்ஷித்து எனப் பெயரிட்டு வளர்க் ந்தனர் என்பர் . இவர்க்குப் பனைக்கொடி . தவன் . பலராமர் ஸ்நானஞ் செய்த தீர்த்தங்கள் - பலாயநன் - வீமன் மச்சநாட்டிற் கரந்து ஸ்தலங்கள் விநசனை சுபூமிகை கர்க்கஸ் ' றைகையில் வைத்துக்கொண்ட பெயர் . ' ரோதஸ் மகாசங்கம் நைஸர்க்கிகம் நாக பலி - 1 . விரோசனன் என்னும் அசுரனுக் தன்வா - இது நாகரிருப்பிடமான இடம் குத் தேவியென்பவளிடம் பிறந்த அசு ஸப்தசாரஸ்வதம் . என் . பிரகலா தன் போன் இவன் மகா வீரன் . இவன் ஒரு யாகஞ்செய்ய அதில் பலவிகாணர் - சந்திரவியாபக மகாதேவ குதிரை தேர் சிங்கத்துவசம் தனுசு ருக்கு ஒரு பெயர் . இரண்டு அம்பறாத்தூணி ஒருகவசம் பலவிகரணி - சந்திரனிடத்தில் வியாபித் உண்டாயின . இவனுக்குப் பிரகலாதன் துப் பலத்தை விளைக்குஞ்சத்தி . இவட்கு கவசமொன்று அளித்தனன் . சுக்கிரன் சங் ஈசர் மகாதேவர் அல்லது பலவிகரணர் . கம் கொடுத்தனன் . இவன் இவைகளைக் பாலன் - 1 . சுமதி குமரன் . இவன் குமான் கொண்டு சுவர்க்க முதலியவற்றைச் செய் சுரிதன் . த்து அரசாண்டிருந்தனன் . பின்பு சில 2 . பாணாசுரன் குமான . நாள் பொறுத்து அச்வமேதஞ் செய்கை 3 . பலராமனுக்கு ஒரு பெயர் . ' யில் விஷ்ணு காசிபரிடத்து வாமனராய் 4 . வத்சந்திரன் குமரன் . அவதரித்துப் பலியின் யாகசாலையாகிய